Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

Núm. 578928
Resolució del conseller de Medi Ambient i Territori, a proposta del director general de Residus i Educació Ambiental, per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2022 de subvencions per a la millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. La Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears estableix que és obligatori per als ens locals la recollida separada, com a mínim, de les fraccions paper, metall, plàstic, vidre, matèria orgànica compostable, podes tèxtil i oli vegetal. També han de recollir separadament totes aquelles altres obligatòries per norma com les d'aparells elèctrics i electrònics, voluminosos, residus de la construcció i demolició, etc. Així mateix, segons l'esmentada llei, els ens locals han d'establir sistemes per potenciar l'opció de l'autocompostatge domèstic i comunitari. Per aquest motiu, és necessari fomentar, per una banda, accions destinades a impulsar millores en les recollides separades, especialment dels bioresidus; i per una altra banda, cal donar suport al finançament d'actuacions dirigides al compostatge domèstic i comunitari dels residus municipals.

2. En data 14 de juny de 2018 es publiquen les noves directives del paquet d'economia circular, entre les quals destaquen la Directiva (UE) 2018/851 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residus, i la Directiva (UE) 2018/850 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 1999/31/CE relativa a l'abocament de residus. L'esmentada Directiva sobre residus estableix que els Estats membres adoptaran les mesures necessàries per augmentar la preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus municipals fins a un mínim del 55% en pes. Aquest objectiu augmentarà fins a un mínim del 60% en el 2030 i del 65% en el 2035.

Per una altra banda, la Llei 8/2019 estableix a les Illes Balears, de conformitat amb la legislació bàsica estatal i la legislació comunitària, la finalitat d'augmentar abans de l'any 2021, com a mínim, fins a un 50% del pes i per a cada fracció, la preparació per a la reutilització i reciclatge conjuntament de materials com paper, metalls, vidre, plàstics i bioresidus dels residus domèstics i comercials. Aquest percentatge ha de ser d'un 65% l'any 2030.

3. La Conferència Sectorial de Medi Ambient, en la seva reunió de 20 de juny de 2022, aprova els criteris objectius i la distribució territorial per a l'execució de crèdits pressupostaris relatius als següents plans o programes en l'exercici 2022: Pla de suport a la implementació de la normativa de residus, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); Programa de millora i gestió de residus municipals; i PIMA Economia circular. La quantitat consignada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és de 27.909,90 euros per al Programa de millora de gestió de residus municipals i de 31.897,02 euros per al PIMA Economia circular.

L'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient s'adopta de conformitat amb l'article 148.2.f) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i amb l'article 86 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, i després de l'Acord del Consell de Ministres, de 7 de juny de 2022, pel qual s'autoritza la proposta de distribució territorial per a l'execució dels crèdits pressupostaris per al seu sotmetiment a la Conferència Sectorial de Medi Ambient.

Segons l'Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient les ajudes tenen com a objectiu accelerar les inversions necessàries per a millorar la gestió dels residus a l'Estat espanyol i garantir el compliment dels nous objectius comunitaris en matèria de gestió de residus municipals.

En data 28 de setembre de 2022 la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears emet l'informe de fiscalització de conformitat de l'expedient de la present convocatòria de subvenció.

4. La present convocatòria es desenvolupa en el marc de l'Ordre de 3 d'octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus, publicada en el BOIB número 123 de 7 d'octubre de 2017.

Fonaments de dret

1. Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

3. Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

4. Ordre de 3 d'octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus (BOIB núm. 123 de 7/10/2017).

5. Acord de la conferència sectorial de medi ambient, de 20 de juny de 2022, pel qual s'aproven els criteris de repartiment i la distribució territorial per a l'execució de crèdits pressupostaris relatius al pla de suport a la implementació de la normativa de residus, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència, al programa de millora de gestió de residus municipals i al PIMA Economia Circular en 2022, per un import total de 176.500.000 euros.

6. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

7. Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.

Proposta de resolució

Propòs al conseller de Medi Ambient i Territori que dicti una resolució en els termes següents:

Aprovar la convocatòria de subvencions per a la millora de la gestió dels residus municipals i el foment de l'economia circular a les Illes Balears que es regiran per les clàusules següents:

1. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és millorar la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals i fomentar la separació i el reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari.

