Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 267950
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 4 de maig de 2022 per la qual es convoquen els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1.L’article 12 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció establerta en la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, disposa que els centres que acullin de manera regular durant el calendari escolar infants d’entre zero i sis anys han de ser autoritzats per les administracions educatives com a centres d’educació infantil.

2.L’article 7.8 de la Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears, estableix el següent:

Els centres públics i els privats de primer cicle d'educació infantil que compleixin les condicions legals, estiguin autoritzats prèviament per l'Administració educativa i formin part de la xarxa pública o de la complementària d'educació infantil podran rebre els ajuts econòmics que es convoquin. Els tipus d'ajuts que convoqui la Conselleria han de tenir per finalitat pal·liar la manca de places, contribuir a reduir les desigualtats i afavorir els sectors més vulnerables socialment.

3.El punt 3 de la disposició addicional segona de la Llei 1/2022 disposa que s'han d'establir els criteris per al sosteniment de places efectives de la xarxa complementària a la xarxa pública d'escoles infantils.

4.El Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, preveu en l’article 3 que les administracions públiques han de promoure una oferta suficient de places de primer cicle d’educació infantil d’acord amb les necessitats de cada nucli de població. A tal fi, s’han de determinar les condicions en les quals poden establir-se convenis amb les corporacions locals i amb altres administracions.

5.L’article 4.1 del Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre (BOIB núm. 167, de 29 de setembre de 2020), estableix el següent:

Mitjançant resolució, el conseller d’Educació, Universitat i Recerca convocarà els ajuts corresponents per a la creació i la consolidació de places de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil; per a l’oferta d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no fills escolaritzats; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca, i per a les ajudes a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment, de les famílies en risc d’exclusió social.

6.El punt 1 de la disposició addicional segona del Text consolidat esmentat, aprovat pel Decret 30/2020, determina que «la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, sola o juntament amb consells insulars i/o ajuntaments, pot establir convenis amb entitats privades, prioritàriament amb entitats privades sense finalitat de lucre, i amb cooperatives de treball associat per a la consolidació de places, per al sosteniment de centres educatius autoritzats de titularitat privada de primer cicle d’educació infantil i per al desenvolupament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, així com per a l’assessorament i les funcions pròpies dels serveis educatius d’atenció primerenca».

7.En el punt 3 d’aquesta mateixa disposició s’afegeix que «aquests centres constituiran una xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques per tal de garantir el dret a l’educació dels infants».

8.Poden participar en la convocatòria totes les entitats que s’hagin integrat a la xarxa mitjançant la subscripció del conveni previst en aquesta disposició addicional.

9.Els punts 2.b) i 2.c) de la disposició addicional segona del Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020 estableixen que els ajuts a cada centre no podran ser superiors als que es deriven de l’article 8 d’aquest Decret i que els ajuts econòmics per al sosteniment dels centres educatius han de ser fixats per unitat de primer cicle d’educació infantil en funcionament. Aquests ajuts són compatibles amb d’altres que es puguin obtenir de l’Administració mateixa o d’una altra entitat pública o privada, segons el que disposa la normativa de subvencions.

Per tot això, d’acord amb el que disposen l’article 15.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i l’article 4 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura (BOIB núm. 100, d’11 de juliol de 2009); segons l’Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021 pel qual s’aprova el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023 (BOIB núm. 175, de 23 de desembre de 2021); a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa; amb l’informe previ de la Direcció General de Pressuposts i Finançament; amb la fiscalització favorable de la Intervenció General, i fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 1/2019 de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2009), i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril de 2003), dict la següent

Resolució

1.Convocar ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears destinats al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que formen part de la xarxa esmentada, d’acord amb les bases que figuren en l’annex 1.

2.Publicar el model de sol·licitud, que figura en l’annex 2 d’aquesta convocatòria.

3.Publicar el model de declaració responsable, que figura en l’annex 3 d’aquesta convocatòria.

4.Publicar el model de memòria econòmica, que figura en l’annex 4 d’aquesta convocatòria.

