Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 347068
Departament de Personal. Servei de Selecció. Convocatòria per oposició pel torn lliure per cobrir 6 places de TAG taxa reposició ope 2017

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública per decret 13462 de data 15 de juliol de 2021,  ha resolt el següent:

PRIMER.- Convocar oposició pel torn lliure per cobrir de 6 places de TAG, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, pertanyents a l'escala d'Administració General, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament, corresponents a l'oferta pública d'ocupació del any 2017 (BOIB núm. 135 de 4 de novembre de 2017).

SEGON.- Aprovar les bases específiques que regiran aquesta convocatòria, que s'adjunten. 

TERCER.- El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

QUART.- Les instàncies s'hauran de dirigir al Molt Honorable Senyor Batle en la forma establerta en la base tercera de les bases generals que regeixen aquesta convocatòria que varen ser publicades al BOIB núm. 129  de 21 de setembre de 2019.

CINQUÈ.- No es podrà declarar superat el procés selectiu a un número d'aspirants superior al de les places convocades.

BASES ESPECÍFIQUES PER COBRIR 6 PLACES VACANTS DE TAG CORRESPONENTS A L'OFERTA PUBLICA D'OCUPACIO DE L'ANY 2017, PEL TORN LLIURE.

OBJECTE I NORMES GENERALS.

L'Ajuntament de Palma convoca proves selectives, mitjançant el sistema d'oposició per a la cobertura de 6 places de TAG, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, pertanyent a l'escala d'Administració General, subescala tècnica, classe superior, grup A, subgrup A1, dotades pressupostàriament, corresponents a l'oferta pública d'ocupació del any 2017 (BOIB núm. 135 de 4 de novembre de 2017).

La present convocatòria està, a més, subjecta al que es disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques.

Les presents bases tindran en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes, pel que fa a l'accés a l'ocupació, d'acord amb l'article 14 de la Constitució Espanyola, el Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes i la llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears.

L'article 55 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes disposa que "l'aprovació de convocatòries de proves selectives per a l'accés a l'ocupació pública haurà d'acompanyar-se d'un informe d'impacte de gènere, excepte en casos d'urgència i sempre sense perjudici de la prohibició de discriminació per raó de sexe", que es complementa amb l'article 43.3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol d'Igualtat de dones i homes de les Illes Balears: "A les ofertes d'ocupació pública de les administracions públiques de les Illes Balears, s'hi ha d'adjuntar una avaluació de l'impacte de gènere". Tot això posa de manifest el compromís assumit per l'Ajuntament de Palma en relació amb la promoció activa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com de prevenció i actuació davant la violència de gènere.

Les bases generals que regeixen aquesta convocatòria es varen publicar al BOIB núm. 129, de 21 de setembre de 2019.

REQUISITS  DE LES PERSONES  ASPIRANTS: A més dels que es preveuen a les bases generals:

- Estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en Economia o Administració i  d'empreses, Ciències polítiques, Dret o Ciències jurídiques de les administracions públiques o equivalent.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si s'escau, l'homologació del títol. Aquest requisit no és aplicable a les persones aspirants que hagin obtingut el reconeixement de la seva qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades.

- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell C1 mitjançant un certificat expedit per l'EBAP, o bé pels títols, diplomes i certificats homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del Conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Jovent (BOIB núm. 34, de 12-03-2013). Aquest document acreditatiu, original o fotocòpia compulsada, s'haurà de presentar dins el termini d'admissió de sol·licituds al procés selectiu, sense que es puguin presentar en cap altre moment.

FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES

Les persones aspirants a les proves selectives hauran d'emplenar l'imprès establert per l'Ajuntament de Palma, que se'ls facilitarà a les Oficines d'Atenció a la Ciutadania d'aquest Ajuntament. Així mateix, l'esmentat imprès podrà obtenir-se a través d'Internet consultant la pàgina web www.palma.es; aquest imprès haurà d'obtenir-se per duplicat a l'objecte que la persona interessada es quedi una còpia segellada de la instància presentada.