2. Bases reguladores

Les subvencions objecte d'aquesta convocatòria es regeixen per l'Ordre de 3 d'octubre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 3 d'octubre de 2017 (d'ara endavant Ordre de 3 d'octubre de 2017), per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus (BOIB núm. 123, de 7 d'octubre de 2017).

3. Compatibilitat amb altres ajuts o subvencions

Els ajuts prevists en aquesta convocatòria no són compatibles amb els Projectes Clima, promoguts a través del Fons de Carboni per una Economia Sostenible (FES-CO2), però sí amb altres ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o entitat pública nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense que, en cap cas, l'import conjunt de les subvencions o ajudes superi el cost del projecte que el beneficiari ha de realitzar o el valor de la situació objecte de finançament, d'acord amb l'article 20 del Decret legislatiu 2/2005.

4. Terminis

1. El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, acabant el mateix dia en què es va produir la publicació en el mes del venciment.

2. Els projectes objecte de subvenció pot haver-se iniciat des d'1 de gener de 2022.

3. El termini per a l'execució del projecte finalitza el 31 de desembre de 2022.

4. El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les despeses és de dos mesos des de la data de finalització del termini d'execució.

5. Import màxim i crèdits pressupostaris als quals s'imputa

1. L'import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 245.601,62 euros per a l'any 2023, amb càrrec a les partides pressupostàries següents:

 

Any

Quantia

Partida pressupostària

2023

31.897,02 €

15601 G/571A01 76001 00/FF 22141

2023

27.909,90 €

15601 G/571A01 76001 00/FF 22140

2023

85.794,70 €

15601 G/571A01 76001 00

2023

100.000,00 €

15601 G/571A01 46001 00

2. La distribució dels fons establerta per a cada exercici, capítol i subconcepte en l'aplicació pressupostària indicada és de caràcter estimatiu, la qual s'haurà d'ajustar posteriorment a la valoració de les sol·licituds d'ajuts, sense augmentar en tot cas el crèdit total.

3. L'ordre de prelació en les activitats subvencionades amb el capítol d'inversió es el següent:

1. 15601 G/571A01 76001 00/FF 22141

2. 15601 G/571A01 76001 00/FF 22140

3. 15601 G/571A01 76001 00

4. En el supòsit que una activitat excedeixi el fons de la partida pressupostària que li correspon, el romanent s'ajustarà al següent fons, segons l'ordre de prelació establert en l'apartat anterior.

5. Si les sol·licituds per actuacions subvencionables no esgoten la quantia prevista a la partida pressupostària 15601 G/571A01 46001 00 es poden traspassar els romanents a la partida pressupostària 15601 G/571A01 76001 00.

6. Entitats beneficiàries

1. Poden ser beneficiaris de les subvencions o ajuts previstes a la present convocatòria, els municipis i mancomunitats, els consorcis o empreses públiques constituïts per les entitats locals esmentades, que tenguin atribuïda la competència de prestar els serveis de recollida o de tractament de residus i que presentin projectes sobre els serveis de la seva competència.

2. Una mateixa entitat pot sol·licitar subvenció per un màxim de dues actuacions finançables, seleccionats d'entre el total de les sis categories d'actuacions objecte de finançament definides a l'apartat 7 d'aquesta convocatòria.

3. No poden concórrer a la convocatòria, simultàniament, i per a les mateixes activitats, les entitats locals i els consorcis dels quals formen part les entitats locals corresponents, així com tampoc les entitats locals i les empreses públiques depenent d'aquestes mateixes entitats locals.

4. La justificació de no estar sotmesa a les prohibicions per ser-ne beneficiaris que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005 s'efectuarà mitjançant declaració responsable (annex 1), llevat que l'interessat opti per un altre mitja de justificació.

5. Les entitats sol·licitants no han d'haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes. Per aquest motiu, les entitats locals i empreses públiques sol·licitants de la subvenció han de presentar la corresponent declaració responsable (annex 1).

