Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de denegació als beneficiaris de les ajudes, Rd3 de data 26 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 26 de febrer de 2016, per la qual s’aprova la convocatòria de les ajudes per al foment de la producció integrada, per l’any 2016 (Pròrroga 2021)

    Número de registre 8590 - Pàgines 41703-41705

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Notificació de Resolució de revocació parcial als beneficiaris de les ajudes, R1 exp 011 de data 8 de setembre de 2022, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de setembre de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a la creació d’empreses de joves agricultors, per als anys 2015 a 2019

    Número de registre 8591 - Pàgines 41706-41707

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAPORTS DE LES ILLES BALEARS

   • Informació pública relativa al Projecte bàsic i d’execució per la rehabilitació de l’edifici Club Nàutic Ciutadella

    Número de registre 8627 - Pàgina 41708

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Extracte de la resolució del conseller executiu de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local de data 10 d’octubre de 2022 d’aprovació de la concessió de la segona convocatòria de subvencions per inversions per a la millora de la competitivitat de l’artesania de Mallorca per a l’any 2022

    Número de registre 8633 - Pàgines 41709-41710

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Extracte de la convocatòria per a la concessió de subvencions per a entitats esportives, temporada 2021-2022

    Número de registre 8609 - Pàgines 41711-41712

  • AJUNTAMENT D'ALCÚDIA

   • Exposició al públic aprovació inicial modificació de crèdit 19/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l’Ajuntament en Ple en la sessió del dia 6 d’octubre de 2022

    Número de registre 8603 - Pàgina 41713

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Derogació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de l’escola municipal d’infants Flor de Murta

    Número de registre 8606 - Pàgina 41714

  • AJUNTAMENT D'ANDRATX

   • Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança reguladora del preu públic pel servei de publicacions municipals

    Número de registre 8630 - Pàgina 41715

  • AJUNTAMENT DE CALVIÀ

   • Extracte de l'Acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2022, pel qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria que han de regir la concessió, al municipi de Calvià i per a l'any 2022-2023, de subvencions per al foment de la reactivació econòmica

    Número de registre 8587 - Pàgina 41716

  • AJUNTAMENT DE MANACOR

   • Aprovació inicial exp. modificació pressupostària TC 11/22

    Número de registre 8632 - Pàgina 41717

  • AJUNTAMENT DE SA POBLA

   • Aprovació inicial modificació OOFF taxa servei de recollida, transporte, tractament i eliminació de residus

    Número de registre 8608 - Pàgina 41718

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Projecte de reurbanització i millora del paseig Marítim Cala Millor - Cala Bona (Exp. 2327-17)

    Número de registre 8613 - Pàgina 41719

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació inicial pressupost general 2023

    Número de registre 8619 - Pàgina 41720

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Reglament regulador de la carrera professional horitzontal del personal al servei de la Mancomunitat Migjorn de Mallorca

    Número de registre 8623 - Pàgina 41721