Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 188058
Resolució de la directora de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca de 29 de març de 2022 per la qual es convoca un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria Facultatiu Especialista d’Àrea de Psiquiatria corresponent a l’Hospital Mateu Orfila de la gerència de l’Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears (Exp. MEN-09/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, regula les causes per efectuar nomenaments de personal estatutari temporal.

2. L'article 33.1de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, els quals s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s'han d'establir havent-los negociat prèviament en les meses corresponents.

3. L'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 (BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016) ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat. Aquest Acord va ser modificat per mitjà de l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018).

L'Acord esmentat regula procediments especials de selecció. En particular, l'article 26 regula un procediment especial de selecció de facultatius especialistes d'àrea, quan ho requereixin l'ocupació i l'especificitat del lloc. A aquest efecte, com a requisit previ a l'inici del procediment selectiu, cal adjuntar l'informe justificatiu oportú en què s'enumerin les característiques especials del lloc que s'hagi de cobrir i que motiven l'aplicació del procediment especial de selecció.

El 23 de març de 2022 la directora gerent ha emès l'informe justificatiu esmentat.

4. La titular de la gerència territorial ha de dictar una resolució que aprova la convocatòria d'aquest procediment especial en la qual s'identifiquin les places que cal cobrir, l'obertura del termini de deu dies hàbils per presentar-hi sol·licituds, la composició de la Comissió de Selecció i la informació sobre els mèrits que s'han d'acreditar per valorar-los així com informació relativa a la prova teoricopràctica. A l'efecte de publicitat, s'han de publicar la convocatòria i les bases íntegres en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (<http:// boib.caib.es>) i en el portal web del Servei de Salut (<http:// ibsalut.es>).

5. En virtut del punt 1 de la Resolució de la consellera de Salut de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020), els titulars de les gerències territorials dels centres i establiments del Servei de Salut de les Illes Balears són competents per convocar i resoldre els procediments de selecció de personal estatutari temporal, establir-ne les bases, els programes i el contingut de les proves i nomenar els membres dels òrgans de selecció i la resta de facultats que, en relació amb les anteriors, corresponguin al titular de la conselleria de Salut i Consum segons la legislació vigent.

6. A aquesta convocatòria li és aplicable l'exempció de coneixements de català que preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, de conformitat amb el que aquella disposa i en l'Informe justificatiu de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears de 1r de desembre de 2021, la vigència del qual ha estat prorrogada en virtut de l'Informe de 25 de febrer de 2022.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per cobrir una plaça de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea de Psiquiatria corresponent a la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Eximir el compliment dels requisits de coneixements de català, en aplicació del que preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

3. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'adjunten com a annex 1 d'aquesta resolució.

4. Aprovar el barem de mèrits aplicable a la fase de concurs, que s'adjunta com a annex 2 d'aquesta resolució.

5. Aprovar el model de prova teoricopràctica que s'ha de presentar, que s'adjunta com a annex 3 d'aquesta resolució.

6. Aprovar el model d'acta d'entrevista per a l'exposició i defensa de la prova teoricopràctica, que s'adjunta com a annex 4 d'aquesta resolució.

7. Designar els membres de la Comissió de Selecció, que figuren en l'annex 5 d'aquesta resolució.

8. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Maó, 29 de març de 2022

La directora de la Gerència Ana Trenado Andreu Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 L'objecte d'aquestes bases és regular la convocatòria d'un procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir una placa de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea de Psiquiatria corresponent a la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears.

Les característiques especials del lloc a cobrir són les següents:

 • Unitat de Salut Mental d'Adults (programa APS: atenció i prevenció del Suïcidi)
 • Centre Terapèutic de Sant Miquel (Unitat de Mitjana i Llarga Estada + Unitat Comunitària de Rehabilitació) per a pacients amb Trastorn Mental Greu.

