Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s’aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears

    Número d'edicte 5311 - Pàgines 25467-25471

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s’aplica la previsió de l’article 117.2 de Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears respecte a l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització prèvia limitada

    Número d'edicte 5316 - Pàgines 25472-25483

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual s’aproven les prestacions econòmiques d’emergència per a la cobertura de necessitats bàsiques de les persones sol·licitants de protecció internacional i persones menors d’edat beneficiàries dels desplaçaments temporals procedents d’Ucraïna acollides en el territori de les Illes Balears

    Número d'edicte 5309 - Pàgines 25484-25489

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat

    Número d'edicte 5310 - Pàgines 25490-25514

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

    Número d'edicte 5287 - Pàgines 25515-25523

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es minora la quantitat de l’ajut en el marc de la convocatòria pública per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica adreçada a particulars, entitats sense ànim de lucre, empreses i associacions empresarials

    Número d'edicte 5288 - Pàgines 25524-25525

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a les persones treballadores per compte propi o autònoms que siguin titulars d’autorització de transport públic de mercaderies, residenciades a les Illes Balears, per promocionar l'ocupació autònoma i afavorir la sostenibilitat i pervivència d'aquests tipus de projectes empresarials afectats per l’increment del preu de l’energia

    Número d'edicte 5253 - Pàgines 25526-25532

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Acord del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre el recurs potestatiu de reposició, interposat per l'Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, contra l’acord de 27 de gener de 2022 del Ple de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears sobre la revisió de l’autorització ambiental integrada de la CT Eivissa, atesa la decisió d’execució de la comissió de 31 de juliol de 2017 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) d'acord a la directiva 2010/75/UE del Parlament Europeu i del Consell per a les grans instal·lacions de combustió (IPPC M 14/2019)

    Número d'edicte 5216 - Pàgines 25533-25536

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, i president del SOIB, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat adreçades a treballadors preferentment desocupats (SOIB Formació no CP per a desocupats), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 5278 - Pàgines 25537-25562

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMASERVEI D'OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball i president del Servei d’Ocupació de les Illes Balears per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per finançar especialitats formatives de certificats de professionalitat adreçades a treballadors preferentment desocupats («SOIB Formació: CP per a desocupats»), per al període 2022-2025

    Número d'edicte 5279 - Pàgines 25563-25606

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Resolució de sol·licituds de la convocatòria extraordinaria d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seves cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges, cofinançades pel Govern de les Illes Balears (relació 5)

    Número d'edicte 5304 - Pàgines 25607-25609

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAFUNDACIÓ MALLORCA TURISME

   • Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’estableixen les condicions per subscriure contractes de patrocini menors per a projectes que generin un retorn publicitari per a la Fundació a realitzar en el període del 16 de setembre a 31 de desembre 2022

    Número d'edicte 5277 - Pàgines 25610-25625

  • AJUNTAMENT DE CAPDEPERA

   • Acord del Ple de l'Ajuntament de Capdepera de data 2 de juny de 2022 d'aprovació de la modificació de la unitat de platges i creació del lloc de feina i la fitxa oficial de platges

    Número d'edicte 4897 - Pàgines 25626-25628