Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 346055
Resolución de batlia 760 del dia 3 d'agost de 2021 sobre nomenament membres de la Junta de Govern Local i tinents d'alcalde

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Desde la Batlia de l'Ajuntament des Mercadal, del dia 3 d'agost de 2021, s'ha dictat la Resolució n.º 760, que diu:

“D'acord amb les facultats que confereix a aquesta alcaldia la legislació vigent en matèria de règim local; la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, i el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals,

Atès que mitjançant acord de ple municipal adoptat en sessió extraordinària de data 27/06/2019 es va aprovar la creació de la Junta de Govern Municipal, essent necessari procedir al nomenament dels seus membres, i que és competència de la batlia aquest així com el seu cessament

Atès que per resolució de batlia núm. 656 del dia 28 de juny de 2019 es va aprovar el nomenament dels membres de la Junta de Govern Local i l'ordre de nomenament com a tinents d'alcalde.

Atès que la regidora la Sra. Regina Sintes Triay va presentar la seva renúncia com a regidora el passat dia 30 de juny de 2021, i per aquest motiu s'ha nomenat com a nou regidor el Sr. Martí Riera Riera, i i s'han hagut de fer alguns canvis en la distribució de l'equip de Govern

En virtut de les atribucions que m'han estat conferides, aquesta Batlia

 

RESOLC

PRIMER: Nomenar com a membres de la Junta de Govern Local, en virtut de l'article 23 de la Llei 7/1985, i els articles 41 i 52 de l'RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els regidors següents:

- SR. JORDI PONS BURILLO

- SRA. EULÀLIA GARRIGA ROSELLÓ

- SR. MARTÍ RIERA RIERA

SEGON: Nomenar, d'entre els membres de la Junta de Govern Local i per ordre de nomenament, com a tinents d'alcalde, en compliment del que estableixen els articles 23 de la Llei 7/1985, el 22 de l'RDL 781/1986, i els articles 41 i 46 de l'RD 2568/1986, els regidors i regidores següents:

SR. JORDI PONS BURILLO, primer tinent d'alcalde

SRA. EULÀLIA GARRIGA ROSELLÓ, segona tinenta d'alcalde i batlessa de Fornells

SR. MARTÍ RIERA RIERA tercer tinent d'alcalde.

TERCER: Notificar personalment aquesta resolució als regidors i a les regidores designats, publicar-la en el BOIB i donar-ne compte en la primera sessió del Ple municipal que se celebri.

QUART: Delegar en la Junta de Govern Local les atribucions següents:

- L'aprovació inicial dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general, això és, els plans parcials, plans especials i estudis de detall (art. 21.1.j de la Llei 7/1985).

- Les aprovacions inicials i definitives dels instruments de gestió urbanística, això és, dels projectes de reparcel·lació i totes les actuacions previstes legalment per als sistemes de compensació i cooperació.

- La concessió de llicències d'obres així com de llicències d'obres i activitat a partir de 50.000 euros de pressupost d'execució material en ambdós casos.

- La resolució final d'expedients de restauració de la legalitat urbanística

- La resolució final d'expedients sancionadors en matèria urbanística.

CINQUÈ: Deixar sense efecte les resolucions que sobre aquestes matèries havia dictat l'anterior Alcaldia.”

 

Es Mercadal, en el dia de la signatura electrònica (4 d'agost de 2021)

El batle Francesc Ametller Pons