Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció primera. Contractació Pública

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Devolució de garantia definitiva

    Número de registre 7202 - Pàgina 35547

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Comunicació de la relació d’expedients que han d’aportar documentació complementària en el tràmit de subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars i comunitats de propietaris dins el Programa Operatiu FEDER 2021-2027 (FOTOPAR 2022)

    Número de registre 7207 - Pàgines 35548-35560

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errades de l’anunci de l’Agencia Tributaria de les Illes Balears de notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de l’impost sobre estades turístiques corresponent a l’exercici 2021 deis establiments turístics inclosos en el grup vuitè del punt 2 de l’annex 1 del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l’impost sobre estades turístiques i de mesures d’impuls del turisme sostenible, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 72, de 2 de juny de 2022

    Número de registre 7235 - Pàgines 35561-35562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiari de l’ ajuda, LOTE 2, de data 21 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 23 de març de 2015, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2015

    Número de registre 7236 - Pàgines 35563-35565

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de l’ ajuda, LOTE 1, de data 21 de juliol de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les races autòctones en perill d’extinció, per a l’any 2016

    Número de registre 7237 - Pàgines 35566-35570

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de concessió als beneficiaris de les ajudes, Totals 4ª TANDA (anualitat 2021) de data 12 d’agost de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 22 de febrer de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de l’ agricultura ecològica, per als anys 2021 i 2022

    Número de registre 7238 - Pàgines 35571-35576

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, Exps. 007, 009 i 010 de data 5 d’abril de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020

    Número de registre 7240 - Pàgines 35577-35579

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de la Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes REVP4, de data 17 de març de 2022, sol·licitada a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 11 de novembre de 2016, per la qual es convoquen ajudes de minimis per a projectes pilot i suport al desenvolupament de nous productes, pràctiques, processos i tecnologies, per als anys 2016-2020

    Número de registre 7241 - Pàgines 35580-35582

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública del projecte de construcció d’una xarxa de vies ciclistes en la carretera EI-651, des de la EI-600, fins a l’encreuament amb la carretera de cala Salada (PK 0+000 A PK 2+200), exp. núm. 2022/16484R

    Número de registre 7210 - Pàgina 35583

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/188 (Exp. electrònic 2019/6062)

    Número de registre 7090 - Pàgina 35584

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/174 (Exp. electrònic 2019/5668)

    Número de registre 7093 - Pàgina 35585

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2019/169 (Exp. electrònic 2019/5324)

    Número de registre 7087 - Pàgina 35586

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Anunci de convocatòria de Junta General de la Comunitat de Regants de Porreres

    Número de registre 6648 - Pàgina 35587

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Anunci aprovació pla de mesures antifrau

    Número de registre 7223 - Pàgina 35588

  • AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA

   • Modificació plantilla de personal

    Número de registre 7224 - Pàgina 35589

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Exposició pública del projecte d’aparcament en superfície amb mirador d’ús públic a Portopetro

    Número de registre 7203 - Pàgina 35590