Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 14 de desembre de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 11119 - Pàgina 54192

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 14 de desembre de 2022 per la qual es disposa el cessament de personal eventual

    Número de registre 11120 - Pàgina 54193

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, FUNCIÓ PÚBLICA I IGUALTAT

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 14 de desembre de 2022 per la qual es publica el nomenament de personal eventual de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat

    Número de registre 11121 - Pàgina 54194

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Modificació del Decret de Nomenament dels Tinents d'Alcalde

    Número de registre 11111 - Pàgina 54195

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAAGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

   • Correcció d’errors detectats a la Resolució de la presidència de l’AETIB per la qual es dona compliment a l’Acord del Consell de Direcció de dia 3 de novembre de 2022 pel qual s’aproven els criteris comuns i les convocatòries específiques sota la modalitat de concurs de mèrits d’acord amb l’oferta pública d’estabilització per a l’any 2022 corresponent al personal laboral de l’AETIB aprovada pel Consell de Direcció de 24 de maig de 2022, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació

    Número de registre 11016 - Pàgines 54196-54199

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 11052 - Pàgines 54200-54242

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears relativa al concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de cirurgia cardiovascular, arran de l’estimació parcial d’un recurs de reposició

    Número de registre 11035 - Pàgines 54243-54244

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director gerent de l’Hospital Universitari Son Llàtzer de 14 de desembre de 2022 per la qual es desisteix de la convocatòria per a proveir, pel sistema de concurs, el lloc de treball de cap/cap de secció del servei de Gestió Econòmica de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Universitari Són Llàtzer

    Número de registre 11055 - Pàgines 54245-54246

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de responsable d'infermeria de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut Es Viver, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 11064 - Pàgines 54247-54248

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, per la qual s'adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de responsable d'infermeria de l'Equip d'Atenció Primària (EAP) del Centre de Salut de Sant Antoni, de la plantilla orgànica autoritzada de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera

    Número de registre 11065 - Pàgines 54249-54250

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir tretze places vacants de personal funcionari bomber/bombera del Consell Insular d’Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consten a l’Oferta d’Ocupació Pública per l’estabilització de personal temporal de l’any 2022

    Número de registre 11074 - Pàgines 54251-54280

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

   • Resolució de correcció d’errors observats a la Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública, de 27 d’octubre de 2022, per la qual s’aprova la convocatòria del procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de les escales, subescales, classes i categories (o especialitats) d’administració general i especial dels subgrups A1, A2 i grup B derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària del Consell de Mallorca i de l’Agència de Defensa del Territori per a l’any 2022 i acumulades de 2017 i de 2019

    Número de registre 11007 - Pàgines 54281-54282

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat Fisioteràpia

    Número de registre 11099 - Pàgines 54283-54287

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Resolució de la presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials per la qual s’aprova la llista definitiva de les persones aspirants seleccionades del concurs per formar part d'una borsa de treball extraordinària única de l’especialitat Infermer/Infermera

    Número de registre 11103 - Pàgines 54288-54293

  • CONSELL INSULAR DE MENORCAINSTITUT MENORQUÍ D'ESTUDIS

   • Decret de Presidència núm. 25/2022, de data 13/12/2022, de correcció d’error material en l’aprovació de la convocatòria de les places de l’Oferta Pública per estabilització extraordinària de l’Institut Menorquí d’Estudis

    Número de registre 10988 - Pàgines 54294-54295

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs, per cobrir una plaça de secretaria del Jutjat de Pau d’Alaró, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11003 - Pàgines 54296-54317

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, pel sistema de concurs oposició, per cobrir una plaça d’agent d’ocupació i desenvolupament local, personal laboral fix de l’Ajuntament d’Alaró, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número de registre 11004 - Pàgines 54318-54344

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Constitució i ordre de prelació de la borsa de feina d’auxiliars tècniques educatives en educació infantil (contractes de durada determinada, Escola Infantil de 1r. cicle, 0-3 anys, Es Nieró)

    Número de registre 11024 - Pàgines 54345-54347

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases específiques reguladores de la convocatòria del procediment selectiu per a la cobertura, pel torn lliure, de dues places d’administratiu d’administració general, funcionaris de carrera de l'ajuntament d'Alcúdia

    Número de registre 11023 - Pàgines 54348-54358

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Bases per a la selecció d’un peó per al departament de manteniment i serveis de l’ajuntament d’Alcúdia

    Número de registre 11029 - Pàgines 54359-54366

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Resolució de la Regidora Funció Pública i Personal per la qual s'aprova la convocatòria del procés selectiu d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups A2 i C2 i grup AP derivada de l'oferta d'ocupació pública de l’Ajuntament de Bunyola

    Número de registre 11068 - Pàgines 54367-54386

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-10082 de data 14/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball d´arquitecte/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs mèrits document signat electrònicament

    Número de registre 11012 - Pàgines 54387-54395

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per a proveir places mitjançant el procediment d’estabilització d’ocupació temporal, pel sistema de concurs oposició pel torn d’accés lliure, a la plantilla de personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 11018 - Pàgines 54396-54416

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Convocatòria i bases del procés selectiu per a proveir places mitjançant el procediment d’estabilització d'ocupació temporal, pel sistema de concurs extraordinari de mèrits pel torn d'accés lliure, a la plantilla de personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament d’Eivissa

