Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR D'EIVISSA

Núm. 753794
Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir tretze places vacants de personal funcionari bomber/bombera del Consell Insular d’Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consten a l’Oferta d’Ocupació Pública per l’estabilització de personal temporal de l’any 2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En reunió ordinària del Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa, de data 12 de desembre de 2022, es va acordar:

1.- Aprovar les Bases específiques que es transcriuen a continuació.

2.- Convocar les proves selectives de les tretze places vacants de bomber/bombera.

3.- L'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) determinarà l'inici de la data de presentació de sol·licituds.

 

Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir tretze places vacants de personal funcionari bomber/bombera del Consell Insular d'Eivissa, pel sistema de concurs oposició, que consten a l'Oferta d'Ocupació Pública per l'estabilització de personal temporal de l'any 2022

1. Objecte de la convocatòria

És objecte d'aquesta convocatòria la cobertura definitiva, amb caràcter de personal funcionari de carrera i pel sistema de concurs oposició, de tretze places que consten a l'Oferta d'Ocupació Pública de l'exercici 2022 per l'estabilització del personal temporal, publicada en el BOIB núm. 68 de 26 de maig de 2022.

El sistema de concurs oposició aplicat a aquesta convocatòria se sustenta en la Disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i pel que disposa el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears.

El procés selectiu objecte d'aquesta convocatòria ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024.

2. Normativa d'aplicació

La present convocatòria es regirà pel que disposen les presents bases específiques i pel que estigui regulat i no les contradigui, per les bases generals que regulen els processos de selecció del personal funcionari de carrera del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 173 de 18/12/2021), i en especial per la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública i el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat a l'ocupació pública de les Illes Balears.

En defecte, i respecte al que no contradigui la Llei esmentada, serà d'aplicació el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la normativa vigent com el Reial decret 896/1991, de 7 de juny, així com el Reglament general d'ingrés del personal al serveis de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l'AGE aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

3. Requisits de les persones aspirants

3.1. Per tenir la condició de persona aspirant i ser admesa en aquest procés selectiu, les persones interessades han de complir, en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i durant el procés selectiu, els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra de les que permeten l'accés a l'ocupació pública segons l'article 57 del TREBEP.

b) Tenir setze anys complits i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) Estar en possessió o en condicions d'obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds del títol de Batxiller o Tècnic o equivalent.

En el supòsit d'invocar títol equivalent a l'exigit, haurà d'acompanyar-se certificat expedit per l'autoritat competent en matèria educativa, que acrediti l'equivalència.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger s'haurà d'acreditar que s'està en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acrediti, si escau, l'homologació del títol.

Si el títol procedeix d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de disposar el certificat acreditatiu del reconeixement o de l'homologació del títol equivalent, de conformitat amb la Directiva 89/48/CEE, de 21 de desembre de 1988, Reial decret 1837/2008 i altres normes de transposició i desplegament.

d) Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions la plaça a proveir.

Així mateix, caldrà aportar un certificat mèdic que acrediti que les persones aspirants no pateixen cap malaltia ni defecte físic, psíquic o sensorial que els impedeixi realitzar les proves físiques descrites a l'annex I.

Aquest certificat s'haurà de presentar, per les persones aspirants, deu dies abans de l'inici de les proves físiques en el registre general d'entrada del Consell Insular d'Eivissa, mitjançant la Seu electrònica (seu.conselldeivissa.es) o les Oficina d'Assistència en Matèria de Registre . El certificat haurà d'ajustar-se al model de l'annex VII i no podrà tenir una data d'expedició superior a quinze dies abans de la celebració de les proves

e) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

f) No tenir la condició de personal funcionari de carrera de la mateixa escala, grup, subgrup, clase o categoria professional del Consell Insular d'Eivissa a què s'opta.

g) Acreditar el requisit de coneixements de la llengua catalana corresponent al certificat nivell B2 (nivell avançat) o superior, de conformitat amb el Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència dels coneixements de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els certificats s'ha d'acreditar mitjançant el certificat oficial corresponent d'entre els següents:

- Certificat expedit per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears (Direcció General de Política Lingüística).

- Certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública.

- Certificat homologat per l'òrgan competent del Govern de les Illes Balears, d'acord amb l'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014.

- Certificat equivalent segons l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm: 34, de 12 de març de 2013).

Si la persona interessada al·lega el requisit de coneixements de llengua catalana mitjançant títols, diplomes i certificats que requereixin l'homologació, el requisit s'entén complit encara que l'homologació s'obtengui amb posterioritat a la finalització del període de presentació de sol·licituds, sempre que el requisit s'hagi al·legat i els coneixements que s'homologuen s'hagin adquirit amb caràcter previ a la finalització d'aquest termini. En qualsevol cas, l'homologació haurà d'aportar-se amb caràcter previ al nomenament.

