Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Resolució del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública el Projecte de decret pel qual es regula la recàrrega elèctrica de vehicles i del funcionament de la xarxa MELIB de punts de càrrega de vehicles elèctrics

    Número d'edicte 3858 - Pàgina 18923

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

   • Proposta de resolució del director general d’Energia i Canvi Climàtic per la qual es concedeixen les subvencions en el marc de la convocatòria pública de subvencions per a actuacions de suport a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Europeu

    Número d'edicte 3856 - Pàgines 18924-18934

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

   • Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques, per als anys 2022-2023

    Número d'edicte 3756 - Pàgines 18935-18949

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022, una despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

    Número d'edicte 3818 - Pàgines 18950-18990

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2022

    Número d'edicte 3819 - Pàgines 18991-19006

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

   • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 10 de maig de 2022 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el primer quadrimestre de l’any 2022 i, amb caràcter extraordinari, altres convenis de col·laboració subscrits anteriorment en 2021

    Número d'edicte 3821 - Pàgines 19007-19008

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

   • Resolució de la consellera de Salut i Consum per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració que ha subscrit la Conselleria de Salut i Consum en el primer quadrimestre de l’any 2022

    Número d'edicte 3866 - Pàgines 19009-19010

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

   • Resolució del Vicepresident del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears, sobre l’aprovació dels percentatges de reducció per incompliments de condicionalitat a la campanya 2020, d’acord amb el Reial Decret 1078/2014 de 19 de desembre, per al qual s’estableixen les normes de condicionalitat que han de complir els beneficiaris que reben pagaments directes, determinades primes anuals de desenvolupament rural, o pagaments en virtut de determinats programes de recolzament al sector vitivinícola

    Número d'edicte 3815 - Pàgines 19011-19016

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMAFUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL D'INCA

   • Modificació de l’Acord per l’establiment i modificació dels preus privats per les activitats i serveis que presti la Fundació Teatre Principal d’Inca

    Número d'edicte 3864 - Pàgines 19017-19020

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Regulació específica per a les vies d’accés a les zones d’es Caló des Mort i Es Ram

    Número d'edicte 3830 - Pàgines 19021-19022

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2022

    Número d'edicte 3809 - Pàgines 19023-19025

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord de modificació de la convocatòria de subvencions 2022 d’inversions municipal per a equipaments culturals i Festes d’interès cultural

    Número d'edicte 3847 - Pàgina 19026

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

   • Acord d'incació de l'expedient de declaració de Bé d’Interès Cultural, amb categoria de Lloc d’Interès Etnològic, del conjunt de les barraques (escars) i els molls de Portocolom (Felanitx), amb la delimitació del Bé i de l’entorn de protecció

    Número d'edicte 3813 - Pàgines 19027-19049

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució d’aprovació d’ampliació del termini per l’execució i justificació dels projectes subvencionats dins la convocatòria de subvencions per a la millora d’espais de la Serra de Tramuntana dins el “Pla Mallorca Reacciona” (SV 3/2020) adreçades a ajuntaments

    Número d'edicte 3801 - Pàgines 19050-19051

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE TERRITORI

   • Resolució de la vicepresidenta del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per la qual es convoquen subvencions del Consorci Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial per entitats que promoguin i fomentin la custòdia del territori a la Serra de Tramuntana per a l’any 2022

    Número d'edicte 3803 - Pàgines 19052-19075

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació d’un conveni tipus de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i els ajuntaments interessats per a la prestació de serveis de naturalesa informàtica

    Número d'edicte 3872 - Pàgines 19076-19078

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Aprovació de la modificació de les sol·licituds presentades a la convocatòria de subvencions 2021-2022 per a la reactivació econòmica per la crisi derivada de la covid-19 en matèria de sostenibilitat i eficiència urbana

    Número d'edicte 3873 - Pàgines 19079-19084

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Oferta d'ocupació pública municipal 2022 per a la reducció de la temporalitat

    Número d'edicte 3871 - Pàgines 19085-19086

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació de les bases reguladores i convocatòria de la campanya de foment del comerç local de Bunyola 2022

    Número d'edicte 3865 - Pàgines 19087-19090

  • AJUNTAMENT DE COSTITX

   • Aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022, Ajuntament de Costitx

    Número d'edicte 3828 - Pàgina 19091

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Nomenament batlle accidental, 13 a 16 maig, Joan Serra

    Número d'edicte 3850 - Pàgina 19092

  • AJUNTAMENT DES CASTELL

   • Aprovació definitiva del Catàleg de camins públics del terme municipal des Castell

    Número d'edicte 3807 - Pàgines 19093-19095

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Aprovació definitiva de l'expedient d'expropiació dels béns i drets afectats per l'alineació del carrer Pont

    Número d'edicte 3824 - Pàgines 19096-19097

  • AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

   • Oferta pública d'ocupació extraordinària per processos d'estabilització d'ocupació temporal (Llei 20/2021, de 28 de desembre)

    Número d'edicte 3826 - Pàgines 19098-19099

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Decret 7647, de 29 d’abril de 2022, de prestació de Serveis en Modalitat de teletreball

    Número d'edicte 3877 - Pàgines 19100-19103