5.Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Formació Professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 4 de maig de 2022

El conseller d’Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primer

Objecte

1.L’objecte d’aquesta Resolució és convocar ajuts destinats al sosteniment dels centres que en data 1 de març de 2022 havien signat el conveni per formar part de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de primer cicle d’educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, per tant, han participat en el procés d’admissió i matriculació per al curs 2022-2023, convocat per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 30, de 26 de febrer de 2022).

2.Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses de funcionament, manteniment, conservació i personal de les escoles privades de primer cicle d’educació infantil de les Illes Balears integrades a la xarxa esmentada.

3.Els beneficiaris de l’ajut rebran 2.000,00 euros per cada unitat que estava en funcionament durant el curs 2021-2022. Definim unitat en funcionament la que durant el curs 2021-2022 ha funcionat de manera ininterrompuda un mínim de sis mesos.

Segon

Beneficiaris

Els beneficiaris d’aquests ajuts són els titulars dels centres que, en data 1 de març de 2022, conformen la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de primer cicle d’educació infantil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (d’ara endavant, xarxa complementària) que compleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Tercer

Import i crèdit pressupostari

1.L’import econòmic d’aquesta convocatòria és de 500.000,00 euros, amb càrrec als pressuposts de la Comunitat Autònoma per a l’any 2022, imputables a la partida 13601 421K04 47000 00.

2.Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts per al sosteniment de centres privats de primer cicle d’educació infantil de la xarxa complementària sigui superior a les quantitats màximes que fixa aquesta Resolució, la quantia total s’ha de repartir de manera equitativa entre el total de les unitats concedides.

3.El romanent de la partida s’ha de repartir entre les unitats sol·licitades que compleixen els requisits de la convocatòria.

Quart

Requisits

1.Les entitats privades sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

a)S’han d’haver integrat a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears abans de l’1 de març de 2022 mitjançant la subscripció d’un conveni en vigor amb la Conselleria d’Educació i Formació Professional, tal com preveu el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, aprovat pel Decret 30/2020, de 28 de setembre.

b)Han d’haver participat en el procés d’admissió regulat per la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 22 de febrer de 2022 per la qual es despleguen determinats aspectes dels processos d’admissió i matriculació, corresponents al curs escolar 2022-2023, als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària, en els nivells de primer cicle d’educació infantil.

c)Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica abans que es formuli la proposta de resolució de concessió.

d)No han d’estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre (BOIB núm. 196, de 31 de desembre de 2005), i han de complir el que s’estableix en l’article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d’agost de 2016).

2.En els casos del sosteniment de les unitats a escoles privades de primer cicle d’educació infantil, les entitats privades sol·licitants han de complir els requisits específics següents:

a)Han d’haver funcionat regularment un mínim de sis mesos des del setembre del 2021 i han de tenir l’autorització corresponent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, establerta pel Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol.

b)Els centres per als quals se sol·licita l’ajut han d’estar integrats dins el programa per a la gestió educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears (GESTIB) i s’han de mantenir actualitzats pel que fa a la gestió administrativa de l’alumnat i del professorat.

c)Es considera unitat escolar en funcionament la que estigui autoritzada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en una data anterior a desembre de 2021 i de la qual el titular o representant de l’entitat privada sol·licitant certifiqui el funcionament de forma regular un mínim de sis mesos a partir del setembre de 2021. L’Institut per a l’Educació de la Primera Infància ho comprovarà d’ofici.

 

Cinquè

Sol·licituds

1.Cada entitat privada ha de presentar una única sol·licitud d’acord amb el model de l’annex 2.

2.Les persones interessades podran presentar les sol·licituds en qualsevol de les formes establertes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per a la presentació electrònica, s’ha de fer servir el Registre Electrònic, des d’on s’ha d’adjuntar la sol·licitud específica del procediment, que estarà disponible a la Seu Electrònica d’aquesta Administració i a la pàgina web de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, signada electrònicament. També podran presentar les sol·licituds de manera presencial a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. No obstant això, els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques de conformitat amb el que disposa l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, únicament podran presentar les sol·licituds en la forma esmentada mitjançant el Registre Electrònic. En cas que algun d’aquests subjectes presenti la sol·licitud de manera presencial, l’Administració el requerirà perquè la faci de manera electrònica, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei 39/2015.

