Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

ESCOLA BALEAR D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (EBAP)

Núm. 345005
Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora general de Funció Pública, per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 27 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de les causes de l’exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 57, de 30 d’abril)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) es va aprovar la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Mitjançant Resolució de 5 de novembre de 2021 (BOIB núm. 155, de 9 de novembre) es van corregir les errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

3. Mitjançant Resolució de 9 de novembre de 2021 (BOIB núm. 156, d'11 de novembre) es van corregir noves errades detectades a l'annex 4 de la Resolució esmentada.

4. Per Resolució de 27 d'abril de 2022 (BOIB núm. 57, de 30 d'abril), es va aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses, amb expressió de les causes de l'exclusió, en el procediment per proveir llocs de treball de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre).

5. Arran de les resolucions d'estimació de diversos recursos administratius interposats contra la Resolució esmentada, així com de la detecció d'ofici de diversos errors de caràcter material i de fet, escau modificar la llista definitiva esmentada al punt anterior en els termes que s'hi esmenten.

Fonaments de dret

1. L'article 16 c) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. L'article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

3. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que aquestes poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics que hi hagi en els seus actes.

4. D'altra banda, l'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratius correspon a l'òrgan que hagi dictat l'acte o la disposició.

5. La base 8 de la Resolució de 22 d'octubre de 2021 (BOIB EXT. núm. 150, d'1 de novembre de 2021) per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Proposta de resolució

Atesos els fets i fonaments de dret exposats, propòs a la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat que dicti una resolució en els termes següents:

1. Rectificar els errors de caràcter material i de fet detectats d'ofici i aprovar la modificació de la llista definitiva de persones admeses en el concurs o d'alguns dels llocs convocats, en els termes que estableix l'annex 1 d'aquesta Resolució.

2. Rectificar els errors de caràcter material i de fet detectats d'ofici i aprovar la modificació de la llista definitiva de persones excloses del concurs o d'alguns dels llocs convocats, amb expressió de la causa d'exclusió per a cada persona i lloc de feina, en els termes que estableix l'annex 2 d'aquesta Resolució.

3. Ordenar que les esmentades modificacions tenguin els efectes oportuns en les posteriors fases del procediment de provisió.

4. Publicar aquesta Resolució en la pàgina web http://ebap.caib.es i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones excloses afectades per la rectificació d'errors poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagi publicat la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament, 17 de juny de 2022)

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat

Mercedes Garrido Rodríguez

 

La directora general de Funció Pública

Carmen Palomino Sánchez

 

