Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de 22 d’agost de 2022 per la qual es publica el cessament de personal eventual de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

    Número de registre 7249 - Pàgina 35276

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionari de carrera, oficial policia local

    Número de registre 7220 - Pàgina 35277

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Nomenament funcionari de carrera, oficial policia local

    Número de registre 7221 - Pàgina 35278

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Oficina de Prevenció i lluita Contra la Corrupció a les Illes Balears per la qual es convoca mitjançant el sistema de comissió de serveis la provisió, de caràcter voluntari, del lloc de feina de cap de l’Àrea d’Ètica Pública, Prevenció i Integritat

    Número de registre 7198 - Pàgines 35279-35282

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 d’agost de 2022 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places en comissió de serveis a llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

    Número de registre 7179 - Pàgines 35283-35284

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, arran de l’estimació d’un recurs

    Número de registre 7213 - Pàgines 35285-35288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per la qual s’acorda l’admissió condicionada de persones amb discapacitat per a participar en el primer exercici de les proves selectives per a l’ingrés en el cos subaltern de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 57 de 30 d’abril)

    Número de registre 7214 - Pàgines 35289-35290

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució d’aprovació de la convocatòria en Comissió de serveis CS115/2022 de cap de servei d'atenció comunitària i projectes estratègics de l’Àrea d'Atenció Comunitària i Projectes Estratègics de l’IMAS

    Número de registre 7222 - Pàgines 35291-35294

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Bases per a la constitució d'un borsí de TAG funcionari interí l'Ajuntament de Lloseta

    Número de registre 7181 - Pàgines 35295-35305

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Bases i convocatòria d'una borsa de feina de tècnic/a de medi ambient, mitjançant concurs-oposició, per a l'Ajuntament de Manacor, per a l'execució del projecte pel desenvolupament del Pla Local de Prevenció de Residus de Manacor, per tal d'executar, promoure i coordinar les actuacions descrites al Pla, així com l'avaluació periòdica de l'aplicació de les mesures implantades i dels resultats obtinguts

    Número de registre 7233 - Pàgines 35306-35313

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació llista provisional d'admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el sistema de concurs oposició, de tres places de TREBALLADOR/A SOCIAL, personal laboral fix

    Número de registre 7197 - Pàgines 35314-35315