Les sol·licituds es podran presentar a qualsevol de les Oficines d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Palma o en qualsevol de les formes previstes a  l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

Els drets d'examen seran abonats dintre el termini d'admissió d'instàncies mitjançant la pàgina web (serveis+destacats-Emissió d'autoliquidacions). També es poden abonar per gir postal a les oficines de correus o amb targeta financera a la pròpia OAC.

El termini de presentació de les sol·licituds serà de vint dies naturals, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent. Els successius anuncis es publicaran únicament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Juntament amb la sol·licitud, les persones interessades hauran d'acompanyar:

a. Una fotocòpia del document nacional d'identitat o, en el cas de no ser espanyol/a, del document oficial acreditatiu de la personalitat (NIE, passaport o targeta de residència).

b. Una fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit en cada convocatòria (anvers i revers) o certificació acadèmica que acrediti haver superat tots els estudis per obtenir el títol.

c. El resguard del pagament de la taxa fet segons la via seleccionada.

d. Còpia autèntica del certificat de coneixements de llengua catalana que s'indiqui en la convocatòria específica. Els coneixements de llengua catalana s'han d'acreditar mitjançant un certificat expedit o reconegut com a equivalent o que estigui homologat per la Direcció General de Política Lingüística, o bé expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

Exhaurit el termini de presentació d'instàncies, l'òrgan competent dictarà resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, si s'escau. La relació de les persones admeses i excloses s'exposarà en el tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web d'aquest Ajuntament i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web. La relació de persones excloses es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a esmenar el possible defecte o presentar els documents que siguin preceptius, les persones excloses o omeses disposaran d'un termini de 10 dies hàbils, comptadors des de la publicació de la relació indicada en el BOIB. Si no es presenten esmenes la llista esdevindrà definitiva.

Transcorregut aquest termini s'aprovarà la llista definitiva de persones admeses i excloses, que es publicarà al tauler electrònic d'edictes i anuncis de la pàgina web www.palma.cat i a l'apartat d'oferta pública de feina de la mateixa pàgina web, a la relació de persones excloses es farà constar les resolucions de les reclamacions presentades.

DRETS D'EXAMEN: 26,52 euros que s'hauran d'abonar dintre el termini d'admissió d'instàncies, sense que es puguin abonar en cap altre moment.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Oposició pel torn lliure.

El present procediment selectiu generarà un borsí del qual es podran nomenar per ordre de puntuació final les persones que figurin en el borsí de persones candidates que hagin superat tots els exercicis o alguns, d'acord amb allò establert a l'article 18.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari, eventual i dels òrgans directius de l'Ajuntament de Palma.

QUALIFICACIONS: Els exercicis obligatoris seran eliminatoris i es puntuaran d'acord amb allò establert a les presents bases específiques.

CALENDARI DELS EXERCICIS:

El primer exercici s'efectuarà el primer trimestre de 2022, la resta es determinaran pel tribunal.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: Per a cada convocatòria, el tribunal qualificador estarà constituït per un president o presidenta, designat per l'òrgan competent, i quatre vocals, que seran designats per sorteig d'entre personal funcionari en servei actiu que reuneixi els requisits exigits a la normativa vigent. Aquesta designació implicarà la dels respectius suplents. El secretari/ària serà designat per votació d'entre els vocals. El tribunal podrà disposar la incorporació de personal assessor especialista per a totes o algunes de les proves.

Podran assistir, amb veu però sense vot, les persones representants de les organitzacions sindicals representatives, per a efectuar funcions de vigilància i vetlla del bon desenvolupament del procediment selectiu.

PROGRAMA I TEMARI DE L'OPOSICIÓ

PRIMER EXERCICI. Obligatori i eliminatori. Consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 120 preguntes tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 110 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva. Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició.

L'exercici es qualificarà de 0 a 10 punts i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar-lo.

Les preguntes no resoltes, tant si figuren les quatre opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta, no es valoraran. Les preguntes amb resposta errònia es penalitzarà amb un terç del valor assignat a la resposta correcta.