6. Serà condició indispensable per accedir al finançament d'aquesta subvenció estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant el Govern de les Illes Balears i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social. Per poder acreditar aquest compliment, s'haurà de presentar un certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries esmentades i de la Seguretat Social o s'autoritzarà l'administració competent emplenant les caselles corresponents de l'annex 1 perquè l'òrgan que trameti aquesta subvenció en faci una comprovació d'ofici. Quan la quantia a atorgar sigui igual o inferior a 3.000€ es podrà acreditar el compliment d'aquestes obligacions mitjançant una declaració responsable.

7. A més dels requisits establerts en els punts anteriors, hauran de complir tots els requisits prevists a l'Ordre de 3 d'octubre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, de 3 d'octubre de 2017 per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus (BOIB núm. 123, de 7 d'octubre de 2017), així com els establerts al Decret Legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions.

7. Actuacions objecte de finançament i import de les subvencions

1. Els ajuts d'aquesta convocatòria de subvencions no constitueixen ajuts d'Estat en el sentit de l'article 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, atès que les empreses que poden ser beneficiaries són empreses públiques que actuen en l'àmbit de les seves competències municipals.

2. L'import màxim de les subvencions és del 90% del cost total subvencionable de l'actuació, sense que en cap cas l'import de la subvenció superi, en concurrència amb altres subvencions, el cost de l'actuació objecte de subvenció.

3. En el cas de les sol·licituds presentades per mancomunitats l'import màxim establert a aquest apartat de la convocatòria per cada una de les actuacions susceptibles de finançament, s'aplicarà per separat a cada municipi pel qual es sol·licita el finançament i no pel conjunt de municipis que integren la mancomunitat.

4. Són objecte de finançament les actuacions que es detallen a continuació.

a. Actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals, mitjançant cubells domèstics i bosses compostables d'ús domèstic

Es destina una partida de 100.000 euros per adquirir determinats equipaments per a la implantació o la millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals que compleixin els requisits establerts a l'annex 2, els quals es subvencionaran per ordre de prioritat i d'acord amb el que estableix l'apartat 13 d'aquesta convocatòria, fins que quedi pressupost romanent.

1r. Cubells domèstics de bioresidus.

Es fixen els imports màxims següents per municipi:

1. Municipis amb població de fins a 5.000 habitants: un màxim de 5.000 €.

2. Municipis amb població de 5.001 a 45.000 habitants: un màxim de 10.000 €.

3. Municipis amb població de més de 45.000 habitants: un màxim de 20.000 €.

2n. Bosses compostables d'ús domèstic.

Es fixen els imports màxims següents per municipi:

1. Municipis amb població de fins a 5.000 habitants: un màxim de 2.000 €.

2. Municipis amb població de 5.001 a 45.000 habitants: un màxim de 5.000 €.

3. Municipis amb població de més de 45.000 habitants: un màxim de 10.000 €.

b. Altres actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals per fomentar la separació i el reciclatge en origen dels bioresidus i el seu compostatge domèstic i comunitari.

Es destina una partida de 145.601,62 euros per a l'adquisició de:

1r. Compostadors domèstics.

Les entitats beneficiàries han de cedir a persones particulars els compostadors per fomentar el compostatge domèstic, d'acord amb les condicions establertes a l'article 30 de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. La quantitat màxima que es pot finançar és de 15.000 euros per municipi.

2n. Compostadors comunitaris.

La compra de compostadors comunitaris han de complir les condicions i els límits establertes a l'article 30 de la Llei 8/2019. Les entitats beneficiàries han de ser les titulars dels compostadors que els poden cedir als subjectes actius del compostatge com centres educatius, establiments turístics, restaurants, comerços, grups de veïns, etc.

La quantitat màxima que es pot finançar és de 15.000 euros per municipi.

3r. Cubells comunitaris de bioresidus.

Es fixen els imports màxims per municipis següents:

1. Municipis amb població de fins a 5.000 habitants: un màxim de 5.000 €.

2. Municipis amb població de 5.001 a 45.000 habitants: un màxim de 10.000 €.

3. Municipis amb població de més de 45.000 habitants: un màxim de 20.000 €.

4t. Contenidors per a la via pública de bioresidus.

