Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 580941
Resolució del director de la gerència del Àrea de Salut de Menorca per la qual es convoca la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de metge/metgessa de família en l’Equip de Suport i Atenció Domiciliària (E.S.A.D.)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. Es troba vacant i dotada pressupostàriament una plaça de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa de família en l'Equip de Suport i Atenció Domiciliària de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, la provisió de la qual es considera necessària.

Fonaments de dret

1. Art. 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, corregit pel de 2 de març de 2012.

3. Nota interna del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de 21 de juny de 2017.

4. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de març de 2021 per la qual es delega la convocatòria i resolució de la promoció interna temporal de l'article 35 de la Llei 55/2003.

Per tot això, dicto la següent

RESOLUCIÓ

1. Acordar la convocatòria pública per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de personal estatutari sanitari de la categoria metge/metgessa de família (grup A, subgrup A1) de l'Equip de Suport i Atenció Domiciliària (ESAD) de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 6/2022) d'acord amb les especificacions següents: 

a. Lloc, centre de treball i adscripció funcional: L'ESAD està ubicat a l'Hospital Mateu Orfila i els membres es desplacen als domicilis dels pacients de tota l'illa de Menorca.

b. Funcions: les contemplades a l'ordre del director gerent del Servei de Salut de regulació del funcionament dels equips de suport d'atenció domiciliària ESAD:

 • Suport i assessoria als professionals d'atenció primària per l'atenció domiciliària de pacients terminals oncològics o no, i/o amb limitació funcional i/o immobilitzats complexes.
 • Intervenció assistencial directe en els casos necessaris d'acord amb el professional d'atenció primària.
 • Informació i educació sanitària dels pacients que siguin objecte d'aquest programa, així com dels cuidadors o familiars que els atenguin.
 • Corresponsabilitat amb la informació clínica d'atenció primària del pacient junt amb el metge de família, que continuarà sent el responsable de la atenció sanitària domiciliària del pacient.
 • Corresponsabilitat amb la informació clínica d'atenció sociosanitària del pacient junt amb el metge responsable del centre, que continuarà sent el responsable de l'atenció sanitària mentre el pacient continuï ingressat.
 • Les labors de docència i investigació acords en el desenvolupament de les seves activitats.
 • L'acompliment i tramitació dels documents oficials que se derivin de l'assistència sanitària prestada.
 • Labors de docència específiques pels professionals d'atenció primària i en formació.
 • Labors de docència específiques per els professionals dels centres sociosanitaris.
 • Col·laboració amb l'atenció als pacients ingressats a centres socioanitaris.
 • Valoració integral de pacients i gestió de llits i recursos a la Comunitat.
 • Totes aquelles que siguin acordades per criteris de planificació sanitària

c. Retribucions i situació administrativa: Durant el temps en el qual les persones seleccionades realitzin funcions en promoció interna temporal es mantindran en servei actiu en la seva categoria d'origen i percebran les retribucions corresponents a les funcions efectivament exercides, a excepció dels triennis, que seran els corresponents al seu nomenament original. 

d. Finalització de la promoció interna temporal: Es produirà la terminació de la promoció interna temporal quan la plaça sigui ocupada per personal fix per mitjà d'un procediment establert legalment o reglamentàriament, o quan la plaça sigui amortitzada. 

2. Els requisits per a participar en la present convocatòria són els que segueixen: 

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears i prestar serveis a la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca.

b) Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c) Estar en la situació de servei actiu.

d) Tenir el títol de metge especialista en medicina familiar i comunitària o el certificat previst a l'article 3 del Real decret 853/1993, de 4 de juny, o algun dels títols, certificats o diplomes a què fa referència l'article 30 de la Directiva 93/16/CEE, l'enumeració del qual figura en l'apartat 1 de la Comunicació 96/C 363/04, de la Comissió Europea, o siguin titulars dels certificats previstos a l'article 36.4 d'aquesta Directiva. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, ha d'acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per limitacions físiques o psíquiques que siguin incompatibles amb les funcions inherents a la categoria que es convoca. 

