Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’accepta la renúncia a una subvenció i es declara conclòs el procediment

    Número d'edicte 7204 - Pàgines 35316-35318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears per a l’any 2022

    Número d'edicte 7209 - Pàgines 35319-35331

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 7246 - Pàgines 35332-35336

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es reconeix i es proposa el pagament de les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

    Número d'edicte 7248 - Pàgines 35337-35338

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número d'edicte 7250 - Pàgines 35339-35353

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions per al per al foment d’instal•lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027

    Número d'edicte 7205 - Pàgines 35354-35355

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es deneguen les subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, i la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia ja existents, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu (programes 4 i 5)

    Número d'edicte 7206 - Pàgines 35356-35357

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 8 d’agost de 2022 per la qual es modifica l’annex del Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021

    Número d'edicte 7182 - Pàgines 35358-35359

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de correcció d’errades observades en la publicació de la resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball mitjançant la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a la promoció de l’ocupació i la millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals de les Illes Balears

    Número d'edicte 7176 - Pàgines 35360-35361

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de correcció d’errades observades en la publicació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 27 de juny de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per mitjà del foment de l’economia social i del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció

    Número d'edicte 7177 - Pàgines 35362-35363

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de correcció d’errades observades en la publicació de la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per al foment i la difusió de l’economia social i per al suport a l’associacionisme de cooperatives, de societats laborals i d’empreses d’inserció

    Número d'edicte 7178 - Pàgines 35364-35365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es disposa la inscripció i dipòsit en el Registre de Convenis Col·lectius de les Illes Balears del Conveni col·lectiu de l’empresa General de Servicios ITV, S.A. i la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (codi de conveni 07002391012003)

    Número d'edicte 7180 - Pàgines 35366-35381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a la realització de cursos, jornades, seminaris, conferències i d’altres activitats formatives en l’àmbit dels serveis socials per als anys 2022 i 2023 (expedient pluriennal)

    Número d'edicte 7191 - Pàgines 35382-35395

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a l’ampliació d’hores de l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Arrels i Ales Mallorca, S.L., per al servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència al municipi de Palma

    Número d'edicte 7226 - Pàgines 35396-35398

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports relativa a l’ampliació d’hores de l’Acord d’acció concertada entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports del Govern de les Illes Balears i l’entitat Treballadores Socials de la Part Forana, Societat Cooperativa, per al servei d’ajuda a domicili per a persones en situació de dependència al municipi de Palma

    Número d'edicte 7227 - Pàgines 35399-35401

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per què s’aprova la convocatòria «SOIB Dual Vulnerables» per concedir subvencions per executar un programa de formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i la inserció professional de les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, basada en un règim d’alternança entre l’ocupació i l’activitat formativa rebuda en el marc del sistema de formació professional per a l’ocupació, per al període 2023-2026

    Número d'edicte 7199 - Pàgines 35402-35418

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual se modifica la Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, de 18 d’agost de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a l’any 2020-2022 Programa SOIB Formació amb Compromís de Contractació

    Número d'edicte 7200 - Pàgines 35419-35421

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Declaració de la tècnica tradicional de navegació amb vela de llaüt (vela llatina) com a Bé d’Interès Cultural Immaterial

    Número d'edicte 7208 - Pàgines 35422-35435

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per l’organització d’arxius municipals 2022

    Número d'edicte 7183 - Pàgines 35436-35438

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Resolució relativa a la selecció de projectes d’activitats culturals per al Catàleg d’Activitats Culturals del Consell de Mallorca (CACIM)

    Número d'edicte 7184 - Pàgines 35439-35444

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, de data 18 d’agost de 2022, relativa a l’extinció de les ajudes per al mes de juliol de 2022, en concepte d'atorgament d'una prestació econòmica d'urgència social, modalitat emergència, en el marc del Decret llei 10/2020, de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears

    Número d'edicte 7195 - Pàgines 35445-35447

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidenta de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de dia 22 d’agost de 2022 d’aprovació de la previsió, dels serveis a concertar durant l’any 2022 per la Direcció Insular de Persones amb Discapacitat i Innovació Social

    Número d'edicte 7229 - Pàgines 35448-35450

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de l’adhesió del Consell Insular de Menorca, en qualitat de soci protector, a l’associació de defensa del patrimoni cultural Hispania Nostra (Exp. 2108-2022-000008)

    Número d'edicte 7230 - Pàgina 35451

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Aprovació definitiva de la fitxa del catàleg del lloc de treball de secretari-interventor (exp. 0602-2022-000002)

    Número d'edicte 7242 - Pàgines 35452-35453

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases reguladores de subvencions als centres escolars d’Alcúdia, exercici 2022

    Número d'edicte 7231 - Pàgines 35454-35470

  • AJUNTAMENT D'ESTELLENCS

   • Aprovació del Pla de Mesures Antifrau de l'Ajuntament d'Estellencs

    Número d'edicte 6531 - Pàgines 35471-35494

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació definitiva Projecte de reurbanització i millora de serveis del carrer Son Morei més un tram de la Plaça de Sa Font de Santa Margalida de Felanitx  

    Número d'edicte 7244 - Pàgina 35495

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del projecte d’Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques i punts de càrrega de vehicles elèctrics a l’aparcament del poliesportiu del Port de Pollença

    Número d'edicte 7185 - Pàgina 35496

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació relació llocs de treball

    Número d'edicte 7225 - Pàgina 35497

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Expedient de pressupost municipal para 2022 - Normes de personal

    Número d'edicte 7228 - Pàgines 35498-35546