1.2 Les seves funcions seran, a més de les generals de la seva categoria, les següents:

En la Unitat de Salut Mental d'Adults desenvolupar el programa APS:

 • Atenció a les persones majors de 18 anys que presentin risc de suïcidi moderat - alt i que li seran derivades des dels diferents dispositius del Servei de Psiquiatria (Unitat d'Hospitalització, Urgències, Unitat de Salut Mental..) i des dels Metges d'Atenció Primària.
 • Formació dels professionals de l'Àrea de Menorca (Atenció Primària, Urgències, 061, Centre d'Atenció a Drogodependències...) implicats en la detecció precoç i atenció a les persones en risc de suïcidi.

En el Centre Terapèutic Sant Miquel (UME-ULE-UCR) per a persones amb Trastorn Mental Greu:

 • Diagnòstic i Tractament de les patologies somàtiques dels pacients del Centre, en estreta col·laboració amb Atenció Primària i la resta d'Especialitats Mèdic-Quirúrgiques de l'Àrea de Salut
 • Prevenció i promoció de la salut física i mental dels pacients
 • Control evolutiu i Tractament farmacològic, psicològic i social dels pacients del Centre
 • Participar activament en els processos de recuperació funcional del pacient en les diferents àrees: formació per a l'ocupació, habilitats professionals, relacions interpersonals i socials, rehabilitació de processos cognitius.
 • Coordinació amb els dispositius no sanitaris: Serveis Socials del CIMe i Ajuntaments, Fundació per a les persones amb Discapacitat de Menorca, Associacions de malalts i familiars, Programes d'Inserció Laboral, Centres de Dia i Ocupacionals del CIMe, Pisos assistits i dispositius residencials...

1.3 El procediment selectiu ha de constar d'una fase de concurs i d'una prova teoricopràctica, que seran valorades per la Comissió de Selecció designada per la directora gerent en la resolució d'aquesta convocatòria.

1.4 El procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016, publicat en el BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018, publicat en el BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018), que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

2. Requisits d'accés

2.1 Per accedir a la convocatòria d'aquesta categoria específica de personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors de conformitat amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o bé tenir reconegut aquest dret per mitjà d'una norma legal. Hi poden participar igualment —qualsevol que en sigui la nacionalitat— els cònjuges dels ciutadans espanyols i dels d'altres estats membres de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els dels seus cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, tenguin menys de 21 anys o bé siguin més grans i dependents.

b) Tenir la titulació requerida per accedir a la categoria o estar condicions d'obtenir-la dins el termini de presentació de sol·licituds.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel ministeri competent per raó de la matèria.

d) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.

e) Tenir complits 16 anys i no excedir de l'edat de jubilació forçosa. Si s'ha complit l'edat de jubilació, el candidat serà exclòs de les llistes.

e) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a llocs o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, per accedir al cos o l'escala de funcionari o per acomplir funcions similars a les que acomplien en el cas del personal laboral del qual hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser ciutadà d'un altre estat, no estar inhabilitat o en una situació equivalent ni haver estat sotmès a cap sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública al seu estat i en els mateixos termes.

f) Presentar la sol·licitud en el model i en el termini establert en la convocatòria de la categoria a la qual s'opti.

g) Satisfer la taxa establerta per la normativa vigent. No obstant això, les persones amb alguna discapacitat igual o superior al 33 % no han d'abonar la taxa.

h) No incórrer en el moment del nomenament en cap causa d'incompatibilitat, segons allò que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

i) No estar afectat per una resolució que impliqui ser exclòs de la borsa.

2.2. Els requisits s'han de complir en la data en què l'aspirant presenti la sol·licitud per participar en el procés selectiu. L'acreditació dels requisits s'efectuarà en els termes que la convocatòria estableix, i s'han de mantenir durant tota la vigència del nomenament.

3. Sol·licituds

3.1 En aquest moment del procés, les persones que cursen una sol·licitud de participació són denominades aspirants.

3.2 La sol·licitud i les instruccions per a emplenar-la es poden descarregar en format PDF des de la web

www. ibsalut.es/professionals/recursos-humans/treballa-amb-nosaltres/convocatories-especifiques

Per pagar la taxa, es pot fer telemàticament en el web de l'Agència Tributària de les Illes Balears (www. atib.es). Si es fa directament en una entitat bancària col·laboradora, el codi que s'ha de consignar en el model de document tributari 046 és BOGN i en el resguard ha de figurar el segell de l'entitat bancària que justifiqui l'abonament.

