Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES ILLES BALEARS

Núm. 251558
Resolució per la qual s’adjudiquen, segons la proposta definitiva, els llocs de treball de personal funcionari corresponents al concurs específic per a la provisió de llocs de treball de la convocatòria CO 1/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. Per resolució de 26 de gener de 2022 de la Direcció de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears (Oficina en endavant), es va convocar concurs específic per a la provisió de llocs de treball (convocatòria de provisió núm. CO 1/2022). La resolució esmentada es va publicar al BOIB núm. 15, de 29 de gener de 2022 i al BOE núm. 32, de 7 de febrer de 2022.

2. El dia 28 de febrer de 2022 va finalitzar el termini previst en la Resolució anterior per presentar les sol·licituds per participar-hi.

3. En data 25 de març de 2022 es va publicar a la pàgina web https://www.oaib.es, les llistes provisionals d'admesos i exclosos i es va concedir un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació, per esmenar les deficiències detectades i aportar els documents preceptius.

4. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 50, de 14 d'abril de 2022 es varen publicar les llistes definitives de persones admeses i excloses.

5. En data 21 d'abril de 2022 la Comissió de Valoració va publicar a la pàgina web https://www.oaib.es els criteris de valoració del concurs específic.

6. En data 25 d'abril de 2022 la Comissió de Valoració va publicar a la pàgina web https://www.oaib.es la proposta provisional d'adjudicació dels llocs de treball i es va concedir a les persones interessades un termini de dos dies per formular observacions i/o reclamacions.

7. En el termini esmentat no s'ha presentat cap reclamació.

8. Finalment, la Comissió de Valoració en data 29 d'abril de 2022 va publicar la proposta d'adjudicació dels llocs de treball d'acord amb la base 10.4 de la Convocatòria..

FONAMENTS DE DRET

1. L'article 22.5 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina, estableix que el personal al servei de l'Oficina es regirà pel que disposa aquesta llei i el Reglament de Règim Interior de l'Oficina. En tot allò no previst, li és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 63 del Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Oficina, aprovat per la Comissió d'Afers Institucionals i Generals en sessió ordinària de 21 de novembre de 2018 (BOIB n.º 156, de 13 de desembre de 2018) disposa que el personal al servei de l'Oficina es regeix pel preceptuat en la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina i per aquest Reglament i, en allò no previst, li serà aplicable el règim establert a tots els efectes per al personal al servei de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. La Llei de Funció Pública de les Illes Balears i l'Estatut bàsic de l'empleat públic s'hi aplicaran supletòriament.

3. L'article 66 del mateix Reglament indica en el seu apartat 2 que els llocs de treball adscrits a personal funcionari s'han de proveir pel sistema de concurs o lliure designació, en el mateix sentit s'estableix en l'article 75.1 i 2 (sistemes de provisió) de la Llei 3/2007, de 22 de febrer, de Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. El Reglament de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març, dedica el capítol II a regular el procediment a seguir per proveir els llocs de treball pel sistema de concurs de mèrits.

5. L'article 22.3 de la Llei 16/2016, de 9 de desembre, indica que correspon a la Direcció de l'Oficina establir les bases i sistema de provisió dels llocs de treball.

6. L'apartat 10.4 de les bases estableix que després d'haver examinat les observacions i les reclamacions presentades en el termini establert i d'haver oït, si fos necessari, les persones interessades, la Comissió Técnica de Valoració ha d'elevar a definitiva la proposta d'adjudicació dels llocs de treball, la qual ha d'incloure, en tot cas, els canvis que siguin conseqüència de les observacions i les reclamacions. D'acord amb l'article 24.3 s'ha de donar la mateixa publicitat a la proposta definitiva d'adjudicació de places objecte de concurs que es va donar a la proposta provisional, però aquesta es publicarà també al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tot això i d' acord amb la base desena de la convocatòria,

RESOLC

1. Adjudicar, segons la proposta definitiva efectuada per la Comissió de Valoració, els llocs de treball objecte del procediment CO 1/2022.

2. Ordenar Publicar aquesta Resolució i el seu annex a la pàgina web https://www.oaib.es i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. El termini per prendre possessió del lloc de treball obtingut és de tres dies hàbils si el lloc radica en el mateix municipi en el qual s'estava destinat l'aspirant, o de cinc dies si el lloc radica a un municipi diferent. No obstant això, si el lloc radica en un municipi de fora de l'illa de Mallorca o es tracta del reingrés al servei actiu, el termini serà d'1 mes.

4. El termini de presa de possessió començarà a comptar a partir del dia següent al del cessament en el lloc de treball d'origen, que s'ha d'efectuar dins els tres dies hàbils següents a la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Abans de la presa de possessió, les persones interessades han de manifestar fefaentment que no estan incloses en cap dels motius d'incompatibilitats que preveu la normativa i específicament en el Reglament de funcionament i règim interior de l'Oficina.

INTERPOSICIÓ DE RECURSOS

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la direcció de l'Oficina en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

  Palma, a la data de la signatura digital (5 de maig de 2022)

La cap Àrea Investigació

Maria Belen Mendez Alonso

 

ANNEX

RELACIÓ D'ADJUDICACIONS DE LLOCS DE TREBALL

 

1. DNI **150****

Martínez Marín, Lorena

Lloc: CU2. Cap d'Unitat de Prevenció

Puntuació total obtinguda a les fases A i B: 19,52 punts

 

2. DNI ***1211***

Vidal Pinya, Pau

Llocs: CU1. Cap d'Unitat d'Investigació

Puntuació total obtinguda a les fases A i B: 25,04 punts