Per efectuar la qualificació de l'exercici s'aplicarà la fórmula següent:

        [A-(E/3)] x 10

Q = -----------------------

    P

Q: Resultat de la prova

A: Número de respostes correctes

E: Número de respostes errònies

P: Número de preguntes de l'exercici

El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 150 minuts.

SEGON EXERCICI. Obligatori i eliminatori. Consistirà en respondre per escrit en un període màxim de 5 hores, cinc temes extrets a sort: un de dret constitucional, un de dret administratiu, un de dret financer, un de dret administratiu local (part general) i un de dret administratiu local ( part especial )

Aquest exercici es valorarà fins a un màxim de 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar-lo.

TERCER EXERCICI. Obligatori i eliminatori. Es desenvoluparà per escrit, durant un període màxim de quatre hores, i consistirà en la redacció d'un informe, amb proposta de resolució, sobre dos supòsits pràctics, a triar per les persones aspirants d'entre quatre que plantejarà el tribunal just abans del començament de l'exercici, relatius a les tasques administratives pròpies de les funcions assignades a la subescala tècnica.

Durant la realització d'aquesta prova les persones aspirants podran, en tot moment, fer ús dels textos legals, col·leccions de jurisprudència i llibres de consulta dels quals vinguin proveïdes.

En aquest exercici es valorarà la capacitat de raonament, la sistemàtica en el plantejament, la formulació de conclusions i el coneixement i l'adequada interpretació de  la  normativa aplicable. Aquest exercici es valorarà fins a un màxim de 10 punts, i serà necessari obtenir una qualificació mínima de 5 punts per superar-lo.

Primera part: Dret constitucional.

1. La Constitució espanyola de 1978. Principis generals. Estructura. Títol Preliminar i reforma.

2. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garantia i tutela. Suspensió.

3. La Monarquia. Teoria general. La Corona a la Constitució espanyola.

4. El Poder Legislatiu. Teoria general. Les Corts Generals.

5. El Govern.  Teoria general. El govern i l'Administració a la Constitució. Relacions entre el govern i el poder legislatiu.

6. El Poder Judicial.

7. Organització territorial de l'Estat. Els estatuts d'autonomia: el seu significat.

8. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB): Disposicions generales. Competències de la CAIB. La reforma de l'Estatut.

9. L'organització de la Unió Europea. La Comissió. El Consell. El Parlament. El Tribunal de Justícia. El tribunal de Comptes. Altres òrgans no previstos als Tractats.

10. Les fonts del dret de les Comunitats Europees. El Dret originari. El Dret derivat. L'adaptació del dret nacional al dret comunitari. L'aplicació del dret comunitari pels jutges i tribunals nacionals.

11. Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Objecte i àmbit d'aplicació. El principi de igualtat i la tutela contra la discriminació. Llei 11/2016, de 28 de juliol d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, mesures per a la integració de la perspectiva de gènere en l'actuació de les administracions públiques de les Illes Balears.

12. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals: Àmbit d'aplicació. Drets i deures. Principis de l'acció preventiva. Avaluació de riscs. Obligacions dels treballadors i treballadores en matèria de prevenció de riscs. Comitè de Seguretat i salut.

13. La qualitat a l'administració pública: aproximació general al concepte de qualitat de servei. El Pla de Modernització i Qualitat de l'Ajuntament de Palma: objectius i continguts.

14. El Reglament General de Protecció de Dades: Principis. Drets de les persones interessades. Responsable del tractament i encarregat del tractament. Recursos, responsabilitat i sancions. Disposicions relatives a situacions específiques de tractament.

15. La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicitat activa i dret d'accés a la informació pública.

16. Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Assistència en l'ús de mitjans electrònics. Registre electrònic: normativa estatal bàsica i autonòmica. Sistema d'Interconnexió de Registres: concepte. Els portals d'Internet. El Punt d'Accés General: concepte i continguts. Seu electrònica: concepte i regulació.

17. Relacions electròniques entre les administracions públiques. Regulació estatal i autonòmica. La interoperabilitat a les administracions públiques: concepte i finalitat. La Plataforma d'Intermediació de l'Administració General de l'Estat: servei de verificació i consulta de dades.