3.3 La sol·licitud i els seus annexos —havent pagat prèviament la taxa corresponent— s'han de presentar a l'Oficina en Matèria de Registre i les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de las vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Juntament amb la sol·licitud, l'aspirant ha de presentar documents originals o còpies autèntiques de la titulació, del justificant del pagament de la taxa, així com dels documents que acreditin els mèrits que, si escau, hagin de ser objecte de valoració, segons l'annex 2.

No és necessari presentar els documents que acreditin els Serveis prestats com a personal estatutari temporal del Servei de Salut dels Illes Balears.

3.4 A l'efecte d'agilitar i facilitar el procediment de selecció, quan la sol·licitud s'hagi presentat en registres aliens al Servei de Salut es recomana als aspirants que n'informin la unitat de selecció enviant un missatge electrònic a l'adreça hgmo.rrhh@hgmo.es, en el qual ha de constar el número i la data de registre de la sol·licitud, el resguard del pagament de la taxa i els annexos.

3.5 Tot aspirant és responsable de la veracitat de les dades, dels mèrits manifestats i de la valoració d'aquests. Amb les dades de les sol·licituds s'elaboraran les llistes provisionals d'aspirants admesos de la categoria convocada.

3.6 Les persones interessades a participar en la convocatòria disposen de deu dies hàbils per presentar la sol·licitud, comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Procediment

4.1 Llista provisional d'aspirants admesos en el procediment especial de selecció

a) Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució de la directora gerent amb la llista provisional que contendrà els admesos i els exclosos (indicant-ne la causa de l'exclusió).

b) Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució i esmenar deficiències (en cas que no ho facin es considerarà que han desistit de la sol·licitud). Tots els documents s'han d'adreçar a la Comissió de Selecció i es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.2 Llista definitiva d'admesos en el procediment especial de selecció

En els deu dies hàbils següents, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució de la directora gerent per mitjà de la qual s'aprovarà la llista definitiva d'aspirants admesos (que passen a anomenar-se candidats) i la d'aspirants exclosos (fent-hi constar la causa de l'exclusió).

Amb la publicació de la llista definitiva esmentada, s'obrirà un termini de deu dies hàbils —comptadors a partir de l'endemà de la publicació en el web del Servei de Salut— durant el qual els candidats han de remetre a la Comissió de Selecció la prova teoricopràctica.

4.3 Prova teoricopràctica dels candidats

Aquesta prova consisteix a elaborar una memòria en la qual els candidats han de desenvolupar els blocs següents:

1. Balanç i anàlisi del servei o unitat a la qual es presenta: el candidat ha de comentar les dades d'activitat i indicadors de qualitat i de resultat principals del servei al que s'opta o de l'àrea específica de coneixement d'aquest.

2. Principals reptes, línies de futur o avenços de l'especialitat corresponent a la categoria a la qual s'opta o àrea específica des del punt de vista clínic assistencial: el candidat ha de detallar i/o proposar els procediments o tècniques a incorporar i les practiques a abandonar. Pot ser a partir d'una anàlisi DAFO. Innovació, investigació, docència, posició del servei, àrees de millora.

3. Treball multidisciplinari (unitats funcionals, aliances, comitès…): el candidat s'ha de pronunciar sobre la continuïtat amb atenció primària, aliances amb altres centres. També ha de valorar la situació actual i fer propostes i línies d'avenç.

4. Usuari: el candidat s'ha de pronunciar sobre diferents extrems: En quina mesura és el centre dels processos?; Mesurament d'experiència (PREM); resultats des de la perspectiva del pacient (PROM); humanització; informació i comunicació amb familiars i pacients.

S'adjunta com a annex 3 un model de la memòria que han de presentar els candidats dins el termini establert.

Els candidats han de desenvolupar cadascun dels blocs assenyalats per mitjà de respostes lliures, amb una extensió mínima de 350 paraules i màxima de 650 paraules per bloc.

