Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

CONSELL DE GOVERN

Núm. 347038
Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 33.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà de procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, els quals s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, competència i publicitat, i s'han d'establir amb la negociació prèvia en les meses corresponents.

En l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears encara no s'han dictat disposicions reglamentàries que regulin la selecció i la provisió del personal estatutari, per la qual cosa segueix vigent amb rang reglamentari el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'apartat primer c) de la disposició transitòria sisena de l'estatut marc.

Davant la falta d'una disposició reglamentària o d'una regulació general del Servei de Salut, el sistema de selecció de personal estatutari temporal es va regular en les diferents gerències territorials per mitjà de pactes específics, que no tenen procediments ni barems de mèrits homogenis.

Per superar les manques anteriors es va aprovar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la borsa general de treball per al personal estatutari temporal del Servei de Salut (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014, publicat en el BOIB núm. 39, de 22 de març de 2014). Aquest Acord tenia la intenció de ser un instrument global i homogeni per regular la selecció del personal estatutari temporal en l'àmbit del Servei de Salut, amb l'objecte de garantir que la selecció d'aquest personal s'efectués per procediments que permetessin la màxima agilitat en la selecció, i amb ple respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat al fet que fa referència l'article 33.1 de la Llei 55/2003. D'aquesta manera es va instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria professional i especialitat.

Havent transcorregut un temps des que es va aprovar aquest Acord, l'experiència acumulada va aconsellar introduir modificacions en la regulació establerta, motiu pel qual l'Acord aprovat en 2014 va ser substituït per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016.

No obstant això, després de diversos anys en vigor s'ha apreciat que alguns dels seus apartats requereixen una nova reformulació per millorar el seu contingut i adaptar-lo a les necessitats de les gerències encarregades d'aplicar-lo i per introduir major agilitat al procés de selecció de personal temporal. Així doncs, es pretén introduir algunes modificacions d'índole tècnica, tot i que es mantenen la filosofia i pràcticament intactes els aspectes essencials de l'acord original. Malgrat això, hi ha raons lligades al principi de seguretat jurídica que aconsellen presentar formalment el text resultant com un nou acord que prevegi diverses modificacions, de manera que es reculli en una única disposició tots els aspectes que concerneixen a la selecció del personal estatutari temporal del Serveis de Salut.

Per tot això, de conformitat amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003 i amb la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut, el 13 de maig de 2022 la Mesa Sectorial de Sanitat de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va adoptar un acord pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat.

D'altra banda, l'article 38 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic disposa que els acords que versin sobre matèries que siguin competència del consell de govern d'una comunitat autònoma requereixen l'aprovació expressa i formal d'aquest òrgan perquè tenguin validesa i eficàcia.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera de Salut i Consum, en la sessió de 20 de juny de 2022, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

Primer. Ratificar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

Segon. Ordenar que es publiqui íntegrament aquest Acord, que s'annexa, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i determinar que entra en vigor l'endemà de la seva publicació.

 

Palma, 20 de juny de 2022

La secretària del Consell de Govern Mercedes Garrido Rodríguez

 

ANNEX

Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat

Parts

Per part de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la directora general de Funció Pública i el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, en virtut de l'article 2 de l'annex Reglament d'organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per la part social, els representants de les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat que figuren com a signants d'aquest acord.

Antecedents

1. L'article 33.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà de procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, els quals s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, competència i publicitat, i s'han d'establir amb la negociació prèvia en les meses corresponents.

2. En l'àmbit del Servei de Salut encara no s'han dictat disposicions reglamentàries que regulin la selecció i la provisió del personal estatutari, per la qual cosa segueix vigent amb rang reglamentari el Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places a les institucions sanitàries de la Seguretat Social, d'acord amb el que estableix l'apartat primer c) de la disposició transitòria sisena de l'estatut marc.

3. Davant la falta d'una disposició reglamentària o d'una regulació general del Servei de Salut, el sistema de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut es va regular en les diferents gerències territorials per mitjà de pactes específics que no tenen procediments ni barems de mèrits homogenis.

4. Per superar les mancances anteriors es va aprovar l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 pel qual es regula la borsa general de feina per al personal estatutari temporal del Servei de Salut (ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014, publicat en el BOIB núm. 39, de 22 de març de 2014). Aquest Acord tenia la intenció de ser un instrument global i homogeni per regular la selecció del personal estatutari temporal en l'àmbit del Servei de Salut, amb l'objecte de garantir que la selecció d'aquest personal s'efectuàs per procediments que permetessin la màxima agilitat en la selecció, i amb ple respecte als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat a què fa referència l'article 33.1 de la Llei 55/2003. D'aquesta manera es va instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria professional i especialitat.

5. Havent transcorregut un temps des que es va aprovar aquest Acord, l'experiència acumulada va aconsellar introduir modificacions en la regulació establerta, motiu pel qual l'Acord aprovat en 2014 va ser substituït per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016.

6. No obstant això, després de diversos anys en vigor, s'ha apreciat que alguns dels seus apartats requereixen una nova reformulació per millorar-ne el contingut i adaptar-lo a les necessitats de les gerències encarregades d'aplicar-lo, i també per introduir major agilitat al procés de selecció de personal temporal.

 

7. Així doncs, aquest acord introdueix algunes modificacions d'índole tècnica, tot i que es mantenen la filosofia i pràcticament intactes els aspectes essencials de l'acord original. Malgrat això, hi ha raons lligades al principi de seguretat jurídica que aconsellen presentar formalment el text resultant com un nou acord que prevegi diverses modificacions, de manera que es reculli en una única disposició tots els aspectes que concerneixen a la selecció del personal estatutari temporal del Serveis de Salut.

Per tot això, d'acord amb l'article 80.1 de la Llei 55/2003, les parts que integram la Mesa Sectorial de Sanitat ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària i acordam subscriure el següent

 

ACORD

Capítol I Disposicions generals

1. Objecte

Aquest acord té per objecte regular la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació d'una borsa única de feina per a cada categoria i especialitat, a l'efecte d'establir uns criteris de selecció únics i homogenis que conciliïn els principis d'igualtat, mèrit i capacitat amb la necessària agilitat que requereix la selecció de personal estatutari temporal i que reconeix l'article 33 de la Llei 55/2003.

2. Àmbit d'aplicació

2.1. Aquest acord és aplicable a tots els procediments de selecció de personal estatutari temporal per cobrir places bàsiques i funcions de totes les categories professionals i especialitats del Servei de Salut.

2.2. Aquest acord és aplicable fins que, després de la negociació prèvia en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat, s'aprovi i es publiqui la disposició reglamentària que reguli el procediment de selecció del personal estatutari del Servei de Salut.

2.3. Les disposicions que conté aquest acord s'integraran en la regulació global en matèria de selecció del personal, mobilitat, cessaments i altres matèries relacionades que s'estableixin en l'àmbit del Servei de Salut.

 

Capítol II Règim jurídic de les borses de feina

3. Organització i estructura de les borses de feina

3.1. Les borses de feina del personal estatutari temporal del Servei de Salut són úniques per a tot aquest organisme i inclouen totes les categories i especialitats de personal estatutari existents i les que l'òrgan competent pugui crear quan hi hagi necessitat d'acudir a un nomenament estatutari de caràcter temporal.

3.2. Les borses de feina s'han d'estructurar en categories, i dins de cada borsa hi pot haver especialitats. Cada borsa de feina ha d'incorporar un àmbit territorial i un àmbit funcional de gestió. L'àmbit territorial està determinat pels Serveis Centrals i per cadascuna de les diferents gerències territorials que integren el Servei de Salut. En els casos en què sigui possible, els aspirants poden escollir el sector sanitari i, si escau, de manera addicional i voluntària la unitat específica on vulguin prestar serveis (entre les enumerades en el punt 28), sempre que compleixin els requisits a aquest efecte. L'àmbit funcional permet a cada aspirant escollir entre els diferents nivells assistencials (atenció primària o atenció hospitalària).

3.3. Les borses de feina també introdueixen l'opció d'escollir la modalitat de nomenament temporal, per la qual cosa el punt 18 d'aquest acord classifica els tipus de nomenament temporals de l'article 9 de la Llei 55/2003 en «nomenaments temporals interins», «nomenaments temporals de durada llarga», «nomenaments temporals de durada curta» i «nomenaments temporals de cobertura urgent». De conformitat amb la norma bàsica estatal, l'acord també permet que els nomenaments siguin a jornada completa o a jornada parcial.

4. Sistema selectiu de les borses de feina

4.1. El sistema selectiu de les borses de feina és, com a norma general, el concurs de mèrits, valorats per la Unitat de Borsa Única adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut, sense perjudici de les particularitats que en el capítol III s'indiquen per a determinades categories i especialitats.

4.2. La borsa de feina de personal estatutari temporal ha de complir totes les exigències i condicions que preveu per a aquest tipus de suports la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4.3. El fet de figurar en la llista d'aspirants admesos ordenats segons la puntuació obtinguda després de la valoració dels mèrits i complint els requisits solament genera el dret a ser inclòs en la base de dades de les borses de feina del personal estatutari temporal del Servei de Salut.

44. Per raons d'índole material o tècnica, el director general del Servei de Salut pot encomanar determinats tràmits i/o activitats derivades de l'aplicació d'aquest acord a les gerències territorials o a altres unitats administratives.

5. Règim de funcionament de les borses de feina

5.1. La borsa de feina general del personal estatutari temporal del Servei de Salut ha d'estar permanentment oberta per poder incloure nous aspirants i aportar nous mèrits.

5.2. Les borses de feina s'actualitzaran periòdicament per mitjà d'un sistema de talls a fi de disposar de llistes d'aspirants actualitzades. Aquests talls serviran per incloure-hi els nous aspirants i afegir nous mèrits que aportin els ja inscrits. A més, s'empraran per incorporar els canvis normatius i les modificacions pactades. Igualment s'hi faran les correccions dels errors que s'hagin detectat i s'aplicaran les adaptacions dels criteris de barems que s'hagin produït per als nous mèrits aportats.

Per tant, sense perjudici que les borses estiguin permanentment obertes, les modificacions fetes pels aspirants no tenen efecte fins que es publiquin les noves llistes després del tall d'actualització corresponent.

Els talls tendiran a ser de caràcter anual, sense perjudici d'allò que s'estableix en el punt 15.3.

5.3. La situació de «disponible» o «no disponible» i la resta de les preferències que cada aspirant cursi es poden modificar en qualsevol moment i seran efectives el primer dia del mes següent. Les modificacions tindran validesa fins que es produeixi un nou canvi en elles, amb les especificacions indicades en el punt 21.4.

5.4. Els aspirants poden modificar les seves dades personals en qualsevol moment.

6. Òrgans competents per gestionar les borses de feina

6.1. La gestió de la borsa és centralitzada, si bé, amb caràcter general, estan descentralitzades les activitats necessàries per fer les crides per cobrir els nomenaments temporals. La gestió centralitzada de la borsa correspon a la Unitat de Borsa Única, adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut, i les activitats necessàries per fer les crides està encomanada a cadascuna de les unitats competents en matèria de personal adscrites als Serveis Centrals i a cadascuna de les gerències territorials del Servei de Salut.