3.Els impresos oficials de la sol·licitud i dels diferents annexos, necessaris per poder sol·licitar i justificar la subvenció, es troben a disposició de les persones interessades a la seu de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, c. del Ter, 16, 2a, 07009 Palma), a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional i a la Seu Electrònica d’aquesta Administració.

4.Per formalitzar la sol·licitud, s’han de presentar els documents següents:

a)Una sol·licitud, que s’ha de formalitzar per escrit mitjançant el model que figura en l’annex 2 d’aquesta Resolució. L’ha de signar la persona que té la titularitat o la representació legal suficient de l’entitat i s’hi ha d’adjuntar l’ofici de tramesa corresponent.

b)Una còpia compulsada del document acreditatiu del nomenament del representant legal, en el cas que hagi canviat la titularitat o la representació de l’entitat des de la signatura del conveni de col·laboració subscrit amb el Govern de les Illes Balears per formar part de la xarxa complementària.

c)Una còpia del DNI del representant legal, en el cas que aquest hagi canviat des de la signatura del conveni de col·laboració subscrit amb el Govern de les Illes Balears per formar part de la xarxa complementària.

d)Una còpia del NIF de l’entitat sol·licitant, en el cas que sigui la primera vegada que l’entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número.

e)Una declaració responsable de la titularitat del compte bancari, en el cas que sigui la primera vegada que l’entitat sol·licita una subvenció o en el cas que hagi modificat el seu número de compte bancari.

f)Una declaració responsable signada pel representant legal de l’entitat d’acord amb el model de l’annex 3. Aquesta declaració ha d’incloure:

-La declaració que totes les dades exposades són certes, que es compleixen els requisits de l’apartat quart d’aquesta convocatòria i que se’n coneixen i accepten les bases.

-La declaració de conèixer la legislació reguladora de la concessió d’ajuts públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les obligacions que assumeixen els beneficiaris, en especial l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

-La declaració de no estar sotmès a cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions ni estar sotmès al que s’estableix en l’article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, per ser beneficiari de subvencions.

-La declaració de tenir coneixement que qualsevol alteració de les condicions que es tenen en compte per concedir l’ajut pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

-La declaració de tenir coneixement que el falsejament de la declaració responsable comporta l’obligació de reintegrar l’ajut obtingut.

g)La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha d’obtenir d’ofici els certificats que acrediten que els sol·licitants es troben al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Hisenda autonòmica, atès que la presentació de la sol·licitud suposa autoritzar l’òrgan instructor del procediment perquè, si escau, obtengui directament l’acreditació de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Hisenda Autonòmica. En el cas que l’entitat sol·licitant denegui aquesta autorització, s’ha d’aportar un certificat de la Tresoreria de la Seguretat Social, un de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i un de la Hisenda autonòmica juntament amb la sol·licitud.

5.L’Administració pot sol·licitar, a més, tota la documentació complementària que consideri necessària per avaluar la sol·licitud de manera correcta.

Sisè

Termini de presentació de les sol·licituds i d’esmena d’errades

1.El termini per presentar les sol·licituds és de dia 15 a dia 30 de juny de 2022.

2.D’acord amb l’article 13.1.b) de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009 i l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, si la sol·licitud o la documentació presentada té algun defecte o hi falta algun document, la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa ha de requerir l’entitat interessada perquè, en el termini màxim de cinc dies hàbils, presenti els documents preceptius que manquen, amb l’advertiment exprés que si no ho fa s’entén que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes que preveu l’article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Setè

Instrucció i resolució del procediment

1.L’inici i la resolució del procediment per concedir les subvencions regulades en aquesta convocatòria corresponen al conseller d’Educació i Formació Professional.

