Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 pel qual es modifica la relació de llocs de treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

    Número d'edicte 8595 - Pàgines 41348-41349

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 pel qual es modifica la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 4 d’octubre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic Autonòmic - Estratègia d’Inversions Illes Balears 2030 i es declaren estratègics els projectes que s’hi inclouen

    Número d'edicte 8599 - Pàgines 41350-41357

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 pel qual es crea l’Escola Infantil Pública de primer cicle Sa Rutlana, de la qual és titular l’Ajuntament de Fornalutx

    Número d'edicte 8598 - Pàgines 41358-41359

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 10 d’octubre de 2022 pel qual s'aprova definitivament el Projecte d’ampliació de la línia de metro Palma - UIB fins al Parc Bit, es declara l'ocupació urgent dels terrenys afectats per l'expropiació i s’autoritza la despesa

    Número d'edicte 8600 - Pàgines 41360-41362

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 8551 - Pàgines 41363-41365

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de resolució i Resolució del Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la denegació d’ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 8552 - Pàgines 41366-41372

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball sobre la concessió i el pagament dels ajuts econòmics del Programa 2: consolidació de noves línies de negoci i canvi d'activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 8553 - Pàgines 41373-41376

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Proposta de Resolució i Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual es concedeixen i es paguen els ajuts econòmics del Programa 1: inici de l'activitat, destinats a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d'ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per a l’anualitat 2022, amb el finançament de la Unió Europea - «NextGenerationEU», mitjançant el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) i fons de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals

    Número d'edicte 8554 - Pàgines 41377-41381

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari

    Número d'edicte 8581 - Pàgines 41382-41392

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ D'ATENCIÓ I SUPORT A LA DEPENDÈNCIA I PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució de la presidenta del Patronat de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears per la qual es disposa la publicació de la modificació parcial dels Estatuts de la Fundació

    Número d'edicte 8545 - Pàgines 41393-41397

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Modificació del Pla estratègic de subvencions del Consell Insular d’Eivissa, anys 2020-2022, en matèria de transports, per incloure una línia d’ajudes econòmiques, en règim de concurrència no competitiva, per a la adquisició d’ajuts per a la realització dels cursos per a l’obtenció del certificat d’aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, ampliació, o renovació dels conductors residents a Eivissa, de determinats vehicles destinats al transport per carretera

    Número d'edicte 8547 - Pàgines 41398-41399

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Aprovació definitiva de la modificació de la xarxa viària per cessió a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia de la carretera EI-800B (tram de l’antiga carretera PM-801, d’Eivissa a l’aeroport anomenada travessera de Sant Jordi), exp. TAO 2021/00008552B

    Número d'edicte 8570 - Pàgines 41400-41404

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidenta del Consell Insular de Mallorca pel qual es determina el canvi de règim de dedicació d’un conseller electe

    Número d'edicte 8555 - Pàgina 41405

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts econòmics del Consell Insular de Menorca per a estades a centres residencials terapèutics ubicats fora de Menorca i per a desplaçaments associats, i aprovació de la convocatòria corresponent a l’any 2022 (exp. 1819-2022-000001)

    Número d'edicte 8514 - Pàgines 41406-41414

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Acord del Consell Executiu en sessió de caràcter ordinari de 19 de setembre de 2022, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d'ajuts per a entitats juvenils 2022 (exp. 5211-2022-000001)

    Número d'edicte 8517 - Pàgines 41415-41416

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 30 de setembre de 2022 i núm. 2022/EOT/00001316 relativa a la convocatòria d’ajuts a les ADS 2022 (concessió). Exp. 3408-2022-000001

    Número d'edicte 8549 - Pàgines 41417-41419

  • CONSELL INSULAR DE MENORCA

   • Resolució del conseller executiu del departament d’Economia i Territori de dia 29 de setembre i núm. 2022/EOT/0001315 relativa a la convocatòria d’ajuts a la formació i l’assessorament del sector agrari 2022 (concessió). Exp. 3244-2022-000001

    Número d'edicte 8550 - Pàgines 41420-41421

  • AJUNTAMENT D'ALGAIDA

   • Convocatòria i bases per a la concessió de subvencions destinades a transport escolar per a nivells no obligatoris per al curs escolar 2022-2023 (Codi BDNS 652718)

    Número d'edicte 8571 - Pàgines 41422-41429

  • AJUNTAMENT D'ARTÀ

   • Delegació de les atribucions de Batlia per absència

    Número d'edicte 8575 - Pàgina 41430

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Delegar totes les funcions i competències inherents a la Batlia

    Número d'edicte 8573 - Pàgina 41431

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva adequació retributiva del complement específic del Cap de Policia Local

    Número d'edicte 8574 - Pàgina 41432

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per associacions de tercera edat 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8557 - Pàgines 41433-41438

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per associacions de pares i mares d’alumnes 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8558 - Pàgines 41439-41444

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per agrupacions musicals 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8559 - Pàgines 41445-41450

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per la promoció de la cultura 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8560 - Pàgines 41451-41456

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per projectes i activitats d’oci i temps lliure 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8562 - Pàgines 41457-41462

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per Promoció de l'esport 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8564 - Pàgines 41463-41468

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les beques per estudiants pel curs acadèmic 2022-2023, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8565 - Pàgines 41469-41476

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per a projectes i activitats socials per a l'any 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8566 - Pàgines 41477-41482

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per a projectes i activitats de desenvolupament i cooperació amb països del Tercer Món, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8567 - Pàgines 41483-41488

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Acord de Ple de data 29/09/2022 per la qual es convoquen les subvencions per la restauració i/o rehabilitació de façanes d'edificis residencials i habitatges destinats principalment a residència habitual situats dins del terme municipal per a l'any 2022, pel procediment de concurrència competitiva

    Número d'edicte 8568 - Pàgines 41489-41494

  • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

   • Calendari dies festius de caràcter local per a l’any 2023 al municipi de Santa Margalida

    Número d'edicte 8569 - Pàgina 41495