Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 35/2022, de 22 d’agost, pel qual es crea i regula el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris, i els procediments d’acreditació de serveis i habilitació d’entitats

    Número d'edicte 7187 - Pàgines 35591-35600

   • ELI logo
  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 36/2022, de 22 d’agost, pel qual s’estableixen els principis generals de funcionament dels serveis d’orientació professional i es regulen els requisits que han d’acreditar per a la inscripció posterior en el Registre d’entitats i els serveis d’orientació professional i els serveis complementaris

    Número d'edicte 7188 - Pàgines 35601-35607

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 29 de juliol de 2022 d’aprovació definitiva de projecte d’estudi de detall al Carrer de Joan Castelló i Guasch núm. 34-40 de Sant Ferran, amb la finalitat de reordenar volumètricament la parcel·la amb referència cadastral núm. 6054401CC6855N0001MF, promogut pel Sr. B.A.M.M.

    Número d'edicte 7279 - Pàgines 35608-35618

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació definitiva del Reglament d’honors i distincions de l'Ajuntament d'Algaida

    Número d'edicte 7269 - Pàgines 35619-35621

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Acord definitiu de modificació de crèdit 04/2022

    Número d'edicte 7280 - Pàgina 35622

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 5.2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria

    Número d'edicte 7274 - Pàgines 35623-35624

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva modificació Base 45ª punt 1r, de les Bases d'Execució del Pressupost General de l'Ajuntament d'Eivissa any 2022

    Número d'edicte 7259 - Pàgina 35625

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 6 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7297 - Pàgina 35626

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 5 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7298 - Pàgina 35627

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4 de suplement de crèdit en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7300 - Pàgina 35628

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 19 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7301 - Pàgina 35629

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 18 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7303 - Pàgina 35630

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 16 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7304 - Pàgina 35631

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 15 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7305 - Pàgina 35632

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament Financer.- Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 14 de crèdit extraordinari en el Pressupost Propi de 2022

    Número d'edicte 7306 - Pàgina 35633