2.La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és l’òrgan competent per instruir el procediment.

3.La instrucció del procediment, la resolució de les sol·licituds i la notificació corresponent s’han de tramitar d’acord amb els articles 8 i 10 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009.

Vuitè

Comissió Avaluadora i avaluació de les sol·licituds

1.Es crea una comissió avaluadora, formada pels membres següents:

a)Presidenta: la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, o la persona en qui delegui.

b)Secretari: una persona en representació de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.

c)Vocals:

​​​​​​​

-La directora de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, o la persona en qui delegui.

-Una persona en representació de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

-Una persona en representació del Departament de Gestió Econòmica de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

-Una persona en representació del Departament del Servei Jurídic de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

2.L’examen i la valoració de les sol·licituds correspon a la Comissió Avaluadora, la qual exerceix les funcions següents:

a)Avaluar i qualificar les sol·licituds d’acord amb els criteris i els requisits establerts en aquesta Resolució.

b)Emetre l’informe, degudament motivat, que ha de servir de base per elaborar la proposta de resolució.

3.La Comissió Avaluadora pot demanar l’assessorament d’una persona en representació de la xarxa complementària per elaborar l’informe.

Novè

Criteris de concessió

1.La concessió dels ajuts s’ha de regir per criteris que garanteixin els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

2.Els ajuts s’han de concedir d’acord amb el que disposa la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 14 de març de 2022 per la qual s’estableix la quantia dels mòduls per al sosteniment de les escoles de la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears i dels centres de la xarxa complementària per a l’any 2022, despesa finançada parcialment pel Programa finançat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 39, de 19 de març de 2022).

3.Quan l’import de les sol·licituds d’ajuts per al sosteniment de centres privats de primer cicle d’educació infantil de la xarxa educativa complementària sigui superior a les quantitats màximes que fixa aquesta Resolució, la quantia total s’ha de repartir de manera equitativa entre el total de les unitats concedides.

4.El romanent de la partida s’ha de repartir entre les unitats sol·licitades que compleixen els requisits de la convocatòria.

Desè

Concessió dels ajuts

1.La directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, basant-se en l’informe de la Comissió Avaluadora, ha d’emetre la proposta provisional de resolució de concessió i denegació dels ajuts, que ha d’incloure una llista dels beneficiaris a qui es proposa atorgar la subvenció, així com una relació de les sol·licituds excloses, amb indicació de la causa d’exclusió.

2.La proposta provisional s’ha de publicar a la pàgina web de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

3.Els beneficiaris dels ajuts proposats tenen un termini de deu dies naturals des de l’endemà de la publicació al web per presentar les al·legacions que considerin oportunes. L’escrit motivat s’ha d’adreçar a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

Onzè

Límit de les subvencions i concurrència amb altres ajuts

L’import de les subvencions regulades en aquesta Resolució no pot ser, en cap cas, d’una quantia que, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi el cost de l’activitat subvencionada, d’acord amb l’article 20 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Dotzè

Resolució del procediment

1.El conseller d’Educació i Formació Professional, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, ha de resoldre el procediment derivat d’aquesta Resolució i ha de concedir o denegar els ajuts sol·licitats.

2.El termini màxim per resoldre els expedients és de sis mesos comptadors des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre, d’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; l’article 15.3 i l’article 22.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i l’article 13.1.d) de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura.

3.La resolució del conseller d’Educació i Formació Professional posa fi a la via administrativa.

4.Qualsevol alteració de les condicions tingudes en compte per concedir l’ajut i, en qualsevol cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.

