Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 583243
Borsí Treballador/a Social de l'Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El regidor de l'Àrea d'Hisenda, Innovació i Funció Pública, per resolució número 17819 de 6 d'octubre de 2022, va acordar el següent:

PRIMER.- Aprovar, segons la proposta definitiva que ha efectuat el tribunal qualificador dels concursos oposicions pel torn lliure per cobrir 46 places de Treballador/a Social, pertanyents a l'Escala l'Administració Especial, Subescala Tècnica, Classe Tècnic/as Mitjans, especialitat treball social, grup A, subgrup A2, corresponents a la taxa de reposició de les OPE  2016, 2017 i 2018 i a la taxa d'estabilització de les OPE 2017 i 2018,  a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí de l'Administració especial de l'Ajuntament de Palma, la composició final de la borsa amb indicació de totes les persones integrants, l'ordre de prelació i la puntuació obtinguda, que figura en l'annex d'aquesta Resolució.

SEGON.- Publicar aquesta Resolució en el tauler d'anuncis virtual, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i al web de l'Ajuntament de Palma.

 

ANNEX I Llista definitiva dels integrants del borsí de Treballador/a Social

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

1

***288**

OROZ GALMES, MARIA DEL CARME

65,741

2

***635**

ROMAN LOPEZ , ENCARNACION

64,327

3

***498**

GONZALEZ GALLARDO, ALBA

60,620

4

***738**

REINES BESTARD, ELISABET MARIA

58,767

5

***715**

QUESADA PROVENZAL, RAQUEL

53,845

6

***464**

GARCIA GONZALEZ, PAULA

52,202

7

***848**

MULLER FLURY, MICHAEL LORENZO

48,879

8

***269**

CANYELLES PERICAS, FRANCISCA

48,870

9

***656**

AGUILAR ORDENES, FRANCISCA GABRIELA

46,898

10

***182**

SALES POQUET, CATALINA

46,432

11

***230**

MONTEAGUDO PALMA, NATALIA

45,561

12

***677**

VICH LOZANO, GLORIA VANESSA

42,372

13

***003**

LOPEZ LUCENA, TANIA CRISTINA

38,244

14

***416**

ULLOA MOREY, MARIA DELS ANGELS

37,856

15

***371**

CANAL CHAVERO CAROLINA

35,440

16

***536**

RAMOS PEREZ, MARIA ISABEL

34,160

17

***740**

SORIA FAJARDO, NOEMI

33,696

18

***723**

FERNANDEZ ROMERO, ESTHER

31,596

19

***808**

CALDENTEY QUETGLAS, FRANCISCA DEL PILAR

29,244

20

***921**

UCENDO SANCHIS, MARIA VICTORIA

28,320

 

ORDRE

DNI

LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

21

***140**

FERRANDO LLOBERA, MARGALIDA

28,080

22

***811**

POUSIBET VASCO, TERESA

27,624

23

***801**

PERPINYA URIBE, ROSA MARIA

27,024

24

***520**

GONZALEZ FAVA, REYES

26,652

25

***157**

XAMENA ARANDA, LAURA

25,656

26

***093**

ROSSELLO DAUREO, AUBA

25,296

27

***986**

PECO SANS, MARIA ANTONIA

25,140

28

***113**

AMENGUAL NAVARRO, LIA

24,792

29

***187**

CAÑELLAS CAÑELLAS , PETRA

19,680

30

***654**

RIPOLL VANRELL, LLUCIA JERONIA

18,312

31

***564**

BLESA VIDAL, ISIDRO

17,808

32

***524**

GARCIA MARQUEZ, EVA

17,400

33

***692**

MUNTANER GARCIA, GABRIEL

16,800

34

***665**

FORONDA GAYA, MARINA

16,644

35

***612**

DIEZ MOLLA, MARIA LUISA

15,936

36

***162**

BAUZA BENESTAR, MARGARITA

15,648

37

***693**

DE LA TORRE ACOSTA, AGUSTINA

15,540

38

***119**

HERNANDEZ PECERO, IRENE FERNANDA

15,096

39

***451**

BONET VIDAL, Mª DEL PILAR

14,304

40

***866**

DELGADO BLEDA, MARIA DEL CARMEN

14,196

Contra la present resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que les hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica (7 d'octubre de 2022)

La cap del Departament de Personal p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014 (BOIB núm. 30, de 04/03/2014) Esperanza Vega Terrón