Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 469591
Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears per a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La indústria és reconeguda com un sector clau per al desenvolupament econòmic de les regions. L'expansió de l'activitat industrial ha estat transcendental per impulsar la innovació tecnològica, la capacitat exportadora, la sofisticació dels processos productius i, en definitiva, per augmentar el creixement econòmic. La indústria de les Illes Balears es troba en un context de crisi econòmica provocada per la COVID-19.

El desafiament de les Illes Balears és l'adaptació de l'estructura productiva a un marc mundial en permanent moviment, per generar més béns i serveis, i més complexos, en una varietat limitada d'activitats que afavoreixin la diferenciació, garanteixin la presència i la posició de l'arxipèlag en les cadenes globals de valor, i permetin incrementar la productivitat del sistema regional.

Amb el convenciment que hi ha un espai de competitivitat per a la indústria balear, s'aspira a accelerar la transformació dels entorns productius considerats prioritaris cap a activitats i models de negoci de més valor afegit. És per això que es desenvolupen i s'implementen noves eines per contribuir a la generació d'un ecosistema dinàmic que fomenti el creixement de les empreses i l'ocupació industrial en condicions de competitivitat internacional i productivitat.

La Llei 4/2017, de 12 de juliol, d'indústria, estableix en l'article 9 que l'Administració ha de dur a terme una política adequada de promoció i modernització industrial, a fi de contribuir al desenvolupament d'un model econòmic de creixement sostenible que permeti avançar en competitivitat, productivitat, solidaritat i equilibri territorial, i afavorir així la innovació, el creixement empresarial i la creació d'ocupació de qualitat.

El Pla Director d'Indústria de les Illes Balears 2018-2025, aprovat pel Consell de Govern en la sessió de 26 de gener de 2018, va assenyalar que cada vegada era més difícil per a les empreses i els territoris mantenir els avantatges competitius, i es va marcar com a repte impulsar la millora de la productivitat de les empreses de manera permanent, com a única via per mantenir avantatges competitius i valor per a l'empresa mateixa i per a seva societat.

En aquest context se situa el Programa de Millora de la Competitivitat i la Productivitat Industrial per a l'any 2022, aprovat per la Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en data 26 de novembre de 2021.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, conscient de les dificultats que passen les pimes del sector industrial en el context econòmic actual, ha decidit adoptar diversos programes per afavorir l'expansió, el desenvolupament, la modernització i la competitivitat de l'activitat industrial; millorar el nivell innovador i tecnològic de les empreses, i potenciar els serveis i l'adequat finançament a la indústria, amb especial atenció a les empreses de dimensió petita i mitjana.

Aquests programes de foment de la competitivitat empresarial persegueixen fonamentalment els objectius següents:

  • Fomentar la competitivitat dels sectors i les empreses productives, mitjançant el suport a entitats que impulsen els vincles col·laboratius per pal·liar les deficiències del mercat relacionades amb la manca de coordinació, que dificulten el desenvolupament de xarxes o aliances o que limiten la possibilitat d'establir acords que millorin l'eficàcia empresarial i econòmica.
  • Dinamitzar els fluxos d'informació i coneixement, i fomentar la col·laboració en projectes innovadors, tecnològics o organitzatius que, per la seva naturalesa o dimensió, transfereixen els recursos de les empreses individualment considerades.

En particular, i en el marc de les seves competències, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, amb el paquet d'ajuts que aprova, pretén donar suport a les entitats que, directament amb les empreses dels sectors productius, puguin avançar en competitivitat i productivitat; afavorir la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu de dotar aquest territori de capital productiu; elevar el nivell de renda i desenvolupar-ne les infraestructures industrials, i, alhora, fer atractiva i promoure la inversió empresarial generadora d'ocupació.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears va assumir, d'acord amb l'article 30.34 de l'Estatut d'autonomia, segons la redacció que en fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, les competències exclusives en matèria d'indústria, i, d'acord amb els articles 30.21 i 42, les del foment del desenvolupament econòmic i la promoció de la competència, aspectes en els quals està de nou implicada l'activitat industrial.

L'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial (BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008) estableix les bases reguladores per a les subvencions en matèria de foment de l'activitat industrial que convoqui la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. L'article 4.1 d'aquesta Ordre preveu que pot ser objecte de subvenció qualsevol persona física o jurídica relacionada amb l'activitat industrial. Per la seva banda, l'article 5 de la mateixa Ordre disposa que la persona titular de la conselleria competent en matèria d'indústria ha d'aprovar, per mitjà d'una resolució, les convocatòries corresponents, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

D'altra banda, l'article 15 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, estableix el contingut mínim de la convocatòria d'ajuts, que ha de ser aprovada per l'òrgan competent i publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Aquestes subvencions s'han inclòs en el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de dia 20 de desembre de 2021 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre), en concret en l'objectiu III.1.2. Ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores.