Es fixen els imports màxims per municipi següents:

1. Municipis amb població de fins a 5.000 habitants: un màxim de 5.000 €.

2. Municipis amb població de 5.001 a 45.000 habitants: un màxim de 10.000 €.

3. Municipis amb població de més de 45.000 habitants: un màxim de 20.000 €.

8. Requisits tècnics de les actuacions

Les actuacions subvencionables han de complir els requisits tècnics que s'estableixen a l'annex 2 d'aquesta convocatòria.

9. Traspassament de romanents

En el cas que alguna o algunes de les partides destinades al finançament de les actuacions contemplades als apartats 7.4.a no esgoti el crèdit que se li ha destinat després d'haver donat finançament a totes les sol·licituds subvencionables que s'hagin presentat i després d'haver aplicat els criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, establerts a l'apartat 13 d'aquesta convocatòria, així com el procediment de concessió establert a l'apartat 14, es repartirà el romanent entre la resta d'actuacions contemplades a l'apartat 7.4.b, de forma proporcional a la partida inicialment proposada.

10. Determinació del nombre d'habitants del municipi

A l'hora de tenir en compte el nombre d'habitants del municipi per establir l'import màxim a percebre o altres aspectes de les subvencions contemplades a aquesta convocatòria es fixarà com a referència de població el valor publicat a l'IBESTAT en la data límit de presentació de sol·licituds.

En cas que alguna sol·licitud de subvenció sigui d'una associació de municipis a través d'una mancomunitat o consorci, aquesta actuarà com una entitat territorial única, a efectes del càlcul de població, per determinar l'import de la subvenció.

11. Sol·licituds: requisits i documentació

1. Les sol·licituds s'han d'ajustar al model normalitzat que estableix l'annex 1 (disponible al lloc web http://residus.caib.es) i la seva presentació ha de ser exclusivament de forma telemàtica a través del Registre Electrònics General dirigida a la Direcció General de Residus i Educació Ambiental.

2. Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:

a. NIF o DNI de la persona sol·licitant que actua en representació legal de l'entitat.

b. Documentació necessària per acreditar la capacitat de representació legal de l'entitat per part de la persona sol·licitant. En cas que el sol·licitant sigui la persona que exerceix la funció de batlia, s'ha d'aportar fe pública de la secretaria de l'ajuntament que acrediti que la persona qui signa la sol·licitud exercia les funcions de la batlia en el moment de la signatura.

c. Còpia del document d'identificació fiscal de l'entitat sol·licitant.

d. En el cas de les empreses públiques, consorcis, mancomunitats de municipis o similars, fotocòpia del document constitutiu de l'entitat o dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent.

e. Declaracions responsables, d'acord amb el model normalitzat de l'annex 1, relatives a:

1r. La no concurrència de les prohibicions que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.

2n. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

3r. La disposició de crèdit adequat i suficient per costejar la part no subvencionada de la inversió total necessària per executar l'actuació.

4t. D'altres ajuts percebuts o sol·licitats per l'entitat per la mateixa finalitat que la subvenció sol·licitada en el mateix període.

f. Memòria explicativa de cada actuació per la qual se sol·licita finançament, que inclourà, com a mínim, la informació següent:

1r. Títol

2n. Justificació de l'actuació subvencionable

3r. Objectius, població atesa

4t. Situació actual i descripció de les actuacions a desenvolupar

5è. Dates de realització i temporalització de l'actuació

6è. Pressupost total i desglossat per activitats, amb indicació expressa de les despeses corresponents als conceptes subvencionables, així com de les ajudes o subvencions concedides per altres estaments públics o privats per a la realització de la mateixa actuació i també, si escau, els ingressos prevists per a l'execució de l'activitat.

g. Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el cas d'oposició a què la Conselleria de Medi Ambient i Territori faci les consultes o comprovi el compliment de les obligacions.

3. En cas que no es presenti la documentació tenint en compte els requisits establerts, es tendrà per no presentada.

12. Comissió avaluadora

1. La composició de la Comissió Avaluadora, a què es refereix l'article 10 de l'Ordre de 3 d'octubre de 2017, per la qual s'estableixen les bases que regeixen aquesta convocatòria, es la següent:

a. Presidenta: la cap del departament de Residus i Educació Ambiental.

b. Quatre vocals:

1r. Dos tècnics de la direcció general competent en matèria de residus, designats per la persona titular, un dels quals farà les funcions de secretari.