També s'entén acreditat el requisit o mèrit segons escaigui, si les persones aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

Els certificats obtenguts a Catalunya i a la Comunitat Valenciana dels estudis d'ESO o batxillerat realitzats en aquelles comunitats autònomes no són directament vàlids i se n'ha de sol·licitar l'homologació corresponent a la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears.

h) Haver satisfet la taxa per participació en procediments de selecció d'acord amb el que preveu l'article 7, 3r epígraf de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del Consell Insular d'Eivissa (BOIB núm. 106 d'11/08/2022), per import de 18,03 euros.

D'acord amb l'article 8 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius del Consell Insular d'Eivissa, publicada en el BOIB núm. 106, d'11 d'agost de 2022, les bonificacions aplicables a les tarifes per la participació en procediments de selecció són les següents:

 • Persones que figurin com a demandants de feina, un 50%
 • Membres de família nombrosa general, un 50%
 • Membres de família nombrosa especial, un 75%

S'haurà de presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que ho acrediti.

i) Signar la declaració responsable relativa al compliment dels requisits de participació i als mèrits al·legats (autobaremació), que figura en el tràmit telemàtic d'inscripció en aquest procés selectiu.

S'entén que la declaració responsable està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

j) Estar en possessió del permís de conducció de vehicles de la categoria C o permís equivalent previst a la disposició transitòria primera del Reial decret 772/1997, mitjançant el qual s'aprova el Reglament general de conductors.

3.2. Els aspirants han de complir els requisits exigits en aquesta convocatòria el dia d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i han de mantenir-los fins al moment de la presa de possessió.

3.3. El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que es compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

4. Excepció del requisit de coneixements de llengua catalana

Les persones aspirants que estiguin en servei actiu, en el moment de finalització de la presentació de sol·licituds, en el Consell Insular d'Eivissa en la categoria professional de bomber/bombera i no puguin acreditar el requisit exigit per a l'ingrés, queden exempts del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana.

En el supòsit que aquestes persones, mitjançant la participació en aquests processos d'estabilització, assoleixin la condició de personal funcionari de carrera, en el termini de dos anys, comptadors a partir de la presa de possessió, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la categoria professional de bomber/bombera.

Si transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell de coneixements de la llengua catalana exigit per a l'accés, aquestes persones seran remogudes del lloc de treball per manca d'adequació a les funcions d'aquest, mitjançant un procediment contradictori i oïts els òrgans de representació del personal corresponent. La remoció suposa el cessament en el lloc de treball obtingut al corresponent procés selectiu, i la pèrdua d'aquest lloc.

Aquestes persones restaran obligades a participar en totes les convocatòries de proves de llengua catalana que durant aquest període convoquin la Direcció General de Política Lingüística i l'Escola Balear d'Administracions Públiques per obtenir el certificat de coneixements de llengua catalana corresponent al nivell exigit per a l'accés a l'escala, grup, subgrup classe/categoria professional a la qual s'ha accedit.

No obstant això, aquest requisit queda supeditat al que disposa el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears, per la qual cosa, si es produeix una rectificació del Decret llei que modifiqui el què es recull a aquesta base, s'entén que queda automàticament modificada, amb els efectes que això pugui comportar.

5. Sol·licitud i declaració responsable (autobaremació)

Les persones aspirants hauran de presentar una sol·licitud per la categoria de bomber/bombera, personal funcionari, administració especial, grup C, subgrup C1, per la qual cosa hauran de formalitzar el corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) i en el catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació.

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran d'inscriure-s'hi telemàticament a la Seu del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits de Convocatòries i borsa d'ocupació, dins del termini de vint dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Si el darrer dia de presentació recaigués en dissabte o festiu, el termini s'entendrà ampliat fins al primer dia hàbil següent.

Les persones interessades hauran de formalitzar la inscripció telemàtica, adjuntar els requisits i mèrits a valorar en la fase de concurs, emplenant l'autobaremació inclosa dins del procés telemàtic. Els mèrits es determinen a l'annex II d'aquestes bases específiques i s'hauran d'adjuntar de forma individual, en un únic arxiu per document a valorar.

Els mèrits es valoraran amb referència a la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds.

El tràmit mateix de presentació de sol·licitud inclou el model d'al·legació de mèrits (autobaremació) que té igualment la consideració de declaració responsable en els termes de l'article 69 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

Les persones aspirants que es presentin per la forma prevista en l'article 16 de la LPAC hauran de presentar la sol·licitud i l'autobaremació mitjançant l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre del Consell Insular d'Eivissa, per la qual cosa s'haurà de demanar cita prèvia (https://citaprevia.conselldeivissa.es).