Segona part: Dret administratiu

18. Administració pública. Govern i Administració. Principis constitucionals de l'Administració pública espanyola.

19. La personalitat jurídica de l'Administració pública. Classes de persones jurídiques públiques.

20. Submissió de l'Administració a la llei i al dret. Fonts del dret públic. Principi de reserva de llei. La llei: classes de lleis. Disposicions del Poder Executiu amb rang de llei. Els principis generals del dret.  Tractats internacionals.

21. El Reglament: concepte i classes. Procediment d'el·laboració. Límits de la potestat reglamentària i defensa contra els reglaments il·legals. Instruccions i circulars.

22. La posició jurídica de l'Administració pública. Potestats administratives. Potestat discrecional i reglada.

23. L'administrat/ada. Concepte i classes. La capacitat de l'administrat/ada i les seves causes modificatives. Drets de la ciutadania en les seves relaciones amb l'Administració.

24. Els drets públics subjectius. L'interès legítim. Altres situacions jurídiques de l'administrat/ada.

25. L'acte administratiu. Concepte. Classes d'actes administratius. Elements de l'acte administratiu. Requisits. Motivació i forma.

26. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic: concepte, principis d'actuació i funcionament. Els òrgans de les administracions públiques.

27. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú: Disposicions generals del Procediment administratiu.

28. Dimensió temporal del procediment. Recepció i registre de documents. L'interessat/ada i la seva representació. L'obligació de resoldre i silenci administratiu.

29. Les fases del procediment administratiu general. Iniciació. Ordenació. Instrucció. Finalització.

30. L'eficàcia dels actes administratius i el seu condicionament. Executivitat i suspensió. L'execució forçosa dels actes administratius. Notificació i publicació.

31. La teoria de la invalidesa de l'acte administratiu. Actes nuls i anul·lables. La convalidació de l'acte administratiu. La revisió d'ofici.

32. Contractes del sector públic en general: àmbit d'aplicació i disposicions generals. Capacitat, classificació i solvència de l'empresari i la seva acreditació al procediment de contractació. Garanties exigibles. Preparació del contracte.

33. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic: objecte, àmbit objectiu i subjectiu, especialitats als municipis de gran població. Convenis i encomanes de gestió. Sistemes de cooperació vertical i horitzontal. Encàrrecs amb mitjans propis.

34. Tipus contractuals. Contractes subjectes a regulació harmonitzada i llindars. Contractes administratius i contractes privats.

35. Règim de invalidesa dels contractes: nul·litat i anul·labilitat. Revisió d'ofici. Efectes. Recurs especial: actes recurribles, legitimació, mesures cautelars, tramitació i  efectes.

36. Objecte del contracte. pressuposts base. Valor estimat. El preu i la seva revisió.

37. Expedient de contractació: inici i contingut. Aprovació. Plecs: tipus i contingut.

38. Adjudicació del contracte: principis. Requisits i classes de criteris d'adjudicació,  la seva aplicació i criteris de desempat. Ofertes anormalment baixes. Decisió de no adjudicar i desistiment per l'Administració.

39. Tipus de procediment d'adjudicació i supòsits d'aplicació de cadascun d'ells.

40. Efectes i compliment del contracte: prerrogatives de l'Administració. Incompliment i els seus efectes.

41. Condicions especials d'execució dels contractes. Modificació dels contractes. Compliment dels contractes i la seva rescissió. Causes de resolució: tipus, aplicació i efectes.

42. El contracte d'obres i de concessió d'obres.

43. Els contractes de serveis, concessió de serveis i  subministraments.

44. Els convenis: concepte i classificació. Requisits de validesa i eficàcia. Contingut, tràmits, extinció i efectes. Remissió dels convenis al Tribunal de Comptes. L'exclusió dels convenis del marc de la Llei de contractes del sector públic. Especial referència a la cooperació interadministrativa a l'àmbit local.