Tretzè

Obligacions de les entitats beneficiàries i terminis d’execució

Són obligacions dels beneficiaris dels ajuts les que estableixen l’article 11 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, i l’article 11 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009, en especial, les següents:

a)Comunicar a l’òrgan que ha emès la proposta de resolució l’acceptació o la renúncia de la proposta de resolució en els termes de la resolució de convocatòria. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda automàticament si en el termini de vuit dies naturals comptadors des de la publicació de la proposta no es fa constar el contrari.

b)Acreditar, davant l’òrgan que ha concedit la subvenció, el compliment efectiu dels requisits i les condicions que s’exigeixen per a la concessió dels ajuts i, si escau, el manteniment de l’activitat subvencionada.

c)Destinar l’import de la subvenció a finançar l’actuació per a la qual s’ha sol·licitat. La no aplicació total o parcial de les quanties rebudes a les finalitats per a les quals s’ha concedit la subvenció constitueix una infracció molt greu, segons l’article 53.b) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i s’aplicaran les sancions previstes en l’article 58 del Text refós esmentat.

d)Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control de les administracions autonòmica, estatal i comunitària; de la Sindicatura de Comptes, o d’altres òrgans de control extern que siguin procedents.

e)Facilitar tota la informació referent als centres i programes que l’Administració educativa requereixi en relació amb els ajuts concedits.

f)Fer constar de manera expressa el suport del Govern de les Illes Balears en la difusió del centre, així com la pertinença del centre a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears, tal com s’estableix en el conveni d’integració a la xarxa subscrit.

 

Catorzè

Justificació i pagament de la subvenció

1.L’activitat subvencionada s’ha de justificar mitjançant la presentació del model de document que figura en l’annex 4 d’aquesta convocatòria. Aquest document s’ha de presentar entre l’1 i el 12 de setembre de 2022.

2.El pagament de les subvencions s’ha de tramitar una vegada resolta la convocatòria i justificada l’activitat subvencionada de conformitat amb el que estableix aquesta convocatòria.

3.Els pagaments s’efectuen mitjançant transferència bancària al compte que el beneficiari hagi indicat.

Quinzè

Revocació i reintegrament dels ajuts concedits

1.D’acord amb el que disposen els articles 43, 44 i 45 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, pertoca la revocació de la subvenció quan, posteriorment a la resolució de concessió, el beneficiari incompleix totalment o parcialment les obligacions o els compromisos contrets als quals està condicionada l’eficàcia de l’acte de concessió de la subvenció. Com a conseqüència de la revocació de la subvenció, queda sense efecte l’acte de concessió i pertoca el reintegrament de les quantitats percebudes indegudament.

2.Per valorar i quantificar els possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de la concessió de la subvenció, s’han d’aplicar els criteris de gradació establerts en l’article 20 de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura d’1 de juliol de 2009.

3.Per al reintegrament, s’han d’aplicar els procediments prevists a aquest efecte en la legislació de finances, d’acord amb els quals s’ha de garantir l’audiència a les persones interessades.

Setzè

Règim d’infraccions i sancions

L’incompliment dels requisits establerts en aquesta Resolució dona lloc a l’aplicació del règim d’infraccions i sancions establert en el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Dissetè

Inspecció

D’acord amb el que disposa aquesta Resolució, les subvencions que concedeix la Conselleria d’Educació i Formació Professional s’han de sotmetre a la inspecció, fiscalització i control corresponents, segons els articles 42 i 48 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre. El beneficiari, d’acord amb l’article 11.d) del Text refós esmentat, s’ha de sotmetre a les actuacions de comprovació i de control financer que duguin a terme els òrgans competents i aportar tota la informació que se li requereixi en l’exercici d’aquestes actuacions.

Divuitè

Protecció de dades

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades, s’informa sobre el tractament que es donarà a les dades personals que es consignin en les sol·licituds.

a)Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de les sol·licituds d’acord amb el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, d’1 de juliol de 2009, per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, i els articles 6.1.b) i c) del Reglament general de protecció de dades.

b)Responsable del tractament: la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa.

c)Destinataris de les dades: la Conselleria d’Educació i Formació Professional, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal de Comptes i la Sindicatura de Comptes, als efectes de complir les obligacions financeres, tributàries i de la Seguretat Social.

d)Termini de conservació de les dades: les dades s’han de conservar durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de dades. És d’aplicació el que disposa la normativa d’arxius i documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar d’acord amb el que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e)Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirada del consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

f)Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es). 

Documents adjunts