Per emplenar les dades de l'autobaremació les persones aspirants que es trobin en actiu del Consell Insular d'Eivissa, utilitzaran les dades que consten al Portal de l'Empleat, que posteriorment seran comprovades d'ofici pel Servei de Recursos Humans i si escau, incorporà d'ofici el certificat dins l'expedient del procés selectiu.

El Consell d'Eivissa, d'ofici o a proposta de la persona que presideixi el tribunal, pot requerir en qualsevol moment que els aspirants aportin la documentació que acrediti el compliment dels requisits declarats, així com la veracitat de qualsevol dels documents que hagin d'aportar en aquest procés selectiu, i la persona interessada ha d'aportar-los.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori en la declaració responsable o la no presentació davant l'administració convocant de la documentació que, si escau, hagi requerit per acreditar el compliment d'allò declarat determina l'exclusió del procediment selectiu, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives en que s'hagi pogut incórrer.

La presentació de la sol·licitud per participar en el procés selectiu suposa el coneixement i l'acceptació inequívocs de l'aspirant del tractament de les dades de caràcter personal a càrrec de l'òrgan competent i únicament per a les finalitats establertes. El tractament de la informació facilitada en les sol·licituds tindrà en compte les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre.

Si alguna persona aspirant és nomenada personal funcionari de carrera en la mateixa escala, subescala, classe o categoria professional a què opta, si escau, durant el transcurs d'aquest procés selectiu, o bé ja té aquesta condició, en serà exclòs.

6. Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador estarà format, com a mínim, per tres membres: un president/una presidenta i dos vocals, un dels quals ha d'exercir les funcions de secretari/secretària i el mateix número de suplents.

Les persones que formaran el tribunal seran designades per resolució del conseller/la consellera competent en Recursos Humans.

Els membres del Tribunal hauran de comptar amb una titulació superior o igual a la requerida per aspirar a la plaça del procés selectiu.

El Tribunal no podrà actuar sense l'assistència dels tres membres, siguin titulars o suplents, entre els quals figurarà el secretari i el president o qui legalment els substitueixi. Tots els membres del tribunal tindran veu i vot, i les seues decisions hauran d'adoptar-se per majoria.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ajustarà al previst en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Abans de l'inici del procés selectiu, als efectes del que estableixen els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es publicarà al BOIB i en la seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa, la designació de les persones titulars i suplents que formaran part del tribunal qualificador.

7. Admissió i exclusió de persones aspirants

7.1 En el termini màxim de dos mesos, comptador des de l'endemà del termini de presentació de sol·licituds, la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans ha de dictar una resolució mitjançant la qual s'aprova la llista provisional de persones admeses i excloses al procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió, si es el cas.

Aquesta relació s'ha de publicar a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) i en el catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació. Les persones interessades han de comprovar no només que no figuren a la relació de persones excloses, sinó que, a més, consten en la relació de persones admeses.

7.2 Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació, per esmenar el defecte amb l'advertiment que es considerarà que desisteixen de la sol·licitud si no compleixen el requeriment.

7.3 Una vegada finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) i en el catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació.

El fet de constar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement a les persones interessades que compleixen els requisits per participar en aquesta convocatòria.

8. Llista provisional de mèrits

El tribunal publicarà la llista provisional de mèrits al·legats en la declaració responsable (autobarem), juntament amb la llista definitiva de persones admeses i excloses.

Aquesta relació s'ha de publicar a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) i en el catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació.

En el supòsit que en el moment de la publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses encara no s'hagi pogut constituir el Tribunal qualificador, la publicació de la llista provisional de mèrits l'ha de fer l'òrgan convocant.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors des de l'endemà que s'hagi publicat la llista provisional de mèrits, per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics de la declaració responsable (autobaremació).

Són considerats errors de fet, materials o aritmètics els errors produïts com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta les valoracions d'un mèrit a l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat de manera incorrecta les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats a la declaració inicial.

El tribunal publicarà la llista definitiva de mèrits al·legats, una vegada esmenats els errors manifestats pels aspirants a la llista provisional de mèrits, juntament amb la llista definitiva de persones aspirants que hagin superat l'exercici de la fase d'oposició.

9. Procès selectiu: concurs oposició

El concurs oposició consisteix en la realització successiva d'una fase d'oposició i d'una fase de concurs, per aquest ordre.

La fase d'oposició consisteix en la realització de l'exercici previst en la base 10 d'aquesta convocatòria per tal de determinar la capacitat i l'aptitud de les persones aspirants, aquesta fase inclourà una prova física que no tindrà caràcter eliminatori i una teòrica.