4.4 Aquesta memòria s'ha de presentar a l'Oficina en Matèria de Registre i les oficines auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1r d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Mitjançant el web del Servei de Salut, i un cop vençut el termini establert per presentar la prova esmentada, es convocarà les persones candidates per fer una entrevista personal, perquè en facin la defensa i exposició corresponent, davant la Comissió de Selecció. En tot cas s'assenyalarà el lloc, hora i data en què es durà a terme l'entrevista.

L'entrevista ha de versar sobre el contingut de la memòria presentada, i s'han de valorar, entre d'altres aspectes, les competències professionals per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

El temps per desenvolupar aquesta entrevista serà de 60 minuts

De totes les entrevistes fetes se n'ha d'estendre un acta en què es deixi constància dels principals aspectes tractats i de la valoració, així com de la motivació d'aquesta, d'acord amb el model d'acta de l'annex 4.

Aquesta prova teoricopràctica es valorarà fins a un màxim de 30 punts i l'entrevista personal, per exposar i defensar la memòria, es valorarà fins a un màxim de 20 punts.

4.5 Llista provisional de puntuació total dels candidats

a) Una vegada que la Comissió de Selecció hagi valorat els mèrits dels candidats i hagi valorat la prova teoricopràctica (la memòria, l'exposició i la defensa), es publicarà en el web del Servei de Salut una resolució de la directora gerent amb la llista provisional amb la puntuació total obtinguda en el procediment.

b) Els candidats disposaran d'un termini de cinc dies hàbils —comptadors a partir l'endemà de la publicació de la llista— per formular reclamacions o al·legacions contra la puntuació total adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar en qualsevol dels registres que preveu la normativa vigent.

4.6 Llista definitiva de puntuació total dels candidats

A proposta de la Comissió de Selecció, la directora gerent dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades i establirà la llista definitiva (valoració del mèrits més puntuació de la prova teoricopràctica) dels candidats, amb la puntuació final obtinguda en el procediment especial de selecció de personal estatutari temporal per cobrir una plaça de la categoria Facultatiu Especialista d'Àrea de Psiquiatria corresponent a la gerència de l'Àrea de Salut de Menorca del Servei de Salut de les Illes Balears objecte d'aquesta convocatòria.

Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut.

5. Comissió de Selecció

5.1 La Comissió de Selecció és l'òrgan encarregat de tramitar el procediment i de proposar les resolucions que se'n derivin i estarà formada per les persones que figuren en l'annex 5.

5.2 Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir de participar en el procés quan hi concorrin les circumstàncies o motius que preveu l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1r d'octubre, del règim jurídic del sector públic, sobre abstenció o recusació i han de notificar aquesta circumstància a l'autoritat que els va nomenar.

5.3 La Comissió de Selecció està formada per un mínim de 5 membres designats per la titular de la gerència territorial —tots amb veu i vot— elegits entre el personal fix de la mateixa branca. Tots els membres de la Comissió de Selecció, tant els titulars com els suplents, han de tenir una titulació d'igual o superior nivell acadèmic que l'exigida per participar en aquest procediment especial de selecció i, si hi escau, almenys un ha de tenir el títol de l'especialitat si aquest s'exigeix per cobrir la plaça convocada. La Comissió pot comptar amb un secretari, amb veu i sense vot, nomenat entre el personal fix de l'Administració sanitària, que ha de recollir en les actes corresponents les actuacions que la Comissió dugui a terme per elegir els candidats.

5.4 La Comissió de Selecció té les funcions següents:

a) Valorar els mèrits que al·leguin i acreditin els candidats i valorar la prova teoricopràctica que han de fer seguint el model que les bases de la convocatòria estableixen.

b) Requerir, si escau, als candidats que esmenin els defectes formals dels mèrits acreditats en el termini previst, o bé que aclareixin algun dels mèrits acreditats en el termini i el mode prevists.

c) Confeccionar la llista de les persones seleccionades, ordenada a partir de la puntuació més alta.

d) Resoldre les reclamacions que els candidats hagin presentat en el mode escaient i en el termini establert per fer-ho.

e) Proposar a la directora gerent la llista definitiva amb les puntuacions finals dels candidats.

