Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 256101
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca la provisió, pel sistema de concurs, del lloc de feina de cap de grup de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

És necessari cobrir el lloc de feina de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses, de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

Fonaments de dret

1. La Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut (BOE núm. 301, de 17/12/2003).

2. L'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 75, de 21/05/2011), modificat per l'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de 5 desembre de 2012 (BOIB núm. 11, de 22/01/2013).

3. La Resolució del director general del Servei de Salut de 23 de maig de 2011 per la qual es dicten les instruccions per aplicar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 (BOIB núm. 87, d'11/06/2011).

4. El Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social (BOE núm. 8, de 9/01/1999).

5. La Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública (BOIB núm. 46, de 12/04/2016).

6. La Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7/11/2020), entre elles, convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de cap i assimilats que s'hagin de proveir pel sistema de concurs, així com també la remoció del personal que hagi obtingut un lloc de feina per mitjà d'aquest sistema.

7. La Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 9 de novembre de 2020 (BOIB núm. 193/2020, de 10 de novembre) per la qual es delega en les persones titulars de les gerències territorials dels centres i els establiments del Servei de Salut la competència de convocar i resoldre els procediments d'avaluació dels llocs de cap quan així ho exigeixi la normativa vigent.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per proveir, pel sistema de concurs, el lloc de feina de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de l'Hospital Can Misses.

2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 1.

3. Publicar el model de sol·licitud per accedir al lloc de feina ofert en aquesta convocatòria, que és en l'annex 2.

4. Designar les persones integrants de la Comissió de Selecció, que es relacionen en l'annex 3.

5. Aprovar els aspectes curriculars que s'avaluaran en aquesta convocatòria, que figuren en l'annex 4.

6. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en els taulers d'anuncis de l'Hospital Can Misses i en el seu portal web, així com també en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es).

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, en data de la firma digital (4 de maig de 2022)

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Lloc de feina ofert

Cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

2. Característiques generals

El règim jurídic d'aquest lloc de feina és el que estableix la Llei 55/2003 i les disposicions que la desenvolupen. El càrrec s'ocuparà en règim de dedicació exclusiva.

3. Requisits de les persones aspirants

3.1. Requisits generals

 1.  Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal.
 2.  Tenir la titulació oficial que habiliti per a l'exercici professional del lloc de feina o estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per presentar sol·licituds.
 3.  Acreditar els coneixements de català corresponents al nivell B2 per al grup C1, i del nivell B1 per al grup C2. Aquesta acreditació s'ha de realitzar per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o de qualsevol dels expedits, reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística que avalin aquest nivell de coneixement.
 4.  Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament.
 5.  Tenir complerts setze anys i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.
 6.  No haver estat separat del servei —per mitjà d'un expedient disciplinari— de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitat amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni, si escau, la professió corresponent. En els casos de persones d'altres estats esmentades en el paràgraf a), no estar inhabilitades per una sanció o una pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o serveis públics en el seu estat, ni haver estat separades per mitjà d'una sanció disciplinària de cap de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
 7.  No obstant això, de conformitat amb l'establert en el punt 11.4 de l'Acord de Mesa Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011, si es declara deserta aquesta convocatòria per no concórrer personal estatutari fix que compleixi els requisits establerts, es pot designar, per un període de dos anys, personal estatutari interí que compleixi els requisits esmentats i que hagi presentat la sol·licitud, i hagi complert la resta de formalitats corresponents, en el termini establert.

3.2. Requisits específics

Pot participar en aquesta convocatòria el personal estatutari fix de gestió i serveis dels subgrups C1 i C2 que, en la data de la publicació d'aquesta resolució, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

3.3. Acreditació dels requisits

Els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, en la forma i en el termini establerts en aquesta convocatòria. L'acreditació s'ha de fer efectiva en el moment de presentar la sol·licitud.

4. Característiques i funcions a desenvolupar

La persona que obtingui el lloc dependrà de la Direcció de l'Hospital Can Misses dependent de l'Àrea de Salut d'Eivissa.

