Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d’octubre de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudica plaça a una persona que superà el concurs - oposició per cobrir places vacants de la categoria infermer/infermera dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocat mitjançant la Resolució de 5 d’abril de 2018 (BOIB núm. 44, de 10 d’abril de 2018)

    Número de registre 8592 - Pàgines 41513-41514

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Nomenament de funcionari en pràctiques de policia local

    Número de registre 8621 - Pàgina 41515

  • AJUNTAMENT DE BINISSALEM

   • Correcció error nomenament personal eventual

    Número de registre 8589 - Pàgines 41516-41517

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-9569 de data 29/09/2022 mitjançant la qual s'aprova el nomenament del Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa

    Número de registre 8622 - Pàgines 41518-41519

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Cessament personal eventual Secretari Grup Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Palma

    Número de registre 8636 - Pàgina 41520

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d'octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d'àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'educació

    Número de registre 8601 - Pàgines 41521-41548

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2022 per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

    Número de registre 8612 - Pàgines 41549-41626

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena assessor especialista per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Geologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número de registre 8579 - Pàgina 41627

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director de la gerència del Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.)

    Número de registre 8611 - Pàgines 41628-41635

  • UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de 6 d’octubre de 2022, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual es comunica la convocatòria a concurs d’accés de places dels cossos docents universitaris al Butlletí Oficial de l’Estat

    Número de registre 8624 - Pàgina 41636

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Resolució núm. 2022-9688 de data 03/10/2022, per la qual s'aproven les bases i la convocatòria de la constitució d'una borsa de treball de psicòleg/a per cobrir amb caràcter temporal necessitats urgents i inajornables de prestació de serveis a l'Ajuntament d'Eivissa, pel procediment de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició

    Número de registre 8618 - Pàgines 41637-41646

  • AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR

   • Aprovació de les bases i la convocatòria de les proves selectives per cobrir com a funcionaris de carrera sis (6) places d’oficial de policia local de l’Ajuntament de Llucmajor, mitjançant el sistema de promoció interna

    Número de registre 8602 - Pàgines 41647-41666

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Borsí Treballador/a Social de l'Ajuntament de Palma

    Número de registre 8637 - Pàgines 41667-41668

  • AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

   • Bases i programa de la convocatòria de proves selectives per a la cobertura de una plaça de funcionari de carrera per torn lliure de treballador/a social, grup a, subgrup a2, de l’ajuntament de sant llorenç des cardassar mitjançant concurs-oposició

    Número de registre 8638 - Pàgines 41669-41675