Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Nomenament de 3 funcionaris de carrera de la categoria policia local

    Número de registre 7273 - Pàgina 35634

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Nomenament funcionari de carrera

    Número de registre 7296 - Pàgina 35635

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm. 1357, de data 24 d’agost de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'efectua el nomenament com a funcionària de carrera de l’Ajuntament de Santa Margalida de l’Escala Administració Especial, subescala tècnica, classe o categoria TAE, grup A, subgrup A1 i se li adjudica el lloc de treball de TAE Assessor Jurídic (OEP Estabilització 2022), A1

    Número de registre 7253 - Pàgines 35636-35637

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Resolució d'Alcaldia núm.1322, de data 18 d’agost de 2022, de l'Ajuntament de Santa Margalida per la qual s'efectua el nomenament del Sr. D.B.K., per cobrir el lloc de treball d'Oficial de la Policia Local

    Número de registre 7254 - Pàgina 35638

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es publiquen la convocatòria i les bases per proveir, mitjançant el sistema de lliure designació, el lloc de treball de secretari/ària del Consell Insular d'Eivissa [14966] reservat a funcionaris de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala de secretaria, categoria superior

    Número de registre 7302 - Pàgines 35639-35642

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual es modifiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa, arran de l’estimació de tres recursos

    Número de registre 7285 - Pàgines 35643-35645

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear de l’Administració Pública, per la qual s’aprova la llista de persones aspirants seleccionades en el concurs per constituir una borsa de personal laboral no permanent de la categoria professional de personal de neteja de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per dur a terme treballs ocasionals o urgents, o bé per cobrir llocs de treball per interinitat, a les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera

    Número de registre 7286 - Pàgines 35646-35665

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases i convocatòria que regeixen la provisió de sis llocs de treball de secretari/secretària de direcció adscrits al Departament de Presidència i Gestió Ambiental del Consell Insular d’Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació

    Número de registre 7256 - Pàgines 35666-35670

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Resolució per declarar deserta la borsa de cuiners-es del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7257 - Pàgina 35671

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Integració borsa de treball de Policia Local per a nomenaments temporals com a funcionari/a interí/na

    Número de registre 7255 - Pàgines 35672-35673

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació de bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de feina d'administratiu de l'Ajuntament de Capdepera, mitjançant oposició

    Número de registre 7264 - Pàgines 35674-35680

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que han de regir les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa de treball de Director/a de centre a l’efecte de cobrir per a posteriors contractacions com a personal laboral temporal al Patronat de la Residència de persones majors

    Número de registre 7272 - Pàgines 35681-35693