6.2. Abans d'efectuar els nomenaments temporals, el Servei de Salut ha de sol·licitar i obtenir les autoritzacions que la normativa vigent estableixi tenint en compte les peculiaritats del Servei de Salut.

7. Període de prova

El personal estatutari temporal està subjecte al període de prova que per a cada grup de classificació estableix l'article 33.2 de la Llei 55/2003.

8. Característiques especials de la borsa de feina general del personal estatutari temporal del Servei de Salut

8.1. Les borses de feina poden incloure regles especials de funcionament quan es tracti de nomenaments temporals en unitats de característiques específiques, que requereixin acreditar una formació o un període mínim d'experiència prèvia, en els termes que es regulen en el capítol III.

8.2. En el capítol III es regulen els procediments especials que modulen la selecció del personal de determinades categories professionals i especialitats.

8.3. A les seleccions efectuades de conformitat amb els procediments especials prevists en el capítol III els és aplicable el relacionat amb el funcionament de les borses (preferències, sistema de trucades, disponibilitat, causes justificades de renúncia, exclusions, etc.) sempre que sigui compatible amb les característiques específiques d'aquests procediments especials.

9. Requisits d'accés

9.1. Per poder ser seleccionat com a personal estatutari temporal del Servei de Salut és necessari complir els requisits següents:

a. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'espai econòmic europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar igualment, en sigui quina sigui la nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones amb nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els de el cònjuge sempre que no estiguin separats de dret o siguin menors de vint-i-un anys o superin aquesta edat i siguin dependents.

b. Tenir la titulació exigida en la convocatòria. En els casos de titulacions estrangeres, és necessari que l'aspirant acrediti l'homologació o reconeixement del títol a càrrec del Ministeri competent en matèria d'educació o d'universitats, si escau.

c. Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit s'ha d'acreditar amb un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Servei de Salut.

d. Tenir setze anys complerts i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

e. Acreditar el nivell de català establert per la legislació vigent que regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut. Per als processos selectius convocats amb posterioritat a la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, l'aspirant que no pugui acreditar aquest requisit en la data de tall quedarà en la situació de «no disponible» fins a la data en què acrediti que compleix el requisit. No obstant això, els punts que li puguin correspondre en l'àrea de mèrits referida a coneixements orals i escrits de català no se sumaran en el seu expedient fins a la següent actualització de la borsa.

f. Els aspirants que siguin ciutadans de països on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el coneixement del castellà presentant un títol o diploma del nivell B1 (o d'un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics, sempre que no hagin pogut complir el requisit establert en l'apartat anterior.

g. No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial, ni estar inhabilitat per accedir al cos o a l'escala de funcionari o per exercir funcions similars a les que s'exerceixen en el cas del personal laboral en què hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni pot haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

h. Cursar la inscripció telemàtica en la forma i en els terminis previstos en la convocatòria de la categoria en què participi.

i. Pagar la taxa establerta quan ho exigeixi la legislació vigent.

j. No incórrer, en el moment del nomenament, en una causa d'incompatibilitat d'acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

k. No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa.

l. No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en el Sistema Nacional de Salut.

9.2. Els requisits exigits s'han de complir en la data en què l'aspirant presenti telemàticament la sol·licitud per participar en el procés selectiu i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu i en el moment de cada nomenament (a excepció de la capacitat funcional, que s'ha d'acreditar en el moment del nomenament). Els requisits s'han d'acreditar en els termes establerts en la convocatòria i s'han de mantenir durant tota la vigència del nomenament o nomenaments.

9.3. Si bé els requisits s'han de complir en el moment de presentar telemàticament la sol·licitud, excepcionalment si a un aspirant se li reconeix una discapacitat igual o superior al 33 % en pot informar en qualsevol moment i aquesta circumstància es pot fer efectiva en el moment de la gestió de les crides des de la data de la justificació de tal situació en la Unitat de Borsa Única, sense esperar a la següent actualització de la borsa, sempre que sigui compatible amb l'acompliment de les funcions del lloc de feina ofert i segons el que preveu el punt 10 d'aquest acord, relatiu a l'accés a les borses de feina de les persones amb alguna discapacitat.

10. Accés a les borses de feina de les persones amb alguna discapacitat

10.1. Es reserva un contingent del 7 % dels nomenaments que s'ofereixin en cada categoria per a persones amb alguna discapacitat d'un grau igual o superior al 33 %, sempre que compleixin els requisits de la convocatòria, acreditin el grau de discapacitat al·legat i la compatibilitat amb l'acompliment de les funcions del lloc de feina ofert. Aquestes persones figuraran en la llista de la borsa general per ordre de la puntuació obtinguda aplicant el barem de mèrits aprovat per aquest acord.

10.2. En les categories que la Comissió de Seguiment determini perquè hi hagi llocs que estan adaptats o pels quals aquestes persones siguin aptes, es crearà un torn específic i es confeccionarà la llista d'aspirants amb alguna discapacitat, a qui se'ls oferirà el nomenament número 13 i així successivament cada múltiple de 13. En el cas que no s'accepti, mentre hi hagi aspirants es passarà al següent aspirant amb discapacitat de la llista, i així successivament fins que el nomenament s'accepti o la llista s'exhaureixi.

10.3. Així mateix, amb l'acord previ en la Comissió de Seguiment es determinaran les places que es puguin oferir per cobrir-les amb persones que acreditin alguna discapacitat intel·lectual, tal com disposa l'article 59 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic ―aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre―, sempre que sigui compatible amb l'acompliment de les funcions del lloc de feina ofert.

11. Convocatòria de les borses de feina

11.1. Procés ordinari de creació de les borses de feina:

a. La creació de les borses de feina de cadascuna de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut s'ha de fer per mitjà d'una convocatòria publicada en una resolució del director general del Servei de Salut. Abans de publicar-la és necessari informar d'aquesta convocatòria les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment.

b. Quan ho exigeixi la normativa vigent i tenint en compte les peculiaritats del Servei de Salut, abans de publicar la convocatòria aquest ha de sol·licitar i obtenir l'autorització de la direcció general competent en matèria de funció pública.

c. A l'efecte de publicitat, s'ha de publicar la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es).

11.2. Borses de feina preferents:

a. Amb caràcter general, una vegada finalitzats els processos selectius de personal estatutari fix convocats pel Servei de Salut amb posterioritat a l'entrada en vigor d'aquest acord es constituiran borses de feina preferent per nomenar personal estatutari temporal.

b. En relació amb el personal estatutari sanitari, la constitució de borses preferents derivada dels processos selectius per a personal estatutari fix ha d'estar expressament prevista en la convocatòria corresponent i hi ha d'haver estat aprovada prèviament per unanimitat en el si de la Mesa Sectorial de Sanitat.

c. La vigència d'aquestes borses de feina preferents ha de ser, com a màxim, de dos anys, tret que la Comissió de Seguiment aprovi per majoria ampliar-ne la vigència.

d. Aquestes borses preferents estaran integrades per les persones que hagin participat efectivament en el procés selectiu, en les quals han de figurar en l'ordre de prelació corresponent segons el resultat del procés selectiu.

e. Els aspirants seran integrats d'ofici en aquestes borses preferents, tret que s'hi oposin expressament.

f. En el moment de la integració d'ofici s'establirà un termini de set dies hàbils perquè els aspirants puguin escollir l'àmbit territorial, el sector sanitari i, si escau ─de manera addicional i voluntària─, la unitat específica on vulguin prestar servei, sempre que compleixin els requisits establerts en el punt 28, a més de la modalitat del nomenament temporal (interí, de durada llarga, de durada curta, de cobertura urgent, de jornada completa o jornada parcial), d'acord amb el que preveu aquest acord. Si els aspirants no es pronuncien sobre aquests aspectes dins del termini indicat, se'ls assignaran les preferències d'ofici amb la màxima disponibilitat possible.

g. Sense perjudici de tot això, no es duran a terme la integració ni el nomenament posterior si no s'acredita que es compleixen els requisits d'accés a l'ocupació pública o si un aspirant ha estat exclòs de la borsa de la categoria afectada per qualsevol causa.

h. El funcionament d'aquestes borses de feina preferent es regeix per allò que estableixen el punt 19 i els següents d'aquest acord, sense perjudici de la convocatòria ordinària de la categoria en la borsa única.

12. Inscripcions

12.1. Els aspirant a formar part de les borses de feina de personal estatutari temporal del Servei de Salut s'han d'inscriure telemàticament per mitjà del web del Servei de Salut. A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, en cada gerència territorial hi haurà una unitat de suport per facilitar a tots els aspirants l'ús de l'eina informàtica per formalitzar la inscripció en la borsa.

12.2. És necessari cursar telemàticament una inscripció per a cada borsa de feina, en la qual cal consignar totes les dades que la resolució de convocatòria de cada categoria determini com a obligatoris. Els aspirants es poden inscriure en les categories i especialitats que vulguin. Quant a les seves preferències, han de seleccionar l'àmbit territorial (Serveis Centrals i/o gerències territorials), el sector sanitari i, si ho volen, una unitat específica. També poden escollir el nivell assistencial —atenció primària o atenció hospitalària— i la modalitat del nomenament entre les previstes en el punt 18 . Igualment poden optar entre un nomenament temporal a jornada completa o a jornada parcial.

12.3. Els aspirants són responsables de la veracitat de les dades i dels mèrits al·legats. Amb les dades consignades en la inscripció s'elaborarà la llista provisional d'aspirants admesos en la borsa de feina de personal estatutari temporal de cada categoria professional i especialitat.

12.4. Es requerirà als aspirants la documentació que justifiqui els requisits i acrediti els mèrits que s'hagin de valorar per mitjà del web del Servei de Salut en el moment i en la forma que la convocatòria hagi establert.

12.5. Els títols i els mèrits aportats que s'hagin expedit en una llengua diferent a qualsevol de les oficials de les Illes Balears han d'estar traduïts convenientment per un organisme oficial competent.

13. Barems de mèrits

13.1. Per confeccionar les borses derivades de l'aprovació d'aquest acord s'aplicaran uns barems, la configuració dels quals ha de respectar l'estructura i el pes dels blocs indicats en l'annex 1, els quals han de ser negociats prèviament amb les organitzacions sindicals.

13.2. Els barems han de donar un pes específic addicional en el total de la puntuació en la borsa al fet d'haver superat algun exercici de la fase d'oposició de l'últim procés selectiu de personal estatutari fix de cada categoria i especialitat convocat pel Servei de Salut amb posterioritat a la data en què va entrar en vigor l'anterior Acord de Borsa Única, publicat en el BOIB núm. 149, de 26 de novembre de 2016.

Aquest pes addicional pot ser de 24 punts com a màxim. El càlcul d'aquesta puntuació addicional serà el resultat de dividir els 24 punts entre el nombre de proves o exercicis que consti la fase d'oposició. Al valor obtingut i per a cadascuna de les proves o exercicis s'aplicarà una regla de tres, considerant que la màxima puntuació serà per a l'aspirant que hagi obtingut la puntuació màxima establerta en la convocatòria del concurs oposició. El càlcul es farà segons el que s'estableix en l'annex 2.

