Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

Núm. 377766
Procés de selecció per a la constitució d’una borsa de personal laboral temporal de l’Entitat Local Menor de Palmanyola

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per Resolució d'Alcaldia núm. 00045-2022 de data 5 de juliol de 2022, es van aprovar les bases i el procés de selecció per a la constitució d'una borsa de personal laboral temporal de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, pel sistema de concurs de mèrits.

A la seu electrònica [http://palmanyola.sedelectronica.es] apareixen íntegrament publicades les bases que han de regir la convocatòria per a la contractació de la plaça.

S'adjunten les bases reguladores que regiran la convocatòria:

 

BASES PER A LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER CONCURS

PRIMERA. Objecte de la Convocatòria

L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció de personal laboral no permanent, mitjançant concurs, per crear una borsa de feina extraordinària d'auxiliars administratius, a l'efecte de cobrir les possibles necessitats urgents i inajornables d'aquesta Entitat Local Menor, com a personal laboral no permanent, d'acord amb l'article 11 del Text Refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

Característiques de les places objecte de constitució de la borsa:

Servei/Dependència

Registre

Id. Lloc

No singularitzat

Denominació del lloc

Auxiliar administratiu/va administració general

Naturalesa

Laboral

Duració de contracte

Temporal

Classificació professional

IV (C2)

Jornada

37,5 hores setmanals

Retribucions  

Segons conveni

Titulació exigible

Graduat escolar o equivalent

Sistema selectiu

Concurs de mèrits

SEGONA. Funcions

Les funcions a realitzar seran les pactades al conveni col·lectiu d'aplicació, tal com l'atenció al públic i a la resta dels servicis i unitats de la corporació, realització del registre general, tasques de mecanografia, tramitació dels documents i l'arxiu de la documentació, entre d'altres.

TERCERA. Condicions d'Admissió d'Aspirants

Per formar part en les proves de selecció, serà necessari reunir els requisits establerts en l'article 56 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre:

a) Tenir la nacionalitat espanyola sense perjudici del que es disposa en l'article 57 del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques.

c) Tenir setze anys i no excedir, en el seu cas, de l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.

d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en aquests termes l'accés a l'empleat públic.

e) Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, ESO o equivalent.

f) Estar en possessió del títol de nivell B2 de la llengua catalana

QUARTA. Forma i Termini de Presentació d'Instàncies

Les sol·licituds (annex I) requerint prendre part en les corresponents procés de selecció, en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases generals, per a la plaça que s'opti es dirigiran al Sr. Alcalde-President d'aquesta Entitat Local i es presentaran en el Registre General d'aquesta entitat (horari de dilluns a divendres de 09:00-14:00 hores) o en algun dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de deu dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Serà necessari acreditar juntament amb la sol·licitud signada (annex I)

 - Còpia del DNI o document que n'acrediti la nacionalitat.

- Còpia dels títols exigit per prendre part a aquesta convocatòria.

- Còpia del certificat de coneixements de llengua catalana.

- Aquells documents que siguin necessaris per a la fase de concurs, ordenats seguint l'ordre establert d'aquestes bases i acompanyats dels documents acreditatius dels mateixos.

El tribunal qualificador no valorarà els mèrits al·legats però no justificats en la forma que indiquen aquestes bases.

Així mateix, les bases íntegres es publicaran igualment a la seu electrònica d'aquesta entitat local menor

[http://palmanyola.sedelectronica.es]

Les dades personals incloses en la sol·licitud de participació seran tractats únicament per a la gestió del procés selectiu i les comunicacions que hagin de realitzar-se. Quan sigui necessari publicar un acte administratiu que contingui dades personals es publicarà de la forma que determina la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. L'entitat Local Menor de Palmanyola serà el responsable del tractament d'aquestes dades.

CINQUENA. Admissió d'Aspirants

Expirat el termini de presentació d'instàncies, l'Alcaldia dictarà resolució en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista provisional d'admesos i exclosos. En aquesta resolució, que es publicarà a la seu electrònica d'aquesta entitat [http://palmanyola.sedelectronica.es], i s'assenyalarà un termini de tres dies hàbils per a esmena.

Les al·legacions presentades seran resoltes en el termini màxim de 10 dies des de la finalització del termini per a la presentació. Transcorregut aquest termini sense que s'hagués dictat resolució alguna, les al·legacions s'entendran desestimades.

Vistes les al·legacions presentades per Resolució d'Alcaldia es procedirà a l'aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos, que es publicarà a la seu electrònica d'aquesta entitat [http://palmanyola.sedelectronica.es]

Igualment es publicarà la data en la qual efectuarà la baremació de mèrits.

SISENA. Tribunal Qualificador

Els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva composició haurà d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres, i es mantindrà, així mateix, a la paritat entre dona i home.

El personal d'elecció o de designació política, els funcionaris interins i el personal eventual no podran formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent ostentar-se aquesta en representació o per compte de ningú.

Degut a la manca de personal de l'Entitat, la composició del tribunal qualificador serà publicada pròximament en la seu electrònica d'aquesta Entitat Local Menor [http://palmanyola.sedelectronica.es]

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Els membres del Tribunal són personalment responsables de l'estricte compliment de les bases de la convocatòria, de la subjecció als terminis establerts i per a la publicació dels resultats. Els dubtes o les reclamacions que puguin originar-se amb la interpretació de l'aplicació de les bases de la present convocatòria, així com el que hagi de fer-se en els casos no previstos, seran resoltes pel Tribunal, per majoria.

SETENA. Sistema de Selecció i Desenvolupament del Procés

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: CONCURS

La puntuació màxima a obtenir és de 30 punts.

7.1- Experiència professional (màxim 15 punts)

Per serveis prestats a l'Administració Pública relacionats amb la plaça o lloc convocat: 0,75 punts per any treballat, amb un màxim de 12 punts. Les fraccions d'any es computaran prorratejant la puntuació anual pels mesos complets treballats.

Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per l'aspirant, es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A tal efecte s'haurà de presentar certificat de l'Administració en el qual s'indiqui la data d'alta i baixa en la mateixa així com el lloc de treball ocupat.

Per serveis prestats fora de l'administració pública relacionats amb la plaça o lloc convocat: 0,2 punts per any treballat amb un màxim de 3 punts. Les fraccions d'any es computaran prorratejant la puntuació anual pels mesos complets treballats.

Únicament serà valorat aquest apartat quan, de la documentació aportada per l'aspirant, es desprengui que l'experiència laboral està directament relacionada amb les funcions de la plaça o lloc a cobrir. A tal efecte s'haurà de presentar certificat de l'entitat o empresa en el qual s'indiqui la data d'alta i baixa en la mateixa així com el lloc de treball ocupat. Es complementarà amb un informe de vida laboral emès per la Seguretat Social on s'especifiqui la data d'alta i baixa en l'activitat corresponent.

7.2- Formació (màxim 6 punts)

Únicament es valorarà el nivell més alt obtingut, d'acord amb la següent taula:

Títol d'estudis de Doctor, reconegut com a nivell MECES 4: 6 punts.

Títol d'estudis de màster: 4 punts.  

Títol de postgrau: 3 punts.

 Llicenciatura, grau, enginyeria, o arquitectura reconeguts com a nivell MECES 3: 2 punts.

Títol de batxillerat o formació professional o equivalents: 1 punt.

7.3- Per coneixement de la llengua catalana (màxim 4 punts)

Només es valorarà el nivell acreditat més alt (a excepció del nivell de llenguatge administratiu).

Nivell C1: 2 punts

Nivell C2: 3,5 punts

LA: 0,5 punts

7.4- Cursos de formació i perfeccionament (màxim 5 punts)

Quant a la formació, ha d'estar relacionada amb les funcions de la plaça a la qual s'opta.

Es valoraran els cursos de formació rebuts o impartits, certificats amb aprofitament o assistència, en el marc de l'Acord de Formació per a l'ocupació o dels Plans per a la Formació Continua del Personal de les Administracions Públiques.

Es valoraran tots els cursos de formació certificats amb aprofitament o assistència, impartits o promoguts per qualsevol administració pública de base Territorial i escoles d'administració pública.

També es valoraran en aquest apartat els cursos de formació homologats per les escoles d'administració pública, els cursos impartits per les organitzacions sindicals en el marc dels acords de formació contínua amb l'Administració.

Els cursos amb aprofitament o impartits es valoraran a raó de 0,020 punts per hora.

Els cursos amb assistència es valoraran a raó de 0,010 punts per hora.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no indiquin les hores de durada o crèdits de l'acció formativa, els que corresponguin a una carrera universitària, els de doctorat, la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic, ni els derivats de processos selectius.

Si el certificat acreditatiu indica els crèdits, s'entendrà que cada crèdit correspon a 10 hores.

Quan hi hagi discrepància entre les hores i els crèdits en els certificats d'una acció formativa, prevaldran les hores.

VUITENA. Qualificació

L'ordre de classificació de les persones aspirants el determinarà la suma de les puntuacions obtingudes en la valoració dels mèrits.

En cas d'empat, es donarà prioritat a la millor puntuació obtinguda en el bloc de l'experiència laboral. Si persisteix l'empat, es tindran en compte les puntuacions obtingudes en l'apartat de formació. Si així i tot no és possible desfer l'empat, es resoldrà per sorteig. 

NOVENA. Llista definitiva i constitució de la borsa.

Finalitzada la fase de concurs, el tribunal qualificador publicarà en el tauler d'edictes de la seu electrònica de l'Entitat Local Menor de Palmanyola la llista provisional de la valoració dels mèrits de les persones aspirants, amb les puntuacions obtingudes per ordre de major a menor puntuació.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des del dia següent a la publicació de l'anunci, per presentar al·legacions i sol·licitar la revisió dels mèrits.

Una vegada revisades les puntuacions i resoltes les reclamacions, en el seu cas, el tribunal qualificador farà pública la llista definitiva de la valoració dels mèrits i elevarà la proposta definitiva, per ordre de puntuació, a la Presidència de la corporació amb l'objectiu de constituir la borsa de treball i procedir, a la contractació de personal laboral no permanent.

La resolució per la qual es constitueixi aquesta borsa s'ha de fer pública en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'entitat i en el BOIB, amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda

DESENA. Funcionament de la borsa de treball

Les persones que formen part d'aquesta borsa a l'efecte d'oferir-los un lloc de treball, estan en situació de disponible o no disponible.

Estan en la situació de no disponible:

a) Aquells integrants de la borsa de treball que estiguin prestant serveis com a personal funcionari interí o laboral temporal a l'Entitat Local Menor de Palmanyola.

b) Estar en període d'embaràs, de maternitat o de paternitat, d'adopció o d'acolliment permanent o preadoptiu.

c) Patir malaltia o incapacitat temporal.

d) Estar, en el moment de la crida, exercint funcions sindicals.

Mentre la persona aspirant estigui en la situació de no disponible en la borsa, no se la cridarà per oferir-li un lloc de treball d'aquesta convocatòria.

Estan en la situació de disponible la resta de persones aspirants de la borsa. Aquestes persones seran cridades per l'ordre establert en la llista definitiva.

 A aquest efecte, l'Entitat Local Menor de Palmanyola es posarà en contacte telefònic amb un màxim de tres intents o per mitjans telemàtics (correu electrònic o SMS), amb la persona que correspongui i li comunicarà el lloc a cobrir i el termini en el qual cal que s'incorpori al lloc de treball, el qual no serà inferior, si la persona interessada així ho demana, a 2 dies hàbils a comptar des de la comunicació.

Quedarà constància a l'expedient, mitjançant una diligència, de què aquesta persona ha rebut la comunicació o dels intents realitzats.

Dins el termini màxim d'un dia hàbil a comptar des de la comunicació, o dos dies si la crida es fa en divendres, la persona integrant de la borsa ha de manifestar el seu interès amb el nomenament.

Si dins aquest termini no manifesta la conformitat, renuncia expressament al nomenament, no respon al telèfon de contacte que ha facilitat o altre circumstància que impedeixi la seva incorporació, passarà al darrer lloc de la borsa de feina, i s'avisarà al següent de la llista.

Els aspirants que hi renunciïn de forma expressa o tàcita passaran al darrer lloc de la borsa de treball, llevat que al·leguin, dins del termini establert, la concurrència d'alguna de les circumstàncies per ser declarats com a No disponibles.

De la mateixa manera, els aspirants declarats com a No disponibles podran, mitjançant un escrit dirigit al registre general, el canvi de la situació a Disponible per la finalització d'algunes de les causes taxades esmentades anteriorment.

ONZENA. Presentació de documents

Els aspirants que siguin cridats i donin la seva conformitat a una contractació hauran de presentar, en el termini màxim de dos dies hàbils comptats a partir del dia en què manifestin la conformitat, els documents següents, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds:

a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.

b) Còpia autenticada o fotocòpia compulsada del títol exigit, així com copia autenticada dels mèrits al·legats en la sol·licitud.

c) Certificat mèdic acreditatiu de posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions corresponents.

d) Declaració jurada o promesa que no ha estat separat/da, mitjançant expedient disciplinari, del servei de l'Estat, de les comunitats autònomes, ni entitats locals, ni està inhabilitat/da per a l'exercici de funcions públiques.

No podran ser contractats els qui no presentin la documentació en el termini indicat, llevat dels casos de força major, o si se'n dedueix que manquen d'algun dels requisits.

DOTZENA. Incidències

Les presents bases i convocatòria podran ser impugnades de conformitat amb allò que s'ha fixat en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix, la Jurisdicció competent per resoldre les controvèrsies en relació amb els efectes i resolució del contracte laboral serà la Jurisdicció Social.

