Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 349191
Convocatòria pública per a les provisions del càrrec de Jutge/ssa de Pau substitut/a d’aquest municipi

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Conformement amb allò que disposa l'article 5è del Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, s'anuncia la convocatòria pública per a les provisions del càrrec DE JUTGE/SSA DE PAU SUBSTITUT/A d'aquest municipi.

Les condicions de capacitat i compatibilitat exigibles per optar a l'elecció d'aquests càrrecs són les següents:

  1. Ser espanyol, major d'edat.
  2. No estar incurs en causa d'incompatibilitat.
  3. No estar impedit física o psíquicament per a l'exercici de les funcions judicials.
  4. No haver estar condemnat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessarà si s'ha obtingut la rehabilitació.
  5. No haver estat processat o inculpat per delicte dolós. En cas contrari, aquest impediment cessarà si s'ha obtingut l'absolució o s'hagués dictat l'actuació de sobreseïment.
  6. Gaudir del ple exercici dels drets civils.
  7. Residir en aquest terme municipal.

Els interessats que reuneixin els esmentats requisits, podran presentar les seves sol·licituds en el Registre General de l'Ajuntament de Pollença durant el termini de QUINZE DIES comptat a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Juntament amb la sol·licitud els candidats hauran d'adjuntar un “currículum vitae” on consignaran els detalls més significatius del seu perfil personal, acadèmic i professional .

Cosa que fem pública per a general coneixement.

 

Pollença, 4 d'agost de 2021

El batle Bartomeu Cifre Ochogavia