Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 560818
Extracte de la convocatòria d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats o associacions a l’àmbit de serveis socials que hagin realitzat inversions per a l’ampliació i la millora de les seues infraestructures i per a l’adquisició de vehicles i d’equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Identificador BNDS núm. 651494

De conformitat amb allò establert als articles 17.3.b) i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 4.1 de la Resolució de 10 de desembre de 2015, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es regula el procés de registre i publicació de convocatòries de subvencions i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de Subvencions (BOE núm. 299, de 15 de desembre de 2015), es publica l'extracte de la convocatòria d'ajudes a dalt referides (BOIB núm. 128, de 1 d'octubre de 2022), el text complet de la qual es pot consultar en la Base de dades Nacional de Subvencions.

Bases d'ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, dirigides a entitats o associacions a l'àmbit de serveis socials que hagin realitzat inversions per a l'ampliació i la millora de les seues infraestructures i per a l'adquisició de vehicles i d'equipaments especialitzats, durant els anys 2021 i 2022

Objecte i finalitat

L'objecte d'aquestes bases és fixar els criteris i el procediment de concessió de les ajudes econòmiques adreçades a donar suport al finançament de les despeses d'inversió que en matèria de serveis socials realitzin les entitats i les associacions sense ànim de lucre a l'illa d'Eivissa, d'acord amb les característiques i els requisits que estableixen aquestes bases.

Les despeses d'inversió previstes en aquesta subvenció són les ocasionades per les entitats que han hagut de fer obres per tal de millorar i/o ampliar les infraestructures existents i per fer front a les despeses derivades de l'adquisició de vehicles per a l'atenció de les persones usuàries, així com equipaments especialitzats necessaris per a l'atenció del col·lectiu d'atenció.

Queda exclosa d'aquesta convocatòria la tipologia d'entitats següent:

- Entitats i associacions de persones majors sense ànim de lucre.

Consignació pressupostària

El pressupost per a aquesta convocatòria és d'un milió cinc-cents mil euros (1.500.000 €) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 2310 78900 del vigent pressupost de la Corporació, que es distribuirà segons les modalitats que es detallen a la base cinquena d'aquesta convocatòria.

Entitats beneficiàries

Podran sol·licitar subvenció únicament les entitats i les associacions de serveis socials sense ànim de lucre que realitzin les actuacions que figuren a l'objecte d'aquesta convocatòria, i que compleixin els requisits següents:

 1. Estar legalment constituïdes legalment amb dos anys d'antelació a la data d'acabament del termini de presentació de la sol·licitud.

 2. No tenir ànim de lucre.

 3. Estar inscrites en el Registre d'Associacions del Govern de les Illes Balears.

 4. Estar inscrites en el Registre de Serveis Socials previst a la Llei 4/2009, d'11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, o haver-ne sol·licitat la inscripció i estar en condicions d'obtenir-la, abans de la publicació d'aquestes bases al BOIB.

 5. Tenir el seu domicili social a l'illa d'Eivissa, que hi tenguin delegació o que habitualment hi desenvolupin les seues activitats.

   

   

 6. Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i amb les obligacions tributàries del Consell Insular d'Eivissa, amb anterioritat a dictar la proposta de resolució de concessió i en el moment d'efectuar el pagament.

 7. No trobar-se sotmeses a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions establerts a l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 8. En aquesta convocatòria, no es consideren entitats beneficiàries: les entitats amb finalitat lucrativa, comercial, mercantil o similars; els col·legis i les associacions professionals; les federacions i les entitats esportives; els centres docents o d'ensenyament; les corporacions locals i les entitats de dret públic i les entitats de tipus polític o sindical.

Presentació de sol·licituds i documentació adjunta

El termini per presentar les sol·licituds serà de deu dies hàbils, a partir l'endemà de la data de publicació de l'extracte de la convocatòria de les ajudes regulades en aquestes bases al BOIB.

Les sol·licituds de les ajudes es formalitzaran mitjançant instància, segons el model normalitzat que figura a l'Annex I d'aquestes bases, degudament emplenat. El model de sol·licitud, així com els annexos que l'han d'acompanyar, es facilitaran a l'adreça de la Seu electrònica (https://seu.conselldeivissa.es).

Es presentaran en el Registre Electrònic General de la mateixa Institució o en qualsevol de les formes establertes a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, 3 d'octubre de 2022

La cap de secció de Serveis Socials Ana Andreu Mas