Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts als i les esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions l’any 2022

    Número de registre 3623 - Pàgines 18252-18253

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de desistiment als beneficiaris de les ajudes, exp. 392 de data 29 d’abril de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

    Número de registre 3667 - Pàgines 18254-18255

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAINSTITUT BALEAR DE L'HABITATGE (IBAVI)

   • Informació pública de la signatura d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calvià i l’IBAVI per a l’adjudicació de 48 habitatges en règim de lloguer en el terme municipal de Calvià

    Número de registre 3664 - Pàgina 18256

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3686 - Pàgina 18257

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 13 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3687 - Pàgina 18258

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Anunci de notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 6 d’abril de 2022 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 3688 - Pàgina 18259

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 038/17 (expedient electrònic 2017/00002601Z)

    Número de registre 3110 - Pàgina 18260

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2020/00018680C

    Número de registre 3325 - Pàgina 18261

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00014807S

    Número de registre 3329 - Pàgina 18262

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00005470B

    Número de registre 3332 - Pàgina 18263

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

    Número de registre 3652 - Pàgina 18264

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts per pal·liar els danys per la DANA (Exp. 3251-2022-000001)

    Número de registre 3482 - Pàgines 18265-18266

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Decret de Presidència núm. 108/2022 pel qual s’acorda comparèixer en l’ampliació objecte recurs contenciós administratiu procediment abreujat 572/2021 davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm.2 de Palma i citar a termini les persones interessades

    Número de registre 3656 - Pàgina 18267

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria ajudes Programa Xpande 2022

    Número de registre 3633 - Pàgina 18268

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria ajudes Programa Xpande Digital 2022

    Número de registre 3634 - Pàgina 18269

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana de l'Ajuntament d'Algaida

    Número de registre 3670 - Pàgina 18270

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Aprovació i notificació col·lectiva del Padró del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals. Exp. 2022/2430

    Número de registre 3642 - Pàgina 18271

  • AJUNTAMENT DE LLUBÍ

   • Anunci núm expedient 268/2022

    Número de registre 3556 - Pàgina 18272

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Canvi de titularitat provisional de sepultures del cementeri municipal de Manacor

    Número de registre 3277 - Pàgina 18273