Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

 • Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es corregeix una errada material de l’Acord del Consell de Govern de 13 de juny de 2022 pel qual es dona per assabentat del nomenament de la gerent de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5307 - Pàgina 25403

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es dona per assabentat del cessament del director de ràdio i el nomenament de la directora de ràdio i comunicació corporativa de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

    Número de registre 5308 - Pàgina 25404

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es nomena personal funcionari de carrera del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les persones aspirants que han superat les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 i se’ls adjudica un lloc de treball

    Número de registre 5247 - Pàgines 25405-25407

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de geriatria convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 5232 - Pàgines 25408-25409

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 15 de juny de 2022 per la qual es nomena personal estatutari fix i s’adjudiquen places vacants les persones que han superat el concurs oposició de la categoria facultatiu/facultativa especialista d’àrea de reumatologia convocat per mitjà de la Resolució de 12 d’abril de 2019 (BOIB núm. 48, de 13 d’abril de 2019) modificada per la Resolució de 2 de juliol de 2020 (BOIB núm. 119, de 7 de juliol de 2020)

    Número de registre 5233 - Pàgines 25410-25411

 • Subsecció segona. Oposicions i concursos

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Correcció de l’errata advertida en la publicació de l’edicte 5260 (BOIB 79 de data 18-06-2022) referit a la “Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de juny de 2022, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància del bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 de novembre de 2021 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents”

    Número de registre 5320 - Pàgines 25412-25414

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de 20 de juny de 2022 de correcció de l’error observat en l’annex 2 de la Resolució conjunta del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Personal Docent de dia 26 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de professor de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)

    Número de registre 5301 - Pàgines 25415-25416

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es convoca el procediment selectiu, pel sistema de lliure designació, per a la provisió del lloc d’alta direcció, denominat director/a del projecte temporal «Gestió de projectes vinculats a fons europeus en matèria de mobilitat», en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número de registre 5284 - Pàgines 25417-25425

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA (FUNDACIÓ BIT)

   • Bases específiques que regiran el procés selectiu per constituir una borsa per cobrir llocs de feina de la categoria de Tècnic/a Superior Jurídic/a per a l'Àrea Jurídica de la Fundació Bit (JUR01-22)

    Número de registre 5245 - Pàgines 25426-25428

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa temporal de personal funcionari interí del cos facultatiu superior, escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat informàtica de l’Administració especial, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019 (BOIB núm. 63 de 9 de maig de 2019)

    Número de registre 5244 - Pàgines 25429-25430

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos subaltern corresponent a la reserva del 2% de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d’abril de 2019

    Número de registre 5246 - Pàgines 25431-25433

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

   • Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 27 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 30 d’abril)

    Número de registre 5294 - Pàgines 25434-25438

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

   • Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s’aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria d’higienista dental d’àrea d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

    Número de registre 5234 - Pàgines 25439-25441

  • AJUNTAMENT D'ALAIOR

   • Convocatòria i proves de selecció (Personal funcionari interí)-Procediment selectiu per a constituir una borsa de TAE, arquitecte tècnic (A2), pel sistema de concurs. Expedient: 2683/2022

    Número de registre 5286 - Pàgines 25442-25451

  • AJUNTAMENT DE FORNALUTX

   • Aprovació de les bases del procés selecció per a la cobertura de forma interina de la plaça de Secretari-Interventor de l'Ajuntament de Fornalutx

    Número de registre 5295 - Pàgines 25452-25457

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Convocatòria en comissió de serveis pel sistema de concurs de cap de Servei de Selecció de l’Ajuntament de Palma

    Número de registre 5291 - Pàgines 25458-25462

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Convocatòria pel sistema de lliure designació en comissió de serveis de Cap de Departament d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal

    Número de registre 5290 - Pàgines 25463-25465

  • AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

   • Aprovació llista definitiva d'admesos i exclosos del procediment de selecció, per torn lliure, mitjançant el procés d'estabilització d'ocupació temporal, d'una plaça d'auxiliar operador de sistemes, personal funcionari de carrera

    Número de registre 5293 - Pàgina 25466