Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT D'EIVISSA

Núm. 582292
Resolució núm. 2022-9569 de data 29/09/2022 mitjançant la qual s'aprova el nomenament del Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Resolució núm. 2022-9569 de data 29/09/2022 mitjançant la qual s'aprova el nomenament del Sr. Antonio Pérez Barrios com a Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa mitjançant el sistema de lliure designació.

 La regidora delegada, el dia 29 de setembre de 2022 ha dictat la següent resolució:

 

"DECRET

FETS I FONAMENTS DE DRET

1. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2022-7682, de data 29/07/2022, es varen aprovar les bases per a la convocatòria del procés de provisió del lloc de treball vacant de Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa, mitjançant el sistema de lliure designació en comissió de serveis, publicades al tauler d'anuncis de la seu electrònica d'aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal en data 26/08/2022.

2. Atès que per decret d'Alcaldia núm. 2022-9283, de data 21/09/2022, es va proposar al Sr. Antonio Pérez Barrios com a candidat idoni per a ocupar en comissió de serveis el lloc de Director de Recursos Humans i Personal.

3. Vista la resolució de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes mitjançant la qual s'aprova l'autorització de la comissió de serveis del funcionari de carrera, el Sr. Antonio Pérez Barrios, a l'Ajuntament d'Eivissa, amb efectes del dia 1 d'octubre de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023, per un període inicial d'un any, prorrogable per un altre any.

4. Vistos els articles 81 i 84 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

5. Vist l'article 64.3 del Reglament general d'ingrés del personal al servei de l'Administració General de l'Estat i de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat aprovat per Reial decret 364/1995, de 10 de març.

6. Vist l'article 82 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la Funció Pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Vista la proposta de resolució PR/2022/1115 de 26 / de setembre / 2022 fiscalitzada favorablement amb data de 29 / de setembre / 2022.

Mitjançant el present i en virtut de les atribucions que m'han estat delegades mitjançant decret núm. 2020/1083 de data 19 de febrer de 2020, la regidora delegada de l'àrea de recursos humans dicta la següent:

RESOLUCIÓ

PRIMER. Nomenar al Sr. Antonio Pérez Barrios amb, DNI núm. 38****39B, com a Director de Recursos Humans i Personal de l'Ajuntament d'Eivissa en comissió de serveis de caràcter voluntari amb efectes del dia 1 d'octubre de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023, per un període inicial d'un any, prorrogable per un altre any.

SEGON. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (https://eivissa.sedelectronica.es).

TERCER. Notificar aquest decret a la persona interessada i a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

 

RECURSOS/AL·LEGACIONS

Contra aquest Decret -que exhaureix la via administrativa- s'hi pot interposar:

a) Directament, un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-ne rebut la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de reposició, que es produirà pel transcurs d'un mes des de la seua presentació sense que s'hagi notificat la resolució expressa del mateix, podrà interposar-se el recurs contenciós administratiu, en el termini de sis mesos a partir del dia següent a la desestimació presumpta.

c) Qualsevol altre recurs que cregueu convenient, d'acord amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Eivissa, document signat electrònicament (3 d'octubre de 2022

La regidora Estefanía Torres Sánchez)