Aquesta puntuació addicional s'aplicarà a tots els aspirants que hagin superat alguna prova de la fase d'oposició una vegada que hagi finalitzat, és a dir, una vegada que s'hagi publicat la resolució per la qual s'aproven les llistes definitives d'aspirants que han superat cadascuna de les proves d'aquesta fase.

Els punts addicionals corresponents segons el càlcul indicat en els paràgrafs anteriors se sumaran a la puntuació final de l'aspirant en el moment de publicar-se la convocatòria de la categoria en la borsa única o en el moment de fer un nou tall d'actualització de mèrits de la categoria convocada prèviament en la borsa única.

En cas de noves convocatòries d'oposicions, només es computarà l'últim procés selectiu. En aquest sentit, es farà la corresponent regularització de puntuació en el següent tall d'actualització de mèrits i s'anul·laran els punts addicionals que s'hagin pogut obtenir en processos selectius anteriors.

Aquest apartat 13.2 només és aplicable en els supòsits en què no es generin borses de feina preferents.

14. Llistes provisionals i definitives d'admesos i exclosos

14.1. Una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els mèrits, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per fer pública en el web del Servei de Salut les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos de la borsa de treball de la categoria i de l'especialitat respectives, indicant les causes de l'exclusió.

14.2. Els exclosos poden presentar al·legacions contra aquesta resolució dins del termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. Han de dirigir les al·legacions a la Unitat de Borsa Única per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

14.3. Una vegada vençut el termini per presentar al·legacions, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà també en el web del Servei de Salut — amb la qual s'estimaran o desestimaran les al·legacions i s'establiran la llista definitiva d'aspirants admesos i d'exclosos de la borsa de treball, subjecta a l'acreditació posterior dels requisits exigits per aquest acord.

14.4. La resolució per la qual s'aprovi la llista definitiva d'aspirants i d'exclosos contindrà la puntuació resultant de l'autovaloració dels mèrits dels aspirants, que tindrà caràcter merament informatiu, sense perjudici que es pugui tenir en consideració per als talls de valoració. Contra les puntuacions d'aquesta llista no es pot presentar al·legacions ni interposar cap recurs.

15. Períodes de valoració i actualització de mèrits

15.1. En els termes que la convocatòria estableixi, per mitjà del web del Servei de Salut es requerirà als aspirants de cadascuna de les convocatòries concretes que presentin la documentació que acredita que compleixen els requisits i els mèrits al·legats.

15.2. Amb la finalitat de disposar d'una base de dades actualitzada de la borsa de feina, sempre que sigui possible es farà com a mínim un tall anual per incloure nous aspirants i actualitzar els mèrits.

15.3. El Servei de Salut ha d'informar periòdicament la Comissió de Seguiment sobre les dates previstes en què farà el tall per actualitzar els mèrits. En les borses de feina en què sigui possible, l'actualització s'ha de fer una vegada finalitzat el període de formació o residència en les Illes Balears d'aquestes categories i/o especialitats.

15.4. En la publicació en què es determini el nou tall d'actualització de mèrits s'incorporaran els canvis normatius, les modificacions pactades i, si escau, la revisió de tots els requisits que han de complir els aspirants.

15.5. Causaran baixa en el sistema els exclosos en un tall anterior per no haver acreditat documentalment el compliment dels requisits i hagin estat instats a acreditar-lo en el seu moment i que siguin instats de nou a acreditar-lo en l'actualització següent i tampoc l'acreditin, sense perjudici que es puguin reincorporar en talls posteriors a instàncies de cadascú.

15.6. A proposta de qualsevol dels membres de la Mesa Sectorial de Sanitat o de la Comissió de Seguiment de l'Acord de Borsa Única es pot negociar incrementar el nombre d'actualitzacions anuals que es fan en qualsevol categoria o especialitat i/o establir una data fixa de tall anual per a cada categoria i especialitat.

15.7. Els talls o actualitzacions de les borses es notifiquen per mitjà d'una resolució del director general que s'ha de publicar en el web del Servei de Salut, en la qual s'obrirà un període d'inscripció de nous aspirants i per afegir mèrits. El termini d'aquest període serà la data que es tindrà en compte a l'efecte de comprovació dels requisits i de valoració de nous mèrits.

16. Aportació de la documentació

16.1. Com a norma general, en la convocatòria inicial de la categoria es valoraran els mèrits de tots els aspirants. No obstant això, en funció de les necessitats previsibles de contractació de cada categoria es podrà determinar una valoració parcial, havent-ne informat prèviament la Comissió de Seguiment.

Així doncs, amb la finalitat de disposar d'un nombre suficient d'aspirants per satisfer les necessitats de nomenaments temporals, la resolució amb la qual s'aprovin les llistes definitives podrà indicar també la puntuació de l'autovaloració a partir de la qual els aspirants han de presentar la documentació corresponent.

16.2. Per establir, si escau, el nombre d'aspirants que han de presentar la documentació, en la resolució es preveurà el nombre de nomenaments temporals de la categoria durant un any i els incrementarà un 50 %, i aquest serà el nombre d'aspirants a qui es requerirà la documentació. La resta quedarà com a romanent pendent de valoració.

16.3. Aquests aspirants hauran de presentar en el termini establert la documentació que acrediti els requisits i els mèrits al·legats en l'autovaloració, a més d'una declaració jurada que avali la veracitat de la documentació presentada. La documentació s'haurà de presentar-se de la manera indicada en cada convocatòria o, si escau, de la manera prevista en les diferents resolucions d'actualització.

16.4. L'aspirant estarà obligat a presentar els originals de la documentació aportada en qualsevol moment a requeriment de l'Administració, que farà controls periòdics i mostrejos per evitar que es presentin documents erronis o fraudulents.

16.5. Una vegada duita a terme la valoració, si s'observa que hi ha aspirants amb una puntuació menor a l'establerta per fer el tall, seran recol·locats juntament amb la resta dels aspirants romanents.

16.6. Els aspirants a qui s'hagi instat a presentar la documentació i no ho hagin fet seran exclosos de la borsa juntament amb els aspirants que no compleixin els requisits.

16.7. Si s'exhaureix la llista d'aspirants valorats o es preveu que s'exhaurirà en breu i sempre que quedin aspirants romanents en la borsa sense valorar, la Unitat de Borsa Única publicarà en el web del Servei de Salut una resolució amb la qual se sol·licitarà a aquests aspirants romanents que aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits, respectant l'ordre decreixent de la puntuació i depenent de les necessitats sobrevingudes de nomenaments temporals. En aquella resolució s'indicaran els intervals d'aspirants a qui s'insta a aportar la documentació i el termini per presentar-la, que pot ser reduït a la meitat del termini per a la primera aportació de documentació. Se n'informarà la Comissió de Seguiment.

16.8. A causa de les dificultats específiques per obtenir aspirants disponibles a Menorca, Eivissa i Formentera, si s'exhaureix la llista d'aspirants valorats per a aquestes illes es podrà ampliar la llista amb els aspirants de la llista romanent que hagin seleccionat aquestes illes com a preferents, respectant la puntuació i solament per cobrir places en aquestes gerències. Per establir el nombre d'aspirants es tindran en compte les necessitats de cobertura de les gerències afectades i s'incrementaran un 50 %. En aquest cas, es publicarà una resolució per instar aquests aspirants a presentar la documentació en el termini establert, que pot ser reduït a la meitat del termini per a la primera aportació de documentació.

16.9. Si una categoria o especialitat presenta un dèficit de professionals, es valoraran tots els aspirants.

16.10. En el marc del Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures per a la simplificació documental dels procediments administratius, les convocatòries poden preveure que els aspirants no hagin d'aportar documentació que ja hagin presentat amb la mateixa fi en un període de valoració anterior, o bé un altre tipus de documentació que el propi Servei de Salut pugui generar o que ja figuri en est aquest.

16.11. Quan se sospiti de la falsedat de la documentació aportada per un aspirant, l'Administració n'informarà el Ministeri Fiscal i aquest aspirant quedarà provisionalment exclòs del procés de selecció. Si es confirma la falsedat, l'exclusió tindrà una durada de cinc anys; en canvi, si no es ratifica, aquest aspirant quedarà inclòs immediatament en la borsa.

17. Llistes d'aspirants de la borsa de feina

17.1. Tenint en compte la documentació presentada i quan s'hagi comprovat que es compleixen els requisits i s'han acreditat els mèrits al·legats, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional de puntuacions dels mèrits dels aspirants i una llista definitiva dels exclosos per no acreditar els requisits. Alhora se n'ha d'informar les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment.

17.2. En la llista provisional s'indicarà la puntuació total obtinguda per cada aspirant. No obstant això, cada aspirant podrà veure el detall de la puntuació en la Web del Candidat.

17.3. Segons disposa el punt 16.5, si no s'ha valorat la totalitat dels aspirants sinó només els qui hagin superat una puntuació, determinada i es constata que la puntuació obtinguda és inferior a la mínima exigida, aquesta resolució amb la llista provisional de puntuacions ─i, si escau, la llista definitiva posterior─ determinarà que aquests aspirants tornin a la llista de romanents.

17.4. Els interessats poden presentar al·legacions contra aquesta resolució en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. No es tindran en compte les al·legacions amb què s'aporti documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats dins del període establert.

17.5. Finalment, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per publicar la llista definitiva de puntuacions (o la tornada d'aspirants a la llista romanent), amb al que es donaran per contestades les al·legacions presentades a la llista provisional.

17.6. Si en la llista definitiva d'una categoria figuren aspirants amb la mateixa puntuació global, s'utilitzaran els serveis prestats com a criteri de desempat; si l'empat persisteix, se seleccionarà a l'aspirant la lletra inicial del qual del primer llinatge sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

17.7. Una vegada actualitzada la borsa, la Unitat de Borsa Única facilitarà a totes les gerències territorials que puguin accedir a ella i la publicarà en el web del Servei de Salut. Les actualitzacions de les llistes de les borses de feina tenen efectes des de l'endemà de la data de publicació, encara que no afectaran les seleccions tramitades amb anterioritat.

17.8. La Comissió de Seguiment farà periòdicament un sorteig públic per determinar la lletra que s'emprarà com a criteri de desempat al que es refereix el punt 17.6 i per a la resta dels casos en què aquest acord regula aquest criteri. A fi de donar publicitat al resultat obtingut, es publicarà en el web del Servei de Salut.

17.9. Quan es faci un nou sorteig per determinar el criteri de desempat, serà aplicable als processos iniciats posteriorment a aquest sorteig, de manera que el canvi de la lletra de desempat no modificarà les llistes definitives publicades amb anterioritat, sinó que serà aplicable als processos iniciats després d'aquest nou sorteig i a l'elaboració de les noves llistes després del sorteig.

