Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la resolució dictada pel vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears pel que s’inicia el procediment per a la declaració d’abandonament d’una embarcació tipus pastera i el seu motor procedent del port de la Colònia de Sant Jordi

    Número de registre 7277 - Pàgina 35838

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes per compensar el perjudici econòmic causat al sector primari per la pujada de preus deguda a la manca de matèria primera per a producció de pinsos per a l’alimentació animal, per a l’any 2022 aprovat pel Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa en data 19 d’agost de 2022. Identificador BDNS núm. 645382

    Número de registre 7265 - Pàgines 35839-35840

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Extracte de la convocatòria d’ajudes econòmiques dirigides a associacions i federacions de persones majors sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022

    Número de registre 7212 - Pàgines 35841-35842

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial del Reglament pel qual s'estableixen els principis específics d'autorització i l'acreditació dels serveis socials d'atenció a persones majors, persones amb discapacitat i persones amb diagnòstic de salut mental, i es regulen els requisits d'autorització i acreditació dels serveis socials comunitaris bàsics, el servei d'atenció primerenca, els serveis d'estades diürnes, els serveis residencials i els centres d'atenció polivalent a l'illa de Formentera per a aquests sectors de població del Consell Insular de Formentera

    Número de registre 7268 - Pàgines 35843-35863

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Informació pública relativa a expedients que tot seguit s’indiquen d’autoritzacions d’activitats relacionades amb l’ús d’habitatge unifamiliar aïllat (r/n.: Informació pública núm. 14-2022-HLSR-XIG-CAT)

    Número de registre 7234 - Pàgines 35864-35865

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l’Escorxador municipal. Tràmit d’audiència a les associacions

    Número de registre 7245 - Pàgina 35866

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació inicial de l’Ordenança reguladora de les contraprestacions econòmiques per la prestació del servei de l’Escorxador municipal

    Número de registre 7270 - Pàgina 35867

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Compte General 2021

    Número de registre 7292 - Pàgina 35868

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal municipal  per a adequació retributiva del complement específic del Cap de Policia Local (expedient 182/2022)

    Número de registre 7299 - Pàgina 35869

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Anunci de l'acord plenari d'aprovació inicial de la modificació de de l'Ordenança municipal de circulació i obertura del termini d'informació pública

    Número de registre 7260 - Pàgina 35870