Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

 • Subsecció segona. Altres anuncis oficials

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 2020/04607E relatiu al projecte bàsic de construcció i execució d’una piscina al carrer Dr. Fleming, 4, al terme municipal de Ciutadella, a zona de policia

    Número de registre 4114 - Pàgina 25629

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I TERRITORI

   • Informació Pública de l'expedient 627/2020 relativa al projecte bàsic d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge i piscina a sòl rústic, al polígon 3, parcel·la 202. TM Alcúdia a zona de policia

    Número de registre 4521 - Pàgina 25630

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2015/00000045L

    Número de registre 5021 - Pàgina 25631

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00022407V

    Número de registre 5022 - Pàgina 25632

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013731N

    Número de registre 5023 - Pàgina 25633

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00013553H

    Número de registre 5024 - Pàgina 25634

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2021/00001898G

    Número de registre 5027 - Pàgina 25635

  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Informació pública en relació al procediment administratiu d’obres a sòl rústic núm. 2019/00015158K

    Número de registre 5031 - Pàgina 25636

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAAGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA

   • Aprovació inicial de l’expedient núm. 2/2022 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca de l’exercici de 2022, per concessió de crèdit extraordinari (CE 01/2022)

    Número de registre 5282 - Pàgina 25637

  • ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTATDIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL

   • Subhasta d’armes de la Zona / Comandància de la Guàrdia Civil de Illes Balears

    Número de registre 5263 - Pàgina 25638

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació inicial modificació de crèdit nº 4/2022, Ajuntament de Costitx

    Número de registre 5276 - Pàgina 25639

  • AJUNTAMENT D'EIVISSA

   • Decret correcció errors extracte resolució convocatòria Participació Ciutadana

    Número de registre 5305 - Pàgina 25640

  • AJUNTAMENT DE FELANITX

   • Anunci d’informació pública. Proposta d’estructura de costos i fórmules de revisió de preus del LOT 1 i del LOT 3 del contracte de serveis de recollida, transport de residus i neteja viària del terme municipal de Felanitx

    Número de registre 5281 - Pàgina 25641

  • AJUNTAMENT DE MAÓ

   • Llistat provisional de les persones admeses i les persones en llista d’espera, per a les activitats del programa Estiu Jove 2022 del Servei de Joventut de l’Ajuntament de Maó

    Número de registre 5296 - Pàgines 25642-25645

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Secció de Gestió. Notificació tercers interessats interposició recurs contenciós administratiu, Procediment Abreujat 250/2022 Jutjat contenciós administratiu núm. 1, contra el Decret AJT 202201513 de 4 de febrer de 2022 pel qual s’inadmet a tràmit el recurs de reposició contra el Decret AJT202118805 de 4 d’octubre de 2021 de la Policia Comunitària, en virtut del qual es desestima el dret del recurrent a la percepció dels complements de flexibilitat horària amb renúncia a dia lliure i reforç de cap de setmana i festius

    Número de registre 5289 - Pàgina 25646

  • AJUNTAMENT DE SÓLLER

   • Aprovació inicial de l'expedient 3666/2022 de modificació de crèdits per crèdit extraordinari a càrrec del romanent de tresoreria

    Número de registre 5292 - Pàgina 25647