17.10. Una vegada exhaurida la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants disponibles en una borsa, si és necessari seleccionar nous aspirants es pot actuar de la manera següent:

a. Es pot elaborar una llista subsidiària amb els aspirants de cada categoria que s'hagin inscrit amb posterioritat a la data de tall i els que hagin quedat exclosos en aquesta data. L'únic criteri de prelació serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic corresponent a la titulació exigida per accedir a la categoria o bé —si escau, si es tracta de llicenciats, diplomats o graduats sanitaris amb títol d'especialista— la titulació prèvia exigida per accedir a la formació en l'especialitat corresponent. Si l'expedient acadèmic no concreta la nota, s'assignarà una puntuació de 5 sobre 10, o bé la nota proporcional. En cas d'empat, es prioritzarà l'aspirant que compleixi el requisit de coneixements de català exigit en la convocatòria; si, encara així, l'empat es manté se seleccionarà a l'aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat pel sorteig públic esmentat.

Per a les categories pertanyents a «Altres agrupacions professionals» o si, per qualsevol causa impeditiva, no es pot aplicar el criteri establert en el punt anterior, el criteri de prelació de la llista subsidiària vindrà determinat per la lletra inicial del primer llinatge resultant del sorteig públic esmentat.

b. Si és urgent cobrir les necessitats de contractació, també es pot acudir a una llista resultant dels aspirants que s'hagin inscrit en la borsa única després de l'últim tall de borsa o de llista subsidiària. L'ordre d'aquesta llista posterior al tall vindrà determinat per la data i l'hora del pagament de la taxa corresponent, i es podrà anar actualitzant fins que es cobreixin totes les necessitats. Serà aplicable fins que es pugui disposar d'una nova actualització de la categoria en la borsa o de llista subsidiària.

18. Modalitats de nomenaments temporals

18.1. Als efectes prevists en aquest acord i depenent de la durada estimada, les diferents modalitats de nomenament de personal estatutari temporal previstes en la Llei 55/2003 es classifiquen en tres grans grups: nomenaments temporals interins i nomenaments temporals de durada llarga, nomenaments temporals de durada curta i nomenaments temporals de cobertura urgent.

18.2. Són nomenaments temporals interins els que s'expedeixen per ocupar una plaça vacant quan sigui necessari exercir les funcions corresponents.

18.3. Són nomenaments temporals de durada llarga els següents:

a. Els nomenaments de substitució relatius a l'article 9.4 de la Llei 55/2003 quan el titular de la plaça no hi ha estat ja substituït i tingui dret a la reserva de la plaça si està en alguna de les situacions següents: serveis especials, permís sindical retribuït i a temps complet, comissió de serveis o promoció interna temporal.

b. Els nomenaments eventuals relatius a l'article 9.3 de la Llei 55/2003 quan siguin a temps complet i tinguin determinat expressament un termini de durada superior a sis mesos.

18.4. Són nomenaments temporals de durada curta els següents:

a. Els nomenaments de substitució relatius a l'article 9.4 de la Llei 55/2003 quan no tinguin causa en algun supòsit previst en l'apartat 3.a) precedent.

b. Els nomenaments eventuals relatius a l'article 9.3 de la Llei 55/2003 que no estiguin compresos en el punt 18.3.b), inclosos els nomenaments eventuals per reducció de jornada, independentment de la seva durada.

c. Els nomenaments d'acompanyament escolar, independentment de la seva durada.

18.5. Són nomenaments de cobertura urgent els nomenaments temporals ocasionats per situacions imprevisibles que creen un dèficit assistencial que s'hagi de cobrir de manera imminent per garantir el funcionament correcte del servei sanitari. Els aspirants a aquest tipus de nomenament han d'estar disposats a incorporar-se a la plaça en un termini màxim de dues hores.

18.6. D'acord amb l'article 9.4 de la Llei 55/2003, el treballador amb un nomenament de substitució ha d'encadenar les absències del personal fix o temporal durant els períodes de vacances, permisos i llicències que impliquin la reserva de plaça sempre que no hi hagi interrupció en la prestació del servei i fins que el titular es reincorpori al servei, o quan el treballador substituït perdi el dret a reincorporar-se a la plaça, sempre que la gerència requereixi substituir al treballador amb reserva de plaça.

19. Funcionament de les borses de feina

19.1. Quant a l'ordre de les ofertes, els nomenaments temporals han de respectar les preferències establertes en cada inscripció i s'han d'oferir als aspirants per l'ordre de prelació de la llista definitiva de la borsa de treball de cada categoria —i, si escau, de l'especialitat— que estiguin en la situació de «disponible».

19.2. El mètode per fer la crida ha de respectar les regles següents:

a. Per oferir un nomenament interí o bé un nomenament de durada llarga cal telefonar a l'aspirant; si no és possible contactar amb ell, se li pot enviar un SMS i un missatge de correu electrònic simultàniament per informar-lo de l'oferta. En tots dos casos, l'aspirant disposa d'un marge de temps fins a les 14.00 h del dia laborable següent per acceptar el nomenament.

Aquests nomenaments d'interinitat i de durada llarga es poden adjudicar de manera centralitzada amb una periodicitat anual, o bé quan ho determini així la Comissió de Seguiment.

b. Per oferir un nomenament de durada curta cal telefonar a l'aspirant; si no és possible contactar amb ell, se li pot enviar un SMS i un missatge de correu electrònic simultàniament per informar-lo de l'oferta. L'aspirant disposarà de dues hores per acceptar el nomenament des del moment de la telefonada.

c. Per oferir un nomenament de cobertura urgent, s'ha d'acceptar o rebutjar l'oferta immediatament, segons els tràmits prevists en el punt 29 d'aquest acord.

d. En tots els supòsits anteriors cal informar l'aspirant sobre les característiques del nomenament ofert, en particular l'àrea assistencial i, si escau, el servei d'adscripció, a més del torn de feina.

19.3. Si en el moment de l'oferta l'aspirant està en la situació d'incapacitat temporal per COVID, se li oferirà i se li reservarà el nomenament fins a 48 hores abans que s'hagi d'incorporar i se li adjudicarà si en la data en què hauria d'incorporar-se ja té l'alta mèdica.

19.4. És necessari deixar constància de les telefonades telefòniques i dels SMS i missatges de correu electrònic enviats en registres digitals o de centraleta disponibles en els centres gestors de les borses de feina.

19.5. Els aspirants inclosos en cada borsa de feina han de mantenir actualitzats els mitjans de contacte que figuren en la sol·licitud (telèfon i/o correu electrònic).

19.6. L'adjudicació dels llocs de feina es pot fer de manera simultània en un acte públic d'un nombre determinat d'aspirants per mitjà d'un procediment que garanteixi la transparència, la publicitat i l'accessibilitat dels aspirants afectats. A aquest efecte, amb una antelació de deu dies hàbils s'ha de publicar un avís en el web del Servei de Salut que indiqui el lloc i la data d'aquest acte. A més, cal contactar amb els aspirants convocats per informar-los d'això amb una antelació de 72 hores (se'ls pot enviar un missatge de correu electrònic o un SMS). Al mateix temps en què es publiqui l'avís cal informar d'això les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment.

També es poden adjudicar els llocs de feina per mitjà d'una aplicació telemàtica.

20. Situacions dels candidats en les borses de feina

20.1. Els candidats de la llista definitiva de la borsa de feina de cada categoria —i, si escau, de l'especialitat— poden estar en les situacions de «disponible» o de «no disponible».

20.2. L'opció per a les situacions de «disponible» o de «no disponible» i la resta de les preferències expressades en el punt 12 s'han d'escollir en cursar la inscripció en la borsa de feina, tot i que es poden modificar en qualsevol moment per mitjà de l'aplicació informàtica dissenyada a aquest efecte, però el canvi serà efectiu el primer dia del mes següent. Les modificacions tindran validesa fins que es torni a canviar la situació.

21. Candidats en la situació de «disponible»

21.1. Als candidats que estiguin en la situació de «disponible» se'ls poden oferir nomenaments temporals de conformitat amb les preferències indicades a cada moment.

21.2. Poden sol·licitar figurar en la situació de «disponible» els candidats inclosos en les borses de feina que estiguin en alguna de les situacions següents:

a. Nomenament de caràcter fix: poden sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments en una categoria diferent i, si escau, una especialitat diferent independentment de la seva durada.

b. Nomenament temporal d'interinitat: poden sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments en una categoria diferent i —si escau— una especialitat diferent, independentment de la seva durada. També es pot sol·licitar per a nomenaments d'interinitat de la mateixa categoria si fos en una altra illa.

També poden sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments d'interinitat exclusivament en la mateixa gerència els candidats que tinguin un nomenament d'interinitat no vinculada a un equip d'atenció primària o a un servei i torn determinat en l'atenció hospitalària, i també els que tinguin un nomenament d'interinitat en un torn fix de nit.

En aquest cas, en el moment d'adjudicar els nomenaments interins i de durada llarga de manera centralitzada, cal demanar al candidat que manifesti la voluntat d'estar disponible o no per a aquesta opció.

c. Nomenament temporal de durada llarga: poden sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments d'interinitat de la mateixa categoria. També es pot sol·licitar per a nomenaments en categories diferents i —si escau— especialitats diferents, independentment de la seva durada.

d. Nomenament temporal de durada curta: poden sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments d'interinitat o de durada llarga en la mateixa categoria —o, si escau, especialitat— o bé en una categoria diferent, independentment de la seva durada.

e. Nomenament temporal eventual per reducció de jornada i nomenament a jornada parcial: poden figurar en la situació de «disponible» en la mateixa categoria per a nomenaments temporals d'interinitat o de durada llarga. Així mateix, una vegada transcorreguts sis mesos des de l'inici del nomenament temporal eventual per reducció de jornada o nomenament a jornada parcial podran sol·licitar estar en la situació de «disponible» per a nomenaments de durada curta a jornada completa.

21.3. La situació de «disponible» s'apreciarà tenint en consideració la informació que l'Administració tengui en el moment d'iniciar les gestions telemàtiques necessàries per fer la crida.

21.4. Com a norma general, els candidats només poden modificar la disponibilitat un màxim de quatre vegades en cada any natural. Això no obstant, oïda la Comissió de Seguiment, per mitjà d'una resolució del director general es podrà establir un altre límit a aquest nombre màxim.

22. Candidats en la situació de «no disponible»

Estan en la situació de «no disponible» els candidats de cada borsa de feina ―de manera que no se'ls pot oferir un nomenament temporal― que estiguin en algun dels supòsits següents:

a. Amb nomenament temporal i no inclosos en els supòsits del punt anterior que permeten estar en la situació de «disponible».

b. Haver indicat expressament la situació de «no disponible».

c. Impossibilitat de comunicar al candidat tres ofertes consecutives de nomenaments; és a dir, que s'hagi intentat contactar amb el candidat i no hagi contestat. El canvi de la situació de «disponible» a la de «no disponible» és immediat una vegada que s'hagi constatat aquesta circumstància, i es mantindrà la situació de «no disponible» fins que el candidat comuniqui a l'òrgan competent la voluntat d'estar novament en la situació de «disponible».

d. Es pot implantar un mecanisme d'avaluació de l'acompliment de les funcions del nomenament, feta pel superior jeràrquic immediat o la persona que aquest designi. S'ha de considerar com a resultat positiu que el candidat les hagi exercit de forma normal i com a resultat negatiu que les hagi exercit per sota del mínim requerit. S'ha de determinar com a resultat «no avaluable» si les faltes d'assistència fan impossible l'avaluació.

