Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 d'abril de 2022, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juliol de 2021, modificada per la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'agost de 2021, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020, de convocatòria de proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents

    Número de registre 2859 - Pàgines 14273-14275

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d'abril de 2022 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2022-2023 en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

    Número de registre 2864 - Pàgines 14276-14288

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l’Hospital Comarcal d’Inca d ‘1 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel procediment de promoció interna temporal, una plaça vacant de Tècnic Especialista en Radiodiagnòstic de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Comarcal d’Inca

    Número de registre 2879 - Pàgines 14289-14295

  • CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE MALLORCA

   • Convocatòria per a la selección de personal d'assistència de comunicació

    Número de registre 2880 - Pàgina 14296

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació llista definitiva d'aprovats de la borsa de treball d'administratiu a l’Ajuntament de Muro

    Número de registre 2861 - Pàgines 14297-14298

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Modificació bases per a la convocatòria plaça operari neteja amb contracte de relleu

    Número de registre 2894 - Pàgines 14299-14304