45. Activitat subvencional de les administracions públiques: tipus de subvencions. Procediments de concessió i gestió de les subvencions. Reintegrament de subvencions. Control financer. Infraccions i sancions administratives en matèria de subvencions.

46. La potestat sancionadora: concepte i significat. Principis de l'exercici de la potestat sancionadora. Especialitats del procediment en matèria sancionadora. Mesures sancionadores administratives. Especial referència a la potestat sancionadora local.

47. L'expropiació forçosa. Subjecte, objecte i causa. El procediment general. Garanties jurisdiccionals. La reversió expropiatòria. Tramitació d'urgència. Referència a les singularitats procedimentals.

48. La responsabilitat de l'Administració. Evolució i règim actual. Procediment general i abreujat.

49. Els recursos administratius. Concepte. Principis generals i classes. El recurs d'alçada. El recurs de reposició. El recurs extraordinari de revisió.

50. La jurisdicció contenciosa administrativa: Naturalesa, extensió i límits. El recurs contenciós administratiu. Les parts. Actes impugnables. Procediment general. La sentència i la seva execució. Procediments especials.

51. Els principis de l'organització administrativa. Competència. Jerarquia. Descentralització. Desconcentració. Coordinació. Autonomia i tutela.     

52. Sector públic local. Els organismes Autònoms locals. Concepte. Regulació legal. Creació. Classes. Control. Entitats Públiques Empresarials.

Tercera part: Dret financer

53. El dret financer: concepte i contingut. El dret financer com ordenament de la Hisenda Pública. Els diferents nivells de la Hisenda Pública: distribució de competències i models de finançament.

54. Les fonts del dret financer. Els principis de jerarquia i competència. Principis relatius als ingressos públics: legalitat i reserva de llei, generalitat, capacitat econòmica, igualtat, progressivitat i no confiscatorietat. Principis relatius a la despesa pública: legalitat i equitat, eficàcia, eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública .

55. El pressupost. Concepte i contingut. Els principis pressupostaris. Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera: principis generals. Els objectius d'estabilitat pressupostària, de deute  públic i de la regla de despesa per a les corporacions locals.

56.  El cicle pressupostari. Elaboració i aprovació dels pressuposts. Les fases d'execució del pressupost d'ingressos i despeses. Les modificacions de crèdit: concepte, classes, finançament i tramitació. La liquidació del pressupost: el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria.

57.  El control intern de l'activitat econòmic-financera de les entitats locals i els seus ens dependents: la funció interventora i el control financer. El control extern: la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Comptes. La responsabilitat comptable.

58. Principis generals tributaris. La potestat tributària. L'obligació tributària principal i accessòria i els seus elements. Fet imposable, subjecte passiu, meritació i exigibilitat. Exempcions. La prescripció. Obligats tributaris. Extinció del deute tributari

59. Els ingressos públics. Concepte i classes. El tribut. Concepte. Categories tributàries. Els recursos de les hisendes locals. Els tributs locals: principis i classificació. La potestat reglamentària de les entitats locals en matèria tributària: les ordenances fiscals. Contingut i tramitació. L'establiment de recursos no tributaris.

60. Els impostos locals: impostos obligatoris i impostos potestatius. 

61. Les taxes i els preus públics. Principals diferències. Les contribucions especials. Les prestacions patrimonials no tributàries.

62. Procediments d'aplicació dels tributs. Inici dels procediment tributari: La liquidació tributària. Procediment de gestió. Procediment d' inspecció. Procediment de recaptació. Infraccions i sancions tributàries.

63. La revisió dels actes de gestió tributària en via administrativa dictats per les entitats locals en municipis de règim comú i de gran població. Procediments especials de revisió. El recurs de reposició en l'àmbit local. Les reclamacions economicoadministratives.

Quarta part: Dret administratiu local (part general)

64. Règim local espanyol. Principis constitucionals i regulació jurídica.

65. La província en el règim local. Història. La regulació constitucional de la província a Espanya.

66. Organització i competència de la província. Especial referència als Consells Insulars.

67. El municipi. El terme municipal. La població municipal. Consideració especial del veí. L'empadronament municipal.

68. Organització municipal. Competències.

69. Règim d'organització dels municipis de gran població. El Títol X de la llei 7/1985, reguladora de bases de regim local.