Si es donen tres avaluacions amb resultat «no avaluable» s'ha d'elevar el cas a la Comissió de Seguiment perquè el valori i li apliqui, si escau, la situació de «no disponible» durant tres i sis mesos en els casos reincidents. S'exceptuen dels supòsits no avaluables les situacions derivades de la situació d'embaràs, risc durant l'embaràs i maternitat.

Si el resultat de l'avaluació és negatiu, s'ha d'elevar el cas a la Comissió de Seguiment, que després d'estudiar-lo li pot aplicar una situació de «no disponible» durant sis mesos.

e. Qualsevol altra circumstància que es prevegi en aquest acord.

23. Causes d'exclusió

23.1. Les persones incloses en les diferents llistes resultants de l'aplicació d'aquest acord d'una categoria o especialitat poden ser excloses per algun dels motius següents:

a. Incomplir els requisits per participar en la convocatòria o no mantenir-los durant la vigència de cada nomenament, fins que tornin a acreditar que els compleixen.

b. Rebutjar una oferta de nomenament temporal interí o de durada llarga: suposa l'exclusió durant un període de deu mesos, excepte que l'aspirant estigui prestant servei en el Servei de Salut; en aquest cas suposarà no poder accedir a millores de contracte durant un període de deu mesos.

c. Rebutjar tres ofertes consecutives de nomenaments de durada curta: suposa l'exclusió de la borsa i de les llistes de la categoria durant un període de nou mesos.

d. No haver presentat la documentació exigida per al nomenament: suposa l'exclusió durant un període de sis mesos.

e. Incomplir el requisit d'incorporar-se a la plaça oferida en la data prevista d'inici del nomenament sense causa justificada de força major: suposa l'exclusió de qualsevol de les llistes de la categoria durant un període de dotze mesos.

f. Renunciar sense una causa justificada a un nomenament temporal que hagi estat acceptat: suposa l'exclusió de qualsevol de les llistes de la categoria o especialitat durant un període de nou mesos. No és aplicable l'exclusió si el candidat renuncia al nomenament perquè s'ha modificat el percentatge de la seva jornada; això no obstant, sempre se li oferirà la possibilitat d'acceptar la modificació del percentatge de jornada.

g. No haver superat el període de prova: suposa l'exclusió de qualsevol de les llistes de la categoria o especialitat durant un període de dotze mesos.

h. Constatar falsedat en la documentació aportada: suposa l'exclusió de qualsevol de les llistes de la categoria o especialitat durant un període de cinc anys. També quedaran exclosos de qualsevol de les llistes de la categoria o especialitat els candidats en la documentació aportada dels quals es detectin diferències rellevants entre l'original i l'autenticació, la compulsa o l'autocompulsa. L'exclusió podrà ser de fins a un període de tres anys, depenent de la gravetat del cas. Per detectar aquests casos, l'Administració farà revisions periòdiques pel sistema de mostreig de la documentació aportada pels aspirants i requerint els originals per acarar-los.

i. Sanció disciplinària per cometre una falta lleu, greu o molt greu:

• Falta greu o molt greu: exclusió de totes les borses i llistes de qualsevol categoria durant tot el temps que duri la sanció imposada una vegada que aquesta sigui executiva.

• Falta lleu: exclusió de totes les borses i llistes de la categoria que ocupi en el moment de la falta durant un període de sis mesos.

Qualsevol procediment disciplinari iniciat per haver comès una falta greu o molt greu ha de seguir la tramitació encara que hagi acabat la relació de servei derivada del nomenament temporal.

Els candidats estan obligats a informar d'aquestes sancions, especialment les imposades per altres administracions o ens públics que puguin estar en vigor. Si es detecta que un candidat sobre el qual ha recaigut una sanció disciplinària no n'ha informat la Unitat de Borsa Única, quedarà exclòs de totes les borses i llistes de totes les categories durant un període de cinc anys des que s'hagi conegut la sanció.

j. Tres informes negatius a causa del compliment inadequat o el desistiment de les funcions assignades: exclusió de qualsevol de les llistes de la categoria o especialitat durant un període de divuit mesos. Si en aquest moment el candidat està treballant en el Servei de Salut, el període d'exclusió ha de començar a comptar-se des del moment en què finalitzi el nomenament en vigor, i el candidat no podrà accedir a millores de contracte durant el que quedi del nomenament. En aquest cas l'Administració modificarà l'estat de l'aspirant per passar-lo a la situació de «no disponible».

Si d'un sol informe negatiu es desprèn ―a causa de la gravetat dels fets― que hi ha risc per a la seguretat del pacient o d'altres persones o que suposa una alteració greu del funcionament dels serveis, es pot excloure directament el candidat de la borsa pel mateix període indicat en el paràgraf anterior.

En ambdós casos, si la gravetat dels fets ho aconsella, l'exclusió afectarà les borses o llistes de totes les categories.

Tampoc pot ser seleccionat durant un període de dotze mesos per a una unitat amb les característiques específiques descrites en el punt 28 el candidat sobre qui s'hagi emès un o més informes negatius a causa de l'acompliment inadequat de les funcions específiques d'aquestes unitats.

k. Aconseguir l'edat de jubilació obligatòria: exclusió directa de totes les borses i llistes.

l. Defunció de l'aspirant.

m. Adquirir la condició de personal estatutari fix en el Sistema Nacional de Salut de la mateixa categoria a la qual opti.

n. La petició expressa del candidat.

23.2. Des del moment en què es tingui constància de la causa d'exclusió, el candidat passarà a la situació de «no disponible» fins que venci el període d'exclusió corresponent. Això no obstant, en els casos en les lletres j), k), l) i m) d'aquest punt, l'exclusió serà definitiva.

23.3. Els candidats poden consultar l'exclusió de la borsa en la web on queden registrats les dades relatives a cada exclusió (dates, motius, durada, etc.). També quedaran registrades aquestes circumstàncies en el seu expedient personal, al qual l'aspirant pot tenir accés.

23.4. Quan concorrin raons de caràcter tecnico assistencial, de manera excepcional motivada per la necessitat de donar cobertura d'assistència a la població, la Direcció General pot aixecar les exclusions temporals dels candidats, de la qual cosa ha d'informar la Comissió de Seguiment. En aquests casos, el període de durada de l'exclusió es descomptarà del temps de durada del nomenament.

23.5. Una vegada finalitzats els efectes de l'exclusió, la Unitat de Borsa Única incorporarà l'aspirant exclòs en la borsa de treball respectiva.

24. Causes justificades per rebutjar una oferta de nomenament temporal

24.1. Amb caràcter general no es pot rebutjar cap oferta tret que concorri alguna de les causes següents:

a. Prestar servei en el Servei de Salut en la mateixa o diferent categoria oferta en el moment en què s'hagi d'iniciar el nomenament oferit.

No obstant això, de conformitat amb el punt 23.b), no és una causa justificada haver rebutjat una oferta de nomenament temporal d'interinitat o de durada llarga.

b. Estar en la situació d'incapacitat temporal derivada d'una malaltia comuna o un accident o una malaltia laboral, o sofrir una malaltia o estar en procés de recuperació d'una malaltia o un accident, o bé estar hospitalitzat, tot això justificat amb un document expedit pel metge corresponent en el moment de rebre l'oferta, o en el moment d'iniciar el nomenament si el fet hagués esdevingut després d'acceptar l'oferta.

c. Estar en el període de gestació, maternitat o paternitat, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, o en situació d'excedència per cuidar de fills per qualsevol dels supòsits anteriors en el moment de rebre l'oferta, o en el moment d'iniciar el nomenament si el fet hagués esdevingut després d'acceptar l'oferta.

d. Ocupar un càrrec públic que suposi percebre retribucions incompatibles amb la funció pública en el moment de rebre l'oferta.

24.2. En els supòsits b), c) i d) del punt anterior, els candidats afectats quedaran automàticament en la situació de «no disponible» per temps indefinit fins que acreditin documentalment davant l'òrgan competent les circumstàncies impeditives que van ocasionar aquella situació. Una vegada acreditades fefaentment les causes, el candidat serà declarat d'ofici i de manera immediata en la situació de «disponible».

 

Capítol III Procediments especials de selecció

25. Procediment de selecció per a les categories metge/metgessa d'urgències i infermer/infermera d'urgències de la Gerència Atenció a Urgències del 061 o/y en els serveis d'urgència de l'atenció primària

25.1. La selecció del personal estatutari temporal de les categories les categories metge/metgessa d'urgències i infermer/infermera d'urgències de la Gerència Atenció a Urgències del 061 o de l'atenció primària està subjecta a les especialitats que es detallen a continuació:

a. Per poder prestar serveis en la Gerència Atenció a Urgències del 061 és necessari complir les especialitats procedimentals següents:

• Estar inscrit en la borsa general de la categoria.

• Haver indicat l'opció de treballar en la Gerència del 061.

• Haver superat dues proves específiques: una prova teòrica de tipus test i una prova pràctica de tipus MegaCode, de conformitat amb el punt 25.2.

b. Per poder prestar serveis en l'àmbit de l'atenció primària (Gerència d'Atenció Primària de Mallorca, Direcció d'Atenció Primària de l'Àrea de Salut de Menorca i Direcció d'Atenció Primària de la Gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera) cal acreditar que es compleixen aquests requisits:

• Estar inscrit en la borsa general de la categoria.

• Haver indicat l'opció de treballar en l'àmbit de l'atenció primària.

25.2. Tal com disposa el punt 25.1, és un requisit per ser nomenat personal temporal de medicina o infermeria d'urgències per prestar servei en la Gerència Atenció a Urgències del 061 haver superat dues proves específiques amb continguts relacionats amb la categoria professional: una prova teòrica de tipus test i una prova pràctica relacionada amb l'acompliment de les funcions del lloc de treball, que inclourà almenys un cas pràctic de tipus MegaCode.

Per obtenir la qualificació d'apte cal superar les dues proves.

25.3. El candidat que hagi obtingut la qualificació de «apte» podrà mantenir-la durant quatre anys des de la data de publicació de la llista definitiva d'apte, però transcorreguts aquests quatre anys haurà de tornar a superar les proves per poder prestar servei en la Gerència del 061. Això no obstant, els aspirants que prèviament hagin obtingut una qualificació de «apte» estaran exempts de fer la prova selectiva si acrediten un període de serveis prestats en la mateixa categoria de la Gerència del 061 de més de sis mesos en l'últim any o dos anys en els quatre anys previs a la data de la publicació de la llista definitiva d'aptes.

25.4. Els candidats que hagin obtingut la qualificació de «no apte», els que no hagin pogut acreditar els períodes de serveis prestats i els que no s'hagin presentat a convocatòries anteriors després de ser convocats no poden prestar servei en la Gerència del 061 fins que acreditin haver superat aquestes proves, encara que podran participar en les següents convocatòries d'exàmens.

25.5. La gestió de les proves descrites és a càrrec de la Gerència del 061, que les ha d'organitzar una vegada a l'any o quan les circumstàncies ho requereixin.