La fase d'oposició té caràcter eliminatori i és necessari superar-la.

La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que al·leguin les persones aspirants.

La puntuació global del concurs oposició ha de resultar de les puntuacions en les fases d'oposició i concurs, i és d'un 60 % per a la fase d'oposició i d'un 40 % per a la fase de concurs, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts per a la fase d'oposició i d'entre 0 i 40 punts per a la fase de concurs.

La fase de concurs no té caràcter eliminatori, ni es pot tenir en compte per superar les proves de la fase d'oposició.

El barem de mèrits s'estableix a l'annex II, d'acord amb els barems de mèrits establerts al Decret Llei 6/2022.

El temari sobre el qual ha de versar l'exercici de la fase d'oposició és el que s'estableix en l'annex VI.

10. Fase d'oposició

La fase d'oposició consta de dos exercicis, una prova física i una prova teòrica, la prova física no té caràcter eliminatori, la prova teòrica serà tipus test del temari recollit a l'annex VI i serà eliminatòria.

Les preguntes estaran distribuïdes de manera equilibrada entre els diferents temes i es correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquests processos selectius segons previsió del Decret Llei 6/2022.

La prova física no serà eliminatòria i constarà dels exercicis que es recullen a l'annex I

La puntuació d'aquesta fase és un 60% de la puntuació global del concurs oposició, amb una puntuació final d'entre 0 i 60 punts. Per superar l'exercici serà necessari obtenir una puntuació mínima del 35 % (21 punts) de la puntuació total.

10.1 Procediment de crida

Les persones aspirants s'han de convocar per a l'exercici en crida única encara que l'exercici s'hagi de dividir en diversos torns.

Les persones aspirants han d'assistir al torn al qual hagin estat convocades. Les persones que no compareguin queden excloses del procés selectiu de concurs oposició, i s'entendrà que no hi han participat.

Les persones que justifiquin la no presentació a la primera data de la prova per motius de força major, podran realitzar la prova de la fase d'oposició en una data posterior.

S'entén per motius de força major:

 • Embaràs de risc, degudament acreditat.
 • Acreditar mitjançant certificat mèdic una malaltia greu o contagiosa.
 • També es poden considerar causa de força major les situacions declarades d'alerta o d'emergència per part d'una autoritat administrativa competent en matèria de protecció civil i emergències sempre que suposi la recomanació o la prohibició de desplaçament o que afecti significativament els mitjans de transport.

Si la causa de força major concorre durant la fase d'oposició s'ajornarà per a la persona aspirant afectada la realització de l'exercici, que en tot cas haurà de tenir lloc com a màxim en els quinze dies hàbils següents al dia de la realització, i, en cas contrari, decaurà en el seu dret.

En cas d'admetre's la causa de força major en una persona aspirant que li impedeixi la realització de l'exercici, el tribunal qualificador haurà de garantir que el contingut de l'exercici que s'hagi de fer posteriorment sigui diferent del realitzat per la resta de les persones aspirants.

Correspon al tribunal qualificador en la fase d'oposició valorar i, si escau, admetre les causes de força major al·legades.

L'ordre d'actuació de les persones aspirants en els exercicis que no es puguin fer conjuntament s'ha d'iniciar alfabèticament per l'aspirant el primer llinatge del qual comenci per la lletra que determini el sorteig anual fet per la Secretaria d'Estat de Política Territorial i Funció Pública, de conformitat amb l'article 17 del Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració general de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració general de l'Estat, aprovat pel Reial decret 364/1995, de 10 de març.

10.2. Acreditació de la identitat de les persones aspirants

En qualsevol moment, i especialment abans de la realització de cada exercici, els membres del tribunal qualificador poden requerir a les persones aspirants que acreditin la seua identitat mitjançant l'exhibició del document corresponent.

10.3. Calendari de l'exercici

L'exercici es desenvoluparà entre l'1 de juny i el 31 d'octubre de 2023. Una vegada finalitzada l'adjudicació de places del procés d'estabilitat pel sistema de concurs, es publicarà la data, l'hora i el lloc per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) i en el catàleg de tràmits Convocatòries i borsa d'ocupació.

10.4. Llengua dels exercicis

Les persones que participen en l'oposició poden elegir fer els exercicis en qualsevol de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

10.5. Incidències. Garantia de transparència i objectivitat: anonimat de les persones aspirants.

La consideració, la verificació i l'apreciació de les incidències que puguin sorgir en el desenvolupament dels exercicis, així com l'adopció de les decisions que es considerin pertinents, correspon al tribunal.

El tribunal ha de respectar els principis de transparència, objectivitat i imparcialitat durant tot el procés selectiu i ha d'adoptar les mesures oportunes per garantir que els exercicis de l'oposició es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones.

