Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ANDRATX

Núm. 561147
Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Plenari de l'Ajuntament d'Andratx en sessió ordinària celebrada dia 29 de setembre de 2022 acordà l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.

En compliment amb allò disposat a l'article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es sotmet l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, per tal que els interessats puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

Si transcorregut aquest termini no s'haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l'esmentat Acord, sense que calgui un acord plenari.

 

Andratx, document signat electrònicament (30 de setembre de 2022)

La batlessa Estefanía Gonzalvo Guirado