Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE BINISSALEM

Núm. 579487
Correcció error nomenament personal eventual

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per la present, es fa saber que el 7 d'octubre de 2022 es va aprovar el Decret 2022-1040, següent:

“Expedient núm: 914/2022

Resolució amb número i data establerts al marge

Procediment: Nomenament personal eventual, personal de confiança (Exp.RRHH.09/2022)

Interessada: Sra. Maria Coll Borràs

DECRET DE BATLIA núm. 1040 de 07/10/2022.- Correcció error nomenament personal eventual

Vist que, per Decret de Batlia núm.1006/2022, de 30 de setembre, es nomenà la Sra. Maria Coll Borrás, amb DNI **2365***, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de personal de confiança.

Atès l'establert a l'art.12 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic: “El personal eventual només podrà exercir funcions expressament qualificades de confiança i/o assessorament especial, fet que comporta que aquest personal no podrà realitzar funcions que coincideixin amb l'assessorament que correspon tant als funcionaris amb habilitació de caràcter nacional com a les funcions pròpies dels funcionaris de la pròpia Corporació i que, alhora, corresponguin a les escales d'administració general o administració especial”.

Vist que, s'ha detectat un error que va en contra d'aquesta normativa, ja que el personal eventual no pot realitzar funcions de suport als serveis generals, perquè aquestes només poden ser realitzades pel personal propi de la Corporació.

En ús de les competències que m'atribueix la normativa vigent, pel present

RESOLC

PRIMER.- Modificar part del text del Decret de Batlia núm.1006/2022, de 30 de setembre, en concret:

Al paràgraf 4t, allà on diu

“Valorant la idoneïtat de cobrir aquest lloc, procedeix el nomenament d'una persona de confiança amb qualificació professional suficient per desenvolupar les funcions de suport als serveis generals, i aquesta Batlia ...”

S'elimina “suport als serveis general”; pel que queda modificat de la següent forma

“Valorant la idoneïtat de cobrir aquest lloc, procedeix el nomenament d'una persona de confiança amb qualificació professional suficient per desenvolupar les funcions de suport aquesta Batlia ...”

I, al paràgraf 5è, allà on diu

Primer.- Nomenar la Sra. Maria Coll Borrás, amb DNI **2365***, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de personal de confiança, per a l'assessorament a Batlia i de suport als serveis generals d'aquest Ajuntament...”

També s'elimina “suport als serveis generals d'aquest Ajuntament”; pel que queda modificat de la següent forma

Primer.- Nomenar la Sra. Maria Coll Borrás, amb DNI **2365***, com a personal eventual, per ocupar el lloc de treball de personal de confiança, per a l'assessorament a Batlia...”

SEGON.- Notificar la present Resolució a la interessada i als serveis municipals pertinents (Intervenció i Tresoreria), als efectes oportuns.

Ho mana i signa el Sr. Batle, a la data de la signatura electrònica, i ho signa la Secretària-acctal. als sols efectes de donar fe. Binissalem, a la data de la signatura electrònica. El batle, signat i segellat.”

Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar alternativament o recurs potestatiu, en el termini d'un mes a contar des del següent al de la recepció de la present notificació, davant el batlle d'aquest Ajuntament , de conformitat amb els articles 123 i 124 de la llei 39/2015, de 2 d'octubre , del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o recurs contenciós – administratiu, davant el jutjat del Contenciós- Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, a contar des del dia següent al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Si optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de poder interposar qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

 

Binissalem, a la data de la signatura electrónica (10 d'octubre de 2022

El batle Juan Víctor Martí Vallés)