Els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria s'han de complir en el terme final del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

3. Eximir el compliment dels requisits de coneixements de català, en aplicació del que preveu el punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

4. Les persones interessades a participar en la convocatòria han de presentar, en el termini de vint (20) dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria, la següent documentació:

I. Sol·licitud de participació en la convocatòria d'acord amb el model que consta en l'annex II d'aquesta resolució.

II. Documentació original o acarada que acrediti el compliment dels requisits i els mèrits al·legats. Pel que fa al requisit del punt 2.e) d'aquesta resolució, s'ha de presentar una declaració jurada en tal sentit.

III. Currículum vitae

5. La documentació referida en el punt anterior es pot presentar en el registre de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca, ubicat a l'Hospital Mateu Orfila, Ronda de Malbúger, número 1, de Maó (07703) o en qualsevol dels llocs referits en l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

6. El sistema selectiu serà el de concurs, d'acord amb el barem de mèrits especificat en l'annex I adjunt a aquesta resolució. 

7. La Comissió de Selecció estarà formada per: 

 • President: José María Coll Benejam
 • Vocal: José Borrás Atienza
 • Secretari: Antonio Ligero García

Quant a l'abstenció i la recusació dels membres de la Comissió de Selecció s'ha d'estar en allò establert en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del Sector públic i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març. 

Les funcions de la Comissió de Selecció són les que segueixen: 

a) Verificar que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 3 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria.

b) Valorar els mèrits al·legats i aportats junt amb la sol·licitud per cada una de les persones aspirants participants en la convocatòria d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

c) Confeccionar i publicar les llistes provisionals i definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria amb les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex 1 adjunt, així com l'ordre de prelació provisional i definitiva.

d) Resoldre les reclamacions o esmenes que es presentin contra les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria, així com contra les llistes provisionals de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits de l'annex I adjunt.

e) Elevar al director gerent la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu.

f) Resoldre les dubtes que sorgeixin en l'aplicació del barem de mèrits de l'annex I adjunt. 

8. El desenvolupament del procés selectiu serà el següent: 

a. Una vegada exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Selecció verificarà que les persones aspirants han presentat la sol·licitud dins el termini referit en el punt 3 anterior i que compleixen els requisits exigits en la convocatòria, confeccionarà i publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el taulell d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes provisionals d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per participar en la convocatòria amb les puntuacions obtingudes per las persones aspirants admeses d'acord amb el barem de mèrits d'annex 1 adjunt, així com l'ordre de prelació provisional.

Les persones interessades disposaran d'un termini de 3 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes, per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar els defectes apreciats. 

b. Transcorregut el termini dels 3 dies hàbils referit en el paràgraf anterior, i una vegada resoltes, si n'hi ha, les reclamacions o esmenes que es presentin per la Comissió de Selecció, aquesta confeccionarà i publicarà en la intranet de l'Àrea de Salut de Menorca i en el taulell d'anuncis de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos (amb la causa d'exclusió) per a participar en la convocatòria i de les puntuacions obtingudes per les persones aspirants admeses, així com l'ordre de prelació provisional de la convocatòria. 

c. La Comissió de Selecció ha d'elevar al director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca la proposta de resolució de la convocatòria amb l'ordre de prelació definitiu, per tal de què aquest òrgan resolgui la present convocatòria mitjançant una resolució que s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

d. En el supòsit que no s'haguessin presentat persones aspirants que complissin el requisits per a participar en la present convocatòria, la resolució que resolgui la convocatòria declararà deserta la mateixa, cas en el qual no es podrà fer extensiva la convocatòria a la resta de gerències del Servei de Salut de les Illes Balears. 

9. Publicar la present convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Maó, 5 d'octubre de 2022

La directora de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca Ana Trenado Andreu Per delegació (BOIB 39/2021)

 

ANNEX 1 Barem de mèrits de la convocatòria PIT MEN 6/2022 (Metge/metgessa de família de l'ESAD)

1. Experiència professional (puntuació màxima: 50 punts)

1.1 La puntuació del temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconegut fins a la data de presentació de la sol·licitud es computa d'acord amb els barems següents. No obstant això, la puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels apartats d'experiència professional és de 50 punts, que es calcularan per mitjà del sistema de ponderació, pel qual a la persona candidata que obtingui la puntuació més alta en aquest apartat se li assignaran 50 punts i a la resta de les persones candidates se'ls assignarà la puntuació que els correspongui pel sistema de ponderació d'acord amb els barems següents:

1.1.1. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,125 punts.