2n. Una persona representant del servei jurídic, designat per la Secretaria General.

3r. Una persona representant del servei de Gestió Econòmica, designat per la Secretaria General.

2. A les designacions del director general de Residus i Educació Ambiental i de la secretària general s'ha de tenir en compte una presència equilibrada d'homes i dones, per la qual cosa es coordinaran ambdós titulars dels òrgans directius.

13. Criteris objectius i de preferència, de caràcter específic, que han de regir la concessió de la subvenció

Les sol·licituds presentades es classifiquen segons les següents prioritats, en funció del contingut descrit en els documents que acompanyen les sol·licituds:

a. Actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals, mitjançant cubells domèstics i bosses compostables d'ús domèstic

1r. Prioritat 1

A la prioritat 1 s'inclouen les sol·licituds de cubells i bosses compostables destinades a la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica a municipis o zones de municipis en els quals no està implantat aquest tipus de recollida.

2n. Prioritat 2

A la prioritat 2 s'inclouen les sol·licituds que destinen els cubells i les bosses compostables a l'ampliació i millora de la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica municipal.

 3r. Prioritat 3

A la prioritat 3 s'inclouen les sol·licituds que cedeixen els cubells i les bosses compostables a la ciutadania per separar la fracció orgànica a les llars perquè la puguin dipositar als contenidors específics de la via pública.

b. Altres actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals per fomentar la separació i el reciclatge en origen dels bioresidus i el seu compostatge domèstic i comunitari.

1r. Prioritat 1

Es consideren de prioritat 1 les sol·licituds de compostadors domèstics i comunitaris.

2n. Prioritat 2

Es consideren de prioritat 2 les sol·licituds de cubells comunitaris de bioresidus destinats a la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica municipal.

3r. Prioritat 3

Es consideren de prioritat 3 les sol·licituds de contenidors de recollida separada de bioresidus a la via pública que disposin de sistemes intel·ligents que permetin la seva obertura mitjançant targeta identificativa.

4t. Prioritat 4

A la prioritat 4 s'inclouen les sol·licituds d'actuacions següents:

  • Cubells comunitaris de bioresidus destinats als gestors comunitaris per separar la fracció orgànica en els seus edificis o establiments (centres educatius, establiments turístics, restaurants, comerços, etc.) perquè la puguin dipositar als contenidors específics de la via pública
  • Contenidors de recollida separada de bioresidus a la via pública que no disposin de sistemes intel·ligents que permetin la seva obertura mitjançant targeta identificativa.

14. Procediment de concessió

1. El procediment de concessió és el de concurrència competitiva per sistema de prorrateig d'acord amb el que preveuen l'article 22.1 de la Llei 38/2003, general de subvencions, l'article 18 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions, i l'article 7.3 de l'Ordre de 3 d'octubre de 2017 del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'estableixen les bases reguladores de subvencions per al finançament d'inversions relatives a la prevenció, la reducció i la gestió de residus.

2. Les actuacions de l'apartat 7.4.a s'han de classificar d'acord amb les prioritats establertes a l'apartat 13. L'import destinat a aquestes actuacions, indicat a l'apartat 7.4.a d'aquesta convocatòria, s'ha de repartir entre les actuacions de prioritat 1, 2 i 3, començant per la prioritat 1 i de manera proporcional a l'import sol·licitat subvencionable, amb els imports màxims per municipi definits a l'apartat 7. S'ha de procedir de la mateixa manera amb les sol·licituds de la prioritat 2 i, després, amb les sol·licituds de la prioritat 3, sempre que quedi pressupost per assignar.

Si finalitzat aquest procediment no s'esgota el pressupost destinat a les actuacions de l'apartat 7.4.a, el romanent s'assignarà a les actuacions previstes a l'apartat 7.4.b.

3. Les actuacions de l'apartat 7.4.b també s'han de classificar d'acord amb les prioritats establertes a l'apartat 13. L'import destinat a aquestes actuacions, indicat a l'apartat 7.4.b d'aquesta convocatòria, s'ha de repartir entre les actuacions de prioritat 1, 2, 3 i 4, començant per la prioritat 1 i de manera proporcional a l'import sol·licitat subvencionable, amb els imports màxims per municipi definits a l'apartat 7. S'ha de procedir de la mateixa manera amb les sol·licituds de la prioritat 2 i, després, amb les sol·licituds de la prioritat 3 i 4, sempre que quedi pressupost per assignar.