    Número de registre 11019 - Pàgines 54417-54432

  • AJUNTAMENT D'EIVISSAPATRONAT MUNICIPAL DE MÚSICA

   • Convocatòria i bases per a proveir places mitjançant el procediment d’estabilització d'ocupació temporal pel sistema de concurs extraordinari de mèrits pel torn d'accés lliure a la plantilla de personal laboral fix del Patronat Municipal de Música d’Eivissa

    Número de registre 11107 - Pàgines 54433-54445

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases de les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de treball d’auxiliar d’infermeria

    Número de registre 11041 - Pàgines 54446-54457

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Convocatòria i bases de les proves selectives per a la creació, mitjançant concurs-oposició, d’una borsa extraordinària de treball d’operari/a de neteja

    Número de registre 11043 - Pàgines 54458-54469

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació d’errors detectats en l’Acord de la Junta de Govern local de dia 16 de novembre de 2022 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154 de 26 de novembre de 2022, relatiu a la publicació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració especial de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 11090 - Pàgina 54470

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació d’errors detectats en l’Acord de la Junta de Govern local de dia 16 de novembre de 2022 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154 de 26 de novembre de 2022, relatiu a la publicació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 11091 - Pàgines 54471-54472

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Rectificació d’errors detectats en l’Acord de la Junta de Govern local de dia 16 de novembre de 2022 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 154 de 26 de novembre de 2022, relatiu a la publicació de la convocatòria i les bases que han de regir el procés selectiu d’estabilització pel sistema de concurs-oposició per cobrir les places de personal funcionari de l’escala d’administració general de l’Ajuntament de Llucmajor derivada de l’oferta d’ocupació pública extraordinària de l’Ajuntament de Llucmajor

    Número de registre 11092 - Pàgines 54473-54474

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups A1 i A2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 10990 - Pàgines 54475-54504

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats dels subgrups C1 i C2 de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 10991 - Pàgines 54505-54534

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Convocatòria, bases i barem de mèrits del procés selectiu d'estabilització pel sistema de concurs excepcional per a l'ingrés com a personal funcionari a les escales, subescales, classes i especialitats del sugrup AP de les places de l'Oferta pública extraordinària per a l'any 2022

    Número de registre 10992 - Pàgines 54535-54565

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de lliure designació de cap de Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11032 - Pàgines 54566-54568

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Llista provisional convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Servei de l’Àrea de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 11034 - Pàgina 54569

  • AJUNTAMENT DE PALMAINSTITUT MUNICIPAL DE L'ESPORT

   • Bases específiques que han de regir els processos selectius pel sistema de concurs de mèrits de l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització temporal de 2021 de l’institut municipal de l’esport (IME) de l’ajuntament de Palma

    Número de registre 11084 - Pàgines 54570-54585

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de departament d’Operacions a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 10974 - Pàgines 54586-54592

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de departament a administració y planificació a EMAYA–Qualitat Urbana

    Número de registre 10976 - Pàgines 54593-54599

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'3 places fixes de subencarregat/da a taller - maquinària automotriu o autoportant a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 10977 - Pàgines 54600-54605

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’oficial 1a administratiu/iva a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 10978 - Pàgines 54606-54611

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de servei d'inspecció mediambiental a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 10979 - Pàgines 54612-54618

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de cap de servei a administració a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 10980 - Pàgines 54619-54625

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 2 places fixes d’ajudant de servei - tècnic/a a planificació a EMAYA – qualitat urbana

    Número de registre 10981 - Pàgines 54626-54632

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa d’ajudant de servei (recollida/neteja) a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 10982 - Pàgines 54633-54639

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura d'1 plaça fixa de sotscap de servei a magatzem taller a EMAYA – Qualitat Urbana

    Número de registre 10983 - Pàgines 54640-54646

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs oposició per a la cobertura de 2 places fixes d'auxiliar administratiu/iva a EMAYA–Qualitat Urbana

    Número de registre 10984 - Pàgines 54647-54653

  • AJUNTAMENT DE PALMAEMPRESA MUNICIPAL D'AIGÜES I CLAVEGUERAM, S.A EMAYA

   • Bases específiques de la convocatòria oberta del concurs de mèrits per a la cobertura de 3 places fixes de auxiliar administratiu/iva a EMAYA – Qualitat urbana

    Número de registre 10985 - Pàgines 54654-54658

  • AJUNTAMENT DE PALMAFUNDACIÓ PILAR I JOAN MIRÓ A MALLORCA

   • Convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició per a cobrir les places de personal laboral de la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca

    Número de registre 10997 - Pàgines 54659-54671

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Constitució Borsa de treball de Responsable de parc de comptadors i tele-lectura de l'Ajuntament de sa Pobla

    Número de registre 11109 - Pàgina 54672

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, funcionari de carrera de l’Ajuntament de Sant Joan, pel sistema de concurs-oposició, que consta dins l’oferta d’ocupació pública 2022 per l’estabilització de personal temporal i la constitució d’una borsa de treball

    Número de registre 10848 - Pàgines 54673-54686

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure d’enginyer/a industrial, grup A, subgrup A1, de l’ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 11006 - Pàgines 54687-54696

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives (procés d’estabilització) per a la cobertura de tres places d’auxiliar administratiu/va de l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, funcionari de carrera, mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 11102 - Pàgines 54697-54703