El tribunal ha d'excloure les persones en els fulls d'examen dels quals figurin noms, traços, marques o signes que en permetin conèixer-ne la identitat.

Així mateix, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per tal d'evitar que les persones aspirants utilitzin qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, en la realització de les proves, que puguin desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

 

10.6. Desenvolupament dels exercicis:

10.6.1. Una prova física, de caràcter obligatori i no eliminatori, segons el que es determina a l'annex I.

Els resultats de la prova física es conservarà a la convocatòria per torn lliure, sempre i quan, no hagi transcorregut un termini superior a un any des de la seua realització.

10.6.2. La prova teòrica és de caràcter obligatori i eliminatori, i consistirà a respondre per escrit un qüestionari de 70 preguntes de tipus test amb quatre respostes alternatives de les quals només una serà correcta. Les 60 primeres seran ordinàries i avaluables, i les 10 darreres seran de reserva.

Totes les preguntes correspondran al contingut del temari complet de l'oposició i a la base de dades de preguntes publicades per a aquest procés selectiu.

L'exercici es qualificarà de 0 a 60 punts. Atesa la realització d'una prova física, a la puntuació obtinguda se li aplicarà un coeficient del 0,5%, sent la puntuació màxima d'aquest exercici de 30 punt, juntament amb 30 punts màxims de la prova física, el que fa un total de 60 punts.

Cada pregunta resposta correctament es valorarà amb 1 punt; les preguntes no resoltes, tant si figuren totes les opcions en blanc com si figuren amb més d'una resposta o si s'ha senyalat una resposta sense apartat equivalent en les alternatives previstes en l'exercici, o si s'ha senyalat una resposta incorrecta, no es valoraran i no tenen cap tipus de penalització.

El test que hauran de respondre els aspirants es triarà per sorteig públic, duit a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsits del segon paràgraf de la lletra d de l'article 8 d'aquest Decret llei. El temps per desenvolupar aquest exercici serà de 90 minuts.

10.6.3. El test que hauran de respondre les persones aspirants es triarà per sorteig públic, dut a terme davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves, entre un mínim de dues alternatives diferents, excepte en els supòsit que, per motius d'infraestructura degudament justificats, no sigui possible fer el sorteig immediatament abans de començar les proves, el tribunal pot escollir, per acord dels seus membres, el test que hauran de respondre els aspirants. En aquests supòsits el sistema determinat haurà de quedar reflectit de manera expressa en l'acta de la sessió del tribunal que adopti l'acord.

10.6.4. Per superar la prova d'oposició serà necessari obtenir una puntuació mínima del 35 % (21 punts) de la puntuació total, amb la suma de les dos proves, física i teòrica. Per superar la prova teòrica com a mínim tindrà que obtenir una puntuació d'11 punts.

La qualificació de l'exercici teòric es farà de manera mecanitzada i garantint l'anonimat.

En el cas que s'acordi anul·lar alguna pregunta perquè el plantejament és incorrecte, perquè totes les respostes plantejades són incorrectes o perquè n'hi ha més d'una de correcta, i també perquè no hi ha coincidència substancial entre la formulació de les preguntes en les dues versions ofertes en les llengües oficials de la comunitat autònoma, el tribunal establirà en el mateix acord la substitució, a l'efecte del càlcul de la qualificació resultant, de les anul·lades per d'altres de reserva, i així successivament, d'acord amb l'ordre en què figuren en el qüestionari.

El tribunal podrà acordar l'anul·lació d'alguna o algunes de les preguntes durant la realització de l'exercici o bé com a resultat de les al·legacions presentades a la llista provisional d'aprovats. També pot anul·lar preguntes si es detecta d'ofici un error material, de fet o aritmètic en qualsevol moment anterior a la publicació de la llista definitiva d'aprovats de l'exercici.

Si una vegada duita a terme l'operació anterior el tribunal acorda anul·lar alguna pregunta més, el valor de cada pregunta s'ajustarà perquè la puntuació màxima sigui de 60 punts.

Les instruccions disposaran que els aspirants podran emportar-se el quadern de preguntes.

10.7. Publicació de notes dels exercicis i revisió

Una vegada acabada la prova física i, posteriorment, la teòrica, el tribunal qualificador ha de publicar a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació, la llista provisional amb les persones que han realitzat l'exercici de la prova física o teòrica, segons pertoqui, amb nom, llinatges i quatre xifres numèriques aleatòries del DNI, i amb indicació de la puntuació obtinguda, desglossada, si escau, per torns d'accés.

Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, des de la publicació de cadascuna de les llistes provisionals per efectuar les reclamacions oportunes o sol·licitar la revisió d'examen davant el tribunal qualificador.