15. Justificació de les despeses

1. Els beneficiaris han de justificar davant la Direcció General de Residus i Educació Ambiental l'aplicació dels fons percebuts i despeses en què han incorregut, així com el compliment de les obligacions establertes al Decret legislatiu 2/2005, a les bases reguladores establertes a l'Ordre de 3 d'octubre de 2017, a aquesta convocatòria i a la resolució de concessió.

2. La justificació de les despeses s'ha de dur a terme exclusivament de forma telemàtica, mitjançant la presentació de les factures o documents a què es refereix l'article 17 de l'Ordre de 3 d'octubre de 2017.

3. Les entitats beneficiàries han de presentar una certificació que acrediti que el 75% dels equipaments objecte de finançament de l'apartat 7.4.b.1r, 7.4.b.2n i 7.4.b.3r d'aquesta convocatòria han estat efectivament lliurats a les persones usuàries.

16. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció s'ha de fer en un sol moment una vegada s'hagi dictat la corresponent resolució i acreditat el compliment de la finalitat per la qual la subvenció ha estat atorgada i justificat la realització de l'actuació mitjançant la presentació de la documentació justificativa de l'article 17 de l'Ordre de 3 d'octubre de 2017.

17. Subcontractació

Els beneficiaris no poden subcontractar les activitats subvencionades.

18. Informació, comunicació i publicitat

Les entitats beneficiàries han d'incloure en els materials i equipament objecte de finançament el distintiu del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el de la Conselleria de Medi ambient i Territori amb la finalitat de donar difusió a la procedència dels ajuts.

19. Interposició de recursos

Contra els actes expressos derivats de la tramitació de les subvencions regulades mitjançant aquesta convocatòria es podrà interposar un recurs de reposició dins el termini d'un mes. Una vegada transcorregut aquest termini únicament es podrà interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici, si escau, del recurs extraordinari de revisió. Si l'acte no és exprés, el sol·licitant i altres possibles interessats poden interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia que, d'acord amb la normativa específica, es produeix l'acte presumpte; de conformitat amb l'article 124 Llei 39/2015.

 

Palma, 12 de setembre de 2022

El director general de Residus i Educació Ambiental Sebastià Sansó i Jaume

Conforme amb la proposta. En dict resolució

Palma, 30 de setembre de 2022

El conseller Miquel Mir Gual

 

ANNEX 1

MODEL DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA QUE HA D'ACOMPANYAR A LA SOL·LICITUD

Primer Model de sol·licitud de subvenció

La sol·licitud de subvenció per al finançament de les actuacions incloses en el marc de la «millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari» s'ajustarà al següent model.

ENTITAT SOL·LICITANT

Nom de l'entitat:

CIF:

Nom del representant legal:

NIF:

Adreça:

Localitat:

CP:

Província:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Adreça electrònica a l'efecte de notificacions:

 

DECLAR sota la meva responsabilitat:

 

1. Que totes les dades que contenen els impresos i els documents que s'aporten en aquesta sol·licitud són vertaderes.

2. Que les activitats proposades respectaran la normativa vigent i que, si s'escau, se sol·licitaran els permisos que corresponguin.

3. Que conec les obligacions que preveu el Text refós de la llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

4. Que conec que la presentació de la sol·licitud comporta l'acceptació de les prescripcions contingudes a la convocatòria corresponent i a les seves bases reguladores.

 

SOL·LICIT:

 

Que se'm concedeixi una subvenció per a l'actuació següent:

 

7.4.a Actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals mitjançant cubells domèstics i bosses compostables

□ 1er. Cubells domèstics de bioresidus

□ 2n. Bosses compostables d'ús domèstic

 

7.4.b Actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals per fomentar la separació i el reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant els seu compostatge domèstic i comunitari.

