Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Informació pública sobre l’Estudi d’impacte ambiental, el Projecte de Reexplotació i el Pla de Restauració de la pedrera Son Alzina núm. 337, que forma part de la parcel·la 30 del polígon 13 de Ciutadella de Menorca

    Número de registre 8893 - Pàgina 44515

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Ca s’Elet de 999 kWn ubicat al polígon 46, parcel•la 92 de Llucmajor (RE026/22)

    Número de registre 9181 - Pàgina 44516

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Anunci de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per a l’obertura del tràmit d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització administrativa i utilitat pública del projecte del parc fotovoltaic Es Revellar de 1.100 kWn ubicat al polígon 2, parcel·la 6 de Campos (RE025/22)

    Número de registre 9182 - Pàgina 44517

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00006965B

    Número de registre 8788 - Pàgina 44518

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00016874P

    Número de registre 8797 - Pàgina 44519

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00009409E

    Número de registre 8798 - Pàgina 44520

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 046/16 (expedient electrònic núm. 2017/00000666Z)

    Número de registre 8805 - Pàgina 44521

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2022/00014094A

    Número de registre 8807 - Pàgina 44522

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 24 d’octubre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d'ajuts vals de consum 2/2022 (Exp. 03141-2022-000011)

    Número de registre 9243 - Pàgines 44523-44524

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Aprovació inicial modificació de crédit per transferència ext.3/2022 ple

    Número de registre 9289 - Pàgina 44525

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Exposició pública del Projecte Refós Executiu d’obra i activitat per a l’ampliació de les instal·lacions de la deixalleria (punt verd) de Capdepera

    Número de registre 9299 - Pàgina 44526

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 08/2022 del Pressupost municipal per a l’exercici 2022

    Número de registre 9222 - Pàgina 44527

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació inicial de l'expedient de modificació pressupostària núm. 14/2022

    Número de registre 9279 - Pàgina 44528

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació provisional i exposició pública del projecte de construcció d'una Escoleta al Pla de na Tesa

    Número de registre 9300 - Pàgina 44529

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Acord de la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament de Selva pel qual s'aprova el dictamen favorable del Compte General corresponent a l’exercici 2021

    Número de registre 9290 - Pàgina 44530