70. Règim de sessions i acords dels òrgans col·legiats locals.

71. Comarques. Mancomunitats. Àrees metropolitanes. Les entitats d'àmbit inferior al municipal.

72. Ordenances i reglaments de les entitats locals. Classes. Procediment d'elaboració i aprovació. Publicació.

73. Autonomia municipal i tutela. Relacions interadministratives entre Administració Local, Central i  Autonòmica. Impugnació d'actes i acords. 

74. Funció pública local I: estructura i organització de la funció pública local. Classes de personal. La plantilla i la relació de llocs de treball de les entitats locals.

75. Funció pública II: Sistemes de selecció de personal al servei dels ens locals. Provisió de llocs de treball. Drets i deures del personal al servei dels ens locals.

76. Funció pública local III: situacions administratives. Règim d'incompatibilitats del personal al servei dels ens locals.

77. Funció pública local IV: Règim disciplinari del personal funcionari. Responsabilitat civil i penal del personal al servei de l'administració pública.

78. Els béns de les entitats locals. Règim d'utilització dels de domini públic.

79. Les formes d'activitat de les entitats locals. La intervenció administrativa a l'activitat privada.

80. Les llicències. Naturalesa jurídica. Règim jurídic i procediment d'atorgament. El condicionament de les llicències.

81. El servei públic a l'esfera local. Els modes de gestió dels serveis públics. Consideració especial de la concessió.

Quinta part: Dret administratiu local (part especial)

82. Evolució històrica de la legislació urbanística espanyola: des de la Llei del Sòl de 1956 fins el Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

83. El marc constitucional de l'urbanisme. La doctrina del Tribunal Constitucional. Competències de l'Estat, de les Comunitats Autònomes i de les Entitats Locals.

84. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(I) La classificació del sòl: conceptes generals, drets i deures de la propietat.

85. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(II). Els instruments de planejament urbanístic: tipologia. La formació i aprovació dels instruments de planejament urbanístic.

86. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(III). La vigència, modificació i revisió del planejament. Els efectes de l'aprovació dels plans.

87. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(IV). Gestió i execució del planejament. Disposicions generals. Sistemes d'actuació.

88. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(V). Els patrimonis públics del sòl. El dret de superfície. 

89. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(VI). La intervenció preventiva en l'edificació i ús del sòl. La llicència urbanística: actes subjectes, procediment d'atorgament i caducitat. La comunicació prèvia: actes subjectes i règim jurídic.

90. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(VII). El deure legal d'ús, conservació i rehabilitació d'immobles. Ordres d'execució. Avaluació dels edificis i inspecció de construccions i edificis. La declaració de ruïna.

91. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(VIII). La inspecció urbanística. Les infraccions urbanístiques. Persones responsables. Competències municipals i supramunicipals.

92. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(IX). Classe de sancions. Determinació i destinació de les multes. Regles per a l'exigència de la responsabilitat sancionadora.

93. La Llei 12/2017, de 29 d'octubre, d'Urbanisme de les Illes Balears, LUIB(X). Els procediments en matèria de disciplina urbanística. Procediment de restabliment de la legalitat.

94. La llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes balears, d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (I): àmbit d'aplicació, classificació de les activitats i competències d'intervenció. Transmissió i canvi de titular.

95. La llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes balears, d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei d'acord amb les modificacions introduïdes per la Llei 6/2019, de 8 de febrer (II): Procediment aplicable a les activitats permanents i a les seves modificacions.

96.  Les competències municipals: sistema de determinació. Competències pròpies, delegades i competències diferents de les pròpies. Els serveis mínims. Especial referència a l'Ajuntament de Palma.

Contra la convocatòria i les presents bases, que exhaureixen la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, 22 de juliol de 2021

El cap de Departament adjunt de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30 de 04/03/2014) Miguel Ramón Picó Enseñat