25.6. Després de publicar la llista definitiva d'aptes s'elaborarà una llista composta pels candidats que hagin obtingut la qualificació de «apte» i els que hagin convalidat les proves amb els serveis prestats. Aquesta llista s'utilitzarà per a les preseleccions en SAP depenent del nomenament que es requereixi oferir a cada moment, i seguirà vigent fins que no es publiqui la llista definitiva d'aptes de la següent convocatòria de les proves específiques.

26. Procediment especial de selecció per determinades categories

26.1. Les categories a les quals és aplicable aquest procediment especial són les següents: facultatiu/facultativa especialista d'àrea; psicòleg clínic / psicòloga clínica; metge/metgessa d'urgència hospitalària; enginyer/enginyera superior; enginyer tècnic / enginyera tècnica; tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació; tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació; tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l'àrea econòmica; tècnic/tècnica superior d'administració i gestió, i grup de gestió de la funció administrativa.

26.2. Quan l'ocupació de la plaça i la seva especificitat ho requereixin, per seleccionar aspirants per a les categories indicades en el paràgraf anterior s'ha d'aplicar el procediment especial que es regula a continuació. A aquest efecte, com a requisit previ a l'inici del procediment de selecció, la direcció de la gerència afectada ha d'emetre un informe justificatiu en el qual descrigui les característiques especials de la plaça que s'ha de cobrir i que motiven l'aplicació del procediment especial de selecció, al qual ha d'adjuntar l'esborrany de la convocatòria. Una vegada autoritzada aquesta, es publicarà.

26.3. El procediment selectiu consta de dues fases a fi de determinar la capacitat professional en relació amb les característiques especials de la plaça que calgui cobrir: la primera, una prova teoricopràctica eliminatòria; la segona, una fase de concurs. La puntuació total màxima que els aspirants poden obtenir en aquest procediment és de 100 punts: un màxim de 60 punts en el prova teoricopràctica i un màxim de 40 punts en la fase de concurs.

26.4. Per dur a terme aquest procediment s'ha de constituir una comissió de selecció formada per personal del Servei de Salut i/o especialistes de la mateixa branca. La Comissió de Selecció s'encarregarà de preparar i dur a terme la prova teoricopràctica i posteriorment valorarà els mèrits dels aspirants que hagin superat la prova aplicant el barem de l'última oposició o el que es detalli en la convocatòria respectiva. Una vegada finalitzada la selecció, la Comissió de Selecció elevarà a l'òrgan competent la llista d'aspirants amb la puntuació final obtinguda en el procés, que es pot utilitzar sempre que tingui les mateixes característiques especials que la plaça que s'ha de cobrir.

26.5. Per mitjà d'una resolució motivada del director general del Servei de Salut es podran incloure noves categories a les quals serà aplicable aquest procediment especial.

27. Nomenament de caràcter urgent de determinades categories

27.1. Les categories a les quals és aplicable aquest procediment especial són les següents: facultatiu/facultativa especialista d'àrea; psicòleg clínic / psicòloga clínica; metge/metgessa d'urgència hospitalària; enginyer/enginyera superior; enginyer tècnic / enginyera tècnica; tècnic/tècnica superior de sistemes i tecnologies de la informació; tècnic/tècnica de gestió de sistemes i tecnologies de la informació; tècnic superior jurídic / tècnica superior jurídica, tècnic/tècnica superior de l'àrea econòmica; tècnic/tècnica superior d'administració i gestió, i grup de gestió de la funció administrativa.

27.2. Quan concorrin raons de caràcter tecnico assistencial que suposin la necessitat urgent de cobrir places de les categories indicades en el paràgraf anterior i davant la falta d'aspirants disponibles i no es pugui demorar el nomenament temporal, es pot fer un nomenament temporal amb caràcter urgent per un període de tres mesos o, com a màxim, pel temps que sigui necessari per publicar la convocatòria de selecció d'acord amb les disposicions que es regulen en el punt anterior. Si, una vegada transcorregut un mes des del nomenament urgent, es preveu que la causa que l'ha ocasionat durarà més de tres mesos, cal iniciar el procediment que estableix el punt precedent. En aquest cas, el nomenament urgent finalitzarà quan l'aspirant seleccionat prengui possessió de la plaça.

Per obtenir aspirants, es publicarà en el web del Servei de Salut una convocatòria en la qual es regularà el procés i es detallaran els requisits i el perfil de la plaça que s'hagi de cobrir.

Els aspirants hauran de presentar una sol·licitud de participació amb la documentació oportuna que acrediti que compleixen els requisits de la plaça, en la manera que s'indiqui en la convocatòria.

Si concorren dos aspirants o més, es constituirà una comissió de selecció, que s'encarregarà de valorar-los segons les característiques especials de la plaça i proposarà l'aspirant idoni.

27.3. Cal informar la Comissió de Seguiment dels nomenaments efectuats amb aquest procediment.

28. Procediment especial per seleccionar personal estatutari temporal que presti servei en una unitat amb funcions específiques

28.1. La selecció del personal estatutari temporal amb un nomenament en places bàsiques adscrites a unitats de característiques específiques està subjecta a les especialitats procedimentals que es detallen a continuació.

28.2. Per ser seleccionat amb destinació a una unitat de característiques específiques cal acreditar que es compleixen aquests requisits:

a. Estar inscrit en la borsa general de la categoria.

b. Haver indicat l'opció de treballar en una unitat concreta de característiques específiques.

c. Acreditar documentalment una capacitació específica en el moment del nomenament de conformitat amb el punt següent.

28.3. La selecció i l'acreditació documental dels aspirants a prestar servei en una unitat de característiques específiques estan subjectes al règim següent:

a. Amb caràcter general, és necessari acreditar la prestació durant un període mínim de tres mesos de serveis efectius en les unitats en qüestió en els cinc anys previs al nomenament. En els casos d'aspirants que acreditin haver prestat servei en un àrea assistencial en la qual convisquin diverses unitats específiques, el certificat ha de descriure les funcions del lloc de feina.

b. Amb caràcter específic i únicament per a la categoria d'infermeria i les seves especialitats, es pot substituir el requisit anterior pel títol de l'especialitat corresponent, o bé acreditar una titulació universitària de postgrau que inclogui un període de pràctiques en una unitat de característiques específiques o, si escau, un o diversos títols de formació acreditats per la Comissió de Formació Continuada que en tots dos casos inclogui en conjunt un mínim de cent hores de formació pràctica. S'inclou que en aquestes hores de formació puguin ser vàlides les hores de formació de simulació.

c. En el cas de les categories de tècnic/tècnica auxiliar i tècnic/tècnica especialista superior només es pot substituir el requisit anterior per títols de formació acreditats per la Comissió de Formació Continuada que incloguin un mínim de cent hores de formació pràctica, o una altra titulació de tècnic/tècnica auxiliar o tècnic/tècnica superior directament vinculada amb l'específic.

28.4. Entre les categories que es relacionen a continuació són unitats de característiques específiques les següents:

a. En la categoria d'infermer/infermera, que presti servei en una de les unitats següents:

• Àrea pediàtrica (inclou urgències, plantes d'hospitalització, gabinet de pediatria i pool específic de pediatria).

• Atenció primària.

• Hemoteràpia (Banc de Sang).

• Cardiologia intervencionista (hemodinàmica i unitat d'arrítmies).

• Cures crítiques d'adults (inclou UCI, reanimació i URPA).

• Vigilància intensiva pediàtrica.

• Cures pal·liatives / ESAD.

• Infermer/infermera perfusionista.

• Esterilització.

• Exploracions funcionals endoscòpiques i complementàries.

• Farmàcia.

• Geriatria.

• Hemodiàlisi.

• Medicina nuclear.

• Neonatologia (inclou vigilància intensiva de nounats - UVIN).

• Oncologia (inclou hospital de dia i oncohematologia).

• Sala d'operacions.

• Radiologia i radiologia intervencionista.

• Radioteràpia.

• Salut mental.

• Urgències d'adults.

• Central de Coordinació d'Urgències Mèdiques del 061.

• Acompanyament escolar.

• Trasplantaments.

• Suport vital avançat infermer.

b. En la categoria de tècnic/tècnica de cures auxiliars d'infermeria, que presti servei en una de les unitats següents:

• Àrea pediàtrica (inclou urgències i plantes d'hospitalització, pool específic de pediatria).

• Vigilància intensiva d'adults (inclou UCI, reanimació i URPA).

• Vigilància intensiva pediàtrica.

• Esterilització.

• Exploracions funcionals.

• Farmàcia.

• Geriatria.

• Hemodiàlisi.

• Hemodinàmica.

• Neonatologia (inclou vigilància intensiva de nounats - UVVIN).

• Paritori.

• Sala d'operacions.

• Radiologia intervencionista.

• Salut mental.

• Urgències d'adults.

• Trasplantaments.

c. En la categoria de zelador/zeladora, que presti servei en alguna de les unitats següents:

• Bloc quirúrgic.

• Salut mental.

• Unitat de vigilància intensiva.

• Urgències.

d. En la categoria de tècnic/tècnica especialista, que presti servei en alguna de les unitats següents:

• Laboratori: genètica, hematologia, immunologia i microbiologia.

• Radiologia: medicina nuclear, ressonància magnètica nuclear i

• Anatomia patològica: citotècnics.

e. En la categoria de telefonista, que presti servei en la Central de Coordinació d'Urgències Mèdiques del 061.

f. En la categoria de personal tècnic titulat superior en biologia:

• Genètica.

• Reproducció humana assistida.

g. En la categoria de grup administratiu de la funció administrativa, que presti servei en alguna de les unitats següents:

• Recursos humans.

• Valoració de mèrits.

• Comptabilitat.

• Mediació cultural.

h. En la categoria de grup auxiliar administratiu de la funció administrativa, que presti servei en alguna de les unitats següents:

• Recursos Humans.

• Valoració de mèrits.

• Comptabilitat.

• Mediació cultural.

• Admissió en l'atenció primària.

• Atenció al pacient.

i. En la categoria de fisioterapeuta, que presti servei en una unitat de sòl pelvià.

j. En les categories professionals i en les unitats de característiques específiques que proposi la Comissió de Seguiment.

28.5. Dins de la borsa general de la categoria han d'aparèixer degudament identificats els aspirants que compleixin els requisits per ser seleccionats amb destinació a una unitat de característiques específiques.

28.6. Quan es tracti de seleccionar un aspirant per a un dels nomenaments regulats en aquest apartat, l'Administració ha de respectar l'ordre de prelació de la borsa general de la categoria entre els aspirants que compleixin aquests requisits.

28.7. Si s'exhaureix el nombre d'aspirants que compleixen els requisits per ser seleccionats amb destinació a una unitat de característiques específiques, l'Administració ha d'utilitzar la borsa general de la categoria.

28.8. El procediment especial regulat en aquest punt només és aplicable als nomenaments temporals la durada previsible dels quals sigui igual o inferior a sis mesos (a excepció de l'acompanyament escolar), excepte els nomenaments corresponents a la categoria d'infermer/infermera amb destinació en centres o establiments sanitaris d'atenció primària, cas en el qual la durada ha de ser igual o inferior a tres mesos.