1.1.2. Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària desenvolupant funcions pròpies de la categoria a què s'opta: 0,125 punts.

1.1.3. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent d'aquella a què s'opta i per a la qual s'exigeixi tenir el títol de la categoria: 0,09 punts.

1.1.4. Per cada mes de servei prestat en el model tradicional de contingent o de zona en la mateixa categoria que aquella a què s'opta: 0,09 punts.

1.1.5. Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria o en alguna plaça amb el mateix contingut funcional: 0,09 punts.

1.1.6. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea en una categoria diferent d'aquella a què s'opta: 0,063 punts.

1.1.7. Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries concertades o concessionàries amb la sanitat pública de la Unió Europea com a personal per compte d'altre en la mateixa categoria que aquella a què s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,0415 punts.

1.2. Les persones aspirants han d'aportar la documentació que acrediti els mèrits al·legats amb els requisits adequats.

1.3. La fracció del mes computada per dies es calcula proporcionalment.

1.4. Per computar els serveis prestats referits al personal de reforç amb nomenament específic per a l'atenció continuada, es reconeix un mes complet de serveis prestats calculant-lo segons les regles següents: un mes equival a 150 hores i un dia equival a 7,5 hores. Si, dins d'un mes natural s'ha treballat més de 150 hores, sols es pot valorar un mes de servei prestat, de manera que l'excés d'hores treballades durant aquell mes no es pot aplicar per computar serveis prestats establerts per la regla anterior.

1.5. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

1.5.1. La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 50 punts.

1.5.2. Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 25 punts)

2.1. Formació especialitzada. Només es valoraran titulacions sanitàries d'igual o superior categoria a la qual es participa. Puntuació màxima 10 punts.

2.1.1. Per cada títol de metge/metgessa especialista reconegut per la normativa espanyola vigent i que no sigui requisit per a la categoria a què s'opta: 6 punts.

2.1.2. Per cada títol de sanitari/sanitària del grup A1 reconegut per la normativa espanyola vigent i que no sigui requisit per a la categoria a què s'opta: 4 punts.

2.1.3. Amb relació a la baremació dels metges de família i FEA pediatres d'Atenció Primària, les persones aspirants que tinguin el títol de l'especialitat requerida en la convocatòria i hagin complert el període de formació complet com<A[com|com a]> a residents de formació sanitària especialitzada en un centre espanyol o estranger amb un programa de docència reconegut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport obtenen una puntuació de 7 punts.

2.1.4. Per disposar del títol de l'especialitat d'anestèsia o de cures intensives o de cirurgia general obtenen una puntuació de 7 punts.

2.2. Formació postgraduada i continuada, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 9 punts).

2.2.1. Formació postgraduada. Puntuació màxima 8,825 punts:

a) Els títols de màsters oficials universitaris i els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta es valoren a raó de 0,0625 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària), o per cada 10 hores lectives i a raó de 0,15625 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits) o per cada 25 hores lectives.

b) Per haver completat tots els cursos de doctorat (sistema anterior al Reial decret 185/1985) o el programa de doctorat (suficiència investigadora): 1,5 punts.

c) Per tenir el grau de doctor: 6 punts.

Si el grau de doctor s'ha obtingut amb la qualificació de cum laude s'hi afegeix: 0,5 punts.

Es comptabilitzen els cursos de doctorat com a formació continuada en el supòsit que no es compleixin els requisits de l'apartat 2.2.1.b.

2.2.2. Proves específiques. Puntuació màxima: 0,175 punts.

Per haver superat la prova d'avaluació clínica objectiva estructurada (ECOE), en una institució amb reconeixement oficial, internacional, estatal o autonòmic en l'àmbit de l'atenció primària.

