Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de l’admissió de sol·licitud formulada per Merlín S.A. per a la declaració d'abandonament de l'embarcació Donzi amb registre NC-1712-DT, port esportiu de Santa Eulàlia des Riu, Eivissa

    Número de registre 2778 - Pàgina 14372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Notificació de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de setembre de 2021 per la qual es desestima una reclamació prèvia a la via jurisdiccional laboral

    Número de registre 2868 - Pàgina 14373

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Acord d’aprovació inicial del Reglament de la Cartera de Serveis Socials del Consell Insular d’Eivissa

    Número de registre 2865 - Pàgina 14374

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Exposició pública del padró-llista cobratòria corresponent al mes d'abril de 2022 del preu públic per la utilització de les instal·lacions i serveis de les escoletes del Consell d'Eivissa, i obertura del període voluntari de cobrament

    Número de registre 2874 - Pàgina 14375

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de l’acord d’obertura de prova de l’expedient sancionador número 2021/13562G per infracció de la normativa en matèria de sanitat animal

    Número de registre 2886 - Pàgina 14376

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Notificació de proposta de resolució d’expedient per infracció administrativa en matèria de sanitat animal. 2021/13562G

    Número de registre 2887 - Pàgina 14377

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 6 del Pla Territorial Insular de Formentera, a propòsit de preveure un nou àmbit de terrenys destinats a sistema local d’equipaments i infraestructura EQ/IF en el nucli urbà des ca Marí, TM Formentera

    Número de registre 2871 - Pàgines 14378-14380

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 11/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE02/2022) i per suplement de crèdit (SUP03/2022)

    Número de registre 2875 - Pàgina 14381

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 10/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per baixa per anul·lació (BA01/2022) i per suplement de crèdit (SUP02/2022)

    Número de registre 2877 - Pàgina 14382

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 09/2022 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2022, per crèdit extraordinari (CE01/2022)

    Número de registre 2878 - Pàgina 14383

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCACONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA

   • Aprovació inicial de l'expedient núm. SUP 02/2022 de modificació de crèdits en el pressupost del Consorci Museu Marítim de Mallorca per a l'exercici 2022, per Suplement de Crèdit

    Número de registre 2896 - Pàgina 14384

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Extracte de l’acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 4 d’abril de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que han de regir la concessió de beques per a la realització d’estudis fora de Menorca i la convocatòria corresponent al curs 2021-2022 (Exp. 1501-2022-000001)

    Número de registre 2899 - Pàgines 14385-14386

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Modificació de crèdit 5/2022 per crèdit extraordinari i sumplement

    Número de registre 2870 - Pàgines 14387-14388

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Aprovació provisional ordenança de fraccionaments i ajornaments

    Número de registre 2888 - Pàgina 14389

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació inicial Ordenança fiscal reguladora de l'IIVTNU (Plusvalua)

    Número de registre 2881 - Pàgina 14390

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Exposició pública de l’estudi de viabilitat. Actuacions prèvies del contracte de concessió de servei de les obres de millora i explotació de bar restaurant «Balenari 4», situat a la Platja de Muro

    Número de registre 2862 - Pàgina 14391

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament d'Infraestructures i Accessibilitat. Exp. 2021/1422. Projecte de reurbanització de la plaça de Sant Cosme i dos trams del carrer Ocells

    Número de registre 2885 - Pàgina 14392

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Anunci aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa del servei de subministrament d'aigua potable de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 2893 - Pàgina 14393

  • AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

   • Termini d’exposició pública del projecte de senyalització i millora del mirador es Pontàs de Cala Llombards

    Número de registre 2822 - Pàgina 14394

  • AJUNTAMENT DE VALLDEMOSSA

   • Aprovacio inicial Reglament de Prestacions Socials de Caràcter econòmic de l’Ajuntament de Valldemossa

    Número de registre 2866 - Pàgina 14395

 • Subsecció tercera. Anuncis particulars

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARSFUNDACIÓ UNIVERSITAT - EMPRESA DE LES ILLES BALEARS

   • Convocatòries per a la participació en el programa de suport universitari a la innovació a les pimes - projectes de consultoria científica i d’R+D+I

    Número de registre 2872 - Pàgina 14396