El tribunal disposa d'un termini de set dies hàbils per resoldre les reclamacions i publicar la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici de la prova física o de la teòrica. Una vegada acabat l'exercici de l'oposició, amb la llista definitiva de la fase d'oposició, un cop conclosos ambdós exercicis, es publicarà la llista definitiva de mèrits al·legats a què es refereix l'annex II, a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació.

11. Fase de concurs

11.1. Llista informativa d'ordre d'aspirants i requeriments

D'acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han superat l'exercici i la llista definitiva de mèrits al·legats, la consellera executiva de Benestar Social i Recursos Humans dictarà una resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació de la fase d'oposició més la puntuació segons la llista definitiva dels mèrits al·legats, d'acord amb l'annex II. Aquesta resolució s'ha de fer pública a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació.

En la mateixa llista informativa es requerirà un nombre d'aspirants igual al 120 % del nombre de places convocades, per acreditar els requisits i els mèrits al·legats en la declaració responsable. Si escau, per determinar aquest percentatge, s'aplicaran el criteris de desempat establerts en la base 11.4.

Si cal, es pot requerir un nombre addicional d'aspirants per acreditar els mèrits i requisits al·legats en la declaració responsable.

11.2. Acreditació de requisits i mèrits

El termini per acreditar els requisits i els mèrits al·legats, si escau, és de deu dies hàbils des de la publicació de la resolució per la qual s'aprova la llista informativa de l'ordre dels aspirants a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació.

L'acreditació dels requisits i dels mèrits s'ha de realitzar segons l'indicat a l'annex III.

Les persones aspirants seleccionades que no presentin la documentació en termini, no poden ser nomenades personal funcionari de carrera i resten anul·lades les seues actuacions, tret dels casos de força major estimats per l'Administració en resolució motivada.

Si escau, els requeriments a les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació acreditativa dels requisits es podrà complimentar presentant la documentació original o la seua còpia autèntica per mitjans no electrònics.

11.3. Comprovació de mèrits

El tribunal ha de revisar la documentació acreditativa dels mèrits requerits seguint el barem que figura en l'annex II.

La consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans pot dictar les instruccions que consideri oportunes per homogeneïtzar els criteris d'aplicació de les bases i del barem de mèrits per part dels tribunals.

El tribunal ha de requerir a les persones aspirants que esmenin els defectes que presenti la documentació acreditativa dels mèrits i atorgarà un termini d'esmena de deu dies hàbils. També pot reclamar formalment a les persones interessades els aclariments o, si pertoca, la documentació addicional que consideri necessària per disposar dels elements de judici necessaris per valorar els mèrits que han al·legat i acreditat tal com estableix la convocatòria.

Si escau, el tribunal podrà requerir les persones interessades perquè esmenin els defectes de la documentació o aclareixin algun mèrit presentant la documentació original o còpia autèntica per mitjans no electrònics.

Una vegada conclòs el procediment de revisió i baremació, el tribunal aprovarà una llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants. Aquesta llista s'ha de publicar a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació, per ordre de major a menor puntuació total.

Les persones aspirants disposaran d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.

Dins aquest termini, les persones interessades podran sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat es comunicarà a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació, la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

El tribunal ha de resoldre i notificar de forma motivada les respostes a les al·legacions efectuades pels aspirants. Aquesta notificació es podrà fer mitjançant les publicacions a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació.

El tribunal sols pot modificar la llista provisional de puntuacions arran de l'estimació d'al·legacions o per rectificar errades materials, de fet o aritmètiques.

Un cop resoltes les al·legacions, el tribunal ha de publicar en els mateixos termes la llista definitiva de valoració de mèrits.

El tribunal conformarà una llista provisional de les persones aspirants que han superat la fase d'oposició i que han acreditat els requisits i mèrits, que constituirà l'ordre de prelació de persones aspirants.

11.4. Resultat del concurs oposició i desempats

L'ordre de prelació de les persones aspirants que han superat la fase d'oposició i han acreditat els requisits i mèrits, quedarà determinat per la suma de la puntuació obtinguda en l'exercici obligatori i eliminatori de la fase d'oposició (prova física i teòrica) i de la valoració definitiva dels mèrits acreditats corresponents de la fase de concurs, calculada amb la fórmula següent:

Nota total (0 a 100 punts) = nota de l'aspirant a la fase d'oposició (0 a 60 punts) + punts mèrits de l'aspirant en la fase de concurs (0 a 40 punts)

Cas que es produeixin empats, s'han de resoldre atenent successivament els criteris següents:

 • 1r. La major antiguitat en la mateixa categoria professional acreditada al Consell Insular d'Eivissa.
 • 2n. La major puntuació obtinguda en l'exercici de la fase d'oposició.
 • 3r. La major antiguitat acreditada al Consell d'Eivissa.
 • 4t. La major puntuació obtinguda en el mèrit de cursos de formació.
 • 5è. La major puntuació obtinguda en el mèrit de superació d'exercicis en convocatòries anteriors.
 • 6è. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'administracions i entitats del sector públic.
 • 7è. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en l'escala, la subescala, l'especialitat o la categoria de què es tracti.
 • 8è. Les persones víctimes de violència de gènere.
 • 9è. La persona de més edat.
 • 10è. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

En relació amb el reconeixement de les situacions de violència de gènere, s'han d'acreditar tal com estableix l'annex III.

11.5. Publicació de la llista d'aspirants que hagin superat el procés selectiu i nomenament

11.5.1. Un cop superat el procés selectiu, el tribunal ha d'elevar a la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu de concurs oposició.

D'acord amb l'article 52.3 de la Llei 3/2007, en concordança amb l'article 61.8 del TREBEP, aquesta llista ha de contenir, com a màxim, tantes persones aprovades com el nombre de places convocades. Això no obstant, amb la finalitat d'assegurar que es cobreixin les places convocades, quan hi hagi renúncies d'aspirants seleccionats abans del nomenament com a personal funcionari de carrera, el tribunal ha d'elevar a l'òrgan convocant una relació complementària dels aspirants que estiguin situats a continuació de les persones proposades, per ordre de puntuació, per a un possible nomenament con a personal funcionari de carrera.

D'acord amb la proposta del tribunal, la consellera executiva del Departament de Benestar Social i Recursos Humans, ha de dictar una resolució per la qual s'aprova la llista definitiva de persones aspirants que han superat el procés selectiu pel sistema de concurs oposició, es nomenaran personal funcionari de carrera a la categoria de bomber/bombera, administració especial, grup C, subgrup C1.

Aquesta resolució s'ha de fer pública en el BOIB, a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació.

11.5.2. Nomenament com a personal funcionari de carrera

El termini per al nomenament com a personal funcionari de carrera s'inicia l'endemà de la publicació en el BOIB i serà de tres dies hàbils.

Abans de prendre possessió del lloc adjudicat, la persona interessada haurà de fer constar que no ocupa cap lloc de treball ni que fa cap activitat en el sector públic de les que es comprenen en l'article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, ni exerceix d'activitats privades, professionals, laborals, mercantils o industrials fora d'aquest Consell Insular d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, segons acord de Ple del Consell Insular d'Eivissa de 30 de setembre de 2016 (BOIB núm. 138 d'1 de novembre de 2016).

12. Efectes de la no superació o no participació en els processos selectius d'estabilització

Al personal funcionari interí que, estant en actiu com a tal, vegi finalitzada la seua relació amb el Consell Insular d'Eivissa en el moment de la resolució d'aquest procés d'estabilització per la no superació d'aquest, li correspon una compensació econòmica, equivalent a vint dies de retribucions fixes per any de servei, i s'han de prorratejar per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins a un màxim de dotze mensualitats, sempre que compleixi els requisits establerts a la Llei 20/2021, de 28 de desembre i al Decret Llei 6/2022, de 13 de juny.

La no participació en el procés selectiu d'estabilització no dona dret a compensació econòmica en cap cas. A aquest efecte, s'entén que no han participat en aquesta convocatòria les persones que no han presentat la sol·licitud, les que no han presentat la declaració responsable, o les que no han al·legat la totalitat dels mèrits baremables de què disposen, d'acord amb allò que ja consta en poder de les administracions o entitats. Pel que fa al barem de formació, basta que al·leguin un nombre de cursos suficient per arribar a la valoració màxima.

13. Funcionament dels tribunals

Els òrgans de selecció actuen amb autonomia funcional i els acords que adoptin vinculen l'òrgan del qual depenen, sense perjudici de les facultats de revisió que s'estableixen legalment.

Les funcions bàsiques dels tribunals d'aquest procés selectiu són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats pels aspirants i acreditats en la forma que estableixen les bases de la convocatòria.

b) Revisar la valoració dels mèrits d'acord amb les al·legacions que presentin les persones interessades. El tribunal ha de fer constar en acta els fets i els resultats dels actes de revisió que hagi dut a terme.

c) Requerir els aspirants perquè aclareixin o esmenin els defectes de forma en l'acreditació dels mèrits, sempre que s'hagin acreditat dins termini (defectes de compulsa, d'indicació d'hores o de contingut d'una acció formativa, o altres defectes similars).

d) Elaborar i aprovar la llista provisional i definitiva de mèrits comprovats dels aspirants ordenats d'acord amb la puntuació per mèrits que hagin obtengut.

e) Elevar la llista definitiva de persones que han superat el procés selectiu d'acord amb la puntuació que han obtingut a la consellera de Benestar Social i Recursos Humans, perquè dicti una resolució per la qual aprova les persones que han superat el procediment de concurs.

f) La resta de funcions determinades en aquestes bases i en la normativa d'aplicació.

