Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 578689
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena assessor especialista per col·laborar amb el Tribunal Qualificador de les proves selectives convocades per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Geologia, de l’Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Mitjançant la Resolució de 25 d'abril de 2019 (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 63, de 9 de maig) es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i la designació del tribunal qualificador de les proves selectives convocades per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Geologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El Tribunal Qualificador de les proves selectives esmentades en el punt anterior ha sol·licitat el nomenament d'un assessor especialista.

3. Per dur a terme aquesta tasca el Tribunal proposa el nomenament del Sr. Miquel Colom Altès com a assessor especialista.

Fonaments de dret

1. La Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 25 d'abril de 2019 per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Geologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'art. 30 del Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Nomenar el Sr. Miquel Colom Altès com a personal assessor especialista per a les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu superior, escala científica, especialitat Geologia de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Informar a la persona nomenada de l'obligació d'abstenir-se d'intervenir en el procés selectiu si hi concorr alguna de les circumstàncies que preveu l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa

(Signat electrònicament: 6 d'octubre de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat Mercedes Garrido Rodríguez