6. Valoració de mèrits

6.1 La puntuació total màxima que poden obtenir els candidats en aquest procediment és de 100 punts: la puntuació màxima per a l'apartat de mèrits és de 50 punts i la puntuació màxima per a la prova teoricopràctica també és de 50 punts (dividits en 30 punts com a màxim per a l'exercici i 20 punts com a màxim per a l'exposició i la defensa).

6.2 La Comissió de Selecció ha de fer en primer lloc la valoració dels mèrits dels candidats desglossada d'aquesta manera i que pot arribar a un màxim de 50 punts:

a) Experiència professional: màxim de 45 punts.

b) Coneixements de català: màxim de 5 punts.

No obstant l'anterior, per raons d'eficiència i agilitat, en el supòsit que es presenti un nombre d'aspirants igual o inferior a les places objecte de la convocatòria, en el moment en què, d'acord amb el que estableix el punt 4.2 d'aquestes bases, es publiqui en el web del Servei de Salut la Resolució per mitjà de la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos en el procediment especial de selecció, s'obrirà un termini de deu dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació, per tal que els candidats presentin la prova teoricopràctica, la presentació de la qual és en qualsevol cas obligatòria.

Aquesta resolució indicarà el lloc i termini i per presentar la prova teoricopràctica.

Un cop finalitzat el termini establert, i sempre que els aspirants compleixin tots els requisits de participació, es podrà formalitzar un nomenament com a personal estatutari de caràcter temporal de manera directa.

6.3 Els mèrits que es valoraran en la convocatòria són els que figuren en l'annex 2 d'aquesta resolució.

7. Nomenament

7.1 El nomenament s'oferirà al candidat amb la puntuació més alta que figuri en la llista assenyalada en el punt 4.6 d'aquestes bases. En cas que diversos candidats tenguin la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'aplicaran els criteris de desempat següents:

a) Amb caràcter general, tindran prioritat les dones en cas que el sexe femení estigui infrarepresentat en la categoria i l'especialitat, de conformitat amb l'article 43.4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de igualtat de dones i homes.

b) A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria dins del Servei de Salut i subsidiàriament en el sistema nacional de salut.

c) Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

d) Finalment, si els candidats continuen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere; i, per últim, qui tengui més edat.

7.2 Atès el punt 26.4 de l'Acord d'11 de novembre de 2016 , la llista de candidats amb la puntuació final obtinguda en el procés de la convocatòria es podrà utilitzar com a borsa específica per fer crides de la categoria convocada, sempre que tengui les mateixes característiques especials que la plaça que s'ha de cobrir.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits

1. Experiència professional (puntuació màxima: 45 punts)

1.1 La puntuació del temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconegut fins a la data de presentació de la sol·licitud es computa d'acord amb els barems següents. No obstant això, la puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats d'experiència professional és de 45 punts, que es calcularan per mitjà del sistema de ponderació, pel qual s'assignaran 45 punts al candidat que obtengui la puntuació més alta en aquest apartat i a la resta dels candidats se'ls assignarà la puntuació que els correspongui pel sistema de ponderació d'acord amb els barems següents:

1.1.1 Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0.23 punts.

1.1.2 Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en diferent categoria que aquella a la s'opta: 0.115 punts.

1.1.3 Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran —si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com a prestats en la categoria a la qual s'opta: 0.23 punts. Només es valoraran aquests serveis sempre que es tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2 Els aspirants han d'aportar la documentació que acrediti els mèrits al·legats amb els requisits adequats.

1.3 La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment.

1.4 Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents: un mes equival a 150 hores i un dia equival a 7,5 hores. Si dins un mes natural s'ha treballat més de 150 hores sols es pot valorar un mes de servei prestat, de manera que l'excés d'hores treballades durant aquell mes no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior.