Al funcionament del tribunal li és d'aplicació el règim jurídic previst a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i a l'establert en el Decret Llei 6/2022 i a les bases d'aquesta convocatòria.

Els membres del tribunal poden fer constar en acta el seu vot contrari a l'acord adoptat, la seva abstenció o el sentit del seu vot favorable. L'abstenció únicament pot ser exercida i posteriorment recollida en l'acta corresponent quan estigui degudament justificada.

Les persones interessades poden impugnar els actes que derivin de les actuacions dels òrgans de selecció d'acord amb els casos i amb les formes que preveu la Llei 39/2015.

Si en qualsevol moment el tribunal té coneixement que un aspirant no compleix algun dels requisits exigits que impossibilitin l'accés a la categoria professional corresponent en els termes establerts en aquesta convocatòria, una vegada feta l'audiència prèvia a la persona interessada, ha de proposar-ne l'exclusió a la consellera del Departament de Benestar Social i Recursos Humans. En la proposta ha de comunicar les inexactituds o falsedats formulades per l'aspirant en la sol·licitud.

El tribunal pot sol·licitar a l'òrgan gestor del procés que nomeni el personal col·laborador o el personal assessor especialista que consideri necessaris per a la valoració dels mèrits. A aquest efecte, són aplicables les mateixes prohibicions de participació i les causes d'abstenció i recusació que tenen els membres dels òrgans de selecció.

Correspon al tribunal, en el desenvolupament del procés selectiu, aplicar, interpretar i integrar aquestes bases específiques, amb ple respecte al principi d'igualtat. També està habilitat per considerar i apreciar les qüestions d'ordre i les incidències que sorgeixin.

Durant el desenvolupament del procés, el tribunal ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, i també, com s'hagi d'actuar en els casos no previstos.

Si l'elevat nombre d'aspirants o la logística del procés selectiu ho faci recomanable, es podrà nomenar un òrgan de suport del tribunal seleccionador. Els seus membres queden adscrits al tribunal i han d'exercir les funcions de conformitat amb les seues instruccions.

 

14. Publicació de la composició de les borses preferents de personal interí

Les persones que hagin participat en aquest procediment i no hagin superat el procés selectiu s'han d'incloure en una borsa de personal funcionari interí de la categoria professional de bomber/bombera. Aquesta borsa ha de tenir caràcter preferent a qualsevol altra borsa ordinària i/o extraordinària que estigui vigent.

Un cop finalitzat el procés selectiu, els tribunals requeriran a les persones que haguessin declarat disposar d'un mínim de 10 punts, que en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en la declaració responsable, si no és possible la comprovació telemàtica pel Consell Insular d'Eivissa.

El tribunal ha de revisar i valorar els mèrits declarats segons el procediment establert en aquestes bases, i un cop revisats, conformarà una llista per ordre de puntuació obtinguda amb totes les persones aspirants que hagin assolit un mínim de 10 punts.

Si el requeriment és parcial, es conformarà una llista parcial una vegada comprovats els mèrits segons el paràgraf anterior, i aquesta llista es pot emprar per nomenar personal funcionari interí. Amb caràcter previ a l'exhauriment de la llista parcial, i sempre que no s'hagi creat una nova borsa com a resultat d'un nou procés selectiu de la categoria de bomber/bombera, es farà un nou requeriment segons l'establert en el paràgraf anterior.

Un cop comprovats els mèrits del tots els aspirants que hagin declarat un mínim de 10 punts, s'ha de publicar la constitució de la borsa de personal interí de la categoria de bomber/bombera, derivada d'aquesta convocatòria, i sempre que s'hagi obtingut un mínim de 10 punts.

15. Incidències i recursos

Tots els actes d'aquesta convocatòria que estiguin sotmesos a informació pública es publicaran a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (seu.conselldeivissa.es) en el catàleg de tràmits, Convocatòries i borsa d'ocupació, al marge de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat o al Butlletí Oficial de les Illes Balears quan sigui preceptiva.

La convocatòria, les bases i els actes administratius que se'n derivin i de les actuacions del Tribunal, podran ser impugnats pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

 

Eivissa, 14 de desembre de 2022

El cap de Servei de Recursos Humans Agustín Goerlich López​​​​​​​

Documents adjunts