2.3. Formació continuada (puntuació màxima: 2 punts).

2.3.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta, d'acord amb els criteris següents:

a) Activitats formatives en ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004, es valoren sempre que compleixin algun dels requisits següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

b) Activitats formatives en ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 i la resta d'activitats formatives, independentment de la data, es valoren sempre que compleixin algun dels requisits següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides o organitzades per alguna de les institucions següents: centres universitaris, serveis de salut, conselleries de salut de les comunitats autònomes, Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Institut Nacional de l'Administració Pública o els seus homòlegs en les comunitats autònomes, escoles de salut pública adscrites a qualsevol dels organismes esmentats, organitzacions sindicals, col·legis professionals, societats científiques, el SEPE o entitats sense ànim de lucre degudament registrades que tinguin com a finalitat la formació.

2.3.2. Als efectes del que disposen els apartats anteriors, es puntualitzen els aspectes següents:

a) Les activitats formatives en ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària i qualitat, docència i prevenció de riscos laborals.

b) Quant a la resta de les activitats formatives, es tracta de les relacionades amb les àrees temàtiques següents: sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i a programes informàtics aplicats a la investigació en ciències de la salut; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol; orientació psicològica, i qualsevol altra que segons el tribunal estigui relacionada amb les funcions de la categoria a què s'opta.

c) La puntuació de la formació es limita depenent de l'antiguitat:

— Fins a 5 anys: 0,009 per crèdit

— De 5 a 10 anys: 0,0063 per crèdit

—  D'11 a 15 anys: 0,0045 per crèdit

— De 15 a 20 anys:0,0009 per crèdit

2.3.3. Els diplomes o els certificats (dels últims cinc anys) es valoren a raó de 0,009 punts per cada crèdit CFC o LRU i a raó de 0,022,5 punts per cada crèdit ECTS. En el supòsit que al diploma o certificat figurin el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorgarà un crèdit per cada 10 hores per als crèdits CFC o LRU i 1 crèdit per cada 25 hores per als crèdits ECTS. En el supòsit que figurin simultàniament els crèdits i les hores, la valoració es farà sempre tenint en compte els crèdits. Finalment, si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valorarà l'activitat.

2.4. Docència (puntuació màxima: 1,5 punts).

2.4.1. Per cada crèdit o per cada 10 hores de crèdits CFC o LRU com a docent en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.3: 0,05 punts.

2.4.2. Per cada crèdit o per cada 25 hores de crèdits ECTS com a docent en qualsevol de les activitats formatives a què es refereix l'apartat 2.3: 0,125 punts.

2.4.3. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de professor titular, associat o catedràtic en estudis relacionats amb la categoria professional: 0,25 punts.

2.4.4. Per tutoritzar pràctiques en estudis relacionats amb la categoria professional i acreditada per universitats o organismes públics, per cada 10 hores: 0,0077 punts.

En cas que la certificació sigui per curs acadèmic, la puntuació per curs és de 0,05 punts.

2.4.5. Per impartir <A[donar|impadocència en l'àmbit universitari en els nivells de càtedra o com a professor titular amb plaça vinculada al servei de salut o amb activitat simultània en aquest ens, o com a professor associat amb plaça assistencial en actiu o amb activitat simultània en el servei de salut corresponent, per cada 10 hores: 0,05 punts.

2.5. Activitats científiques i de difusió del coneixement (puntuació màxima: 2,5 punts).

2.5.1. Publicacions científiques:

a) Llibres de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta i que tinguin ISBN i dipòsit legal:

— Per cada llibre complet:

 • Primer autor: 1,25 punts
 • Resta d'autors: 0,625 punts

— Per cada capítol de llibre no inclòs en el punt anterior:

 • Primer autor: 0,25 punts
 • Resta d'autors (*): 0,125 punts

* Màxim tres capítols per llibre

En el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació corresponent a primer autor.

b) Articles publicats en alguna revista de caràcter científic relacionats directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

— Per cada publicació en una revista de tiratge internacional:

 • Primer autor: 0,165 punts
 • Resta d'autors: 0,0825 punts

— Per cada publicació en una revista de tiratge estatal:

 • Primer autor: 0,0,825 punts
 • Resta d'autors: 0,0415 punts

En el supòsit que el criteri seguit per esmentar els autors sigui l'ordre alfabètic, tots els autors es valoraran amb la puntuació corresponent al primer autor.

