Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’inadmeten les sol·licituds de subvenció per al foment d'instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 7307 - Pàgines 35694-35695

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 7308 - Pàgines 35696-35697

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 7309 - Pàgines 35698-35700

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa Transportes Salas Simó, S.L. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07100041012013)

    Número d'edicte 7261 - Pàgines 35701-35724

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu autonòmic de Vehículos de Alquiler sin conductor de Baleares i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 007001835011996)

    Número d'edicte 7262 - Pàgines 35725-35746

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu autonòmic de Transportes Regulares de Viajeros de Baleares i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07000845011982)

    Número d'edicte 7263 - Pàgines 35747-35763

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a l’ampliació d’hores de l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Nuria García González (T’Ajuda), per al servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència al municipi de Palma

    Número d'edicte 7258 - Pàgines 35764-35766

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 d’agost de 2022 de correcció d’errades advertides en el punt 2 de l’apartat quart de l’annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juliol de 2022 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela amb Aparell Fix i Vela amb Aparell Lliure a les Illes Balears

    Número d'edicte 7284 - Pàgines 35767-35768

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del president de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears per la qual es formula l’informe d’impacte ambiental sobre el projecte d’instal·lació de molins per defensa antigelades, polígon 3 parcel·la 1386, polígon 4 parcel·la 120. TM Vilafranca de Bonany (140a/2021)

    Número d'edicte 7289 - Pàgines 35769-35772

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el projecte bàsic d’edifici aïllat per a ús de celler a explotació agrícola a la finca Al Parico, TM de Ciutadella (115A/2021)

    Número d'edicte 7288 - Pàgines 35773-35790

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del President de l’AETIB per la qual es deixa sense efecte la Resolució del President de l’AETIB publicada al BOIB núm. 75 del 9 de juny de 2022, que modifica la Resolució del President de l'AETIB, de 21 de febrer de 2022, per la qual s'aproven les bases de la convocatòria per a la realització de convenis de col·laboració de co-màrqueting estratègic amb l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) en accions que millorin la connectivitat turística de la destinació Menorca amb els mercats emissors, per adaptar-la a l’establert al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 7271 - Pàgines 35791-35792

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’amplia el termini màxim d’execució i es corregeix un error detectat a la convocatòria d’ajudes aprovada per la Resolució del president del FOGAIBA de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2021, subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors

    Número d'edicte 7239 - Pàgines 35793-35794

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició d’alimentació animal per a l’any 2022

    Número d'edicte 7266 - Pàgines 35795-35803

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Concessió de subvenció nominativa del Consell Insular de Formentera al grup esportiu Espalmador

    Número d'edicte 7283 - Pàgines 35804-35808

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, de rectificació d’errades de l’acord del Consell Executiu de dia 18 de maig de 2022, mitjançant el qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019 (BOIB núm. 66, de 21 de maig de 2022)

    Número d'edicte 7276 - Pàgines 35809-35810

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació de la modificació del reglament de productivitat de l’Ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 7290 - Pàgina 35811

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació de la modificació i determinació de l’hora ordinària dels treballadors de la categoria A1 de l'Ajuntament de Capdepera

    Número d'edicte 7291 - Pàgina 35812

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva del Reglament regulador del procediment per a nomenaments provisionals, en comissió de serveis, en un grup o subgrup superior, del personal funcionari de carrera d’aquest ajuntament (expedient 2021/010905)

    Número d'edicte 7275 - Pàgines 35813-35819

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Planejament i Gestió Urbanística. GCI 2021/2 Aprovació definitiva projecte de reparcel·lació voluntària de la UE 01J Mar i Terra del PEP Es Jonquet

    Número d'edicte 7267 - Pàgines 35820-35821

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta de modificació MF-794, relativa a l’increment d’un lloc de feina de tècnic/a mitjà enginyer, d’acord amb la petició de l’Àrea.

    Número d'edicte 7251 - Pàgines 35822-35823

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Registre de Personal. Aprovació de la proposta MF-795, relativa a la modificació de l’organigrama del departament de turisme, sanitat i consum, d’acord amb la petició de l’Àrea

    Número d'edicte 7252 - Pàgines 35824-35828

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Règim de dedicació i retribució del primer tinent de batle i regidor, delegat d’Urbanisme, Personal i Oficines d’Assistència Ciutadana, Ràdio Pollença, Museu Municipal i Festival de Pollença; i del batle

    Número d'edicte 7278 - Pàgines 35829-35830

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Modificació de l'Oferta d'Ocupació Pública per a l'estabilització de l’Ajuntament de Valldemossa

    Número d'edicte 7294 - Pàgines 35831-35832

  • MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

   • Convocatòria Agent corresponsabilitat i conciliació Mancomunitat Tramuntana

    Número d'edicte 7295 - Pàgines 35833-35837