Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2022 pel qual es decideix que un import d’1.850.364,15 euros, corresponent als projectes aprovats en el marc dels plans anuals d’impuls del turisme sostenible que consten en l’annex 2 de l’Acord del Consell de Govern de 10 de juliol de 2020, s’ha d’imputar al subprograma pressupostari de despesa 521BCV (accions públiques relatives a la COVID-19 dins el programa d’ordenació i inspecció del transport terrestre), d’acord amb el que preveu l’article 36.2 de la Llei 2/2020, i se’n concreta la destinació

    Número d'edicte 2924 - Pàgines 14305-14306

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern d’11 d’abril de 2022 pel qual s'autoritza el projecte de la inversió declarada d'interès autonòmic de les intervencions previstes per a la conversió del Teatre Sala Augusta en seu del Conservatori professional de música i dansa de Menorca en el terme municipal de Maó

    Número d'edicte 2925 - Pàgines 14307-14308

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 d’abril de 2022 per la qual s’amplia la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2021/2022

    Número d'edicte 2876 - Pàgines 14309-14310

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 9 de desembre de 2021 per la qual es convoquen les proves per obtenir el certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera que s’han de dur a terme l’any 2022 a l’illa de Mallorca, modificada per la Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge de 27 de gener de 2022

    Número d'edicte 2863 - Pàgines 14311-14315

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució de la presidenta del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es modifiquen diverses convocatòries de subvencions tramitades pel FOGAIBA i cofinançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP)

    Número d'edicte 2884 - Pàgines 14316-14318

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Acord de modificació de la concessió administrativa atorgada al Port esportiu d’Addaia per a la realització d'obres i explotació de la instal·lació nàutica del port esportiu d’Addaia

    Número d'edicte 2895 - Pàgina 14319

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases reguladores de les ajudes per a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2021-2022

    Número d'edicte 2882 - Pàgines 14320-14334

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca i la convocatòria corresponent al curs 2021-2022 (exp. 1501-2022-000001)

    Número d'edicte 2900 - Pàgines 14335-14348

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases per a la concessió de bons Viu Alcúdia per a la promoció i reactivació del comerç local del municipi d’Alcúdia

    Número d'edicte 2860 - Pàgines 14349-14360

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Bases reguladores per a la concessió de subvencions de l’Ajuntament de Deià a particulars, empreses, entitats culturals i associacions cíviques per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2022

    Número d'edicte 2867 - Pàgines 14361-14365

  • AJUNTAMENT DE DEIÀ

   • Bases que ha de regir la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Deià per a activitats esportives i per a la promoció de l’esport per a l’any 2022

    Número d'edicte 2869 - Pàgines 14366-14367

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública corresponent a 2022

    Número d'edicte 2883 - Pàgina 14368

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

   • Resolució de concessió del pagament de la segona convocatòria d'ajudes extraordinàries i a fons perdut d'empreses que desenvolupen l'activitat econòmica al municipi de Santa Maria del Camí per pal·liar els efectes de la Covid-19

    Número d'edicte 2873 - Pàgines 14369-14371