28.9. Sense perjudici del que disposen els paràgrafs anteriors, per ser seleccionat per exercir funcions d'intèrpret o de traducció cal acreditar que es compleixen aquests requisits:

a. Estar inscrit en la borsa general d'alguna categoria del subgrup C1.

b. Haver indicat l'opció de treballar exercint les funcions descrites.

c. Acreditar coneixements suficients en dos dels idiomes següents, com a mínim: anglès, alemany, francès, àrab, amazic. L'acreditació ha de ser per qualsevol d'aquestes vies:

• Certificat del nivell B2.

• Acreditar serveis prestats complint funcions d'intèrpret o traducció durant un mínim de tres mesos en els últims cinc anys.

• Superar d'una prova teoricopràctica relacionada amb els idiomes en qüestió.

28.10. Per seleccionar aspirants destinats a cobrir places per les quals, donada la seva especial complexitat, sigui imprescindible tenir coneixements específics o determinades competències es pot requerir que es compleixin certs requisits complementaris, que es determinaran en la convocatòria corresponent a cada plaça específica, amb l'informe previ favorable del director general del Servei de Salut, de la qual cosa s'ha d'informar prèviament a la Comissió de Seguiment. Per poder participar cal acreditar que es compleixen aquests requisits:

a. Estar inscrit en la borsa única en la categoria corresponent.

b. Participar en el procediment selectiu que es publiqui en la convocatòria corresponent en el web del Servei de Salut.

c. Acreditar la capacitació específica requerida en cada cas: a més de la valoració dels mèrits, tenir experiència mínima exercint les funcions específiques descrites; haver completat i superat determinats cursos; tenir la formació requerida, o haver superat una prova teoricopràctica relacionada amb les funcions específiques. Els termes concrets relatius a l'acreditació d'aquesta capacitació vindran detallats en la convocatòria corresponent.

En aquests casos no seran aplicables les limitacions temporals establertes en el punt 28.8, que s'amplien a un màxim d'un any, i no es podrà utilitzar per cobrir interinitats.

28.11. Com a norma general, excepte causa justificada en contra, les previsions d'aquest punt només són aplicables mentre no s'hagi creat una categoria estatutària específica en l'àmbit del Servei de Salut.

29. Procediment de selecció per a nomenaments temporals de caràcter urgent

29.1. El procediment previst en aquest punt s'aplica als nomenaments temporals de caràcter urgent (a excepció dels nomenaments previstos en el punt 27), entesos com a tals els que estan ocasionats per situacions imprevisibles que creuen un dèficit assistencial, que s'han de proveir de manera imminent per garantir el funcionament correcte del servei sanitari.

29.2. El sistema de selecció que s'ha d'utilitzar és el següent:

a. Sistema general: cal fer una telefonada a l'aspirant que correspongui segons l'ordre de prelació de la borsa de la categoria corresponent, qui ha d'acceptar o rebutjar l'oferta amb caràcter immediat, i així successivament fins que un aspirant respongui i accepti, o fins que sigui aplicable el punt següent. D'igual manera cal actuar si no hi ha resposta d'un aspirant. Cal deixar constància de les gestions efectuades.

b. Sistema excepcional: s'ha d'aplicar aquest sistema quan no hagi estat possible seleccionar un aspirant amb el sistema general o quan es tracti de nomenaments de personal estatutari temporal amb destinació principalment en el Servei d'Urgències d'Atenció Primària o en la Gerència del 061 en els casos en què no es pugui aplicar el sistema general perquè la necessitat del nomenament es dona fora de l'horari habitual de feina del personal estatutari encarregat de gestionar les borses de feina o en circumstàncies excepcionals que n'aconsellin la aplicació. En aquest cas cal fer el nomenament a favor de qualsevol aspirant que figuri inscrit en la borsa de feina de la categoria; si no és possible, es pot fer a favor de qualsevol persona que compleixi els requisits per accedir al nomenament. Els nomenaments que s'efectuïn amb aquest sistema tenen una durada màxima de quinze dies sempre que es tracti d'un nomenament temporal de caràcter eventual.

 

CAPÍTOL IV Comissió de Seguiment

30. Comissió de Seguiment de l'acord

30.1. La Comissió de Seguiment és l'òrgan col·legiat de control i seguiment de l'acord, de conformitat amb el que preveu l'article 38.5 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

30.2. La Comissió de Seguiment està integrada pels membres següents:

a. President/presidenta: el titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut o la persona en qui delegui.

b. Vocals:

• Un membre per cadascuna de les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

• Dos vocals en representació de l'Administració, designats pel titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut.

c. Secretari/secretària: un empleat públic designat pel titular de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, amb veu però sense vot.

30.3. Es pot reunir vàlidament la Comissió de Seguiment si hi són presents el president, el secretari i la majoria absoluta de les organitzacions sindicals que integren la part social d'acord amb la representació ponderada de cada organització en la Mesa Sectorial de Sanitat.

30.4. L'adopció d'acords requereix el vot favorable del president i de la majoria simple dels vocals representants de les organitzacions sindicals d'acord amb la representació ponderada de cada organització en la Mesa Sectorial de Sanitat. Els acords adoptats vàlidament per la Comissió de Seguiment són executius i vinculants.

Correspon a l'Administració adoptar les decisions corresponents quan no hi hagi acord entre les parts segons allò que disposa el paràgraf anterior. Aquestes decisions han de ser igualment executives i vinculants amb caràcter general.

30.5. Amb caràcter ordinari, la Comissió s'ha de reunir trimestralment. A més, es pot reunir amb caràcter extraordinari en el termini màxim de 72 hores quan es presentin circumstàncies que ho facin necessari segons el parer del convocant, i pot ser a iniciativa de l'Administració o de qualsevol dels sindicats amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat.

30.6. Les funcions de la Comissió són les següents:

a. Vigilar i controlar l'aplicació correcta del contingut d'aquest acord.

b. Estar al corrent dels nomenaments i de les renúncies que es derivin de la gestió de les borses de feina.

c. Interpretar el contingut d'aquest acord per evitar o resoldre les incidències o les contradiccions que se'n derivin.

d. Estar al corrent de les reclamacions i dels recursos que s'interposin contra els actes administratius relacionats amb la gestió de les borses de feina.

e. Proposar les modificacions d'aquest acord que consideri necessàries o convenients.

f. Proposar la creació de noves unitats de característiques específiques dins de cada categoria professional als efectes previstos en el punt 28.

g. Establir els criteris d'interpretació dels barems de mèrits.

h. Col·laborar en la resolució dels dubtes que generi l'aplicació del barem.

i. Estar assabentada dels informes negatius, del desenvolupament de l'activitat i de les exclusions dels integrants de la borsa de feina.

j. Determinar en quines categories és procedent fer un torn específic, segons el que estableix el punt 10.

k. Aprovar per unanimitat la pròrroga de la vigència de les borses de feina preferents (durada inicial màxima de dos anys).

l. Aprovar per unanimitat la constitució de borses de treball preferents derivades de processos selectius convocats pel Servei de Salut abans de l'entrada en vigor d'aquest acord.

m. Ser informada de la valoració parcial dels aspirants segons el que estableix el punt 16.

n. Fer un sorteig públic per determinar el criteri de desempat dels aspirants.

o. Determinar l'adjudicació dels nomenaments d'interinitat i de durada llarga de manera centralitzada.

p. Estudiar els resultats de les avaluacions amb resultat no avaluable i resultat negatiu, segons el que estableix el punt 22.d).

q. Ser informada de l'aixecament de les exclusions temporals quan concorrin raons de caràcter tecnico assistencial.

r. Qualsevol altra funció que es prevegi expressament en aquest acord.

30.7. En cada gerència hi ha d'haver un responsable, designat pel gerent, que s'encarregui de resoldre les incidències concretes i casos particulars que sorgeixin en l'aplicació d'aquest acord, i que ha d'actuar com a interlocutor de la gerència amb la part social.

Disposició addicional primera

Nomenaments en la modalitat de promoció interna temporal

En els casos en els quals s'hagi ofert un nomenament a un empleat que compleixi els requisits però ja ocupi una plaça de personal estatutari fix en el Servei de Salut en una categoria diferent, se li expedirà un nomenament en la modalitat de promoció interna temporal amb la durada que correspongui, en lloc del nomenament temporal que correspondria, tret que l'interessat manifesti expressament preferència per aquest últim.

Disposició addicional segona

Procediment de selecció per mitjà de l'autovaloració

1. Quan concorrin raons de caràcter tecnico assistencial es pot acudir a un procediment de selecció consistent a adjudicar les places als aspirants i efectuar els nomenaments de durada curta corresponents seguint l'ordre resultant de la puntuació de l'autovaloració dels mèrits, sense perjudici de valorar-los posteriorment, tot i que comprovant prèviament si compleixen els requisits.

2. En cas de necessitat, el director general ha de dictar una resolució per establir les normes de funcionament concret d'aquesta via excepcional, havent informat prèviament a la Comissió de Seguiment sobre els detalls del procediment.

3. No és possible utilitzar aquesta via per cobrir interinitats ni efectuar nomenaments de durada llarga.

Disposició addicional tercera

Crides per mitjà de sistemes telemàtics

1. Quan es disposi de les eines adequades i concorrin raons de caràcter tecnico assistencial, es poden fer les crides per mitjà d'un sistema diferent al descrit en el punt 19.2, que consistirà en l'enviament telemàtic massiu de missatges a blocs d'aspirants basant-se en les preseleccions. Aquests missatges contindran la informació sobre les places ofertes i obriran un termini màxim de 30 minuts per acceptar-les. Així mateix també s'informarà de com donar resposta a l'oferta rebuda.

Els nomenaments s'adjudicaran als candidats que acceptin l'oferta en el temps establert i per rigorós ordre de puntuació.

Si no ha estat possible cobrir les places, es faran successius enviaments massius fins que s'acceptin totes les ofertes.

2. Si es requereix fer adaptacions en el procediment, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per establir les que siguin oportunes, havent informat prèviament la Comissió de Seguiment sobre els detalls del procediment.

​​​​​​​​​​​​​​Disposició addicional quarta

Modificació de jornades parcials per necessitats excepcionals del servei

En les situacions excepcionals de necessitat sanitària es pot modificar el percentatge de prestació de serveis dels nomenaments amb jornades parcials si les necessitats del servei ho requereixen, amb l'acord previ amb el treballador.

Disposició addicional cinquena

Serveis Centrals

En les referències d'aquest acord a les gerències territorials cal entendre inclosos els Serveis Centrals del Servei de Salut.

Disposició addicional sisena

Valoració contínua de mèrits

1. Sense perjudici del que estableix el punt 5 i del conjunt de la regulació d'aquest acord, es pot instaurar un sistema d'actualització contínua de les borses, per a totes les categories o per a algunes , de manera que l'actualització dels mèrits i el posicionament de cada candidat en les borses s'actualitzi sense esperar que es produeixi un tall. D'aquesta manera, a mesura que els candidats presentin la documentació que acrediti nous mèrits es podran avaluar instantàniament i, en conseqüència, s'actualitzi la seva puntuació d'una manera més àgil i ràpida, després de la revisió corresponent.

