Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 560552
Aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, en sessió ordinària celebrada el dia 29/09/2022, va acordar l'aprovació inicial de la modificació del Reglament del servei públic de cementiris i serveis funeraris municipals del municipi de Sant Antoni de Portmany , motiu pel qual se sotmet aquest expedient a informació pública durant el termini de trenta dies, comptadors des de l'endemà de la inserció d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, perquè pugui ser examinat i presentar-s'hi les reclamacions que s'estimin oportunes.  Si transcorregut aquest termini no s'hi ha presentat cap al·legació, l'esmentat acord es considerarà aprovat definitivament. El text de l'Ordenanza que està en tràmit d'informació pública es troba disponible en tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'Ajuntament, secció Ordenances i Reglaments, a la següent adreça: http://santantoni.sedelectronica.es.

Tot això en compliment del que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i l'article 56 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.

 

Sant Antoni de Portmany, 30 de setembre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar