Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 13/2022 de 9 de maig de 2022, pel qual es disposa el cessament i nomenament d’alts càrrecs de la Conselleria de Mobilitat i Habitatge de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 3719 - Pàgina 18027

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat referida al nomenament del registrador del Registre de la Propietat de Manacor 1, corresponent a l’edicte 3449 del BOIB núm. 58, de 3 de maig de 2022

    Número de registre 3716 - Pàgina 18028

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria zelador/zeladora convocat per mitjà de la Resolució de 13 d’abril de 2018 (BOIB núm. 49, de 21 d’abril de 2018) modificada per la Resolució de 19 d’octubre de 2018 (BOIB núm. 133, de 25 d’octubre de 2018)

    Número de registre 3692 - Pàgines 18029-18046

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Nomenament funcionari carrera d'Administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local de l'Ajuntament des Mercadal

    Número de registre 3663 - Pàgina 18047

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • PARLAMENT DE LES ILLES BALEARSOFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari corresponents al concurs específic per a la provisió de llocs de treball de la convocatòria CO 1/2022

    Número de registre 3563 - Pàgines 18048-18049

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala sanitària, especialitat veterinària, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 3682 - Pàgines 18050-18052

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública, per la qual s’aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l’exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala sanitària, especialitat fisioteràpia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’illa d’Eivissa

    Número de registre 3684 - Pàgines 18053-18055

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa

    Número de registre 3640 - Pàgines 18056-18062

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Santa Catalina de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3641 - Pàgines 18063-18064

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Trencadors de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3643 - Pàgines 18065-18066

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Serra Nord de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3644 - Pàgines 18067-18068

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Ponent de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3645 - Pàgines 18069-18070

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Polígon de Llevant de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3646 - Pàgines 18071-18072

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Platja de Palma de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3647 - Pàgines 18073-18074

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Pere Garau de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3648 - Pàgines 18075-18076

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Nuredduna de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3649 - Pàgines 18077-18078

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Na Burguesa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3650 - Pàgines 18079-18080

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) d’Escola Graduada de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3651 - Pàgines 18081-18082

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d’Atenció Primària de Mallorca de 26 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel procediment de lliure designació, del lloc de treball de responsable d’infermeria de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de la zona bàsica de salut (ZBS) de Camp Redó de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca

    Número de registre 3654 - Pàgines 18083-18084

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent d'Atenció Primària de Mallorca de 19 d’abril de 2022 per la qual es resol la convocatòria per a la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, de dues places vacants de personal estatutari de gestió i serveis de la categoria grup administratiu de funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada d’Atenció Primària de Mallorca (PIT GAP 7/2021)

    Número de registre 3657 - Pàgines 18085-18086

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Bases de selecció de personal per dur a terme el programa de reforç psicosocial per a reduir l'impacte de les consequències derivades de la Covid-19

    Número de registre 3673 - Pàgines 18087-18093

  • AJUNTAMENT DE FERRERIES

   • Convocatòria per a la constitució d’una borsa de treball de personal laboral amb categoria d'informador turístic per l'ajuntament de Ferreries

    Número de registre 3697 - Pàgines 18094-18099

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de personal Zelador de Medi Ambient, urbanisme, activitat i demes serveis municipals personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3666 - Pàgines 18100-18101

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Bases reguladores del procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal Auxiliar administratiu per a contractacions laborals temporals o nomenaments com a personal funcionari interí, de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu

    Número de registre 3668 - Pàgines 18102-18110

  • AJUNTAMENT DE SELVA

   • Aprovació de la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a proveir, amb personal funcionari interí, necessitats urgents existents en la policia local de l'Ajuntament de Selva

    Número de registre 3690 - Pàgines 18111-18118