Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'ALARÓ

Núm. 582265
Nomenament de funcionari en pràctiques de policia local

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

(Exp. núm. 275/2021)

Resolució de batlia

Fets

Proposta del tribunal qualificador del procediment selectiu d'una plaça de policia local (funcionari de carrera), de nomenament de funcionari en pràctiques, de 23 de juny de 2022, publicada en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de l'ajuntament (www.ajalaro.net) en la mateixa data.

L'aspirant aprovat amb plaça ha acreditat el compliment dels requisits que exigeix la convocatòria, (registre d'entrada núm. E-RC-2178, de 27.06.2022).

Fonaments de dret

Base novena de la convocatòria, aprovada per acord de la junta de govern local de 9 de març de 2021, (BOIB, núm. 35, de 13.03.2021).

RESOLUCIÓ

En exercici de l'atribució que me confereix l'article 21,1,h de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, resolc:

Nomenar funcionari en pràctiques de policia local l'aspirant Ariel Hernán Ridella Randazzo, DNI. ***3316**.

El nomenament tendrà efectes des de la data de començament del curs de capacitació.

Cosa que fem publica per a general coneixement.

Recursos

Contra aquesta resolució, que és definitiva en via administrativa, es poden interposar, alternativament, els recursos següents:

a) Directament el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent de la publicació de la present resolució.

b) El recurs de reposició potestatiu davant la batlia, en el termini d'un mes, comptador a partir del dia següent de la publicació de la present resolució. Contra la desestimació per silenci del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seva presentació sense que s'hagi resolt expressament ni s'hagi notificat, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma.

No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Alaró, 10 d'octubre de 2022

El batle Llorenç Perelló Rosselló