Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CONSELL

Núm. 556681
Aprovació provisional de modificació de ordenança fiscal

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Consell en sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de 2022 va prendre el següent acord per majoria absoluta dels membres presents:

1.- Aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de retirada de vehicles, altres objectes i animals de la via pública i custòdia dels mateixos.

Queda exposat al públic, el present acord provisional, pel termini de 30 dies a partir de la seva publicació en el BOIB, d'acord amb allò establert a l'art. 17 del RDL 2/2004 de 5 de març, durant els quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En cas de que no es presentin reclamacions, l'acord s'entendrà definitivament aprovat i s'exposarà en el BOIB el text íntegre de l'ordenança.

 

Consell, 30 de setembre de 2022

El batle Andreu Isern Pol