Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 15-2022, transferència de crèdit entre aplicacions de diferents àrees de despesa

    Número d'edicte 9286 - Pàgina 44425

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 16-2022, crèdit extraordinari

    Número d'edicte 9288 - Pàgina 44426

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 24/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 9280 - Pàgina 44427

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva de l’expedient de la modificació de crèdits núm. 08/2022, en la modalitat de suplement de crèdits, finançats mitjançant transferències d’altres aplicacions pressupostàries de distinta àrea de despesa (exp. 597/2022)

    Número d'edicte 9285 - Pàgina 44428