Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 3669 - Pàgines 18119-18121

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (Programa PREE)

    Número d'edicte 3674 - Pàgines 18122-18125

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es fixen els criteris i els percentatges aplicables per fer el repartiment del Fons de Cooperació Local de l’any 2022

    Número d'edicte 3693 - Pàgines 18126-18128

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza la mutació demanial d’un immoble adscrit a l’Institut Balear de la Natura (IBANAT) per canvi d’ús a refugi de muntanya en la finca pública de ses Collidores, en el TM de Banyalbufar (Exp. SP 61/2022)

    Número d'edicte 3660 - Pàgines 18129-18130

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Resolució de la directora general del Tresor, Política Financera i Patrimoni per la qual s'autoritza la mutació demanial d’un immoble adscrit a la Conselleria de Medi Ambient i Territori per canvi d’ús a refugi de muntanya en la finca pública de ses Figueroles, en el TM de Selva (Exp. SP 60/2022)

    Número d'edicte 3661 - Pàgines 18131-18132

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoquen ajuts individualitzats als esportistes de les Illes Balears perquè puguin millorar els seus mitjans d’entrenament i l’accés a les competicions de l’any 2022

    Número d'edicte 3624 - Pàgines 18133-18151

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 5 de maig de 2022 per la qual es convoca el procediment per avaluar i acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-Next GenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 3672 - Pàgines 18152-18163

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la setena concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 302 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març

    Número d'edicte 3698 - Pàgines 18164-18166

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge, a proposta del director general d’Habitatge i Arquitectura, per la qual es rectifiquen els errors materials de la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 15 de març de 2022 per la qual s’aprova la setena concessió parcial de les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020 i es reconeix l’obligació a favor de 302 beneficiaris de l’ajuda destinada a subvencionar el lloguer, de conformitat amb la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 29 de maig de 2020, per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges durant l’any 2020, en el marc del Reial decret 106/2018, de 9 de març

    Número d'edicte 3699 - Pàgines 18167-18169

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual s’incrementa el crèdit, es reobre el termini de presentació de sol·licituds i es modifica la Resolució de la presidenta del FOGAIBA de 3 de febrer de 2022, per la qual es convoquen ajudes per a les agrupacions de defensa sanitària ramaderes per al desenvolupament dels programes sanitaris corresponents a l’any 2022

    Número d'edicte 3665 - Pàgines 18170-18171

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Acord d'aprovació de les bases reguladores de l'acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i la Cooperativa del Camp de Formentera per la continuïtat del programa públic de recuperació del sector agrícola i millora de l'entorn rural i del paisatge de Formentera efectuades per la Cooperativa del Camp de Formentera durant l'any 2022

    Número d'edicte 3655 - Pàgines 18172-18189

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de data 27 d’abril de 2022 de concessió, autorització i disposició d’ajudes econòmiques a famílies acollidores corresponent al mes d’abril de 2022

    Número d'edicte 3659 - Pàgines 18190-18193

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de dia 4 de maig de 2022 de la Presidència de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials per la qual es convoca la concertació social del servei d’intervenció en crisi per a persones menors d’edat de 13 a 18 anys

    Número d'edicte 3696 - Pàgines 18194-18211

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari d’11 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases i la convocatòria d’ajuts per pal·liar els danys per la DANA (exp. 3251-2022-000001)

    Número d'edicte 3481 - Pàgines 18212-18221

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves de renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2022

    Número d'edicte 3671 - Pàgines 18222-18223

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves de renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca durant l’any 2022

    Número d'edicte 3694 - Pàgines 18224-18225

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Departament de Mobilitat - Primera convocatòria de les proves d’obtenció del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, que tindrà lloc a l’illa de Menorca

    Número d'edicte 3695 - Pàgines 18226-18227

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020 – 2022, respecte a l’apartat de “Subvencions famílies i institucions sense lucre” per a l’exercici 2022

    Número d'edicte 3658 - Pàgina 18228

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Comanda de gestió a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), per a la tramitació del procediment de selecció dels sol.licitants per a l'adjudicació de 48 habitatges situats a l'avinguda de s'Olivera, 62 de Magaluf, Calvià, en règim d'arrendament, 24 dels quals son propietat de l'Ajuntament de Calvià

    Número d'edicte 3675 - Pàgina 18229

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Rehabilitació Crèdit Ajudes 21-22. Habilitació de crèdit pressupostari establert en les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d'ajudes anuals als habitatges de lloguer 2021-2022 al terme municipal de Calvià

    Número d'edicte 3677 - Pàgina 18230

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Convocatòria d'ajudes per a l'inici de curs per a l'alumnat resident empadronat en el municipi de Calvià i escolaritzat en el curs 2022-2023, en educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria o batxiller

    Número d'edicte 3680 - Pàgines 18231-18241

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Aprovació preus públics per a les activitats d’estiu 2022 de l’Àrea de Joventut

    Número d'edicte 3681 - Pàgina 18242

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació definitiva modificació plantilla 2022

    Número d'edicte 3662 - Pàgina 18243

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Convocatòria de subvencions destinades a rehabilitació de façanes i/o millores en accessibilitat, habitabilitat i eficiència energètica, campanya “Millorant ca teva, milloram Maó-2022"

    Número d'edicte 3627 - Pàgines 18244-18245

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de feina per a l'exercici de 2022

    Número d'edicte 3689 - Pàgines 18246-18251