Entre les funcions que desenvoluparà, hi ha les següents:

a. Gestionar el funcionament del Servei d'Atenció al Pacient, garantint l'accessibilitat dels usuaris al sistema sanitari, vetlant per la promoció i el respecte dels drets i deures dels ciutadans i l'equitat dels serveis de tota l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera.

b. Desenvolupar els diferents apartats de la cartera de serveis i prestacions vigents, avaluant l'opinió de l'usuari i la seva satisfacció per mitjà de les reclamacions, agraïments i suggeriments.

c. Participació en els comitès de qualitat, definint i implementant estratègies que posin l'organització al servei dels ciutadans.

d. Personalització de l'atenció i garantir el compromís amb la carta de drets i deures dels ciutadans vetlant pels aspectes ètics de la seva organització.

5. Tràmit de sol·licitud

5.1. Les persones que vulguin participar en aquesta convocatòria han de presentar la sol·licitud seguint el model que figura en l'annex 2.

5.2. Aquesta sol·licitud, dirigida a l'òrgan convocant, s'ha de presentar en el termini de vint dies (20) hàbils comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució de convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5.3. La documentació es pot presentar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears o per mitjà de qualsevol de les vies que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

5.4. Les persones aspirants han d'adjuntar la documentació original o una còpia autèntica que justifiqui els requisits i els mèrits al·legats.

6. Documentació que ha d'aportar-se

Juntament amb la sol·licitud, les persones aspirants han d'aportar els documents següents:

a. Fotocòpia del document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

b. Document original o còpia autèntica del títol i del nomenament (o contracte).

c. Document original o còpia autèntica del certificat de nivell de coneixements de català.

d. Documents que acreditin els requisits i els mèrits al·legats (originals o còpies autèntiques).

7. Sistema selectiu

L'òrgan competent verificarà que les persones aspirants compleixen els requisits i la resta de les especificacions exigides en aquesta convocatòria. Després s'iniciarà el procediment de valoració de mèrits, en el qual s'han d'avaluar els aspectes curriculars prevists en l'annex 4.

8. Resolució de la convocatòria

8.1. Sobre la base de l'article 6 de l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011, cada comissió de selecció ha d'elevar a l'òrgan competent la resolució provisional del concurs, que ha d'indicar la puntuació obtinguda per cada persona aspirant i ha de publicar-se en els taulers d'anuncis de l'Hospital Can Misses, en la seva pàgina web i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es).

Contra aquesta resolució, les persones interessades poden presentar al·legacions en el termini de quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. Aquestes al·legacions seran resoltes en la resolució definitiva del concurs, que es publicarà així mateix en els taulers d'anuncis de l'Hospital Can Misses, en el seu portal web, en el portal web del Servei de Salut i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

8.2. Una vegada finalitzat el procés selectiu, s'ha d'efectuar el nomenament de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta, tal com estableix aquesta convocatòria. L'òrgan convocant dictarà una resolució per designar la persona seleccionada i contra ella es podran interposar els mateixos recursos que s'especifiquen en aquesta resolució.

8.3. Si és nomenada per al càrrec una persona estatutària fixa del Servei de Salut de les Illes Balears que té la plaça estatutària fixa en el mateix centre, segueix ocupant la plaça com a personal estatutari fix de la seva categoria en el propi centre.

8.4. Si és nomenada per al càrrec una persona estatutària fixa del Servei de Salut de les Illes Balears que té la plaça estatutària fixa en un altre centre, passa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació de reserva respecte a la seva plaça estatutària fixa.

8.5. Si és nomenada per al càrrec una persona que és funcionària de carrera que té la plaça fixa en una altra administració pública, pansa a ocupar directament el càrrec en el centre de destinació i queda en la situació administrativa que li correspongui segons la legislació que li resulti aplicable.

8.6. En els supòsits de renúncia, de cessament en el càrrec proveït pel sistema de lliure designació o de cessament per no haver superat les avaluacions que corresponguin al càrrec proveït pel sistema de concurs de mèrits, des de la data en què aquests supòsits siguin efectius la persona interessada deixa d'ocupar el càrrec i passa a ocupar la plaça bàsica de la seva categoria.

 

ANNEX 2 Model de sol·licitud

Dades personals

Nom i llinatges:................................................................... Núm. doc. id.:..............................................................................................

Data de naixement:........................ Nacionalitat:..........................................................

Telèfon:.............................. Correu electrònic:............................................

Direcció a l'efecte de notificació: ..........................................................................................................................................

Localitat: ……………………………………….. Codi postal:..

Municipi:…………………………………………………………………………………………

Dades professionals

Especialitat:..........................................................................................................................................

Categoria:..........................................................................................................................................

Centre on va prestar serveis:..........................................................................................................................................