Per tot això, d'acord amb els preceptes esmentats abans, i una vegada emès l'informe preceptiu de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears per a l'any 2022.

2. Aprovar les bases reguladores de la convocatòria, el model de sol·licitud de subvenció i declaració responsable corresponent a la convocatòria per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, el model de sol·licitud de pagament de l'ajut per fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, i el model de compte justificatiu, que s'adjunten com a annexos 1, 2, 3 i 4, respectivament.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i disposar que tindrà efectes l'endemà de la publicació.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 d'agost de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria per concedir ajuts destinats a fomentar i impulsar la competitivitat dels sectors productius empresarials, adreçats a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores a les Illes Balears

Primer Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la concessió d'ajuts econòmics destinats a fomentar i impulsar la millora de la cooperació empresarial i la competitivitat dels sectors productius empresarials de les Illes Balears, mitjançant el suport a clústers industrials, centres tecnològics empresarials i agrupacions empresarials innovadores en l'àmbit territorial de les Illes Balears, amb la finalitat d'incentivar la consolidació d'aquestes entitats i dels projectes col·laboratius que desenvolupen.

Segon Beneficiaris i requisits

Són beneficiaris d'aquests ajuts els clústers industrials, els centres tecnològics empresarials i les agrupacions empresarials innovadores del sector industrial que estiguin establerts físicament a les Illes Balears, que hi tenguin el domicili fiscal i que, en el moment de presentar la sol·licitud d'ajut, desenvolupin les seves accions en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les activitats dels quals coincideixin amb l'objecte d'aquesta convocatòria.

1. Els clústers han de ser entitats sense ànim de lucre i s'han de caracteritzar per ser una combinació, en un espai geogràfic o sector productiu, d'empreses i centres de recerca i de formació públics o privats, involucrats en processos d'intercanvi col·laboratiu dirigits a obtenir avantatges o beneficis derivats de l'execució de projectes concrets de caràcter innovador. L'activitat del clúster s'ha d'organitzar a l'entorn d'una branca o sector productiu, o d'un mercat o segment de mercat objectiu.

Els centres tecnològics i les agrupacions empresarials innovadores són organismes de recerca privats sense ànim de lucre que disposen dels recursos materials i humans propis necessaris per a la realització d'activitats destinades tant a la generació de coneixement tecnològic com a facilitar-ne l'explotació, ja sigui per empreses existents o bé mitjançant la generació de noves iniciatives empresarials, i que contribueixin a la millora competitiva de les empreses i al desenvolupament econòmic del seu entorn.

2. Les entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a. Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent.

b. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c. Poden ser beneficiaris dels ajuts els clústers industrials, els centres tecnològics empresarials i les agrupacions empresarials innovadores el centre de treball dels quals estigui ubicat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d. Poden ser beneficiaris dels ajuts els clústers, els centres tecnològics i les agrupacions empresarials innovadores que entre els seus representats/associats tenguin com a mínim un 40 % d'empreses amb IAE comprès entre els epígrafs 2 a 4, ambdós inclosos.

e. No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en els quals es doni alguna de les circumstàncies que preveu l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; tampoc en poden tenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que hagin estat sancionats d'acord amb el que estableix l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat d'homes i dones, o l'article 37 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI-fòbia.

f. El beneficiari, per a l'obtenció dels ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que estableixen els apartats setè i vuitè d'aquesta Resolució.

3. En queden excloses com a beneficiàries:

a. Les societats públiques i entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la seva participació sigui majoritària.

b. Les entitats que no tenguin seu a les Illes Balears.

 

Tercer Actuacions subvencionables

Són subvencionables els conceptes i les activitats que, tot i haver estat executats i pagats entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022, estiguin inclosos en les línies següents:

1. Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió de l'entitat, mitjançant el finançament de part dels costs del personal i de les despeses d'administració i funcionament.

2. Despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari de l'entitat.

3. Col·laboracions externes, com ara despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajut i siguin necessaris per a la bona gestió i el funcionament de l'entitat, així com despeses per a la realització d'accions de promoció de la mateixa entitat: material promocional (catàleg o fullet promocional), pàgina web i accions de difusió.

Quart Quantia dels ajuts

1. Els ajuts que es regulen revesteixen la modalitat de lliurament dinerari sense contraprestació i s'han d'instrumentar en forma de subvencions, com s'indica a continuació.

1.1 Despeses de funcionament de les estructures de coordinació i gestió.

L'objecte d'aquesta línia és atorgar ajuts per a les càrregues econòmiques salarials i de la Seguretat Social derivades de la gerència i l'estructura de personal de les entitats beneficiàries.

Són subvencionables les despeses salarials i de la Seguretat Social de la gerència i del personal laboral contractat per l'entitat beneficiària, en la proporció següent:

  • Subvenció del 80 % de les despeses salarials i de la Seguretat Social de la gerència i del personal laboral contractat per l'entitat beneficiària.

1.2 Despeses corrents directament vinculades al funcionament ordinari de l'entitat.

Són subvencionables les despeses de funcionament ordinari, com ara el lloguer de les seus de les organitzacions, i les despeses de subministraments i comunicacions. No són subvencionables les despeses financeres ni d'inversió.

  • Subvenció del 50 % de les despeses justificades.

1.3 Col·laboracions externes.

Són subvencionables les despeses externes de consultoria i altres serveis que s'especifiquin de manera detallada en la sol·licitud d'ajut i siguin necessàries per a la bona gestió i el funcionament de l'entitat, així com despeses per a la realització d'accions de promoció de la mateixa entitat: material promocional (catàleg o fullet promocional), pàgina web i accions de difusió.

  • Subvenció del 50 % de les despeses justificades.

L'import màxim subvencionable pels tres conceptes descrits en els apartats 1.1, 1.2 i 1.3 és de 40.000 euros per beneficiari.

2. El sol·licitant ha de declarar tots els ajuts que hagi sol·licitat o obtingut pel mateix concepte, tant en iniciar l'expedient com en qualsevol moment del procediment en què això es produeixi.

3. Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per qualsevol entitat pública o privada, nacional o internacional, pot donar lloc a la modificació de la subvenció atorgada.

Cinquè Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regeix per les bases reguladores aprovades mitjançant l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial: el BOIB núm. 52, de 17 d'abril de 2008; el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la resta de normativa comunitària, estatal o autonòmica aplicable a les subvencions atorgades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Sisè Import econòmic i partida pressupostària

1. El crèdit assignat a aquesta convocatòria és de dos-cents mil euros (200.000,00 €), amb càrrec a la partida pressupostària indicada a continuació dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de l'any 2022:

19401 723A01 48000 00................................ 200.000,00 €

2. La concessió dels ajuts prevists en aquesta convocatòria queda condicionada a les disponibilitats pressupostàries que estableix el punt anterior.

Setè Documentació

Els sol·licitants han de presentar la documentació següent:

a. Sol·licitud de subvenció, segons el model de l'annex 2 d'aquesta Resolució, disponible a http://dgindust.caib.es.

b. Document constitutiu de l'entitat inscrita adequadament en el registre corresponent, amb les modificacions necessàries, si escau, per a l'acreditació de la personalitat jurídica del sol·licitant, així com poder suficient a favor del signant, en cas que aquest no figuri acreditat en l'escriptura, o certificat actualitzat del registre corresponent, en el qual s'especifiquin, en els supòsits en què sigui procedent, la data de constitució, l'objecte, el capital i la seu social, composició del consell d'administració o junta directiva, els apoderats i els socis que disposin de més d'un 10 % de les participacions.

c. Declaració responsable que, com a mínim, un 40 % dels associats/representats de l'entitat són empreses amb IAE comprès entre els epígrafs 2 a 4, ambdós inclosos, inclosa en el model de sol·licitud.

d. Declaració responsable atorgada davant l'òrgan concedent de la subvenció que el beneficiari no està sotmès a cap de les circumstàncies a què es refereix l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, inclosa en el model de sol·licitud.

e. Respecte de l'acreditació de les obligacions tributàries, la sol·licitud d'ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i de l'Agència Tributària de les Illes Balears la informació relativa al compliment d'aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

f. Quant a l'acreditació del requisit d'estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social, la sol·licitud dels ajuts implica l'autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui obtenir de la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació acreditativa del compliment d'aquesta obligació, tret del cas de denegació expressa del consentiment, supòsit en què la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

g. Declaració en què es facin constar les subvencions o els ajuts obtinguts o sol·licitats per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals o, si escau, una declaració expressa de no haver-ne sol·licitat cap.