Annex 1

Instància 01014 BLANCH MARTORELL, ANGEL JOAQUIN

Ordre Lloc

1 F00460001 DIRECTOR/A

Instància 01240 CAMPOS JIMENEZ, EVA MARIA

Ordre Lloc

1 F0176001C SECRETARI/ÀRIA PERSONAL

2 F01760059 SECRETARI/ÀRIA PERSONAL

3 F01760008 SECRETARI/ÀRIA PERSONAL

4 F01760083 SECRETARI/ÀRIA PERSONAL

5 F01760103 SECRETARI/ÀRIA PERSONAL

6 F01110347 CAP DEL NEGOCIAT XIII

Instància 00431 CARRA DE VAUX SAINT CYR LOPEZ-VIOTA, FRANCOIS JOSEPH

Ordre Lloc

1 F0134000A ORDENANÇA MAJOR

2 F01340005 ORDENANÇA MAJOR

3 F0162008A LLOC BASE ORDENANÇA

4 F01620140 LLOC BASE ORDENANÇA

5 F01330027 ORDENANÇA

6 F016201MW LLOC BASE ORDENANÇA

7 F016201P3 LLOC BASE ORDENANÇA

8 F01620166 LLOC BASE ORDENANÇA

9 F016201DM LLOC BASE ORDENANÇA

10 F01330002 ORDENANÇA

11 F016201D7 LLOC BASE ORDENANÇA

12 F01620164 LLOC BASE ORDENANÇA

13 F01680002 LLOC BASE REPROGRAFIA

14 F016201EE LLOC BASE ORDENANÇA

15 F01620003 LLOC BASE ORDENANÇA

16 F0162010A LLOC BASE ORDENANÇA

17 F01620004 LLOC BASE ORDENANÇA

18 F016201DU LLOC BASE ORDENANÇA

19 F01620144 LLOC BASE ORDENANÇA

20 F01620055 LLOC BASE ORDENANÇA

21 F01620136 LLOC BASE ORDENANÇA

22 F01620011 LLOC BASE ORDENANÇA

23 F01330029 ORDENANÇA

24 F01620078 LLOC BASE ORDENANÇA

25 F01620113 LLOC BASE ORDENANÇA

26 F01620066 LLOC BASE ORDENANÇA

27 F01620063 LLOC BASE ORDENANÇA

28 F01620045 LLOC BASE ORDENANÇA

29 F01620071 LLOC BASE ORDENANÇA

30 F01620065 LLOC BASE ORDENANÇA

31 F01620152 LLOC BASE ORDENANÇA

32 F01620073 LLOC BASE ORDENANÇA

Instància 01249 RIPOLL DOMENECH, PEDRO

Ordre Lloc

1 F0114006A CAP DEL SERVEI DE CONTROL FINANCER I DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL NÚM. 3

Instància 00636 SORIANO TORTAJADA, JOSEP

Ordre Lloc

1 F01620036 LLOC BASE ORDENANÇA

 

Annex 2

Instància Nom

00873 ALEMANY DELGADO, GUILLERMO

Lloc F01450002 MOSTREJADOR/A AIGUES DE MAR

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Instància Nom

01106 AMENGUAL VICH, ANTONIA MARIA

Lloc F00450006 COORDINADOR/A DE PROGRAMES DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA EN MATÈRIA DE CONSUM

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta el currículum vitae tal com estableix la convocatòria per a llocs de lliure designació

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Instància Nom

00327 ARTIGUES VIVES, GUILLERMO

Lloc F01910002 TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ

Motius d'exclusió del lloc:

No acredita el requisit de titulació del lloc de treball

Instància Nom

01216 GUARDIOLA GARCIA, YOLANDA

Lloc F01450002 MOSTREJADOR/A AIGUES DE MAR

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Lloc F0259000E AUXILIAR D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

Motius d'exclusió del lloc:

No acredita Curs d'atenció al públic impartit per l'EBAP i/o reciclatges

Instància Nom

01228 MAS GONZALEZ, CARLOS

Lloc F00460007 DIRECTOR/A

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Instància Nom

01050 PAYERAS PIÑA, JOSE AUGUSTO

Lloc F01140130 CAP DEL SERVEI DE CONTRATACIÓ ADMINISTRATIVA

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta el currículum vitae tal com estableix la convocatòria per a llocs de lliure designació

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Lloc F01140342 CAP DEL SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA I ECONÒMICA

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta el currículum vitae tal com estableix la convocatòria per a llocs de lliure designació

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Instància Nom

01095 SENDIN REBASSA, MARGARITA ALFONSA

Lloc F0103000R CAP DEL DEPARTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Lloc F01220002 ADVOCATS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Plaça no oberta a la seva administració de procedència

Lloc F01140106 CAP DEL SERVEI DE L'ÀREA JURÍDICA I ADMINISTRATIVA

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Plaça no oberta a la seva administració de procedència

Lloc F01140248 CAP DEL SERVEI D'ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Plaça no oberta a la seva administració de procedència

Lloc F00030002 CAP DEL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ

Motius d'exclusió del lloc:

No pertany al cos del lloc de treball

Plaça no oberta a la seva administració de procedència

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria

Lloc F0114034X CAP DEL SERVEI JURÍDIC

Motius d'exclusió del lloc:

No aporta la memòria tal com estableix la convocatòria