Província:..........................................................................................................................................

EXPÒS

Que complesc tots els requisits per participar en aquesta convocatòria.

SOL·LICIT

Que s'admeti aquesta sol·licitud per optar al lloc de feina de cap de grup del Servei d'Atenció al Pacient de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Can Misses i per a això adjunt els documents exigits en les bases.

..................................... , .......  de/d'............................... de 2022

[signatura]

 

 

 

DIRECCIÓ GERÈNCIA DE

 

ANNEX 3 Comissió de Selecció

- Presidenta: Carmen Vizcaino Tarin (designada pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears).

- Secretària: Felisa Ferrer López (cap de grup de selecció de Recursos Humans).

- Vocals:

 • Mari Carmen Mingorance Carrascosa (designada pel director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears).
 • Francisco Antonio Cárceles Guardia (designat per la directora gerenta de l'Hospital Can Misses).
 • María Esperanza Méndez Clapés (designada pel director de la divisió a la qual està adscrit el lloc al que s'opta).

Si hi ha alguna vacant en la Comissió de Selecció, es nomenarà una altra persona.

 

ANNEX 4 Mèrits

El barem consta de tres apartats, en els quals es valoraran els serveis prestats (40 %), els llocs de feina ocupats en relació amb aquell al que s'opta (activitat professional 40 %) i la formació relacionada amb el lloc convocat (20 %).

1. Serveis prestats (màxim 60 punts)

a. Serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis del subgrup C1: 0,20 punts per cada mes complet de serveis prestats.

b. Serveis prestats en categories estatutàries de gestió i serveis del subgrup C2: 0,18 punts per cada mes complet de serveis prestats.

2. Llocs de treball relacionats amb el lloc al que s'opta (màxim 60 punts)

a. Llocs de cap (màxim 40 punts):

 • Haver ocupat llocs de cap amb un complement de destinació superior al nivell 19: 0,20 punts per cada mes complet.
 • Haver ocupat llocs de cap amb un complement de destinació del nivell 19:0,15 punts per cada mes complet.
 • Haver ocupat llocs de cap amb un complement de destinació inferior al nivell 19: 0,10 punts per cada mes complet.

b. Una altra experiència professional relacionada amb el lloc al que s'opta, segons el que s'estableixi en aquesta convocatòria (màxim 20 punts): 0,10 punts per cada mes complet.

A l'efecte del punt anterior, es considera una altra experiència professional la següent: qualsevol altra àrea que la Comissió de Selecció, justificadament, consideri relacionada amb les funcions del lloc.

3. Formació relacionada amb el lloc al que s'opta (màxim 30 punts)

Per cada crèdit o per cada 10 hores com a docent o discent en cursos, seminaris, tallers, congressos o jornades, que estiguin relacionats directament amb el contingut del lloc al que s'opta: 0,10 punts.

Perquè els cursos, seminaris, tallers, congressos o jornades siguin valorats han de complir alguna de les condicions següent:

 • Que estiguin organitzats o impartits per alguna administració pública (d'acord amb l'article 2.3 de la Llei 39/2015) o per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent. En el cas que l'activitat hagi estat organitzada per qualsevol organisme públic i entitat de dret públic conforme a l'article 2.2.a) de la Llei 39/2015, l'interessat ha d'acreditar aquesta condició.
 • Que estiguin promoguts per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i impartits en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditats i/o subvencionats per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.
 • Que siguin realitzats en virtut dels acords de formació continuada en les administracions públiques i que estiguin organitzats per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

Quant al nivell de coneixements de català, només es valorarà el títol, diploma o el certificat oficial que tingui l'aspirant sempre que no sigui un requisit de la categoria estatutària corresponent.

 • Per tenir acreditat el coneixement de català per mitjà dels certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció general de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell B2: 3 punts
 • Per tenir acreditat el coneixement de català per mitjà dels certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció general de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell C1: 4 punts.
 • Per tenir acreditat el coneixement de català per mitjà dels certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció general de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell C2: 5 punts.

Només es valorarà el nivell més alt que l'aspirant presenti.

 • Per tenir acreditat el coneixement de català per mitjà dels certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció general de Política Lingüística que acreditin tenir el nivell LA (llenguatge administratiu): 1 punt.

El nivell LA s'acumula a qualsevol altre nivell que es tengui.