h. Pel que fa a la quantia, i d'acord amb l'article 40.3 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, per als projectes de quantia superior o igual a 40.000 euros en cas d'execució d'obres, o de 15.000 euros en cas de subministrament de béns d'equipament o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari ha de presentar, com a mínim, tres ofertes anteriors a l'execució del projecte de proveïdors diferents, tret que per les seves característiques especials no hi hagi entitats suficients per poder fer-les, o llevat que la despesa s'hagi efectuat abans de la sol·licitud de la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades s'ha de fer de conformitat amb els criteris d'eficàcia i d'economia, i s'ha de justificar expressament en cas que l'elecció no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

i. Memòria explicativa i econòmica, en la qual s'especifiquin les activitats que desenvolupa l'entitat, la localització, l'abast, les característiques i la repercussió de l'entitat sobre el sector, així com detallar les despeses de funcionament, estructura i subministraments, i consultoria, amb l'IVA desglossat.

j. Declaració de dades bancàries que es troba inclosa en la sol·licitud de l'ajut.

Vuitè Termini i presentació de sol·licituds

1. El termini per presentar les sol·licituds és d'un mes.

Aquest termini començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Si la quantia consignada en aquesta convocatòria s'exhaureix abans de l'expiració del termini d'un mes per presentar sol·licituds, es pot suspendre la concessió dels ajuts mitjançant la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la resolució corresponent del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

2. Si finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, i una vegada resoltes totes les sol·licituds, no s'ha exhaurit el crèdit disposat en la convocatòria, es pot ampliar el termini inicialment previst.

3. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. La sol·licitud ha de ser el document original signat electrònicament.

4. El model de sol·licitud que s'ha de presentar és el que figura en l'annex 2 d'aquesta convocatòria i que es troba a la web de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica (industria.caib.es).

5. Les sol·licituds s'han d'adreçar a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, mitjançant la presentació en el Registre electrònic comú i acompanyades de la documentació prevista en la convocatòria.

Si algun dels interessats presenta la sol·licitud presencialment o signada incorrectament serà requerit perquè l'esmeni a través de la presentació electrònica. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud aquella en què s'hagi dut a terme l'esmena.

6. Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica ha de dur a terme la petició de l'ajut per mitjà del seu representant legal, acreditat adequadament.

7. La sol·licitud d'ajut implica l'autorització perquè l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pugui verificar les dades i afirmacions declarades per la persona o l'entitat sol·licitant, excepte en cas de denegació expressa. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar els certificats i la documentació corresponents, juntament amb la sol·licitud de l'ajut.

8. La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot sol·licitar tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar correctament els expedients o per comprovar les dades presentades.

9. En cas que algun dels documents requerits per tramitar la subvenció ja s'hagi aportat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, no és necessari aportar-lo de nou, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què es va presentar i que no hagi sofert modificacions.

10. Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada perquè esmeni les deficiències dins un termini de deu dies, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, amb la indicació que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que preveu l'article 21 de la Llei 39/2015.

Novè Criteris per seleccionar els beneficiaris

1. Per a la concessió dels ajuts que estableix aquesta convocatòria s'aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d'entrada de les sol·licituds en el Registre General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o en el Registre electrònic comú, atès que, d'acord amb la seva naturalesa, no són necessàries ni la comparació ni la prelació de les sol·licituds en un únic procediment, segons l'article 7.3 de l'Ordre de la consellera de Comerç, Indústria i Energia per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en matèria de promoció industrial.

2. Les sol·licituds d'ajuts es poden resoldre individualment encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'exhaureixi el crèdit destinat a la convocatòria i, si no és el cas, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini.

3. En cas que dins l'expedient no consti la documentació que es requereix en aquesta Resolució, i una vegada que s'hagi requerit d'acord amb el punt 10 de l'apartat vuitè, la data de presentació de l'esmena estableix l'ordre de prelació per a l'atorgament de la subvenció.

Desè Instrucció i resolució del procediment

1. En aplicació de l'article 9.2 de les bases reguladores, correspon a la Direcció General de Política Industrial la tramitació de les sol·licituds, i al personal adscrit la seva ordenació i instrucció. El director general de Política Industrial ha d'emetre una proposta de resolució, la qual s'ha de comunicar a tots els interessats perquè, en el termini màxim de deu dies, puguin al·legar el que considerin oportú.

2. D'acord amb l'article 9.3 de les bases reguladores, l'òrgan competent per resoldre és el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, que ha de dictar una resolució motivada en la qual s'ha de fixar, amb caràcter definitiu, la quantia de la subvenció concedida. Així mateix, la resolució ha d'especificar els aspectes següents: beneficiari, descripció i import de l'activitat que se subvenciona, quantia, partida pressupostària a la qual s'aplica, forma de pagament, termini per dur a terme l'activitat, justificació de les activitats objecte d'ajut i terminis per presentar justificants.

3. El termini per dictar i notificar la resolució expressa és de sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la resolució del procediment. Si transcorre aquest termini i no es dicta una resolució expressa, la sol·licitud s'ha d'entendre desestimada.

4. Les resolucions del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica que concedeixin o deneguin la subvenció sol·licitada posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagin notificat.

5. Les notificacions de les resolucions s'han de fer amb les exigències i en la forma que estableixen els articles 40 i 42 de la Llei 39/2015.

Onzè Justificació i pagament

1. L'activitat subvencionada s'ha d'entendre justificada amb l'acreditació de la seva realització efectiva i el compliment de la finalitat per a la qual s'ha concedit.

2. Les despeses objecte dels ajuts s'han d'executar i pagar en el període comprès entre l'1 de novembre de 2021 i el 31 d'octubre de 2022 (ambdós inclosos). El termini per justificar la realització dels conceptes subvencionables finalitza el 5 de novembre de 2022, o en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.

3. No s'han de tenir en consideració com a justificants de les despeses subvencionades les factures emeses o els pagaments fets amb anterioritat a l'1 de novembre de 2021 ni posteriors al 31 d'octubre de 2022.

4. El pagament de la subvenció únicament es pot fer efectiu una vegada dictada la resolució corresponent i justificada de manera suficient la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la sol·licitud de pagament i la presentació de la documentació següent:

a. Sol·licitud de pagament, d'acord amb el model que figura en l'annex 3.

b. Memòria tècnica justificativa del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què es descriguin de manera detallada les activitats que desenvolupa l'entitat, els mitjans per aconseguir-ho i els resultats que s'han obtingut.

c. Memòria econòmica justificativa dels costs de funcionament i subministrament, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data de pagament, d'acord amb el model que figura en l'annex 4. En cas que la subvenció s'atorgui d'acord amb un pressupost, s'han d'indicar les desviacions esdevingudes.

d. Una relació detallada d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

e. Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les despeses i especifiquin clarament les despeses corresponents a l'objecte de la subvenció.

En cas de les despeses d'estructura, s'han de presentar les nòmines del personal laboral pel període subvencionable.

f. Per justificar el pagament de les factures objecte de la subvenció s'ha de presentar la documentació següent:

i. Una còpia del document bancari que acrediti la transferència o el pagament domiciliat, en què figurin la data del pagament, l'import pagat, el concepte del pagament de manera que s'identifiqui aquest amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura corresponent.

ii. Un extracte bancari del beneficiari de l'ajut en què figurin els càrrecs dels pagaments esmentats.

5. En cas que l'expedient de pagament no tengui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins els deu dies següents comptadors a partir de l'endemà d'haver rebut el requeriment d'esmena.

6. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i s'ha de minorar proporcionalment.

7. Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

8. La falta de justificació en els termes i en els terminis que estableixi la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovada prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent a la que estableix la norma determinen la revocació de la subvenció.

Dotzè ​​​​​​​Concurrència d'ajuts o subvencions

L'import dels ajuts o subvencions que estableix aquesta convocatòria no pot ser, en cap cas, d'una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, superi el 100 % del cost de l'activitat que hagi de desenvolupar l'entitat beneficiària.

Als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls ha d'aplicar la norma dels ajuts de minimis que determina que l'import total d'aquests ajuts a una única entitat no pot ser superior a 200.000 euros, durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (article 3 del Reglament UE núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre).

Tretzè Obligacions dels beneficiaris

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableix l'article 11 del Text refós de la Llei de subvencions. Els beneficiaris han de complir, a més de les obligacions que s'estableixen en l'article esmentat, les següents:

a. Acreditar davant la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s'exigeixen per concedir els ajuts.

b. Dur a terme una activitat de suport al teixit productiu que fomenti la concessió de la subvenció en la forma i dins el termini que estableix aquesta convocatòria.

c. Destinar l'import de la subvenció al finançament de l'actuació per a la qual s'ha sol·licitat, i mantenir l'activitat subvencionada, en la forma i dins el termini que s'indica en la convocatòria.

d. Comunicar a l'òrgan que concedeix la subvenció la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits exigits per concedir la subvenció.

e. Sotmetre's a les actuacions de comprovació que faci la Direcció General de Política Industrial i a les actuacions de control financer de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Sindicatura de Comptes.

f. Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o entitat pública o privada, nacional o internacional.

g. Reintegrar els fons percebuts en els supòsits prevists en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

Catorzè ​​​​​​​Interpretació i execució

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pot dictar les resolucions, les circulars i les instruccions que siguin necessàries per interpretar i executar aquesta convocatòria.

Documents adjunts