2. Per a això, el director general ha de dictar una resolució per informar de la implantació d'aquest nou sistema de gestió de les borses indicant les categories afectades i establint, si és necessari, les regles i les adaptacions oportunes, especialment en relació amb la revisió contínua del compliment dels requisits i de les exclusions i actualitzacions que puguin correspondre.

Disposició addicional setena

Acreditació del requisit de coneixements de català

En els processos selectius convocats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest acord es pot establir un procediment per mitjà del qual els aspirants que hagin quedat exclosos de la llista definitiva de puntuació puguin acreditar el compliment del requisit de coneixements de català fora de la data de tall.

Disposició transitòria primera

Capacitació lingüística en català

En la selecció de personal estatutari regulats per aquest acord són aplicables els nivells de coneixements de català que s'exigeixi a cada moment en la normativa vigent.

Disposició transitòria segona

Règim transitori fins a la publicació de la llista definitiva de la borsa única de la categoria i especialitat

Si no es disposa de borsa única de la categoria o especialitat corresponent, cal actuar de la manera següent:

1. En primer lloc, cal acudir a les llistes definitives resultants dels últims procediments de concurs oposició convocats pel Servei de Salut de la categoria corresponent. Cal acudir a la llista definitiva de puntuacions de la fase més avançada que s'hagi conclòs en aquest procés selectiu (ja sigui la fase de concurs o la fase d'oposició).

Si la fase d'oposició consta de més d'un exercici, cal acudir a la llista de l'última prova que hagi estat comuna per a tots els aspirants (del torn lliure i del torn de promoció interna).

Si no es disposa de llistes definitives de puntuacions de cap de les fases, es pot acudir a les llistes de puntuacions provisionals.

S'ha de tenir en consideració en cada cas l'illa triada per l'aspirant en inscriure's en el procés selectiu.

El mètode per fer la crida ha de respectar les regles establertes en el punt 19.2, depenent del tipus de nomenament que es tracti.

Si l'aspirant no accepta l'oferta de feina o no respon a la telefonada, passarà immediatament a l'últim lloc de la llista.

2. En segon lloc, cada gerència territorial ha d'acudir a les seves llistes disponibles derivades dels anteriors pactes o acords de selecció de personal estatutari temporal. Aquestes llistes estaran vigents fins que es publiquin les llistes definitives amb la puntuació final dels aspirants de la borsa única de la categoria corresponent regulades per aquest acord.

Les gerències de l'Àrea de Salut de Mallorca també poden acudir a les llistes derivades dels anteriors pactes o acords de selecció de les altres gerències si s'exhaureixen les llistes pròpies.

Les regulacions establertes des del punt 18 fins al 24 són aplicables a les seleccions efectuades per aquest sistema, a excepció de les previsions relatives a l'enviament de SMS i missatges de correu electrònic.

3. En tercer lloc, cal acudir a un procediment de crida extraordinària, que s'ha d'iniciar amb la publicació de la convocatòria corresponent en el web del Servei de Salut i que ha de tenir com a únic criteri de valoració els serveis prestats seguint el barem establert:

3.1. Amb caràcter general, el procediment de crida extraordinària es regeix per les regles següents:

a. S'ha de publicar la convocatòria de la crida extraordinària per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut.

b. Les persones que vulguin participar en aquest procediment han de cursar la inscripció telemàticament, sense perjudici que hagin de presentar la documentació acreditativa dels requisits i/o els mèrits.

c. El termini per a la inscripció ha de ser de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

d. Una vegada rebudes i tramitades les inscripcions cal analitzar cadascuna per determinar si compleix els requisits i elaborar una llista d'aspirants amb les puntuacions que resultin d'aplicar el barem de mèrits que figura en l'annex 3.

e. En cas d'empat tindran prioritat els aspirants que compleixin el requisit de coneixements de català que determini la normativa vigent segons la categoria que es tracti. Si persisteix l'empat, cal seleccionar l'aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat pel sorteig públic.

f. Les llistes resultants seran aplicables a totes les gerències.

g. Les borses de treball resultants de la crida extraordinària extingiran les llistes vigents derivades d'antics processos i pactes, així com les crides públiques d'aquestes categories.

h. Per a les categories convocades per aquesta crida extraordinària, l'Administració ha de publicar una convocatòria de borsa única ordinària al més aviat possible.

i. Tots els aspirants inscrits en les categories i especialitats convocades per mitjà d'aquest procediment de selecció seran incorporats d'ofici en la posterior convocatòria de la borsa única de la mateixa categoria. A tal fi, s'obrirà un termini d'un mínim de set dies hàbils perquè puguin escollir l'àmbit territorial, el sector sanitari —i, si escau, de manera addicional i voluntària la unitat específica on vulgui prestar servei, sempre que compleixi els requisits establerts en el punt 28 d'aquest acord— i la modalitat del nomenament temporal (interí, de durada llarga, de durada curta, de cobertura urgent, de jornada parcial) d'acord amb el que prevegi aquest acord. Si els interessats no es pronuncien sobre això en el termini indicat, se'ls assignaran d'ofici les preferències amb la màxima disponibilitat possible.

Les previsions contingudes des del punt 18 fins al 24 d'aquest acord són aplicables a aquesta crida extraordinària.

3.2. A causa de les dificultats específiques per disposar d'aspirants qualificats a Menorca, Eivissa i Formentera, només en els casos de les categories per les quals no es requereixi una titulació específica es pot convocar un procediment de crida extraordinària, que s'ha de regir per les regles següents:

a. S'ha de publicar la convocatòria de la crida extraordinària per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut, que ha d'indicar la gerència o illa concreta que requereix la cobertura.

b. Les persones que vulguin participar en aquest procediment han de cursar la inscripció de la manera que s'indiqui en la convocatòria.

c. El termini per a la inscripció ha de ser d'un mínim de set dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria.

 

​​​​​​​d. La selecció dels aspirants es pot fer seguint alguna o algunes de les vies següents:

• Aplicació del barem de mèrits establert en l'annex 3.

• Exigència i valoració de serveis prestats previs exercint llocs amb les mateixes funcions que corresponguin a la categoria convocada.

• Superació d'una prova teoricopràctica relativa a les funcions que s'han d'exercir. Correspon a les gerències afectades gestionar aquesta prova de la manera que la convocatòria estableixi.

• Acreditació de formació específica relacionada amb el lloc de feina que s'ha d'ocupar.

e. En cas d'empat tindran prioritat els aspirants que compleixin el requisit de coneixements de català que determini la normativa vigent segons la categoria que es tracti. Si persisteix l'empat, cal seleccionar l'aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic

f. Les llistes resultants seran aplicables a la gerència i/o illa indicada en la convocatòria.

4. Si es requereix contractar aspirants de determinades categories deficitàries o difícils de cobrir i falten aspirants disponibles, per preservar l'interès general s'han de prendre les mesures oportunes per garantir en tot moment que es mantingui la prestació de l'assistència sanitària requerida.

Disposició transitòria tercera

Borses de treball convocades de conformitat amb l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014

Les inscripcions formalitzades per a les borses de treball convocades d'acord amb les previsions de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2014 s'incorporaran als nous procediments de selecció de les categories respectives que es convoquin de conformitat amb el que aquest nou acord disposi, tret que el candidat s'hi oposi expressament.

Disposició transitòria quarta

Categories metge/metgessa d'urgències d'atenció primària i infermer/infermera d'urgències d'atenció primària

Les previsions contingudes en el punt 25 són aplicables als aspirants de les borses de les categories metge/metgessa d'urgències d'atenció primària i infermer/infermera d'urgències d'atenció primària que s'hagin convocat prèviament a la data en què es ferma aquest acord.

Disposició transitòria cinquena

Adaptació a l'administració electrònica

Per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut es podran establir les adaptacions procedimentals oportunes per adequar aquest acord a la normativa relativa a la tramitació electrònica de procediments administratius. Aquestes adaptacions es poden fer també en les diferents convocatòries que es publiquin per a cada categoria.

Disposició transitòria sisena

Procediments especials de selecció

Les parts es comprometen a regular un procés de selecció temporal específic per al personal facultatiu que substitueixi les previsions contingudes en els punts 25, 26 i 27 d'aquest acord, que continuaran essent aplicables fins al moment en què s'aprovi aquest procediment específic.

Disposició derogatòria única

Aquest acord deixa sense efecte qualsevol acord i/o pacte que s'oposi al que s'estableix, i deixa sense efecte expressament els següents:

  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova un text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat.
  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018 pel qual es modifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut.
  • Resolució del director general del Servei de Salut d'11 d'octubre de 2017 per la qual s'aprova el model per fer una crida pública com a procediment de caràcter excepcional resultant d'aplicar el punt d) de la disposició transitòria segona del Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de la creació de borses úniques de feina per a cada categoria i especialitat.

Disposició final primera

Vigència

1. En els termes que es preveuen, aquest acord té vigència indefinida i té efecte a partir de l'endemà de publicar-se en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Sense perjudici del que s'estableix en el punt anterior, totes les previsions d'aquest acord que comportin adaptacions del sistema informàtic entraran en vigor en el moment en què estiguin finalitzades.

Com a prova de conformitat, signam aquest acord en cinc exemplars.

 

Palma, 13 de maig de 2022

Per l'Administració                                                            Per les organitzacions sindicals

                                                                                                SATSE SIMEBAL CESM

                                                                                                UGT USAE

 

 

ANNEX 1 Regles de valoració dels apartats que componen el barem

Experiència professional 55 punts

Formació 40 punts

Català 5 punts

Llengües estrangeres 3 punts

Superació de processos selectius 24 punts (suplementari), si escau

Es determina que, a partir de l'entrada en vigor d'aquest acord, es limitarà el nombre de crèdits màxim de formació per any.

 

 

ANNEX 2 Càlcul dels punts per superar processos selectius

Nombre d'exercicis

Punts màxims

per exercici

Puntuació per nota

(segons la convocatòria)

Totals

1

24

Nota 60 = 24

Nota 29,999 = 12

(Regla de tres)

…….

 

2

12

Exercici 1

Nota 60 = 12

Nota 29,999 = 6

(Regla de tres)

…….

Exercici 1

+

exercici 2

12

Exercici 2

Nota 60 = 12

Nota 29,999 = 6

(Regla de tres)

…….

3

8

Exercici 1

Nota 60 = 8

Nota 29,999 = 4

(Regla de tres)

…….

Exercici 1

+

exercici 2

+

exercici 3

8

Exercici 2

Nota 60 = 8

Nota 29,999 = 4

(Regla de tres)

…….

8

Exercici 3

Nota 60 =8

Nota 29,999 = 4

(Regla de tres)

…….

 

ANNEX 3 Crida extraordinària: barem de serveis prestats

  • Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la que s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.
  • Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Econòmic Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la s'opta 0,115 punts.
  • Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut es valoraran —si el professional té plaça o lloc base en una institució sanitària pública del Sistema Nacional de Salut— com prestats en la categoria a la qual s'opta: 0,23 punts. Només es valoraran els serveis sempre que tengui la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.​​​​​​​