2.5.2. Ponències, comunicacions, coordinador de taula i pertinença a comitès científics:

a) Per cada ponència presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

— D'àmbit internacional: 0,33 punts

— D'àmbit estatal: 0,165 punts

— D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

b) Per cada comunicació o pòster presentat en congressos o reunions i que estigui relacionat directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

— D'àmbit internacional: 0,165 punts

— D'àmbit estatal: 0,08 punts

— D'àmbit autonòmic: 0,04 punts

c) Per cada coordinació de taula presentada en congressos o reunions relacionada directament amb el contingut de la categoria a què s'opta:

— D'àmbit internacional: 0,33 punts

— D'àmbit estatal: 0,165 punts

— D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

d) Per pertànyer a algun comitè científic:

— D'àmbit internacional: 0,33 punts

— D'àmbit estatal: 0,165 punt

— D'àmbit autonòmic: 0,08 punts

2.5.3. Investigació

a) Per premis d'investigació atorgats per societats científiques, organismes oficials o entitats sense ànim de lucre registrades degudament i entre les finalitats dels quals hi hagi la investigació, sempre que els premis estiguin relacionats amb el programa de matèries que regeix les proves selectives:

 • D'àmbit internacional: 0,165 punts
 • D'àmbit estatal: 0,08 punts
 • D'àmbit autonòmic: 0,04 punts

b) Per cada participació en projectes d'investigació finançats per organismes públics:

 • Com a investigador principal: 0,08 punts
 • Com a investigador col·laborador: 0,04 punts

3. Coneixements orals i escrits de català

Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB 34/2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

a) Certificat de coneixement de català A2: 2 punts.

b) Certificat de coneixement de català B1: 3 punts.

c) Certificat de coneixement de català B2: 3,5 punts.

d) Certificat de coneixement de català C1: 4 punts.

e) Certificat de coneixement de català C2: 4,5 punts.

f) Certificat de coneixements de llenguatge administratiu LA: 0,5 punts.

Es valora un sol certificat, excepte en el cas del certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació se suma a la del certificat valorat. Els certificats emesos amb nomenclatura diferent de l'actual es valoren d'acord amb la puntuació que li atorgui el certificat amb què s'hagi homologat en el moment de la valoració.

4. Altres mèrits

4.1. Per haver superat en la mateixa categoria a què s'opta algun dels exercicis de la fase d'oposició del darrer concurs oposició, convocat a partir de 2008 pel Servei de Salut de les Illes Balears o per una fundació sanitària dependent de la Conselleria de Salut o del Servei de Salut de les Illes Balears: 1,25 punts.

Si la fase d'oposició constava de més d'una prova, es dividiran els 1,25 punts entre la totalitat de les proves i es multiplicarà el quocient pel nombre de proves superades.

4.2. Per disposar d'un certificat que acrediti el coneixement d'una llengua estrangera, expedit per l'Escola Oficial d'Idiomes o un certificat oficial reconegut pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o per un organisme competent:

a) Certificat acadèmic intermedi I B1 o equivalent: 0,125 punts.

b) Certificat de nivell intermedi de la Conselleria d'Educació i Cultura B1+ o equivalent: 0,25 punts.

c) Certificat acadèmic avançat B2 o equivalent: 0,5 punts.

d) Certificat de nivell avançat de la Conselleria d'Educació i Cultura B2+ o equivalent: 0,75 punts.

e) Certificat de nivell C1 de la Conselleria d'Educació i Cultura: 1 punt.

f) Certificat de nivell C2 de la Conselleria d'Educació i Cultura: 1,25 punts.

Es valorarà només el certificat de llengua estrangera de nivell més alt.

 

ANNEX II Sol·licitud per participar en la convocatòria PIT MEN 6/2022 (Metge/metgessa de família de l'ESAD)

Nom i llinatges:

DNI/NIE/passaport:

Categoria d'origen:

Lloc de treball:

Telèfon:

E-mail:

EXPÒS: 

1. Que he tingut coneixement de la publicació de la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, de una plaça de metge/metgessa de família de l'ESAD de la plantilla orgànica autoritzada d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 6/2022)

2. Que complesc els requisits exigits per a participar-hi i estic interessat/da en fer-ho. 

SOL·LICITO: 

Ser admès i prendre part en la convocatòria PIT MEN 6/2022.

[Data i signatura]