Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 31 d’octubre de 2022 pel qual s’adopten els paràmetres i la metodologia per al càlcul de la compensació extraordinària a què fa referència la lletra a) de l’article 17.1, en relació amb la lletra d) de l’article 18.3, del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna

    Número d'edicte 9273 - Pàgines 44485-44487

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE FONS EUROPEUS, UNIVERSITAT I CULTURA

   • Resolució del conseller per la qual es revoquen les subvencions concedides en el marc de la convocatòria pública per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022

    Número d'edicte 9296 - Pàgines 44488-44490

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Acords de la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme presos en sessió de dia 28 d’octubre de 2022, relatius a expedients per a la declaració d’interès general en diversos termes municipals

    Número d'edicte 9281 - Pàgines 44491-44494

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

   • Conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament de Manacor en relació al projecte anomenat “Millora de l’avinguda del Torrent de Manacor. TM Manacor”, tram urbà de la via Ma-4020

    Número d'edicte 9291 - Pàgines 44495-44497

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts vals de consum 2/2022 (exp. 03141-2022-000011)

    Número d'edicte 9244 - Pàgines 44498-44505

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Bases que regulen la convocatòria de subvencions a esportistes individuals i tècnics del municipi de Calvià per a l'any 2022

    Número d'edicte 9287 - Pàgines 44506-44512

  • AJUNTAMENT DE SES SALINES

   • Atorgament ajuts a l'esport 2022-2023

    Número d'edicte 9221 - Pàgines 44513-44514