1.5 Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

1.5.1 La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 45 punts.

1.5.2 Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

2. Coneixements orals i escrits de català (puntuació màxima: 5 punts)

2.1 Es valoren els certificats expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública o els expedits, els reconeguts com a equivalents o els homologats per la Direcció General de Política Lingüística que acreditin posseir els nivells de coneixements que s'indiquen a continuació fins a una puntuació màxima de 5 punts:

a) Certificat de nivell A2 (nivell bàsic): 0,5 punts.

b) Certificat de nivell B1 (nivell llindar): 1 punt.

c) Certificat de nivell B2 (nivell avançat): 2 punts.

d) Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu): 3 punts.

e) Certificat de nivell C2 (nivell de domini): 4 punts.

f) Certificat de llenguatge administratiu (LA): 1 punt.

2.2 Es valora només el certificat de nivell de coneixement més alt, excepte el certificat de llenguatge administratiu, que s'acumula a l'altre certificat de més alt nivell aportat.

Atès que en aquest procediment de provisió s'admetran els aspirants que no acreditin els coneixement de català ,es valoren com a mèrits de consideració necessària l'acreditació de qualsevol dels nivells de coneixements de català, inclosos els inferiors al establerts com a requisits.

 

ANNEX 3 Prova teoricopràctica per al procediment especial de selecció

 • Els candidats presenten un document que aporta informació al qual serà guió de l'entrevista
 • 4 Blocs. Respostes lliures a elaborar personalment en el període comprès entre convocatòria i data final de presentació. Text limitat entre 350 i 600 paraules per bloc
 • Es facilitarà suport per a identificar la informació que bàsicament serà: sistema d'informació de ibsalut i l'hospital, memòries del servei i hospital, acords de gestió, informació de la web, iasist uns altres

Blocs

1.- Balanç i anàlisi del Servei o unitat a la qual es presenta: comentar les dades d'activitat i principals indicadors de qualitat i de resultat del servei o de l'àrea específica de coneixement del mateix

2.- Principals reptes, línies de futur o avanços de l'especialitat o àrea específica des del punt de vista clínic assistencial. Procediments o tècniques a incorporar, pràctiques a abandonar, pot ser a partir d'un DAFO. Innovació, recerca, docència…posició del servei, àrees de millora

3.- Treball multidisciplinari (unitats funcionals, aliances, comitès…) continuïtat amb atenció primària, aliances amb altres centres…valorar situació actual i propostes i línies d'avanç a futur

4.- Usuari. En què mesura és el centre dels processos? Mesurament d'experiència (PREM), resultats des de la perspectiva del pacient (PROM). Humanització. Valorar informació i comunicació amb familiars i pacients

 

ANNEX 4 Acta de l'entrevista personal per a l'exposició i la defensa de la prova teoricopràctica

Identificació de l'entrevista

Data:

Horari:

Lloc:

Assistents

- Nom Llinatge1 Llinatge2, president | presidenta de la Comissió de Selecció

- Nom Llinatge1 Llinatge2, vocal de la Comissió de Selecció

- Nom Llinatge1 Llinatge2, vocal de la Comissió de Selecció

- Nom Llinatge1 Llinatge2, vocal de la Comissió de Selecció

- Nom Llinatge1 Llinatge2, secretari | secretària de la Comissió de Selecció

- Nom Llinatge1 Llinatge2, candidat | candidata

Aspectes que cal valorar

1. Memòria:

a) Proposta de pla de treball.

b) Aportacions principals a la unitat o departament.

2. Competències directives.

3. Altres aspectes.

Desenvolupament de l'entrevista

1. Memòria.

 

 

2. Altres aspectes

 

 

El president | La presidenta dona per conclosa l'entrevista, de la qual, com a secretari | secretària, estenc aquesta acta.

El secretari | La secretària                                               Vist i plau

                                                                                         El president | La presidenta

 

ANNEX 5 Comissió de Selecció

La Comissió de Selecció estarà formada pels membres següents:

- President: Antonio Liñana Martorell

- Vocal: María José García Navarro

- Vocal: Susana Zaldívar Santamaría

- Vocal: Alejandra Benasich Azún

- Vocal: Romina Combina Fescina