1er. Compostadors domèstics

2n. Compostadors comunitaris

3r. Cubells comunitaris de bioresidus

4t. Contenidors per a la via pública de bioresidus

 

Que, als efectes de la present sol·licitud:

 

□ M'OPOSO a que la Conselleria de Medi Ambient i Territori faci les consultes adients i obtingui de l'administració la documentació, dades o certificacions acreditatives de: estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

En cas d'oposició, aportaré els certificats necessaris per acreditar el compliment de les meves obligacions tributàries i amb la seguretat social juntament amb la sol·licitud i quan sigui requerit per a la tramitació de la subvenció.

Segon Documentació a acompanyar a la sol·licitud:

La documentació a acompanyar a la sol·licitud es classifica en documentació administrativa i documentació tècnica

 

A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

S'aporta

1. NIF o DNI del sol·licitant i de la persona que actuï en la seva representació.

 

2. Documentació necessària per acreditar la representació del sol·licitant.

 

3. En el cas que el sol·licitant sigui una administració pública, certificació del secretari de l'entitat pública acreditativa del càrrec que ostenta el sol·licitant i de la seva capacitat per a formular la sol·licitud.

 

4. En el cas de sol·licitants que desenvolupin activitats econòmiques, acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que haurà de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut.

 

5. En el cas de les empreses públiques, consorcis, mancomunitats de municipis o similars, fotocòpia del document constitutiu de l'entitat o dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent.

 

6. Declaració responsable, d'acord amb el model normalitzat que s'adjunta com apartat tercer d'aquest annex, relatiu a:

a) La no concurrència de les prohibicions que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.

b) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

c) La disposició de crèdit adequat i suficient per finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.

d) D'altres ajuts percebuts o sol·licitats per l'entitat per la mateixa finalitat que la subvenció sol·licitada en el mateix període

 

7. Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el cas d'oposició a que la Conselleria de Medi Ambient i Territori faci les consultes o comprovi el compliment de les obligacions.

 

 

B. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA

S'aporta

La documentació tècnica a aportar relativa als projectes és:

1. Títol

2. Justificació de l'actuació subvencionable

3. Objectius, població atesa

4. Situació actual i descripció de les actuacions a desenvolupar

5. Dates de realització i temporalització de l'actuació

6. Pressupost total i desglossat per activitats, amb indicació expressa de les despeses corresponents als conceptes subvencionables, així com de les ajudes o subvencions concedides per altres estaments públics o privats per a la realització de la mateixa actuació i també, si escau, els ingressos prevists per a l'execució de l'activitat.

 

 

Les sol·licituds presentades per a les actuacions incloses en els apartats 7.4.a. han d'indicar si:

□ Els cubells i les bosses compostables (apartats 7.4.a.1r i 7.4.a.2n) es destinen a una nova implantació de la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica.

□ Els cubells i les bosses compostables (apartats 7.4.a.1r i 7.4.a.2n) es destinen a una ampliació o millora de la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica.

□ Els cubells i les bosses compostables (apartats 7.4.a.1r i 7.4.a.2n) es cedeixen a la ciutadania per separar la fracció orgànica a les llars perquè la puguin dipositar als contenidors específics de la via pública.

 

Les sol·licituds presentades per a les actuacions incloses en els apartats 7.4.b.3r han d'indicar si:

□ Els cubells comunitaris (apartat 7.4.b.3r) es destinen a la recollida separada porta a porta de la fracció orgànica.

□ Els cubells comunitaris (apartat 7.4.b.3r) es destinen als gestors comunitaris per separar la fracció orgànica en els seus edificis o establiments (centres educatius, establiments turístics, restaurants, comerços, etc.) perquè la puguin dipositar als contenidors específics de la via pública.

 

Les sol·licituds presentades per a les actuacions incloses a l'apartat 7.4.b.4t han d'indicar si la recollida separada de la fracció orgànica es realitza mitjançant contenidors intel·ligents a la via pública que s'obrin amb targeta identificativa:

□ 

□ No

 

Tercer Declaració responsable a presentar amb la sol·licitud

_______________________________________________, amb NIF ____________________, com a representant legal de l'entitat ______________________________________________ amb CIF____________________________ que ha sol·licitat una subvenció per l'execució del projecte______________________________________________________________________________ __________________________________________________________ en el marc de la convocatòria de subvencions per al finançament de les actuacions incloses en el marc de la «millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari»

DECLAR:

1. Que l'entitat que represent no incorre en cap causa d'incompatibilitat per rebre la subvenció per a la millora de la gestió de la fracció orgànica dels residus municipals i el foment de la separació i reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari, d'acord amb l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Subvencions.

2. Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

3. Que disposa de crèdit adequat i suficient per finançar la part del pressupost que no cobreixi la subvenció sol·licitada.

4. Que, amb relació a altres ajuts sol·licitats o percebuts, per la mateixa finalitat i en el mateix període:

□ No ha rebut ni sol·licitat cap altre ajut per executar les mateixes actuacions que les proposades per l'execució del projecte pel qual es sol·licita la subvenció.

□ Ha rebut o sol·licitat les següents ajudes de les entitats públiques o privades que s'indiquen per executar actuacions amb la mateixa finalitat per a la qual es sol·licita la subvenció.

Entitat i nom de l'ajuda, si escau

Conceptes subvencionats

Import sol·licitat

Import atorgat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Que NO hi ha cap previsió d'altres ingressos per executar les activitats incloses al projecte subvencionable.

□ Que HI HA la previsió d'ingressos per un valor de _________________________ € procedents de

_______________________________________________ per executar les activitats incloses en el projecte subvencionable.

□ Que es compromet a comunicar a la Conselleria de Medi Ambient i Territori la sol·licitud o l'obtenció de qualsevol ajuda pública o privada per executar les activitats per a les quals he sol·licitat la subvenció en el termini màxim de tres dies hàbils des de la sol·licitud o l'obtenció de la subvenció i, en tot cas, abans de la finalització del termini de justificació o de presentació de la documentació per obtenir el pagament parcial.

I perquè consti, i als efectes de presentar-lo davant la conselleria de Medi Ambient i Territori, subscric aquesta declaració responsable, manifestant que autoritzo la cessió i tractament de les dades incloses a la sol·licitud i documentació, amb les finalitats relatives a aquesta subvenció.

_______________, ___ d_______________ de 202__

[Signatura]

 

ANNEX 2 Requisits tècnics de les despeses subvencionables

A. Actuacions de millora de la recollida separada de la fracció orgànica dels residus municipals:

a) Contenidors per a la via pública: els contenidors per a la recollida separada de bioresidus a la via pública hauran de ser, parcialment o totalment, de color marró o incorporar una identificació de color marró. La resistència dels contenidors serà l'equivalent al pes del contenidor ple de matèria orgànica i aquests han de permetre la incorporació de sistemes d'identificació i pesat. El contenidor inclourà una impressió permanent dels materials que poden ser dipositats al seu interior. S'inclouen també els sistemes de tancament electrònic que s'acompanyin amb sistemes d'identificació d'usuari i sistemes de tancament sense identificació (tancament amb clau).

b) Cubells comunitaris de bioresidus: cubells per a les comunitats de propietaris. El cub ha d'incorporar, com a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que es poden dipositar en el seu interior, i hauran de ser totalment o parcialment de color marró.

c) Bosses compostables d'ús domèstic: bosses compostables per a la recollida separada de la fracció orgànica que hauran de complir la norma UNE-EN 13432. Hauran d'incorporar, com a mínim, la identificació que són bosses compostables específiques per als residus orgànics.

d) Cubells domèstics de bioresidus: el cubell per a la recollida separada de bioresidus serà de tipus airejat i de color marró, total o parcialment. Haurà d'incorporar, com a mínim, la identificació (amb un adhesiu o serigrafia) dels materials que es poden dipositar al seu interior. S'inclouen també les galledes domèstics d'aportació a la via pública per a la recollida separada porta a porta de bioresidus a la via pública.

B. Actuacions per fomentar la separació i el reciclatge en origen dels bioresidus mitjançant el seu compostatge domèstic i comunitari:

a) Compostadors domèstics: Compostadors per habitatges unifamiliars amb jardí o hort en els quals es dipositin i es compostin els bioresidus.

b) Compostadors comunitaris: Compostadors per a zones comunitàries en les quals es dipositin i es compostin els bioresidus. En la quantia màxima finançable per als compostadors comunitaris es considera inclòs l'import dels airejadors, termòmetres i garbells.