Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 347014
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Modificació de les Bases específiques per cobrir una plaça vacant de tècnic/a mitjà en Seguretat i Salut en Obres (taxa addicional d’estabilització) pel torn lliure, Oferta d’ocupació pública de l’any 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública  per decret número 14479 de data 28 de juliol de 2021,  ha resolt el següent:

“... és d'aplicació l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que, les Administracions Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, les errades materials, de fet o aritmètiques existents als seus actes.

Per tant, el Tema 39.- UNE-EN 358: 2000. Equip de protecció individual per a subjecció en posició de treball i prevenció de caigudes d'altura. Cinturons per a subjecció i retenció i component d'amarratge de subjecció. Madrid: AENOR, unicament s'ha de modificar en el sentit que allà on diu 358:2000, ha de dir 358:2018. …”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu d'acord amb el article 114 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; 52 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases del règim local, i 45 i següents de la llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que considereu pertinent.

 

Palma, 4 d'agost de 2021

El cap de departament adjunt de Personal p.d. Decret de Batlia núm.3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Miguel Ramon Picó Enseñat