Contra la convocatòria i les seves bases, que esgoten la via administrativa, es podrà interposar pels interessats recurs de reposició en el termini d'un mes davant l'Alcaldia, previ al contenciós-administratiu en el termini de dos mesos davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu, a partir de l'endemà al de publicació del seu anunci en el BOIB.

En el no previst a les bases, serà d'aplicació del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el Reglament General d'Ingrés del Personal al Servei de l'Administració General de l'Estat i de Provisió de Llocs de treball i Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l'Administració General de l'Estat aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març; el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, pel qual s'estableixen les regles bàsiques i els programes mínims a què ha d'ajustar-se el procediment de selecció dels funcionaris d'Administració Local; el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local; i el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

Ho mana i firma el Sr. Batle.

 

Palmanyola, 6 de juliol de 2022

El batle

Arnaldo Francisco Llinàs Quintana

 

ANNEX I

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ PER PARTICIPAR EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONES ASPIRANTS A FORMAR

PART D'UNA BORSA D'AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES PER A PODER SER NOMENADES PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

SOL·LICITANT

Nom i llinatges: ........................................................................................................................................................ DNI:..................................

Adreça:.......................................................................Codi postal: ..................Municipi: ............................... Província:...................................

Telèfon fix:........................Telèfon mòbil:........................Email de contacte: .....................................................................

EXPÒS

Que, vistes les bases per a LA SELECCIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER CONCURS per formar part d'una borsa d'auxiliars administratius/ves de l'Entitat Local Menor de Palmanyola, present la següent

DECLARACIÓ JURADA

Declar que reunesc tots i cadascun dels requisits exigits en la base tercera de la convocatòria i que són certes les dades que s'hi consignen.

I, a més, declar:

- Que no pateix cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions descrites en la base segona.

- Que no he estat separat/ada del servei de l'Administració local, autonòmica o estatal, ni he estat inhabilitat/ada per a l'exercici de la funció pública.

- Que no estic sotmès/esa a cap causa d'incapacitat específica d'acord amb la normativa vigent.

- Que tenc coneixements de les obligacions que es deriven de la normativa d'incompatibilitats establertes a la Llei 53/1981, de 26 de desembre.

DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA A LA SOL·LICITUD

- Còpia del DNI o document que acrediti la nacionalitat.

- Còpia del graduat escolar o equivalent

- Còpia del document acreditatiu de català corresponent al nivell B2.

- Annex II completat amb els mèrits pertinents i els seus corresponents documents justificatius.

Per tot això, SOL·LICIT

Ser admès/admesa en el procediment selectiu.

Palmanyola, ......... d........................... de 20.......

 (Signatura)

 

 

​​​​​​​

ALCALDIA PEDÀNEA DE L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA

 

ANNEX II

AUTOVALORACIÓ DE MÈRITS

SOL·LICITANT

Nom i llinatges: ........................................................................................................................................................ DNI:..................................

Adreça:.......................................................................Codi postal: ..................Municipi: ............................... Província:...................................

Telèfon fix:............................Telèfon mòbil:........................... Email de contacte: ..............................................................

Relació de mèrits que s'han de puntuar per a aquesta convocatòria amb indicació del nombre del document que s'adjunta al qual fa referència i la puntuació que crec que resulta de la valoració dels meus mèrits segons el que disposen les bases.

• Base 7.1. Experiència professional (puntuació màxima possible, 15 punts):

Nom o nombre document. Adm./empresa. Data inici Data fi Puntuació

1................................................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................................................................................

[...] ............................................................................................................................................................................................................................

Cal presentar els contractes de treball o certificats d'empresa i la vida laboral.

• Base 7.2. Formació (puntuació màxima possible, 6 punts):

Nom o nombre document. Organisme impartidor. Títol Any Finalització Puntuació

1................................................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................................

3................................................................................................................................................................................................................................

4................................................................................................................................................................................................................................

[...] ............................................................................................................................................................................................................................

• Base 7.3. Coneixement llengua catalana (puntuació màxima possible, 4 punts):

Nom o nombre de document. Centre/organisme. Certificat Data Puntuació

1................................................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................................

[...] ............................................................................................................................................................................................................................

• Base 7.4. Cursos de formació i perfeccionament (puntuació màxima possible, 6 punts):

Nom o nombre de document. Centre/organisme. Certificat Data Puntuació

1................................................................................................................................................................................................................................

2................................................................................................................................................................................................................................

[...] ............................................................................................................................................................................................................................

Tot aquell mèrit que no s'acrediti documentalment o que no tengui relació amb la convocatòria no serà tingut en compte.

ALCALDIA PEDÀNEA DE L'ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA