Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de la Mesa de l’Habitatge Social de Menorca (Exp. 03121-2022-000002)

    Número d'edicte 11464 - Pàgines 58491-58497

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament d’Alaró

    Número d'edicte 11506 - Pàgina 58498

  • AJUNTAMENT DE BANYALBUFAR

   • Aprovació definitiva de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal

    Número d'edicte 11510 - Pàgines 58499-58500

  • AJUNTAMENT D'ESPORLES

   • Modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, transport i tractament de residus

    Número d'edicte 11560 - Pàgines 58501-58503

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva modificació ordenança reguladora de la taxa per recollida i tractament de residus sòlids urbans de l'Ajuntament des Mercadal

    Número d'edicte 11533 - Pàgines 58504-58508

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expd. 43-2022 suplement de crèdit

    Número d'edicte 11459 - Pàgines 58509-58510

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva exp. 42-2022 de suplement de credit

    Número d'edicte 11460 - Pàgina 58511

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva expd. 41-2022 suplement de credit

    Número d'edicte 11461 - Pàgines 58512-58515

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 12/2022 Departament Tributari. Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica, concepte 113,00

    Número d'edicte 11548 - Pàgina 58516

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 11/22 Departament Tributari. Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles, concepte 112,00-112,01

    Número d'edicte 11549 - Pàgines 58517-58518

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • 13/2022 Departament Tributari. Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, concepte 282,00

    Número d'edicte 11550 - Pàgines 58519-58525

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 15 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 11584 - Pàgina 58526

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Acord municipal d'avocació de competències de batlia

    Número d'edicte 11539 - Pàgina 58527

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de l'expedient n.º 2022/020960 de suplement de crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 11474 - Pàgina 58528

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva plantilla de personal pressupost 2023

    Número d'edicte 11501 - Pàgines 58529-58530

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva pressupost 2023

    Número d'edicte 11503 - Pàgines 58531-58532

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General per a l'exercici 2023

    Número d'edicte 11504 - Pàgines 58533-58539