Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE SON SERVERA

Núm. 350082
Constitució borsa de treball de professorat per a l'Escola de Música de l’Ajuntament de Son Servera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears), mitjançant el Decret núm. 2021-1156, de 4 d'agost, ha resolt el següent:

“Resolució de la Batlia de l'Ajuntament de Son Servera (Illes Balears)

Expedient 971/2021

El Decret de la Batlia núm. 2021-0768, de 26 de maig procedeix a l'aprovació de la convocatòria, així com les bases (annex I)  mitjançant el sistema de concurs, per crear una borsa de treball de professorat de diverses especialitats musicals per a l'Escola Municipal de Música, d'acord amb els articles 10 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, atès que les borses precedents ja resten exhaurides i la necessitat i urgència per tal de poder desenvolupar els supòsits de l'Escola.

En data 30 de juliol de 2021, el tribunal qualificador a l'acta del procés selectiu, proposa elevar a definitiva la constitució de la borsa de treball de professorat de VIOLÍ i PIANO de l'escola de música de l'Ajuntament de Son Servera, un cop transcorregut el termini de 3 dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci adient a la seu electrònica municipal.

En data 30 de juliol de 2021 s'exposa, mitjançant edicte, en seu electrònica municipal, la proposta del tribunal de l'acta ressenyada, relativa a la taula de qualificació i a l'ordre de prelació resultant de la mateixa.

En data 2 d'agost de 2021 finalitza el termini d'exposició pública i es constata que no s'ha presentat, en dit termini, cap tipus de sol·licitud de revisió o al·legació.

Per això i d'acord amb la legislació vigent en matèria de personal, i en ús de les atribucions conferides a l'article 21.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local i l'article 41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i funcionament de règim jurídic de les Entitats locals

 

RESOLC:

Primer.- Constituir una borsa de treball de professorat de diverses especialitats musicals per a l'Escola Municipal de Música, d'acord amb els articles 10 i 11 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic, atès que les borses precedents ja resten exhaurides i la necessitat i urgència per tal de poder desenvolupar els supòsits de l'Escola.

Nom i cognoms

DNI

 

Especialitat

CONCURS QUALIFICACIONS

Joel Doraci Gjata

**9275***

Violí

0

Pau Vallbona Roig

**5840***

Piano

0.5

Segon.- Publicar la present, mitjançant edicte, al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Son Servera (sonservera.eadministracio.cat).

Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant l' Alcalde/essa d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d' 1 d' octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé interposar directament recurs contenciós – administratiu, davant el Jutjat o la Sala que resulti competent, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós – Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós – administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci.

Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs estimi més convenient en el seu dret.

 

Son Servera, document signat electrònicament (5 d'agost de 2021)

La batlessa Natalia Troya Isern